In een woelige wereld gaat Nederland paardestaarten couperen r V. ZATERDAG 16 JULI 1%Ö De E. E. G. gaat voort In dit nummer No. 2538 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e ZEEUWS LANDBOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND I\E situatie in de wereld is de laatste weken bepaald verslechterd. De mislukking van de topconferentie te Parijs heeft tot een herleving van de koude oorlog geleid. Oost en West staan weer scherp tegenover elkaar. Het is duidelijk, dat de uiterst linkse elementen in de communis, tische wereld sterker aan de touwtjes trekken. Gepaard met deze gevaarlijke toestand en er waarschijnlijk verband mëe houdende, zien w>j onrust en onlusten in verschillende delen van onze verdeelde wereld. ANZE zuiderburen, de Belgen, kampen met een betreurenswaardige ontwikkeling in de Kongo. In Italië is uiterst links en rechts elkander te lijf gegaan. En dan speelt de nieuwe Cubaanse dictator met behulp van Rusland zijn gevaarlijke spel tegen Amerika. Irt dit laatste, machtige land moet in november een nieuwe President gekozen worden en deze belangrijke gebeurtenis vertemt de besluitvaardigheid. NIEUW TYPE VLASPLUKMAt HINK In West-Europa gedijt de hoogconjunctuur ver der, waaraan helaas de landbouwsector maar wei nig deel heeft. Want de mensheid verspilt jammer genoeg nog altijd veel meer energie aan de onder linge twisten en tegenstellingen dan aan de ont wikkeling van een verstrekkend en alomvattend systeem van verdeling van de goederen, die deze aarde voortbrengt. Terwijl een groot deel van de wereldbevolking te weinig en te eenzijdig voedsel krijgt, zit men in onze streken met afzetproblemen voor de voornaamste onzer landböuwprodukten, waardoor de steeds voort werkende boer zijn kost prijs dikwijls nauwelijks betaald kijgt. Onze eigen Minister van Landbouw heeft zelfs gemeend een oproep tot de boeren te moeten richten de pro- duktie van de gegarandeerde landböuwprodukten eerder in te krimpen dan uit te breiden, zonder aan te geven, wat dan wel verbouwd en voortge bracht dient te worden. Welk een wonderlijke in druk moet zoiets maken, wanneer precies op het zelfde ogenblik te Rome met enige plechtigheid een vijfjarige campagne tegen de honger wordt ingeluid! De mens toont in deze dagen opnieuw zijn grote zwakheid. Want ondanks de vooruitgang van de techniek, van de wetenschap, van onderwijs, onder zoek en voorlichting, blijven de meest elementaire vraagstukken onopgelost. TE BETREUREN AMENDEMENT IN het eigen land heeft onze volksvertegen- vvoordiging voor de zomervakantie nog enkele wetsontwerpen behandeld, waarbij jammer genoeg politiek en sentiment gezegevierd hebben over het gezonde verstand. Wij doelen hier niet in de eerste plaats op het debat over de voetbaltoto, al blijkt uit deze affaire wel, dat de „sport", die in dit debat aan de orde was, weinig meer te maken heeft met een gezonde lichaamsontwikkeling en een ontspanning voor de werkende mens Wij bedoelen meer de gang van zaken met het Wetsontwerp Dierenbescherming Natuurlijk moet tegen elke vorm van opzettelijke dierenmishande- ling gewaakt worden. Maar terwijl de Minister door de argumenten van de georganiseerde land bouw en de Kon. Ver. het Nederlandsche Trek paard, overtuigd werd geen coupeerverbod voor paarden op te nemen, is dit door de aanneming van een amendement van een vrouwelijk Kamer lid toch een feit geworden. Wij vragen ons in ge- moede af hoeveel voorstemmers enig verstand van deze kwestie hebben Het trekpaard, dat toch al door de verdoorge- voerde mechanisatie en motorisatie een moeilijke tijd door- maakt, krijgt hier een nieuwe tegen slag. Ons landje maakt zich met dit coupeerverbod voor paarden wel een beetje belachelijk. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID J.I. woensdag werd door de Bedrijfsgroep West Zuid-Beveland in du Wilhelminapolder een demonstratie met liet nieuwste type viasp tukmachi jie;, van de firma De Poortere uit België, verzorgd. De trekelementen voor het vlas bij deze zelfrijdende machine zitten voorop, zodat het bezwaar van de getrokken vlasplukmachines, dat de randen met d© hand voorgeplukt moeten worden, geheel vervalt. De algemene indruk tijdens de demonstratie was dat deze machine, die ca 15.000,kost, in het bijzonder geschikt is voor loonwerkers. Die kunnen! op eenvoudige wijze voor grote oppervlakten „de kantjes eraf laten lopen" Hoewel de machine tijdens de demonstratie zeer vli>t werk leverde kregen wij de indruk dat door het te geforceerde vlug werken, iets te ruw werk geleverd werd. Deze machine zal gezien het gering aantal gebruiksuren, do onrendabiliteit van de motor en de dan naar verhouding hoge prijs, voor do boer met een normaal vlasareaal niet gauw lonend te exploiteren zijn. INMIDDELS gaan de voorbereidingen om komen te tot een Europese Economische Ge meenschap voort. In de landbouwsector hebben enkele belangrijke gebeurtenissen plaats gehad. Zoals onze lezers zich zullen herinneren, heeft het uitvoerend orgaan van de E. E. G. in december voorstellen ingediend om te komen tot een ge meenschappelijk landbouwbeleid in de zes landen, die samen deze Euromarkt vormen. Een dergelijk beleid is noodzakelijk, wil men tot één groot markt gebied voor landböuwprodukten komen. Onderlinge belemmeringen moeten immers wor den opgeheven, doch tevens dient de landbouw- produktie in het gebied van deze zes landen be schermd te worden tegen dumping van buiten af en dient de produktie in zekere, beperkte zin De- geleid te worden door maatregelen, die aan de ene kant moeten zorgen, dat de boeren op de goed ge leide bedrijven een redelijk inkomen hebben en aan de andere kant moeten zorgen, dat er geen over- produktie van het een of andere produkt ontstaat en dat de consument een niet al te hoge prijs be taalt. De voorstellen van de E. E. G.-commissie, die een tiental produkten omvatten wij schreven er indertijd uitvoerig over zijn bekeken en bekriti seerd door het bedrijfsleven in de zes landen en door het parlement der zes landen en door een sociaal-economische adviescommissie. Nadat de E. E. G.-commissie alle op- en aanmer kingen had bezien en enige wijziging had aange bracht, zijn de definitieve voorstellen thans aan de Raad van Ministers uit de zes landen aangeboden. Deze gaat hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar een beslissing nemen en wanneer deze positief uitvalt, dan komen wij in de zesjarige overgangsperiode te zitten, in welke wij naar elkaar toe moeten groeien. Het is begrijpelijk, dat een en ander voor ons Nederlandse landbouwbeleid grote gevolgen kan- hebben. Wat de prijzen van onze gegarandeerde produkten betreft zitten wij aan de redelijk goede kant. want wij zitten onder het gemiddelde in de zes. Maar wat zal er met pachten en lonen gaan gebeuren Er is riog heel wat weerstand tegen de voorstel len, vooral van Duitse boerenzijde. Met een zekere spanning dient de beslissing van de Raad van Ministers afgewacht te worden. Er staan ook voor onze boeren grote belangen op het spel. S. Het coupeerverbod trekpaardfokkerij bedreigt pag, 535 l»ag. 535 Wild.schade in gladiolen Alexandrijnse klaver als nieuw stoppelgewaspag. 538 Arbeids- en rusttijdenverorde ning in de landbouw pag. 537 0 De fokveedag te Zierikzee en de uitslagenpag. 538 Het vervolg van de uitslagen merrie-premiekeur! ngen 1888 te Middelburg en Goes pag. 541 De tuïnbouwrubriek bespreekt de afloop van het aardbeien - seizoen en vestigt de aandacht t op de Rassen Lijst fruitgewassen pag. 543 Boerenjeugd en wetenswaar digheden voor werkgevers op pag. 545 en 547 Zitdagen Boekhoudbureau der Z.L. M •pag. 534

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1