De wijzigingsnota Inkomstenbelasting AGRARISCH NIEUWS 594 WAARSCHUWING ZATERDAG AUGUSTUS 196ft I\EZE week willen wij enkele opmerkingen maken inzake het bijzonder tarief voor de afrekening bij overlijden van de ondernemer. Onder het besluit Inkomstenbelasting 1941 is de regeling zodanig dat de bij overlijden van de onder nemer aan het licht komende winsten door het vrijkomen van stille reserves als overlijdenswinst met 20 worden belast, terwijl art. 44a besluit Inkomstenbelasting 1941 verder nog een betalingS; regeling met 8 korting kent. In het ontwerp Inkomstenbelasting 1958 is de mogelijkheid gelaten om deze stille reserves te .laten zitten" en de oude boekwaarden te hand haven (zie art. 15 derde lid). De consequentie hiervan is dat nu de belasting van de overlijdenswinst van 20 vervalt en in de plaats daarvan het tarief van art. 48 komt. waarbij de belasting kan variëren van 20 tot 40 fZ< terwijl ook de bovengenoemde 8 korting bij be taling ineens niet meer verleend wordt. Dit voorstel wordt nu in de wijzigingsnota in die zin veranderd dat de bovengeschetste doorschui- vingsmogelijkheid blijft bestaan, maar dat ook de nu geldende (Besluit I. B. 19411 afrekeningsmoge- heid tegen een 20 %'s tarief blijft. De korting van 8 bij betaling ineens komt echter te vervallen. DE overwegingen van Minister en Staatssecre taris laten wij hieronder volgen: „In afwijking van het wetsontwerp stellen de „ondergetekenden voor om naast de regeling voor „de doorschuiving van de fiscale claim de huidige „afrekening tegen een tarief van 20 te laten be- „staan. Mede in aanmerking nemende dat de belas tingheffing over de stille reserves c.a. bij het „overlijden van de ondernemer niet lang geleden is „geïntroduceerd, menen zij dat er geen voldoende „reden is het bestaande afrekeningstarief van 20 „te verzwaren. Wel zijn aan de afrekening tegen „zulk een laag tarief als 20 bezwaren verbon- „den, doch deze zijn naar het oordeel van de onder getekenden niet van dien aard dat zij tot afschaf fing van dit nu eenmaal bestaande tarief zouden „nopen. Bovendien moet worden bedacht dat in een „aantal gevallen in het bijzonder voor de vriie „beroepen wegens de feitelijke onmogelijkheid „van voortzetting van de bedrijfs- of beroepsuit oefening na overlijden de doorschuiffaciliteit geen „alternatief biedt. Doch nog afgezien daarvan zien „de ondergetekenden de introductie van de door- „schuifmogelijkheid niet als een faciliteit die in de „plaats treedt van het bestaande afrekeningstarief „van 20 maar als een faciliteit die het huidige „regime aanvult. „Wel zijn de ondergetekenden van oordeel dat „naast de afrekening tegen een bijzonder tarief „van 20 gevoegd bij de in het ontwerp gehand haafde vrijstelling van een winstbedrag van 7500,en de mogelijkheid van doorschuiving, een handhaving van de bestaande betalingsfacili- „teit niet noodzakelijk is. Te aangeduider plaatse „in de meergenoemde toelichting is reeds gewezen „op het bezwaar dat een dergelijke betalingsrege ling niet gemakkelijk uitvoerbaar is en de inver se rbaarheid van de belasting wankel kan stellen. „Daaraan zij nog toegevoegd dat, zoals de praktijk „heeft geleerd, meermalen erfgenamen die zeer „wel in staat zijn de belasting te voldoen, om deze „wettelijke uitstelregeling verzochten teneinde te „kunnen profiteren van de bij contante betaling „verleende korting van 8 HOEWEL wij ons thans in hoofdzaak beperken tot een weergave van de wijzigingen, moeten wij reeds nu opmerken, dat een betere regeling van de belasting van de overdrachtswinst, ook zonder overlijden, b.v. bij overdracht van vader op zoon, ons zeer gewenst voorkomt. T.a.v. de vrijstelling van 7500,willen wij op merken dat gezien de waardedaling van het geld, een verhoging tot 10.000,ons zeer redelijk voor. komt, terwijl ook bij gedeeltelijke overdracht van het bedrijf, dus zonder dat de onderneming wordt gestaakt, van deze vrijstelling bij gedeelten zou moeten gebruik gemaakt kunnen worden tot het maximum van 10.000,- is bereikt. De tegen woordige toestand in de landbouw eist dit, daar meermalen vader eerst een gedeelte van zijn be drijf overdraagt en later de rest. Hieraan zai volle aandacht moeten worden geschonken. MEIJERS. uit De nieuwe oogst wordt thans op het Noordelijk Haltrond overal binnengebracht. Wat zijn de ver wachtingen hieromtrent? In Frankrijk hadden de weersomstandigheden in de maand juni verwachtingen gewekt, welke echter door de natte en koude juli.maand belang rijk zijn getemperd, zo is tc lezen in de „Ernah- rungsdienst" van 6 augustus. Ofschoon de hoeveelheid door dit weer niet zal verminderen, is men ten aanzien van de kwaliteit minder optimistisch. Hel Franse ministerie van Landbouw heeft de volgende ramingen per 1 juli gepubliceerd. Tarwe 10.600.000 ton bij een ha opbrengst van 2440 kg. Dit is boven het gemiddelde van de jaren 1955/'59. Harde tarwe 68.000 ton bij een gemiddelde opbrengst: van 1590 kg/ha. Zo men ziet bedraagt de hoeveelheid harde tarwe, die men in Frankrijk oogst maar een luttel percentage van de hoeveel heid zachte tarwe. Gerst 4.900.C00 ton. De gemiddelde opbrengst per ha ligt 110 kg beneden die van 1959. Uit de totale gerstoogst wordt een aflevering verwacht van 2.100.000 ton, waarvan 1.700.000 ton voor bin nenlandse consumptie, zodat 400.000 fbn voor- export ter beschikking zou komen. Voor mais wordt op een levering van 1.100.000 ton gerekend. Het exportoverschot zou tussen de 3 en 400.000 ton liggen. De groei van de aardappelen is ongelijkmatig, het gewas is in het algemeen gezond. De oogst van vroege aardappelen was alleszins bevredigend. Van suikerbieten kan een voldoende oogst worden verwacht. De koolzaadoogst kan op 75.000 ton worden geschat. De beteelde oppervlakte was met 37 verminderd en de ha opbrengst met 60 kg. Wij gaan over naar België en lezen in ,,De Boer" van 6 augustus, dat het bijmengingspercentage voor inlandse tarwe er tijdelijk is verlaagd en wel van 70 op 50 Het besluit is genomen omdat de Belgische tarwe-oogst 1960 kleiner is uitgevallen en sommige maalderijen niet meer over voldoende tarwe uit oogst 1959 beschikken. Zodra oogst 1960 in. voldoende omvang wordt aangeboden, zal het oude bijmengingspercentage worden hersteld. De redactie van „De Boer" hoopt, dat deze verlaagde bijmenging van zo kort mogelijke duur zal zijn. Anders zouden de maalderijen evenals in augustus 1958 snel zoveel mogelijk bloem maken, waardoor de vraag naar inlandse tarwe zolang mogelijk zou kunnen worden uitgesteld. Dit zou de richtprijs in gevaar kunnen brengen. Ook in België geven de maalderijen kennelijk de voorkeur aan harde tarwe. Dat belooft wat in de komende E. E. G.! In België zijn voorts de voorlopige uitslagen gepubliceerd van de land- en tuinbouwtelling van 15 mei 1960. Deze zijn gebaseerd op de gegevens van 10 van de gemeenten, verdeeld over de ver schillende landbouwstreken, zo lezen wij in het „Persoverzicht" van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. Hieronder enkele van de voornaamste cijfers: 15 Oppervlakte in ha Tarwe Rogge Winter gerst Zomergerst Haver Suikerbieten Vlas Aardappelen Voederbieten Groenvoedergewassen Weiden Groenteteelt (open luchtV Fruitteelt (open lucht) Veestapel (stuks) Landbouwpaarden Runderen waarvan Melkkoeien Varkens waarvan Fokzeugen Mestvarkens Materieel i Landbouwtraktoren Melkmachines mei 1959 200.966 65.712 34.241 75.691 142.105 64.266 20.929 85.138 56.368 47.384 826.822 10.765 33.859 170.140 2.629.897 1.012.923 1.447.462 195.499 131.013 IT ET valt lang niet mee zich uit de overvloed van berichten en artikelen in diverse: binnen- en buitenlandse kranten en vaktijdschriften, een beeld te vormen hoe de agrarische produktie in het oogst jaar I960 verloopt. Bovendien is het nog rijkelijk vroegdaar de oogst van vele ge wassen in volle gang is en van andere nog moet volgen. Toch willen wij onze lezers enkele berich ten niet onthouden. Zij kunnen zelve hun conclusies trekken. Wij hebben namelijk uit gesprekken met vele leden de indruk gekregen, dat het op prijs gesteld wordt wanneer van tijd tot tijd in dit blad aan dacht wordt besteed aan de toestand in de landen om ons heen. Indertijd plaatsten wij deze berichten, die dan aoor ojis aaneen werden geplaatst, onder de titel „Aller hande". Het is dus de bedoeling deze reeks te hervattenmaar thans onder de titel Agrarisch Nieuws uit andere landen". Deze titel wijst meer de richting aan van de inhoud. RED. 15 mei 1960 204.000 67.000 38.000 69.000 142.000 61.000 29.000 89.000 53.000 44.000 833.000 13.000 34.000 160.000 2.700.000 1.030.000 1.740.000 225.000 198.000 43.000 32.000 maanden geleden de gedwongen collectivisering van de landbouwbedrijven doorgedreven. Deze maatregel, die het begin is van de volledige ont eigening van alle boerenbezit en de ontrechting van de boeren heeft o.a. tot gevolg, dat het aantal boeren, dat met hun gezinnen naar het Westen vlucht de laatste maanden sterk gestegen is. In de eerste zeven maanden van dit jaar hebben 4000 gebruikers van boerderijen de Sowjetzöne ver laten. Rekent men hun familieleden en de land arbeiders hierbij, dan komt men ver boven de 10.000. Tevens vluchtten in de laatste drie maanden 32 dierenartsen uit de Oostzöne weg en deze zijn practisch onvervangbaar. Men verwacht in de komende herfst een nog veel groter aantal boeren, daar velen van hen. die voorlopig nog hun eigen vee mochten behouden, op het ogenblik geld trach ten te verzamelen, opdat zij niet geheel platzak in West-Duitsland behoeven aan te komen. Veel zal afhangen van de nog niet besliste vraag aan wie de oogst van dit jaar zal toebehoren, aan de indi viduele boer of aan de collectiviteit. Dit alles speelt zich af in een land, dat groten deels agrarisch'was, maar waar de bevolking nog steeds geen voldoende voedingsmiddelen kopen kan. Daartegenover heeft het sterk geïndustriali seerde West-Duitsland zijn agrarische produktie zodanig weten op te voeren, dat deze een groot deel van de behoeften weet te dekken. Wie dit bedenkt en de cijfers ziet, behoeft niet te aarzelen aan welk systeem, ook economisch, de voorkeur moet worden gegeven. S. Een geheel ander vraagstuk vormt de toestand in de communistische Duitse Democratische Republiek. Zoals wij eerder meldden is daar enige Naar aanleiding van een recent ongeval met dodelijke afloop bij het verplaatsen van een transporteur, willen wij gaarne met na druk uw aandacht vestigen op het stipt in acht nemen van de noodzakelijke veiligheids maatregelen. Bij het niet uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen kan iedere transporteur, ongeacht het merk, ernstige ongelukken veroorzaken. Vooral willen wij wijzen op het grote gevaar dat bestaat bij het verplaatsen van een transpor teur in omhoog gedraaide stand. Voordat tot verplaatsing of reparatie van i.en transporteur wordt overgegaan, dient deze eerst naar beneden gedraaid te worden. Bij het in acht nemen van de veiligheids maatregelen, gepaard gaande met een oor deelkundig gebruik, kunnen ongelukken geheel worden voorkomen. De Rijkslandbouwconsulenten: Dr. Ir. C. W. C. VAN BEEKOM, Goes. Ir. J. A. H. HAENEN, Axel. (Ad vJ KORTENAERKADE. 1, 'S'-GRAVE NH AGE BIJKANTOREN: AMSTERDAM, ARNHEM, EINPHOVEN,'S-GRAVENHAGE. GRONINGEN, ROTTERDAM, UTRECHT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 3