PLOEGWEDSTRIJDEN '60 MADO wintertarwe LEVENSVERZEKERING Om Nederlands kampioenschap APOLLO BONUS 'tls weer oogst MARKTBERICHTEN (V) ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1960 DE BOERENJEUGD Straks zullen overal in Zeeland weer de jaarlijkse ploegwedstrijden plaats vinden. Evenementen, waar ieder die iets met de landbouwpraktijk te maken heeft belangstelling voor toont. En deze herfst zal die belangstelling niet beperkt zijn tot die uit de provincie alleen; vanuit het gehele land zal men het oog richten op Zeeland, want op 9 november a.s. zal in «ie Wilhelminapolder bij Goes gestreden worden om de kampioenstitel van Nederland. De provinciale wedstrijd, eveneens in de Wilhelminapolder, vindt plaats op 24 september en de streekwedstrijden die nen dus uiterlijk 10 september gehou den te zijn. Een nieuw gezichtspunt dit jaar is een aparte categorie voor wentelploe- gen; zowel op de provinciale als op de landelijke wedstrijd. Om dus te kunnen afvaardigen zal in verschillende streken eveneens met wentelploegen geploegd worden. Voor velen is het misschien nog niet precies bekend wat deze wentelploege- iij inhoudt, vandaar de nu volgende uit eenzetting van de voor de provinciale wedstrijd geldende bepalingen. BEPALINGEN. Deelname met één- tot maximaal driescharige ploegen, getrokken of aan de hefinrichting; evenals bü de rond gaande dus. De dubbele opening, zoals bij de rond gaande, vervalt. In de plaats daarvan begint de plqeger op van te voren uit gezette paaltjes een enkele beginvoor uit te rQdende snede naar het te ploe gen perceel toe. Deze wordt eerst door de jury be oordeeld en na het tweede startsein gaat de ploeger verder; met de derde voor moet de vereiste diepte bereikt zijn. Na enkele omgangen moet nu tijdig door de ploeger een merkstreep voor de derde wendakker getrokken wor den. De bedoeling is een gerend veldje te krijgen, zodat deze merkstreep niet evenwijdig, maar schuin ten opzichte van de beginvoor zal lopen. Op het goed afwerken van de geer wordt dooi de jury extra gelet. Dus evenhoge lig gingvan de sneden en op tijd inzetten en opheffen van de ploeg, d.w.z. inzetten met de voorste schaar en opheffen met de achterste schaar op de merk streep.: De ploegvaarten worden dus geleide lijk korter lot de ploeger op een punt uitkomt. Dan begint hij aan de derde wendakker. De eerste snede van de wendakker moet zo gelijkmatig mogelijk aanslui ten op het reeds geploegde. De laatste, enkele voor, moet recht, schoon en niet te diep zijn en komt evenwijdig aan en 12 m. verwijderd van de beginvoor van de buurman te liggen. Tussen de veldjes blijft dus een strookje ongeploegd. Het maximaal aantal te behalen pun ten bedraagt 100, evenals bij de rond gaande ploegen. Wat de afvaardiging, uit de streken betreft: de eerste twee van elke cate gorie of, wanneer er maar één catego rie is, de eerste drie. Omdat steeds meer rondgaande ploe gen in de praktijk aan het verdwijnen zijn en men zodoende minder kan oefenen in het werken hiermee, werd het inlassen van de wentelploeg in de wedstrijden als een behoefte gevoeld. Ongetwijfeld zullen nu nog meer L. J. G.-leden dan voorheen in de gele genheid zijn mee te doen. Moge dit uit de opgaven blijken! N. DE KATER. (Adv.) CB-rassen zijn oogstzekere rassen! wintertarwe (rccdzadig) wintertarwe (witzadig) wintervast resistent tegen gele roest produktief a r t i 1 I D li inr i'H C t.N.T I MAL# R L A U •gi*r «tfWvü v u** !tMp. ..-wfti Heeft U in de late nazomer wel eens erg in de zwaluwen gehad? Zij maken zich dan klaar om de reis naar het war me Zuiden te beginnen. Reeds weken van tevoren vliegen ze bedrijvig al en aan naar de verzamelplaatsen en iedere mofgen zijn ze onrustiger. Ze wachten op goed weer en plotseling... is daar het moment. Eén geeft het sein en in een oogwenk is de start naar verre on bekende oorden een feit. De lucht is vol met die flitsende zwart-witte vogel tjes, die vrolijk tsilpend de verre reis aanvaarden. En met een beetje gevoel voor romantiek kunt U bovenstaande van toepassing brengen op onze boeren. De oogst staat voor de deur. Een jaar van hard en noest werken is ach ter de rug en moet nu zijn bekroning vinden in een goede oogst. De boeren zijn ongedurig. Op hun „verzamel plaatsen", de beurzen en vergaderin gen bespreken zij druk de komende „trek" (oogst). En eindelijk is het dan zo verDe eerste combines bewe gen zich zwaar grommend over de «vruchtbare akkers en plots is héél de wijde polder vervuld van het mono- toom geluid van de gestaag voortploe- lerende monsters. De grote trek is be gonnen v. D. SELECT1 EPLOFXiWEDSTRIJ D WALCHEREN De Z.L.M.- C.B.T.B.; B.O.VA.L.; N.C.L.B.; C.J.B.T.B. en LJ.G. van Walcheren organiseren op zaterdag 27 augustus een selectieploegwedslrijd op het bedrjjf van de heer Joh. Louwerse, Dauvvendale, Schroeweg te Middelburg. Deelnemers dienen om 1 uur op het terrein aanwezig te zijn. Aanvang wed strijd half twee. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50. Opgaven zo spoedig mogelijk te rich ten aan de heer A. Lampert, Dorps straat 40 te Biggekerke. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden maandag en dinsdag in totaal aangevoerd 5248 stuks vee, zijnde 1471 vette koeien, 1126 gebruiksvee, 228 graskalveren, 710 vette kalveren, 244 nuchtere kalveren, 113 paar den. 66 veulens, 715 varkens, 75 lopers, 99 biggen, 373 schapen of lammeren en 28 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien 2,602f,30; vette kalveren (levend gewicht) ƒ2,40 -ƒ3,00; slachtpaarden 1,90—2,45; varkens (levend gewicht) 1,67171. Alles per kg. Kalf- en melkkoeien 9251280; vare koeien ƒ670875; vaarzen ƒ600ƒ950; pinken ƒ400 ƒ600; graskalveren 260ƒ450; nuchtere kalveren ƒ55—ƒ85; veulens ƒ250ƒ460; lopers ƒ60ƒ80; biggen 3548; schapen 80ƒ110; lammeren 6090. Alles per stuk. VEEMARKT s-HERTOG EN BOSCH. Op de markt van woensdag 17 augustus werden aangevoerd 7865 stuks vee, zijnde: 2648 runderen, 291 graskalveren, 1174 vette kalveren, 293 nuchtere kal veren, 477 schapen, 12 geiten, 33 fokzeugen, 627 slachtvarkens, 6 lopers en 2304 biggen. De prijzen waren, behoudens uitzonderingen voor dieren van buitengewone kwaliteit, als volgt: Melk- en kalfkoeien ƒ670—ƒ1260; guiste koeien 630--ƒ 950; kalfvaarzen 8601240; klamvaarzen 725940; guiste vaarzen 635840; pinken 450 - 660; graskalveren 300ƒ450; nuchtere kalveren voor fok- of mesterij 90—240; weideschapen 50 ƒ85; drachtige zeugen 230 ƒ310; lopers ƒ56—ƒ70 en biggen 32—50. Alles per stuk. SI ach trun deren aanvoer 725 stuks. Extra kwaliteit ƒ3,25—ƒ3,45, le kw. 3,05—3,20, 2e kw. 2,75—3, 3e kw. ƒ2,60—ƒ2,75; vette stieren ƒ2,90—ƒ3,20, worstkoeien 2,452,60. Alles per kg geslacht ge wicht. Vette kalveren, le kw. 2,753,10, idem, 2e kw. ƒ2,45 ƒ2,70, idem, 3e kw. ƒ2,10—ƒ2,35, nuchtere slachtkalveren 1,65—1,85, slachtvarkens fl,40-- 1,55, slachtzeugen, le kw. 1,20—1,30, idem, 2e kw. 1,12ƒ1,20. Alles per kg levend gewicht. Vette lammeren 55—90, nuchtere slachtkalveren 6090. Beiden per stuk. (Advertentie) Een- Nederlandse ras voor Nederlandse omstandigheden J|OEWEL bij het sluiten van een passende levensverzekering steeds de nadruk zal moeten vallen op de verzekeringsbe hoefte van de betrokkene, moet toch ook voldoende aandacht worden besteed aan de belastingtechnische kant van de zaak. Zowel voor het een als het ander is het nodig dat men advies krijgt van een deskundige op dit gebied die, als het goed is, door de adspirant-verzekerde als vertrouwensman wordt beschouwd. Vooral op het gebied van successierecht, schenkingsrecht en ver mogensbelasting kunnen kleine variaties in de verzekeringsvorm, polisredactie, aanwijzing van bevoordeelden enz. soms van grote' betekenis zijn voor de fiscale positie van degene(n) die in de toe komst van de uitkering moet(en) profitéren. U7IJ zullen hier op deze vrij ingewikkelde materie niet nader ingaan. Wel moet nog iets worden gezegd over de mo gelijkheden van premie-aftrek voor de inkomstenbelasting. Wie premie betaalt voor een lijfrenteverzekering mag die premie in mindering brengen van zijn belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. De aftrek behoeft niet beperkt te blijven tot premie voor de ech te lijfrenteverzekeringen (zoals de verzekering van rente voor de eigen oude dag en weduwen- rente) doch kan onder bepaal de voorwaarden ook gelden voor kapitaalverzekeringen die een ouderdoms- of gezinsver zorging ten doel hebben en fiscaal met lijfrenteverzekerin gen gelijkgesteld zijn. Welis waar zullen van verzekeringen waarvoor premie-aftrek geno ten wordt te zijner tijd de uit keringen als inkomen worden belast doch veelal zal belasting aftrek nü (in de actieve levens periode) van meer betekenis zijn dan belastingverhoging straks (nadat men zich uit het bedrijf heeft teruggetrokken Bij de inkomstenbelasting is im mers de z.g. progressie er de oorzaak van dat de hoge in komens naar verhouding veel zwaarder worden belast dan de lage inkomehs. Ook hierover zal een goede adviseur u zeker belangrijke adviezen kunnen geven. TENSLOTTE nog iets over de keuze van maatschap pij. Zoals we in een vorig ar tikel al hebben uiteengezet houdt de Verzekeringskamer zorgvuldig de wacht over de belangen van de houders van levensverzekeringpolissen. Men kan dan ook kortweg stellen dat deze belangen veilig zijn bij alle in Nederland werkzame levensverzekeringmaatschap pijen. Ook de tarieven van de verschillende instellingen lopen niet zeer veel uiteen. Wat moet dan de doorslag geven? Naar ons gevoel is het belangrijkste voor ueen goede verhouding tot degene waar u rechtstreeks mee te maken krijgt bij het sluiten van de verzekering. Kunt u het volle vertrouwen schenken aan de man die u moet helpen de juiste verzeke ringsvorm te vinden, dan is aan een belangrijke voorwaar de voldaan voor het slagen van wat met recht een „contract voor het leven" genoemd mag worden. En dan nog iets ELKE levensverzekering maatschappij berekent de tarieven met veiligheidsmarges om aap onverwachte tegenslag gen het hoefd te kunnen bie den. Als alles echter normaal verloopt zal dus achteraf blij ken dat de premie eigenlijk wat te hoog is geweest. Daar om leent het levensverzeke ringsbedrijf zich bij uitstek tot toepassing van het onderlinge beginsel. Bij de onderlinge maatschappijen komt het „te veel" betaalde in de een of an dere vorm weer ten goede aan d© verzekeringnemers. Dat kan dus een belangrijk financieel voordeel betekenen. Uw eigen organisatie kan U ook op 't gebied van de levens verzekering de weg wijzen. Wanneer U nog geen levens- verzekering heeft, aarzelt U dan niet om eens inlichtingen te vragen in de volle zekerheid dat bij het opstellen van een advies het belang van U e>n de uwen voorop zal staan!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 11