W aarschuwing goede raad of W H1 W - No. 2549 Frankering bij abonnement: Temeuzen ZATERDAG 30 JULÏ 1%0 48e Ja«rganic OVERZICHT Oogsttijd Wij hebben over deze kwestie verschillende in. teressante artikeien van deskundigen kunnen lezen, maar tot onze teleurstelling zijn wij hier niet veel wijzer uit geworden. De situatie is zo ingewikkeld en bovendien nog zo onoverzichtelijk, dat niemand zich aan veel voorspellingen durft te wagen. Van grote invloed op dit alles zal zeker zijn hoe de verhouding Amerika -Cuba zich in de komende periode zal ontwikkelen. Want laat het grote Amerika Cuba ook in het komende jaar .met zijn suiker zitten, dan is niet te overzien waar en tegen welke prijs de Cubaanse suiker moet en kan worden afgezet en waar Amerika zijn importhehoefte gaat dek ken en tegen welke prijs. Afwachten blijft hier de boodschap S. lai dit nummer 9 Hoe komen we tot een ren dabele gladioienteelt op pag. 567 9 Ken overzicht van de stand der landbouwgewassen pag. 567 0 Deze keer Boerderij en Organisatie tezamen met de Boerenjeugd op56® De bemestings- en voeder- waarde van bietekoppen en -blad oppag. 569 Het ha rdf ruit seizoen is begon nen. De afzet van zomer- appels en de minimumprijs regeling appels en peren op pag. 571 0 Landbouwtrekkers en -werk tuigen op de openbare weg. Aan welke voorschriften vol daan moet worden vindt u op pag. 573 fa De marktberichten, een over zicht van de graszaad teelt- prijzen '59 en Bram op pag. 575 gfkhk Zitdagen Boekhoudbureau jJJ der Z. L. M. pag. 566 waarin opgenomen DE BOERENJEUGD DE rede, die Minister Marijnen onlangs te Sas van Gent ter ge legenheid van de vergadering van de N.C.B. heeft gehouden, heeft heel wat stof doen opwaaien. De reden hiervan was een uit lating, waarbij de bewindsman zich verontrust toonde over de ver schuiving van de landbouwproduktie naar de door de overheid ge garandeerde produkten. Hij liet een waarschuwing horen deze pro- duktierichting niet te vervolgen, maar eerder iets om te buigen naar een produktie, die wat meer gericht is op de produkten, waarvan de prijsvorming vrij gelaten is. Wanneer wij deze uitlating nader bezien, dan zit er wat de akker- bouwprodukten betreft in de waarschuwing hetzelfde, wat reeds veel eerder betoogd is, namelijk dat een regelmatig bouwplan op den duur de minste risico's biedt. De akkerbouwprodukten, waar voor nog een garantieprijs geldt zijn suikerbieten, tarwe en voer- granen. Voor onze regering zit er niet al te veel risico in deze pro dukten, want voor de suiker geldt de garantieprijs slechts voor de in eigen land verbruikte hoeveelheid. Komt er een te grote binnen landse produktie, dan is het risico geheel voor de boer. De waarschuwing van de Minister kan dus slechts de betekenis hebben van een goede raad. DE TARWE EN DE VOEDERGRANEN. JAT de tarwe en de voergranen betreft, hangt de oppervlakte, die van deze gewassen verbouwd wordt, mede af van de onderlinge prijsverhouding. Maar van beiden heeft; ons land een aanzienlijk tekort. Ons land heeft steeds een tarwebeleid ge voerd, waarbij de prijs wel werd gegaran deerd' maar een bijzondere stimulans heeft er in de prijs niet gezeten. Wij zitten bovendien met een verplicht mengpercentage, hetwelk laag is (tussen de 35 en 40 Vergeleken met onze E. E. G.-partners zouden wij heus nog wel meer tarwe kunnen verbouwen. Wanneer de Minister nu waarschuwt het eigen areaal niet uit te breiden en van mening is, dat enige inkrimping gewenst kan zijn, dan achten wij deze waarschuwing van niet al te grote waarde. Het is immers bekend, dat de voorstellen van de Europese Commissie een verhoging van de Ne derlandse tarweprijs inhouden (45 cent per 100 kg voor 1961). Wanneer dit opgevolgd wordt en de voergraanprijzen zouden gelijk blijven, dan ont staat er eerder een begrijpelijke neiging om de tarweteelt verder uit te breiden ten koste van de teelt van voedergranen. De Minister moet de voorstellen van de E. E. G.- commissie toch gekend hebben en geweten heb ben dat er op het ogenblik van een verlaging van de Nederlandse tarweprijs in E.E.G.-verband geen sprake kan zijn. De voorstellen gaan in de richting van een naar elkaar toegroeien van de graanprijzen in de zes landen, die de Euromarkt vormen in de komende paar jaar. Wanneer dit doorgaat zal de Nederlandse tarweprijs langzaam moeten stijgen, terwijl bijvoorbeeld de Duitse graanprijzen zullen moeten dalen. Tegen dit laat ste bestaat onder de Duitse boerenorganisaties groot bezwaar en dit komt tot uiting in tal van protesten. Zo is in de ..Deutsche Bauernzeitung" van 7 juli te lezen, dat de voorzitter van deze grote en alle boeren omvattende landbouworgani satie in een brief aan de Duitse Minister van Land bouw opnieuw de eis heeft gesteld, dat alle voor stellen van de E. E. G.-commissie, welke voorzien in een verlaging van het Duitse graanprijsniveau van de hand moeten worden gewezen. Het ant woord van de Minister hierop is al even duidelijk. Hij zegt het met deze eis volledig eens te zijn. De Bondsregering acht zich gebonden aan de Duitse landbouw wet en met verdere prijsverlagin gen kan geen genoegen worden genomen. Wij kunnen hel daarom ook ggheel eens zijri met de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap, waar deze stelt, dat de prij zen voor tarwe en voor voergranen niet verder uit elkaar moeten groeien. In dit verband is het jammer, dat de toeslag op voedergranen, waarvoor het vorige jaar 25 miljoen was uit getrokken weer is vervallen. De Hoofdafdeling wijst er voorts op, dat de prijsvorming van een aantal akkerbouwprodukten, waarvoor geen prijsgarantie geldt, de laatste jaren te wensen heeft overgelaten. Daardoor heeft in het bouw plan een verschuiving plaats gevonden naar tarwe en suikerbieten. Zij pleit dan om het koolzaad weer in het garantiebeleid op te nemen. Of hier echter veel kans op bestaat menen wij te moeten betwijfelen. WANNEER men dit leest en weet, dat de Duitse tarweprijs een stuk ligt boven het gemiddelde in de zes landen, terwijl de Nederlandse prijs onder dat gemiddelde ligt, is het onzes inziens duide lijk, dat onze Minister te Sas van Gent meer be doeld heeft een goede raad te geven dan een waarschuwing, wanneer hij zich tenminste aan de E. E. G.-voorstellen wil houden. SUIKER. ET is begrijpelijk, dat velen zich afvragen, wat de invloed zal zijn van de gebeurtenissen in Cuba op de suikermarkt en de suikerprijs. Ook onze suikerbietentelers krijgen, gezien de grote oogst die verwacht wordt, voor het eerst na vele jaren, weer direkt belang bij deze wereld suikermarkt, daar immers een eventueel Neder lands overschot aan suiker tegen wereldprijs ver kocht moet worden en deze dus een rol gaat spe len bij de uitbetaling van de fabrieken. Zoals men weet heeft het nieuwe Cubaanse be wind de Verenigde Staten van Amerika tegen zich in het harnas gejaagd en zoekt het steun bij de communistische wereld, met name bij Rusland en China. De voorlopige gevolgen hiervan zijn, dat Amerika zijn verplichtingen om een groot déél van de Cubaanse suikeroogst tegen prefe rente prijzen (hoog ten opzichte van de wereld- prijs) af te nemen heeft geannuleerd. Het gaat om een 700.000 ton dit jaar. Prompt heeft Rus land, dat reeds een contract voor de afname van 1 miljoen ton had afgesloten, deze 700.000 ton eveneens gecontracteerd, terwijl thans weer China 500.000 ton schijnt te gaan aankopen. JU kunnen hier gevoegelijk het politieke spel. dat hier gespeeld wordt, buiten beschouwing laten evenals de vraag of Cuba aan deze commu nistische contracten enig economisch voordeel zal beleven. Voor ons is van belang hoe de wereld markt zal reageren. Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ t(i d« LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1