NOTULEN van de 503 Algemene Vergadering van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, gehouden op donderdag 16 juni 1360 des namiddags om 14,00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes ZATERDAG 1 JULI I960 OPENING DE Algemeen Voorzitter der Z. L. M„ de heer Ir M. A. Geuze opent de vergadering en heet de ongeveer 300 leden en belangstellenden van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom richt de Voor zitter tot de Commissaris der Koningin, die op nieuw van zijn grote belangstelling voor de Zeeuw se landbouw en de Zeeuwse Landbouw Maat schappij blijk geeft. De Voorzitter memoreert het feit, dat kort geleden een groot aantal vertegenwoordigers van de Zeeuwse landbouw de gast is geweest van het Provinciaal Bestuur bij de bijzondere gebeurtenis sen ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin aan Middelburg. Hierbij heeft men na 20 jaren de herstelde gebouwen voor de Provinciale Griffie in ogenschouw kunnen nemen. Deze feeste lijke dag werd in een zeer bijzondere Zeeuwse sfeer doorgebracht, welke niet heeft nagelaten een diepe indruk op de aanwezigen te maken. De Voorzitter wil hierbij tevens gaarne memo reren, dat een aantal Kamerleden, dat nadien een bezoek aan de Provinciale Griffie heeft gebracht bijzonder door de unieke sfeer, welke rondom de Abdijgebouwen heerst was getroffen. Men was algemeen van oordeel, dat welhaast nergens in Nederland een dergelijke entourage wordt aange troffen. Het mag een parel aan de kroon van de provincie Zeeland genoemd worden en wij mogen ons er terecht over verheugen, dat het Provinciaal Bestuur in een dergelijke omgeving voor de be langen van Zeeland werkzaam kan zijn en in het bijzonder, dat de slagen, die 20 jaar geleden zijn toegebracht thans op deze wijze zijn uitgewist. De Voorzitter betrekt in deze woorden ook de heer C. Philipse. lid van het College van Gedepu teerde Staten, die mede ter vergadering is ge komen. De Voorzitter spreekt vervolgens woorden van welkom tot de heer H. K. Michaëlis, burgemeester der gemeente Goes; de heer C. F. v. d. Peijl, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; de heren Ir C. S. Knottnerus en Mr E. Kuijlman, resp. voorzitter en secretaris van het Kon. Nederlands Landbouw Comité; de heren Jhr J. van Vreden- burch, J. W. A. G. Baron Collot d'Escury. Ir J. D. Dorst en D. W. Lindenbergh, Ereleden der Z. L. M. De Voorzitter kan verder nog begroeten Mevr. Van Veenvan Loghem en Mej. A. v. d. Leeden, resp. Presidente en Secretaresse van de Bond van Platte landsvrouwen in Zeeland; de heren W. G. de Waard en G. N. de Lint als vertegenwoordigers van de Noord-Brabantse Mij. van Landbouw; de vertegenwoordigers van de Landbouw Jongeren Gemeenschap; de heer B. H. G. ter Haar Romenv, Voorzitter van de Commissie Landbouwhuishoud- onderwijs der Z. L. M.; de heer J. Kakebeeke, Voor zitter van de Provinciale Voorlichtingsraad; de heer Dr Ir C. W. C. van Beekom, Voorzitter van het College van Consulenten in Zeeland; de heren De Jager en Goeman, resp. Voorzitter en Secretaris van de Gewestelijke Raad van het Landbouw schap; de vertegenwoordiger van het Gewestelijk Arbeidsbureau, de adviserende leden en de ver tegenwoordigers van de Dagbladpers. Tenslotte spreekt de Voorzitter een bijzonder woord van welkom tot de heer Ir J. M. Penders, die in de plaats van de heer C. Boudewijn, die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. een inleiding zal houden.. Wij stellen het zeer op prijs, aldus de Voorzitter, dat u zich in zulk een korte tijd bereid hebt verklaard een spreekbeurt voor onze Maat schappij te vervullen. Bericht van verhindering werd ontvangen van de heren: Jhr Mr S. A. J. W. Schorer, J. A. van Nieuwenhuijzen. Ir D. S. Tuynman. Ir A. W. v. d. Plassche, Mr J. L. Nieuwenhuis, Mr J.F. Hornstra, Ir J. Roest. Dr J. Tesink. Ir J. Versteeg. Ir W. L. Harmsen, Dr Ir W. H. l'bbink, ir J. A. H. Haenen, Dr C. J. A. Kerstens, L. van Dijk, Drs M. C. Ver burg, Ir M. de Vink en Ir J. H, v. d. Burgt. OPENINGSREDE ALGEMEEN VOORZITTER De Openingsrede van de heer Ir M. A. Geuze werd reeds in het nummer van 18 juni opgenomen. Een voorstel van de Voorzitter om ter gelegen heid van deze Algemene Vergadering en de her denking van het 3e lustrum na de bevrijding een telegram te zenden aan H. M. Koningin Juliana van de volgende inhoud; „De Zeeuwse Landbouw Maatschappij, in algemene vergadering bijeen, be tuigt Uwe Majesteit hare aanhankelijkheid en trouw" wordt met applaus door de vergadering ondersteund. De Voorzitter deelt hierna mede, dat de Vice- Voorzitter, de heer P. J. J. Dekker het woord heeft gevraagd. De heer Dekker richt zich met de volgende woor den tot de vergadering: ..Meneer de Voorzitter, Meneer de Commissaris, Geachte Vergadering". Wanneer ik het woord vraag, zo kort na de magistrale openingsrede van de Algemeen Voor zitter. dan heeft dit een zeer bijzondere reden. Ik heb U, geachte vergadering een belangrijke mede deling te doen. De Voorzitter heeft er in zijn openingsrede reeds op gewezen, dat we thans een 15-jarige periode na de bevrijding achter de rug hebben en ik moge U eraan herinneren, dat juist in 1945 de heer Geuze tot Algemeen Voorzitter werd benoemd. Zijn derde zittingsperiode loopt derhalve deze zomer af. Het is mij een bijzondere vreugde U te kunnen mededelen, dat het Hoofdbestuur in zijn heden morgen gehouden vergadering met algemene stem men besloten heeft de heer Geuze voor de 4e zit tingsperiode tot Algemeen Voorzitter te benoemen. Hierdoor mogen wij ons verzekerd houden, dat de Z. L. M. in de komende vijf jaar weer zal staan onder de hoogstbekwame leiding van de heer Geuze. Zich rechtstreeks tot de heer Geuze richtend, vervolgt dp heer Dekker: „Meneer Geuze, ik ben ervan overtuigd, dat ik namens de Algemene Vergadering en tevens na mens onze gehele Maatschappij spreek, wanneer ik U hartelijk gelukwens met het mandaat, dat U hedenmorgen opnieuw werd verleend. Wij zijn U buitengewoon erkentelijk, dat U zich wederom* be reid hebt verklaard om het voorzitterschap ook voor de 4e zittingsperiode te aanvaarden. Wij reali seren ons terdege, dat U een dergelijk besluit, ge zien Uw drukke werkzaamheden op velerlei ter rein, weloverwogen hebt en het verheugt ons te meer. dat wij dit voor de Z. L. M. zo belangrijke besluit van U mochten vernemen De heer Dekker zegt voorts, dat het niet de tijd en de plaats is om diep op de grote verdiensten van de heer Geuze in te gaan. doch wil toch gaarne enkele aspecten van zijn werk belichten. In de eerste plaats wil ik gaarne stellen, dat leiding geeft aan de Z. L. M. in de ware be tekenis van het woord en dit niet alleen in de vergaderingen van het Dagelijks- en Hoofd bestuur en de Algemene Vergadering, waarin U de grote vraagstukken van deze tijd op hel dere wijze naar voren brengt en belicht, doen ook wil ik wijzen op de stuwende kracht, welke er van Uw leiding uitgaat wanneer het de hoogtijdagen van de Z. L. M. betreft. Deze ar beid. hoe belangrijk en hoe spectaculair ook, wordt wellicht nog overtroffen door de veler lei werkzaamheden, die niet direct kunnen worden waargenomen. Deze arbeid, resulteren de in de besprekingen, het overleg met personen en verenigingen en vooral met de officiële overheidsinstanties is, en de heer Dekker wil dit zeer nadrukkelijk stellen, van uitermate groot belang, niet alleen voor de Nederlandse Landbouw in zijn geheel, doch ook voor de Zeeuwse Landbouw en de Z. L. M. in het bijzon der. Hierbij moge worden opgemerkt, dat de grote kennis van de heer Geuze ook voor de individuele leden van zulk een grote betekenis is, getuige de talrijke persoonlijke bezoeken en vragen, welke dienen te worden verwerkt. Dank zij de grote gaven van hoofd en hart, de grote bekwaamheden, de inzet van zijn gehele per soon, dank zij zijn groot gezag, slaagt onze Voorzitter erin al deze belangen op voortreffe lijke wijze te behartigen. Om al deze redenen verdient U onze bijzonder grote dank. De heer Dekker wil in zijn dankwoord ook gaar ne Mevrouw Geuze betrekken. Spreker zegt zeer verheugd te zijn, dat Mevrouw Geuze deze vergadering kon bijwonen, omdat het de gelegenheid biedt haar dank te zeggen voor het begrip, dat zij moet en kan opbrengen, dat de Z. L. M. zoveel van haar echtgenoot vraagt. Het zou zeer voor de hand liggen, wanneer bij Mevrouw Geuze de gedachte opkomt, dat teveel van haar man wordt gevraagd, doch telkenmale wordt men getroffen door de wijze, waarop zij haar man met raad en daad bijstaat. De heer Dekker wil zijn dank gaarne tot uit drukking brengen door het overhandigen van een bloemstuk aan Mevrouw Geuze. Spreker besluit zijn woorden met de hoop uit te spreken, dat het de heer Geuze door Hogere Zegen gegeven mag zijn in de komende zittingsperiode vruchtbaar werk te kunnen doen. De heer Dekker hoopt tevens, dat alle leden, op de plaats waar zij in de samenleving zijn gesteld, de Voorzitter mei raad en daad zullen bijstaan. (Applaus). De Voorzitter zegt de gevoelvolle woorden van de Vice-Voorzitter zeer op prijs te stellen en dankt ook de vergadering voor de betoonde bijval. Spr. zegt, dat de beslissing tot het aanvaarden van de benoeming er een was, waarover %man en vrouw het van harte eens waren. De Voorzitter hoopt, dat de goede wensen in ver vulling mogen gaan en zegt getroffen te zijn door de attentie voor zijn echtgenote, van wie soms nog meer wordt gevraagd dan van hemzelf. Spr. hoopt zijn taak te kunnen vervullen op de wijze waarop hij steeds getracht heeft dit te doen, daarbij gaarne rekenend op de steun van de leden en van het gehele Z. L. M.-personeel, dat steeds bereid is zich ten volle voor de belangen van de leden in te zet ten. NOTULEN I\E notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 1959 worden ongewijzigd goed gekeurd en vastgesteld. MEDEDELINGEN. INGEKOMEN STUKKEN J\E Voorzitter deelt mede, dat het Hoofdbestuur in zijn hedenmorgen gehouden vergadering de volgende benoemingen heeft goedgekeurd: De heer F. de Groene tot lid van het Dagelijks Bestuur in de plaats van de heer J. M. Klompe voor de Kring West Zuid-Beveland. De heer Iz. de Bruijne tot lid van het Dagelijks Bestuur in de plaats van de heer M. de Bruijne voor de Kring West Zeeuws-Vlaanderen. De Voorzitter gewaagt met grote waardering over de wijze, waarop de heren De Bruijne en Klompe in de jaren, dat zij deel uitmaakten van het Dagelijks Bestuur hun taak hebben opgevat en ten uitvoer hebben gelegd. Beide aftredenden hebben zeer belangrijk werk voor de Z. L. M. in de na-oorlogse periode kunnen doen op een wijze, die hun opvolgers ten voorbeeld strekt. De Voorzitter verzoekt de heer Iz. de Bruijne deze dankwoorden aan zijn vader te willen over brengen. LEDEN VAN VERDIENSTE I\E Voorzitter brengt verder ter kennis van de Algemene Vergadering, dat het Hoofdbestuur de navolgende leden tot lid van verdienste heeft benoemd; de heer C. W. den Boer, Brouwers haven; de heer Jac. Steur Czn. Renesse; de heer M. H. Noordhoek, Kortgene; de heer C. D. Ampt, Hasselt, afkomstig uit Oud-Vossemeer. en de heer Jan Verhage. Vrouwenpolderseweg. Serooskerke W. Allen zullen met de benoeming in kennis wor den gesteld. P. Z. E. M. 17AN de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Mij. is, zulks o.a. naar aanleiding van de bespre kingen, welke in een vorige vergadering van het Hoofdbestuur over de electriciteitsvoorziening in Zeeland zijn gevoerd, een schrijven ontvangen waarin nader wordt ingegaan op de moeilijkheden die er nog zijn voor de tot dusverre niet aange sloten percelen, de z.g. onrendabele percelen. Hoewel de inhoud van dit schrijven, aldus de Voorzitter, nog voldoende aanleiding geeft tot nadere besprekingen en overleg, kan het van groot belang worden genoemd, omdat het een voorstel van totale strekking inhoudt tot aansluiting van de 1200 nog resterende niet-aangesloten gebouwen. De Voorzitter wenst zich verder nog niet over de inhoud uit te laten, doch is van mening, dat het uitgangspunt in de toekomst als zeer belangrijk zal kunnen worden gekenschetst. De Voorzitter doet hierna mededeling van een aantal berichten van verhindering, welke na de openingswoorden zijn vermeld. REKENING EN VERANTWOORDING 1959 OP verzoek van de Voorzitter brengt de heer C. J. van de Velde, Yerseke, namens de com missie. belast met het nazien van de rekening en verantwoording verslag uit over de resultaten over 1959. Op voorstel van deze commissie wordt de ver gadering uitgenodigd de Penningmeester décharge te verlenen over het gevoerde beheer in 1959. Aldus wordt besloten. De Voorzitter memoreert het batig saldo van 10.643,33. waarvan een bedrag van 10.000.— zal worden afgezonderd ter versterking van de alge mene reserve. De begroting voor 1959 gaf een overschot aan van ongeveer 4.000,De inkomsten over 1959 met name aan contributies en donaties zijn circa ƒ6.000.hoger geweest dan was geraamd, zodat in grote trekken de begroting kon worden aange houden. Zie verder volgende pagina-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 5