Kort Verslag D E voorzitter Ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het verheugt spreker, dat de heren Dekker en Bom weer zover hersteld zijn, dat zij de vergadering kunnen bezoeken. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z.L. M., gehouden op maan dag 18 juli 1960 te Goes No. 2539 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 23 JULI t%0 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD IMT#^ Officieel Orgaan van de waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ •n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND L. J. G. IN verband met het feit, dat een nieuwe jeugdleider voor het werk van de L. J. G. zal worden aangesteld, besluit het Bestuur een kleine studiecommissie in het leven te roepen, die op korte termijn rapport zal dienen uit te brengen over het landbouwjongerenwerk in de Provincie Zeeland en de verhouding van dit werk tot het werk der Z. L. M. Tevens kan de positie van de nieuwe functionaris aan een be schouwing worden onderworpen. In deze commissie worden benoemd de heren A. J. Groer.ewege, C. J. v. d. Werff. M. Risseeuw, F. de Rub ber, H. v. d. Maas, Js. Cevaal en B. H. G. ter Haar Romeny, terwijl de Algemeen Sekretaris als rapporteur zal optreden. OP donderdag 21 juli vond onder grote belangstelling de eerste steenlegging plaats van de landbomvhuishoudsehool te Tholen door de Algemeen Voorzitter der Z. L. M., Ir. M. A. Geuze. IC UIL VERK A VELING STOPPEL Dl J K UAN de Directie Zeeland van de Cultuurtech- nische Dienst is een schrijven ontvangen, waarin om een oordeel gevraagd wordt over het voorlopig conceptplan van wegen en waterlopen. In nauw overleg met de Kring Hulst der Z. L. M. zal aan de Cultuurtechnische Dienst bericht wor den, dat er bezwaren bestaan tegen het voorgeno men waterpeil van het natuurbeschermingsgebied ,.De Puttinge", Tevens zullen enkele vragen en opmerkingen over de situatie rond de geprojec teerde Rijksweg aan genoemde Dienst worden doorgegeven. REIZENDE TENTOONSTELLING HET Bestuur besluit in principe medewerking te verlenen aan de oiganisatie van een reizende tentoonstelling waardoor de schoolgaande jeugd op de hoogte gebracht wordt van hetgeen het be drijfsleven in Zeeland biedt, zulks op verzoek van het E. T. I. AKKERBOUW DE heer J. B. Becu deelt mede, dat in september het percentage inlandse tarwe, dat in het brood gemengd moet worden, definitief zal worden vast gesteld door het Produktschap. Het is verheugend dat met het georganiseerde landbouwbedrijfsleven de Minister op het standpunt staat, dat alle gezon de Nederlandse tarwe in het eigen brood verwerkt dient te worden. De wereldmarkt van granen vertoont een dalen de tendenz. Voor geïmporteerde mais, songhum en millet is een heffing van 2,vastgesteld. Het moet blijken of mei deze heffing de binnenlandse prijs voor rogge en gerst gehandhaafd kan worden op het door de regering gegarandeerde peil. Het staat praktisch vast, dat wij in Nederland dit jaar een grotere produktie van suiker uit onze suikerbieten zullen verkrijgen dan de in landse consumptie vraagt. Er zal dus een kor ting op de uitbetalingsprijs voor de bieten door de fabrieken moeten worden toegepast. Deze korting zal geheel afhankelijk zijn van de groot te van het overschot en van de hoogte van de wereldmarktprijs. Het feit, dat Nederland een wat groter kwantum suiker naar de Verenigde Staten van Amerika zal mogen uitvoeren door de moeilijkheden van dit land met Cuba zal niet van grote invloed zijn, daar dit meerdere kwan tum slechts een klein deel is van het te ver wachten overschot. EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP J\E E. E. G.-Commissie heeft thans de door haar definitief geredigeerde voorstellen om in het E. E. G.-gebied te komen tot een gemeenschappe lijk landbouwbeleid aan de Ministerraad van de E. E. G. voorgelegd. Uiteraard kon men van deze voorstellen nog slechts voorlopig worden kennis genomen. Het Bestuur der Z. L. M. is van mening dat er meerdere twijfelpunten zijn overgebleven. Hoewel het woord ,,zöne'' er niet meer in voorkomt lijkt de nieuw voorgestelde regeling weinig af te wijken van de reeds eerder door dit Bestuur becrttiseerde zónevoorstellen. Zoals men zich zal herinneren be helsden de zónevoorstellen de vaststelling van b.v. graan- en suikerprijzen door de E. E. G.-commissie, welke in verschillende vastgestelde zone's van het E. E. G.-gebied zouden gelden. Alle producenten van granen, die buiten deze zone's wonen, zouden de vastgestelde prijs ontvangen minus de vracht kosten naar de zóne. Tevens ziet het er baar irit, dat in de nieuw ge redigeerde voorstellen aan de staatshandel een zeer grote plaats is ingeruimd daar er veel bureaux voor allerlei produkten in worden gepland. De vrees voor een te sterk dirigisme lijkt dan ook gerechtvaardigd. Ook over de beoogde toenadering van de prijzen in de zes landen der E. E. G. ontstaat een discussie. Het is zeker nog niet duidelijk hoe deze toenadering tot stand moet komen, mede gezien in het licht van het eigen prijsbeleid van onze regering en niet in het minst dat van de Duitse overheid. ONRENDABELE ELEKTRICITEITSLIJNEN TERZAKE van een algehele aansluiting van de onrendabele percelen op het elektrische net werd een schrijven ontvangen van de N. V. P. Z. E. M. In dit schrijven is een voorlopig plan ontvouwd om met behulp van de P. Z. E. M.. de Provincie, de Gemeenten en de landbouworganisa ties te komen tot algehele aansluiting. In een nota heeft het secretariaat der Z. L. M. enige opmer kingen over dit plan naar voren gebracht. Het Bestuur bespreekt deze uiterst belangrijke kwestie uitvoerig. Hierbij drukt het Bestuur zijn erkentelijkheid uit voor het feit, dat de P. Z. E. M. thans met een dergelijk plan is gekomen, hetwelk zeker de basis kan vormen voor een nader gesprek. Besloten wordt, dat een en ander in een schrijven aan de P. Z. E. M. tot uitdrukking zal worden ge bracht, waarbij enkele punten uit de bovenbedoelde nota zullen worden vervat. Tevens zal deze voor het Zeeuwse platteland zo belangrijke zaak in eert vergadering met de andere landbouworganisaties besproken worden. Het Bestuur der Z. L. M. spreekt ten* slotte de wens uit, dat een oplossing ge vonden kan worden, die voor de belang hebbenden en voof het landbouw bedrijfsleven in onze Provincie l>evredi* gend zal zijn. OOUPEERVERBOD HET Bestuur bespreekt vervolgens het coupeer verbod voor paarden, hetwelk door een in de Tweede Kamer met geringe meerderheid aanvaard amendement is opgenomen in de nieuwe wet Dierenbescherming. Diepe teleurstelling wordt uit gesproken over de wijze waarop deze voor de trekpaardfokkerij zo fnuikende bepaling is tot stand gekomen. Vooral het feit, dat bij de stemming over het amendement een aantal vooraanstaande agrari-* sche Kamerleden ontbraken, wordt zeer onbe vredigend geacht, te meer. daar deze afwezigen van te voren hun volle medewerking hadden gegeven aan de door de Minister voorgestelde tekst. PLOEG WEDSTRIJDEN UET Bestuur van het Zeeuwse Ploegcomité zal als regelingscommissie op 9 november a.s. de nationale ploegkampioenschappen in de Wilhelmi- napolder organiseren. Het Bestuur der Z. L. M. be sluit aan deze organisatie een financiële bijdrage te verlenen. STICHTING NEDERLANDSE UIEN-FEDERATIE MET het Bestuur van de S. N. Ui. F. is afgespro- ken, dat de Z. L. M. deze winter een vraagpunt aan alle afdelingen zal voorleggen, waarin mede de vraag aan de orde gesteld zal worden of het onderzoekingswerk van deze Stichting betaald zal dienen te worden uit een door het Landbouwschap op te leggen bestemmingsheffing op uienland. BEDRIJFSLABORATORIUM GRONDONDERZOEK UR wordt nogmaals op gewezen, dat het Bedrijfs- laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek voor de landbouw uiterst nuttig werk verricht. Naast de zeer gedetailleerde bemestingsadviezen wordt veel onderzoekingswerk verricht. Dit door de georganiseerde landbouw bestuurde instituut verdient de belangstelling en de medewerking van alle grondgebruikers.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1