r Voorlopige oogstraming erwten 1960 ZITDAGEN 590 ZEEUWS LANDBOUWBLAD (Verschijnt wekelijks) Zeeuwse Landbouw Maatschappij Hoofdredacteur: Mr. J. F. G. Schlingemann. Redactie en Uitbreidingsplannen Zitdagen Boekhoud- bureau MEDEDELING PIETKAINVARKENSFOKKERIj In «lit nummer J Z EE UW SL AND BO U W B L A D Basis: a. De voorlopig areaaleijfers van 't C. B. S. b. Het geraamde areaal conserven doperw- ten. c. De ramingen per - 7 augustus van de P. S. C.-correspondenten. Deze voorlopige oogstraming-1960 is, in verband met de ongunstige weersomstandigheden tijdens de afrijping en de oogst (welke nog niet binnen is), als zeer globaal te beschouwen. Voor belangrijke beslissingen wachte men op de voorlopige C. B. S.- oogstraming, die binnen niet al te lange tijd ver schijnt en die op meer gegevens, o.a. ook dorsre- sultaten, berust. A. OPBRENGSTRAMING. De erwten hebben op de meeste gronden een flink gewas gevormd. Hieraan was de goede struc tuur van de grond, tengevolge van de droge zomer en winter 1959, niet vreemd. Een na de regens van 12 en 13 mei in het Z.YV.- kleigebied optredende vergeling van de erwten, veroorzaakte onrust bij de telers, doch het gewas groeide er vlot weer overheen. Later werden de erw ten veelal aan de zware kant, waarbij het opviel dat de peulbezetting, vooral bij de ronde groene erwten, minder goed was. In de afrijpingsperiode viel veelal teveel regen, betgeen niet alleen afbreuk deed aan de kwaliteit, doch ook aan de opbrengst. Ook toen het gewas maai rijp wras, werd veel last ondervonden van regenachtige omstandigheden. Alles bij elkaar genomen valt de opbrengst niet tegen, maar bedacht moet worden dat er dikwijls véél uitgeschoond zal moeten worden. 1. Ronde groene erwten: Geoogste areaal (voorlopig): 21.700 ha Bruto opbrengst boerenschoen 76.000 ton (ha-opbrengst: 3500 kg/ha) (1959 73.000 ton. 2. Schokkers: Geoogste areaal «voorlopig): 7460 ha Bruto opbrengst boerenschoon 26.500 ton (ha opbrengst: 3550 kg/ha) (1959: 30.600 ton) 3. Kapucijners: Geoogste areaal «voorlopig en geschat): 1360ha Bruto opbrengst boerensc-hoon 4 410 ton (ha-opbrengst: 3290 kg/ha) (1959 3.550 ton) 4. Rozijn erwten Geoogste areaal (voorlopig en geschat): 160 ba Bruto opbrengst boerenschoon 480 ton (ha-opbrengst: 3000 kg/ha. (1959 600 ton. 5.. Bruto produktie boerenschoonin enkele belangrijke provincies in tons (afgerond op ">00 ton) Ronde Schokkers Kapu- Rozijn- groene cijners erwten erwten Zeeland 32.200 19.100 400 gering Zuid-Holland 13.000 5.800 600 gering N O. Polder 8.000 300 200 100 Noord-Holland 6.700 500 24(0 300 Groningen 6.200 100 600 gering Noord-Brabant 6.000 500 200 gering B. KWALITEITSRAMING Tengevolge van de minder gunstige weersom standigheden tijdens de afrijping en de oogst zal er gemiddeld genomen nogal wat vlek en kalk- erwten voorkomen. Ook zijn er nogal wat meldin gen over het voorkomen van partijen groene erw ten met een wat bleke kleur en van partijen die wat fijn van korrel zijn. De wormstekigheid lijkt gemiddeld aan de ma tige kant te liggen. Telers die op het goede mo ment een bestrijding hebben toegepast, hebben zeer weinig aangevreten erwten. Toch zijn er, voor al in het westen en zuidwesten, heel wat percelen erwten goed aan de ruiter gekomen en gebleven en zal men hiervan erwten kunnen dorsen met weinig piksel. Officieel Orgaan van de Advertenties J. F. Blanksma. Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—2345-2346. Administratie en Advertenties: Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Tel. 01150—2073, Teraeuzen. Over de Noord-Hollandse kapucijners (de hoofd moot van deze soort) zijn de berichten -gunstig. De indruk bestaat dat de Pauli's beter voor de dag zullen komen dan de Rondo's. Het belangrijke ronde groene erwtengebied Zeeuws-Vlaanderen heeft dit jaar pech. Men is daar somber gestemd over de uiterlijke kwaliteit. Over de kwade harten in de grove soorten staan nog te weinig gegevens ter beschikking. Enige correspondenten zijn optimistisch gestemd. Gezien de weersomstandigheden zal de kookkwaliteit vrij zeker geen moeilijkheden opleveren. Het lijkt ge., wenst veel aandacht te besteden aan het vocht gehalte dat nogal eens aan de hoge kant zal blijken te zijn. Erwten die niet al te droog worden be waard, gaan in kwaliteit achteruit: konsumptie- erwten in kook en zaaierwten in kiemkracht. Samenvattend is de kwaliteit van deze oogst, vooral uiterlijk, zeer gevariëerd. Er ligt dus een belangrijke taak voor de handel en de schonings- bedrijven. De deskundige, Ir. R. P. LAMMERS. Wageningen, augustus 1960. OOSTKAPELLE VANAF 27 juli 1960 gedurende 14 dagen, lag ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage het plan tot wijziging van het uitbrei dingsplan Duinweg West in onderdelen, in uitvoe rige kaarten uitgewerkt, alsmede de herziening van de bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen voor de kom en omgeving Duinweg. Gedurende zes weken na afloop van genoemde, termijn 'kunnen belanghebbenden die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bezwaren indienen bij Gedeputeerde Staten. SLUIS VANAF 30 juli 1960, gedurende vier weken, ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage het ontwerp herziening uitbreidingsplan voor de gemeente Sluis. Gedurende genoemde termijn kunnen belang hebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indie nen. ST. LAURENS /GEDEPUTEERDE STATEN hebben goedge- U keurd de bij raadsbesluit vastgestelde her ziening van het uitbreidingsplan met bebouwings voorschriften (thans volledig). Dit plan ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Binnen een maand na 3 augustus 1960 kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. REXESSE VANAF 9 augustus 1960, gedurende 14 dagen, liggen ter gemeen te-secretarie voor een ieder ter inzage de bij raadsbesluit vastgestelde plan nen tot partiële herziening van het uitbreidings plan, t.w. betreffende het sportterrein aan de Laone en betreffende de aanvullende bebouwing van gronden ten oosten van de Moolweg. Gedurende zes weken na afloop van genoemde termijn kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bezwaren indienen bij Gedeputeerde Staten. VLISSINGEN VOORBEREID wordt een herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Vlissingen 1953. GROOT LANDELIJK UONC OCRS HIPPIQUE TE ZEVENBERGEN Door de eeuwen heen is Zevenbergen, gelegen in de vruchtbare kleistrook van noord-west-Noord- Brabant, steeds het centrum van deze streek ge weest en geeft in dit gewest, vooral ook op land bouwgebied, nog altijd stevig de toon aan. Een der grote uitingen hiervan is het jaarlijkse terugkerende groot landelijk concours-hippique, voorafgegaan door uitgebreide dressuurwedstrij- den. Dit paardensportfestijn wordt steeds op de ker- miswoensdag in de maand augustus gehouden, en valt dit jaar op 24 augustus a.s. Aan dit concours-hippique komen vele landelijke rijverenigingen en individuele amazones en ruiters deelnemen, niet alleen vanuit eigen provincie, maar ook van ver daarbuiten. Het aantal paarden be draagt de laatste jaren meer dan 250. Dit jaar zal dit aantal zelfs met meer dan 50 worden overschre den, daar de organisatoren ..De vereniging tot be vordering van de Warmbloedfokkerij in West- Brabant'' van gemeentewege de beschikking heeft gekregen over ruime terreinen van het gemeente lijk sportpark OOSTBURG: Woensdag 24 aug. in café „De Windt". ZIERIKZEEDonderdag 25 aug. in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 25 aug. in hotel „De Eendracht". XORTGENE: Donderdag 25 aug. in hotel „De Korenbeurs". SEROOSKERKE: Vrijdag 26 aug. in café „Huysse" van 9 tot l uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 27 aug. in hotel „De Druiventros". DE Piétrainvarkensfokvereniging „Zeeland" heeft inmiddels een tweetal dekberen aan gekocht, waarvan er één in West Zeeuws-Vlaan deren is ondergebracht bij de heer R. C. Jansen te Oostburg en één in Oost Zeeuws-Vlaanderen bij de heer J. Pieters te St. Jansten. Deze beren worden in het werkgebied van de vereniging op het bedrijf ontboden, echter met dit verschil^ dat zeugenhouders buiten Zeeuws-Vlaanderen lid moeten zijn van de fokvereniging. Het dekgeld is vastgesteld op 25— per ge dekte zeug voor leden en 30,— voor niet-leden, waarbij voor vergeefse reizen ƒ2,50 in rekening wordt gebracht. Nieuwe leden kunnen zich laten inschrijven bij voornoemde houders van dekberen en bij de secretaris, Londense Kaai 27, Middelburg, onder gelijktijdige storting van ƒ15,— als entréegeld. Voorts attenderen wij de zeugenhouders er op, dat het de houders van dekberen in de provincie Zeeland niet toegestaan is, kruisingen tussen het Piétrainvarken en het Nederlandse Landvarken (N.L.) of omgekeerd tot stand te brengen. Mededeling: Y'arkensstamboek voor Zeeland UET bestuur van het Varkensstamboek voor Zeeland heeft besloten met ingang van 1 ok tober 1960 het Stamboek voor de afdeling Pié- trainvarkens te sluiten. Na genoemde datum worden dus geen Piétrainvarkens zonder offi ciële afstamming ingeschreven. Agrarisch nieuws uit andere landen, en De wijzigingsnota Inkomstenbelasting pag. 591 Boerderij en Organisatie vult met de "Kaheropfokwedstrijd op Tholen pag. 592 Proef boerderij „Seheldemon- den", YV eten sw .heden voor werkgevers en Het machinaal rooien van zaaiuien pag. 593 Nieuws over Zeeuwse fok da Sren op pag. 595 Tuinbouw p«g. 597 Boer en jeugd, en Levensverze kering p«g. 599 Marktberichten en Bram pag. 601 ïlSL /(ÜA Zitdagen Boekhoudhureau JLf «Ier Z. L.Mpag. 590 ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.) GOES: Iedere dinsdag op het Landbouw huis. ZEEUWS OOR LICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) Laat uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. KORTGENE: Donderdag 25 augustus in hotel „De Korenbeurs" van 11—13 uur (de heer Van Burg). VERZEKERINGSINSTELLINGEN DER Z-L. M. Komt hier met uw vragen op het gebied van Landbouw-Risico, motorvoertuigenverzekering etc. Alle gewenste inlichtingen worden gratis ver strekt. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. HULST: Maandag 22 augustus in hotel „De Graan- beurs" van 3.30—5 uur (de heer Dë Lange).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 2