601 Weekoverzicht \oteringcn ZATERDAG 20 AUGUSTUS I960 fSpjg» UIT EEN geheim J?4^*_Weekb°EK vam ^'*-<3- BRAM yrr of SÜKHÖEK^ yffalAtfieAucAlerL- Granen zaden peulvruchten: Het dinsdag j.l. door de regen afgebroken oogstw:erk kon nog niet worden hervat. Voor bedrijven als het onze wordt een korte onderbreking dankbaar benut om intern wat orde op zaken te brengen, resp. op een achter stand in te lopen. Doch deze zware regenperiode ver vult ook ons met grote zorg. Het kan niet anders dan dat aan de te velde staande percelen granen en peulvruchten aanmerkelijke waterschade is toege bracht. Niettegenstaande de lage buitentemperatuur waardoor het optreden van schot wordt geremd, moet nu toch wel worden aangenomen dat er veel geschoten korrels zullen voorkomen. Zowel buiten landse als inlandse voergranen waren door het soms dringende aanbod alleen tegen iets lagere prijzen te plaatsen, terwijl de handel een traag verloop had. Op de peu 1 vruchtenmarkt leidde het ongunstige weer het touwtrekken in tussen de partijen die belang by een oplopende markt hebben en hen die het peil van b.v. maandag j.l. liefst in opwaartse richting zien veran deren. Dit spel zal nog wel even voortduren, alvorens beslist zal zijn wie gelijk gaat krijgen. De erwten en schokkermarkt is vast gestemd. De vraagprijzen voor boerenerwten werden verhoogd maar nog niet inge willigd. Karwijzaad toonde zich iets vaster en ook maanzaad onderging een lichte verbetering. Op en om de slaehtveemarkt: De export van rund en kalfsvlees heeft de laatste tijd een goed verloop gehad. Helaas is er intussen een kink in de kabel gekomen doordat Frankrijk de invoer van rund en kalfsvlees in feite volledig heeft stopgezet door geen invoervergunningen meer af te geven. Vol gens de officiële berichten is dit besluit ingegeven door de slechte gang van zaken op de slaehtveemarkt in Frankrijk. De Franse regering ziet zich n.l; reeds geruime tijd genoodzaakt om slachtvee uit de markt te nemen om de prijzen op een enigszins redelijk peil te handhaven. Officieus bestaat echter de indruk dat Frankrijk de invoer heeft stopgezet als reactie op het feit, dat West-Duitsland de invoer van vlees uit Frankrijk niet toestaat. Zulks onder het voor wendsel dat invoer van vlees uit Frankrijk uit vete rinair oogpunt gezien niet kan worden toegestaan. Het is nog niet helemaal duidelijk welke consequen ces deze Franse maatregel voor de Nederlandse ex port zal hebben. Het is wel duidelijk dat Frankrijk met een overschot aan runder-voorvlees zit en er der halve belang bij heeft om de uitvoer van voorbouten naar Nederland te kunnen voortzetten. Van Neder landse zijde is er nu de hoop op gevestigd dat per slot van rekening toch een voor Nederland aan- vaardbare oplossing uit de bus zal komen, die ener zijds de invoer van voorbouten uit Frankrijk en an- aardappeltermmnmarkt. (Weekbericht 11 t/in 17 augustus 1960.) Verstrekt door de firma G. de Vries Zonen. N.V., Amsterdam; voor Zeeland: Goes, tel. 01100—3594. Onder invloed van de weersomstandigheden gaven de noteringen vooral in het begin van deze periode een onzekere stemming met sterk uiteenlopende prij zen. De noteringen der laatste dagen bleven daarente gen vrij stabiel en werden dan ook heel wat minder zaken gedaan. De week-omzet bedroeg 720 contracten (10.800 ton) tegen 527 contracten in de vorige week, OONSUMPTIE-A A RDAPPE1EN. Eigenheimers, 35/-: hierin kwamen geen zaken tot stand. Bintje, 35/-: november noteerde ƒ11,00 tot ƒ11,20 met een omzet van 50 contracten; maart werd gedaan op 13,00 maar liep geleidelijk terug tot f 12,80 en 12,60; april opende de week op 13,80 en sloot op 13,70; op de eerste beursdag werd evenwel nog een prijs bereikt van 14,30 welke dezelfde dag evenwel nog een peil bereikte van 13,20 om daarna weer enig herstel te geven tot 13,60; met enkele dubbeltjes verschil kon deze notering zich de laatste dagen handhaven. De slotnotering was 13,80 laten en 13,60 bieden. De openstaande contraeten voor de Bintje voor april-leyering geven van week tot week een behoor lijke stijging te zien en bedraagt thans 1290 con tracten. AARDAPPE3LMARKT ROTTERDAM, Termünnrarkt consumptie-aardappelen (OchtendcaJl). Bintje 35 opw. 149 x april 13,70/13,90//13,70. Aardappel beurs B*ntje 35 opw. binnenl. sortering, autovrij binnenland mits direkt geleverd 11. Bintje 35 opw. exp. sortering, franko Rotterdam sept levering 10,50//11. Bintje 45 opw. exp sortering, franko Rotterdam, sept, leveling 12. derzijds -de export van achterbouten en kalfsvlees naar Frankrijk mogelijk zal maken. De regeling die met Frankrijk gold voor de uitvoer van lamsvlees is intussen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat tegen de invoer van 1 kg Frans rundvlees 1 kg Nederlands schapenvlees naai Frankrijk kan worden uitgevoerd. De aanvoeren van slachtvee waren de afgelopen week niet bijzonder groot. De handel had een vrij vlot verloop; vooral de jonge slachtdieren van goede kwaliteit konden prijshoudend worden verkocht. De extra kwaliteiten werden verkocht tot 3,30 per kg geslacht gewicht. De notering voor de eerste kwaliteit jonge koeien en vaarzen liep van 3,10 tot 3,20. De toestand op de varkensbeurs in Utrecht was tamelijk onoverzichtelijk. Het aanbod vanuit het westen des lands was klein maar daar tegenover stond een vrij groot aanbod uit de zand-provincies. De handel ver liep uiterst traag en de prijzen daalden, vergeleken met de vorige wreek, met 3 a 5 cent per kg geslacht gewicht. De notering voor de varkens in de couran te gewichten kwam daarmede op 2,032,05. De biggenmarkten waren over het algemeen ruim voor zien. De prijzen konden zich ternauwernood handha ven. De ruwvoedermarkt: De zware regenval van de afgelopen week legde de handel in de" verschillende soorten stro voor direkte levering praktisch stil. Tot op heden werd nog maar een klein gedeelte van het stro in de schuren geborgen. De verkopers zijn terug houdend en niet tot verkopen van betekenis bereid; een voor de hand liggende houding. Het prijsniveau bleef in vergelijking met vorige week vrijwel ongewij zigd. De consumptie-aardappelmarkt: Door de weers omstandigheden waren de aanvoeren van vroege aardappelen deze week kleiner dan voorgaande we ken. De prijzen kwamen hierdoor iets hoger te liggen. Ook berichten over phytophtora zijn deze week van enige invloed op de markt geweest. De strovlasmavkt: Evenals voor ruwvoeders vorm de het slechte weer ook voor vlas een grote hinder paal voor het op gang komen van een vlotte handel in strovlas. De interesse voor de nog te velde staande partijen is momenteel vrijwel nihil, aangezien men vreest dat de kwaliteit van de in schelven staande partijen geleden zal hebben. Begrijpelijkerwijs doet dit de belangstelling voor de reeds in de schuren op geslagen partijen iets toenemen. Partijen welke op korte termjjn gerepeld kunnen worden afgeleverd genieten de voorkeur, aangezien men met het roten wil beginnen. Gerepeld vlas .op voorjaarslevering wordt slechts sporadisch verhandeld. Eigenheimer*, autovrij binnenland 12,5013,50, direkte levering. Op wagon/sehip/auto geleverd volgens handelsvoor- waarden. MARKTBERICHTEN GOES. GRANEN EN PEULVRUCHTEN. Tarwe, basis 17 vocht ƒ29ƒ29,50; Gerst ƒ23 28; Kleine groene erwten 35—45; Schokkers 37 45. Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. AARDAPPELEN. Bintje, 35 mm opw., binnenlandse sortering 8 per 100 kg. Levering aan de sorteerinriehting, sorteerkos- ten voor rekening van koper. Voor directe levering kan een hogere prijs worden gemaakt. HOOI. De prijzen voor uit de ruiter geperst hooi bedroegen: Lucernehooi ƒ90—ƒ95; Weidehooi ƒ80—ƒ85. Alles per ton. GraszaadhooiVeldbeemd ƒ40; Roodzwenk 22. Al les per ton. STRO. Gerstestrc 32,50; Tarwestro 32.50; Erwtenstro 45 en Schokkerstro 37,50. Alles per ton en geperst af bedrijf. VLAS. Er werd vlas verkocht voor 1.500—2.000 per ha, levering uit de schelf. Voor ernstig beschadigde par tijen bedroeg deze prijs 1.000—1.500 per ha. De kg-prijs voor ongerepeld vlas, goede kwaliteit was 2024 cent, die voor afwijkende kwaliteit 10 20 cent. EIEREN. Voor de eieren kan een prijs van 1,60— 2 per kg worden gemaakt, al naar gelang de gewichtsklasse. NOTERINGEN VAN DE ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe: Voldoende gevraagd, maar werd zo goed als niet aangeboden. Doorsneekwaliteit, bekende con dities, 30,50. Hippegerst. Tot 26,25 met weinig vraag en aanbod. Brouw gerst: C.B.K.-kwaliteit, basisnotering onveran derd 30. Haver; Gering aanbod, flauwe ondertoon door buiten landse aanbiedingen. Doorsneekwaliteit 50/51 kg blank ƒ25. 16 augustus. TIET zit niet mee met het binnenhalen van de oogst deze zomer; een groot verschil met het vorig seizoen. Waar je ook komt, je ziet overal nog erwten en vlas buiten staan en hoe wel niet veel meer, enige percelen gerst en ha ver. Ook staat er nog veel tarwe vast. We hebben vorige week zo'n 60 mm regen ge had en dat is wel wat veel van 't goede, hoewel we er versteld van staan, hoe vlug deze grote hoeveelheid neerslag in de grond is opgenomen; een bewijs, dat de grond nog niet is verzadigd en er onderin nog plaats is. Vorige week woensdag hadden we op 30 cm nog droge grond doch nu niet meer, nu is het al verder doorgedrongen. Het droge vaste weer van '59 heeft ons wat roekelozer gemaakt met het op 't land zetten van b.v. gemaaide tarwe in Zeeuwse struiken, of deze afgedekt met een paar schoven er overlangs op, wat toch altijd minder is dan z.g. Duitse struiken die van boven met 2, 3 of 4 schoven prima onder dak zitten en wanneer er aan deze kopschoven nog eens schot zou zitten neemt men ze er af en dorst ze apart. Toch is 't het aller beste, wel wat bewerkelijker, de schelf van zo een 50, 60 schoven met 4 of 5 schoven van boven afgedekt, waarmee we voor 901b binnen zijn. Er is op het te veld staand gewas en ook in de schoven en ruiters al schot gekomen wat te verwachten was, al kon dit met die lage tempe ratuur meevallen. We zagen ook enkele percelen haver gemaaid en daarna op ruiters gezet, wat voor het groene stro prima is. Het is toch zo'n triest gezicht, de velden zo volstaande en zo nat geregend. Het weerbericht meldde ons dat er een hogedrukgebied op komst is en we misschien deze week nog een mooie hoeveelheid oogst zullen kunnen bergen. De aardappels vragen in deze drukke tijd ook onze belangstelling. Wil men ze nog niet dood spuiten (vele percelen zijn er aan toe), moet men toch de sproeimiddelen er vlug opbrengen, dat is een allereerste vereistena een natte periode wordt vaak te lang gewacht. Neem geen risico, de aardappeloogst zal geen 100 °/o zijn ge zien de vele slechte planten, dus zo gauw moge lijk spuiten of doodspuiten. We kunnen dan wanneer het nog tegen mocht lopen met de oogst, waneer het droog weer wordt, elk ogen blik benutten om aardappels te rooien, wat ook veel waard is, gezien ook de lange bietencam pagne 1960, die ook voor de deur staat. Baai» franko Rotterdam (bruto) Groene erwten: Zeer behoorlijke aanvoer. Handel mogelijk, indien de vraagprijzen in overeenstem ming met de mogelijkheden rijn. Op monster van 40 tot 49; 3 kwal. 53 bieden: 53,50 laten. Schokkers: Tamelijk aanbod met alleen vraag naar de beste kwaliteiten. Op monster tot 48,50; 3 kwal. 55,50. Capucijners: De kwaliteit van de aangeboden partijen viel tegen. Tot ca. 75. Maanzaad: Voor exportkwaliteit was 135 te maken. Kalme handel. Karwijzaad: Was voor direkt wel gevraagd. Export kwaliteit 153,50. RUWVOEDERS. Weidehooi ƒ80ƒ95; Lucernehooi ƒ95ƒ100; Tarwestro i 30; Zomergerstestro 32,50 en Erwtenstro ƒ45—ƒ50. Pariteit Noord-Beveland; voor Zuid-Beveland kan deze notering ca 2,50 hoger worden aangehouden. EIERVEILING BARNEVELD Aanvoer 389.507 suks. Handel matig. Notering: eieren van 41 tot 50 gr. 7,90—10,28; eieren van 51 tot 55 gr. 10,67—12,57; eieren van 55 tot 60 gr. ƒ12,91ƒ14,62; eieren van 60 tot 66 gr. ƒ14,92 15,97 en eieren van 66 tot 69 gr. 16,0316,16. FRUITAFZET (10—16 AUG. 1960). Bij de appelen werden in hoofdzaak Zigeunerin ge veild. De prijzen hiervoor waren goed, voor export van 48—57 cent. Dinsdag daalde deze echter tot 36 —43 cent. Restanten Perzikrode Zomerappel werden voor oplopende prijzen gekocht: 4053 cent voor de I-maten. Tydeman's Early Worchester werd graag gekocht, de prijzen waren van 7085 cent, verpakt van 75100 cent. De perenaanvoer was stevig. Précose de Trévoux werd met 2750 cent betaald. De Clapp's Favourite nam toe. De prijzen daalden tot 30 a 40 cent per kg voor I. Bij de pruimen waren de hoofdrassen Belle de Lou- vain <1 65—75 ct, F. 35—60 ct), en Victoria (I 90— 110 ct, F 35—90 ct). Dubbele Boerewitten deden voor 1 65—85 ct en F 45—70 ct. Van de bramen is de oogst in volle gang. In Ka- pelle werden dagelijks tot 20 ton geveild. De prijzen liepen tot 88ct voor de goede kwaliteit. J 4 V«M>r verdere marktberichteB zie pag. 50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 13