uitkomsten van de meiteliing I Enkele beschouwingen over de r v J voor zover dit de akkerbouw betreft 1st dit nummer No. 2537 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 9 JULI 1%0 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan ran de waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPP1J «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND UEN artikel met veel cijfers is voor een landbouwblad geen attractieve copie. De doorsnee lezer is geneigd het lezen te staken zodra hij op een cijferreeks stuit. Toch kunnen cijfers belangrijk zijn. zelfs zeer belangrijk. Denken wij ook in het landbouw bedrijf veelal niet in cijfers, met name wat de opbrengst, de prijs en het geldelijk resultaat betreft? V oor een moderne bedrijfsvoering is „cijferen" onmisbaar. Een landbouwer moet naast technicus en organisator ook een „cijferaar" zijn. evengoed als een direc teur van een industrieel- of handelsbedrijf. Cijfers geven stof tot denken en daardoor alleen al zijn ze de bestudering waard. Op de laatstgehouden algemene vergadering van de Z. L. M. heeft Ir. Penders o.i. de waarde van cijfers over kosten en baten in de landbouw duidelijk aangetoond. De cijfers die hij mededeelde waren belangwekkend doch zij vragen om ze goed te verstaan, inspanning en studie. Nu wij üe waarde van cijfers hebben aangepre zen, menen wij de aandacht van de lezers te kun nen vragen voor de landbouwtelling, de z.g. meiteliing waarvan de uitkomsten in de afgelopen week door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd. Telkenjare zien d9*Overheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de telers en de han delaren reikhalzend uit naar deze cijfers. Men is merkwaardigerwijze met name belangstellend als er nog niets gepubliceerd is. Deze cijfers zijn inder daad belangr ijk. Voor de Overheid en het georga niseerde bedrijfsleven met het oog op de landbouw politieke kant die er mede samenhangt; voor de ndividuele boer en handelaar vanwege een moge lijke invloed op het prijsniveau. Deze invloed is er .echter nagenoeg niet voor de gewassen die voer een onbeperkte hoeveelheid zijn gegarandeerd wat .de prijs betreft, of waarvoor een richtprijs is vast gesteld. Wel is zij duidelijk aanwezig voor gewas sen waar de Nederlandse produktie wel van invloed is op het prijsniveau, met net produkt karwii als duidelijke exponent. Voor de meeste andere produkten van de Neder landse akkerbouw die voor een aanzienlijk deel op de buitenlandse markt worden afgezet zoals peul vruchten, vlas en aardappelen js de verbouwde oppervlakte en de gemiddelde produktie per ha in Nederland veelal minder belangrijk, dan de pro duktie in landen die gewoonlijk het produkt van ons betrekken of met ons op de buitenlandse markt in concurrentie treden. Gelet op het totaio verbruik is de invloed van de Nederlandse produkten van de meeste akkerbouwgewassen op het prijsniveau betrekkelijk gering en minder belangrijk dan een kleinere of grotere vraag uit het buitenland. DIT neemt niet weg dat de uitkomsten van de meitelling toch uitermate interessant zijn. Allereerst kunnen wij ons niet aan de indruk ont trekken dat er van jaar tot jaar achter de markt aan gezaaid wordt. Men kan dit wel veroordelen maar het is tot op zekere hoogte begrijpelijk. Om een goed inzicht te krijgen in de oppervlakte van de verschillende gewassen, hebben wij die van de laatste zes jaren eens naast elkaar gezet, zowel Goed nieuws voor de bezitters van een combine in de rubriek verzekeringszaken pag. 518 De maand juli op het Zeeuws Landbouwbedrijfpag. 520 Ir. C. S. Knottnerus over de „Misplaatste waarschuwing" pag. 521 Korte wenkei Het landbouw-proefbedrijf Zeeland pag. 521 pag. 525 Resultaten blauwmaanzaad- onderzoek 1959pag. 525 De tuinbouw mét het vraag stuk van het eenmalig fust, en a ndere wetenswaardigheden De Boerenjeugd en de rubriek Voor de vrouw de/.e maal ge combineerd op pag. 527 pag. 529 Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M pag. 518 voor Zeeland als van geheel Nederland. Om de vergelijking gemakkelijker te maken hebben wij verder de in 1955 verbouwde oppervlakte op 100 gesteld en de oppervlakte in volgende jaren uitge drukt in procenten van 1955. Voor Zeeland wordt dit beeld uiteraard beïnvloed door de ramp van 1953 en de daarop volgende herverkaveling. Verbouwde opj»ervlakte akkerbouwgewassen in Zeeland in de jaren 1955 f/ni 1960 1955 ha Granen Tarwe/winter Tarwe/zomer Gerst/zomer Haver Peulvruchten Gr. erwten Schokkers Kapuc. gr. erwten 10372 100 3067 100 2',622 100 3561 100 9493 100 3175 100 213 100 1956 in ha van 1955 2419 23 6147 198 24740 105 3858 107 1957 in ha van 1955 6978 67 5507 178 23083 98 3959 110 1958 in ha van 1955 9800 94 4313 139 24530 101 2895 80 9107 3013 94 9307 98 7097 75 264 124 3505 110 209 98 4693 147 223 105 1959 in ha van 1955 12085 116 3837 124 19810 84 2118 59 8212 86 6150 192 154 72 1960 ï.n ha van 19515 15354 148 2483 80 18423 78 1504 43 8603 91 5315 166 142 67 StambQnen 3988 100 3610 90 3006 75 2315 58 3183 80 2971 74 Olieh. Vezelgew. Koolzaad 1926 100 1859 98 2154 113 1102 58 80 4 6 Blauwmaanzaad 1051' 100 23% 218 2829 257 3527 321 3101 282 11% 109 Karwijzaad 362 100 567 157 814 225 739 2(>4 491 135 191 53 Vezelvlas 8489 100 8889 105 6746 79 6660 78 6153 72 10355 122 Landbouw/aden Graszaad 356 100 359 101 408 115 595 167 1497 421 1566 410 Knol Wortelgew. Cons, aardappelen (incl.) Poot- Voederaard. op Zand Veengrond 233 100 244 105 230 99 226 98 228 99 208 90 op kleigrond 10144 100 11918 118 11722 116 10974 109 12485 124 12115 120 Suikerbieten 13995 100 16031 115 15062 108 15960 114 17546 125 17940 128 Voederbieten 3675 100 3533 95 3411 92 3527 95 3156 85 2933 79 G roen voede r ge w. Lucerne 1840 100 1906 106 1992 111 1979 110 1673 93 1768 98 Klaver 1123 100 504 45 985 88 836 74 788 72 285 26 Tuinbouwgewas Uien 1180 100 1617 137 1744 148 2328 197 1869 158 1866 158 WANNEER wij de cijfers vergelijken dan valt in de laatste jaren geen zeer grote schommelingen, v vvrv_ 1 miiiv vt«ll vi v- UM- pervlakte tarwe en de afname van de zomergerst. De oppervlakte haver loopt van jaar tot jaar terug. Rekening houdende met de sterke vermindering van de paardenstapel ligt dit voor de hand. Overi gens is haver een gewas dat in Zeeland gemiddeld in opbrengst altijd wat achteraan komt. De ver bouw van groene erwten en stambonen vertoont doch dit is wel het geval met de schokkers. De oppervlakte aardappelen en de suikerbieten is de laatste jaren in Zeeland wel wat groter geworden, doch speciaal wat de suikerbieten betreft is de*e uitbreiding gering vergeleken met de uitbreiding in Nederland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1