Van Boerderij en Organisatie Kalveropfokwedstrijd Tholen f is oogstzeker en geeft hoge opbrengsten 592 ZEEUWS LANDBOUWBLAD ZUID-BEVELAND. Drie weken terug schreef ik dat in dien het weer wat zou medewerken de gehele oogst wel ongeveer geborgen zou zijn. Hoe geheel anders loopt dat nu. Alleen zeer plaatselijk is er maan dag 8 en dinsdag 9 augustus nog wat met de combine geoogst of gemaaid. Voor het overige van de week lag het oogstwerk door de regen geheel stil, ook deze week is er tot dinsdagmiddag toe nog geen kans geweest. De hoeveel heid neerslag was zelf zodanig groot dat het nog te nat was om verschillen de stoppelbewerkingen uit te kunnen voeren. De kwaliteit van verschillende pro- dukten zoals vlas, erwten, wintertarwe en zomertarwe is in vele gevallen reeds behoorlijk achteruitgegaan. Tot op dit moment zijn nog maar enkele percelen erwten gedorsen. De aantas ting van wormstekigheid is zeer ver schillend. Duidelijk is er verschil tussen de niet en de wel tegen de peulboorder - de veroorzaker van de wormstekigheid gespoten percelen te constateren. De opbrengst van deze eerste partijen was goed. Door de legering van vele percelen ïomergerst is de korrelgrootte tegenge vallen. De doorval is daardoor groter maar de mogelijkheid voor brouwgerst daardoor kleiner geworden. De te ma ken prijzen waren daar dan ook naar. Er is reeds een begin gemaakt met de oogst van de wintertarwe, de eerst ge noemde opbrengstgegevens zijn in ieder geval goed. Verschillende percelen aardappelen zijn reeds doodgespoten. De groei is vrijwel in de meeste gevallen ten einde, door het slechte weer was het boven dien noodzakelijk ook, daar de phy- thophthora behoorlijk in betekenis is toegenomen. Schade aan knollen is nog niet geconstateerd, reeds door de min dere loofontwikkeling met daardoor een geringere grondbedekking moet en kan het ook mogelijk zijn bij op tijd doodspuiten de schade zeer beperkt te houden. Ook in Alpha is er reeds phy- thophthora gevonden, dit is gezien de tijd nog veel te vroeg. Radicaal zal hier nog enkele malen met koper gespoten dienen te worden. De opbrengst van de Bintjes valt on danks het .zieke pootgoed" van het afgelopen voorjaar toch mee. Hier en daar zijn reeds tegen behoorlijk goede pi-ijzen enkele percelen te velde ver kocht. De plantuien zijn bijna allemaal voor een behoorlijk goede prijs geruimd. De oogst in dit geval het plukken van de zaaiuien begint thans ook op gang te komen. Gezien de grote oogst is er hiel en daar wel sprake van enige vrees voor de prijs in het komende najaar en winter. Regelmatig ruimen kan mis schien wel het beste zijn. WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Volle regenmeters, zwarte vlasschel ven, uiteengezakte- en doorlopen rui ters, op het drassige land achtergeble ven oogstmachines en diep in hun plas- tickappen weggedoken vakantiegasten waren gedurende de vorige week een alledaags verschijnsel. Zodra het een poos droog was, zagen we de sproei- machines uitrukken om te trachten de phytophthora buiten de aardapelplan- len te houden. Nog zijn de weersvooruitzichten niet gunstig; de omstandigheden waaronder we oogst 1960 moeten binnenhalen wij ken wel erg veel af van die van het vorige jaar. Sommige gewassen, waaronder de groenbemesters profiteren ten volle van de neerslag en geven dan ook overwegend een goede stand te zien. Hier en daar valt behoorlijke schade van de bladrandkever aan de jonge groenbemestingsplantjes te constate ren. Indien nodig zal men een D.D.T.- bespuiting moeten uitvoeren, wil men het doel dat men bij de uitzaai voor ogen had ook werkelijk bereiken. Wan neer men de hiervoor te.maken kos ten zou willen besparen, omdat een groenbemester geen direct voordeel geeft, dan ware men verstandiger ge weest om ook de kosten van zaaizaad en zaaien te besparen. Ook als men wil bezuinigen moet men economisch tewerk gaan. OOST ZEEL' WSCH - V LA ANDER EN. Met de oogstresultaten is het evenals bij de paarderennen de laatste ronde beslissend voor de eindzege. De groeiom- standigheden vanaf het vroege voorjaar tot ongeveer eind juni waren bijzonder gunstig voor onze gewassen, velen waagden dan ook een voorspelling te doen over de te verwachten maximum opbrengsten, waarover we zo nu en dan een artikel konden vinden in ons bur gerlijk dagblad. De regen die de laatste weken is gevallen, waardoor b.v. de granen veel te snel zjjn afgerijpt, heeft de ontwikkeling van de zaadvorming zeer sterk afgeremd. De opbrengsten van de gerst en de enkele gedorste par tijen tarwe zijn matig tot normaal zeker niet buitengewoon. Ook de bieten mo gen niet te veel regen meer hebben omdat dan het vertakken en in het bladgroeien niet uit zal blijven. Overigens „staan" de bieten abnor maal goed. Wanneer we zo'n 65.000 planten reke nen <per ha) dan zitten we al rond de gemiddelde opbrengst van vorig jaar. Het zou dus wel eens kunnen, dat een lange campagne te wachten staat. Men verwacht dat rond 19 sept, met de bie tenontvangst zal worden begonnen. Al met al zitten we met het slechte weer, veel extra onkosten en minder kilo's. Het is nog altijd zo, dat, niet een mooi groeiend gewas of een gunstig artikel in ons dagblad, maar een flinke afrekening pas het jaar goedmaakt. THOLEN EN ST PH1I.IPSI.AND. Na een week goed weer, was de gerst- oogst een heel eind aan de kant. Jam mer dat na deze week het weer volko men omsloeg zodat de tarwepercelen vrijwel allen nog vast staan, voorzover deze dan op de maaidorser staan te wachten. De tarwe die gemaaid moest worden staat grotendeels in de hoop, en is gedeeltelijk reeds in de schuur geborgen. Het aantal percelen tarwe die nog met de graanmaaier gemaaid worden neemt steeds af, vooral als ge volg van de ingekrompen arbeidsbezet- ting op onze bedrijven. Alhoewel het aantal combines steeds groter wordt, menen we toch we beschouwen daar bij vooral het eiland Tholen dat er onder ongunstige weersomstandighe den, te weinig maaidorsers zijn, om aan de steeds groter wordende vraag te vol doen. Het aantal bedrijven op Tholen dat zelf over een maaidorser beschikt is nog niet zo uitermate groot, zodat velen aangewezen zijn op de loonwer kers, en dan moet men nogal eens ge duld oefenen. We vragen ons dan ook wel eens af of het voor meerdere middelgrote be drijven niet nuttig en nodig zou zijn bm eens met buurman te praten om geza menlijk een combine aan te schaffen met 'n aan de bedrijven aangepaste ca paciteit. Globaal genomen moet men re kenen dat een combine per jaar onge veer 20 van de nieuwwaarde kost aan rente, afschrijving en onderhoud. Telt men de rekeningen van de loon werker samen dan weet men al spoedig of men voor een bedrag dat 5 maal zo groot is een combine kan kopen ja dan nee. Gezamenlijk zal dit naar onze mening spoedig rendabel zijn, terwijl o.i. de wachttijden wellicht aanzienlijk korter 2Ullen zijn. Dat kan in sommige jaren een belangrijke voorsprong bete kenen SCHOLWEN EN DLIVELAND. Het weer is het gesprek van de dag de laatste weken en terecht, want zo wel voor een vakantieganger als voor een boer valt er niet veel te beleven. Op dit moment staat bijna de helft van de graanoogst nog op het land. De tar we zal er het beste met de combine afgehaald kunnen worden. De aren zijn doodrijp en met een zelfbinder zullen we veel verlies krijgen. Erwtenruiters, die in grote haast zijn opgezet, zijn tot op de voet door natge regend en we vrezen hiervoor het erg ste. Al met al geen pretje deze zomer. Voor het jongvee is de zomer ook voorbij in de wei. We doen er verstan dig aan dit jonge spul op te zetten, want anders zitten we straks weer in de narigheid. Het is de bedoeling van velen om deze zomer eens lekker te be- kaJken. Naast de goedkope schuim aarde worden er ook andere kalk- meststoffen aangewend. Meststoffen, zoals Emkal, Kencica en Dolokal kun nen evengoed gebruikt worden als b.v. landbouwpoederkalk. Deze laatste werkt zeer goed, maar is hier te duur. De anderen komen voordeliger uit. De uitslagen van het grondonderzoek zullen begin september worden ver strekt. Tot slot kunnen we nog vermel den dat op 3 sept. het ploegkampioen- schap van Schouwen en Duiveland wordt verreden. Het perceel is van de Gebr. Deïst te Zonnemaire en we hopen dat er meer ploegers en meer publiek zal zijn dan vorig jaar. De wedstrijd begint om 1 uur. AF de Thoolse fokveedag van 8 juli j.l. vond ook de eindkeuring plaats van de kalver- ©pfokwedstrijd. Deze wedstrijd, georganiseerd op initiatief van de Streekverbeteringscommissie op Tholen. genoot grote belangstelling. De jongelui, in leeftijd variërende van 12—21 jaar, hebben met enthousiasme aan hun kalveren gewerkt. Bij een kalveropfokwedstrijd gaat het niet om een exterieur-keuring. De bedoeling is de liefde voor de rundveehouderij aan te kweken. Elke deelnemer (en deelneemster) moest zelf een kalf opfokken. De kalveren zijn geboren tussen eind november 1959 en januari 1960. In een aanteken boekje moesten regelmatig alle bijzonderheden omtrent het kalf worden genoteerd. In het bij zonder werd aandacht besteed aan de voeding, de verzorging, de stalling en de omgang met de kal veren. De jury bezocht de deelnemers gedurende de ©pfokperiode driemaal en legde haar oordeel vast in cijfers voor de diverse onderdelen. Voor de eindkeuring stonden een aantal cijfers reeds vast. Op 8 juli werd nog een cijfer toege kend voor het toilet van de kalveren en voor het voorbrengen. Maximaal konden 260 punten worden behaald. DE VOEDING DE voeding werd streng beoordeeld. Hiervoor konden maximaal 100 punten worden toe gekend. Vanaf de geboorte der kalveren tot 11 juni 1960 werd het gebruikte voer getotaliseerd en de opfokkosten berekend. In deze kosten berekening werden opgenomen melk en melkpro- dukten (eventueel ook kunstmelk) en krachtvoer. Het gebruikte ruwvoer (hooi, stro, bieten en gras) werd niet in de berekening opgenomen. De opfokkosten van de kalveren liepen uiteen van 107,tot f 208,De gebruikte hoeveelheid volle melk variëert van 107 tot 512 liter. In 4 ge vallen werd ondermelk gebruikt 111 tot 568 liter. Eén deelnemer gebruikte naast 374 liter volle melk 546 liter wei, terwijl een andere deelnemer naast 107 liter volle melk 30.6 kg kunstmelkpoe der gebruikte. Naast het vloeibare voedsel werd nog 55 tot 190 kg krachtvoer per kalf gebruikt, meestal kalverbrokjes. "Over het geheel was de "voeding van de kaf veren aan de ruime kant. De kalveren zijn thans nog te jong om te laten uitkomen dat een ruime melkvoeding niet tot een beter diëet leidt. Het komt n.l. in de jeugd er op aan dat de kalveren bij een behoorlijke doch niet overdreven ontwik keling juist een goede pensontwikkeling krijgen. Ze kunnen dan meer goedkoop ruwvoer en gras verwerken en groeien na het eerste halve levens jaar beter. Het is daarom de bedoeling de kalve ren op circa 1-jarige leeftijd nogeens te beoor delen. De namen van de eerste 6 prijswinnaars zijn: 1. Adrie van Dalen, Tholen, 211 pnt.; 2. Cor Kleppe, Poortvliet, 203 pnt.; 3. Mej. Ina Geuze, Poortvliet, 191 pnt.; 4. Marien den Engelsman, St. Maartensdijk, 189 pnt,; 5. Jan Akkermans, St. Annaland, 188 pnt.; 6. Mej. Narda van Ast, Poortvliet, 187 pnt. De overige deelnemers behaalden 179 tot 158 punten. Aan alle deelnemers kon een fraaie prijs wor den uitgereikt, beschikbaar gesteld door de Streekverbeteringscommissie op Tholen. C. DEN ENGELSEN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 4