Van Boerderij en Organisatie 504 Vervolg van pag 503 DE AMERIKAANSE VAATZIEKTE IN ERu TEN ZEEUWS LANDBOUWBLAD SCHOUWEN EN Dl IVELAXD. 27 juni. HET heeft dit jaar voor een chemi sche onkruidbestrgding in stam- toonen niet zo meegezeten. Door het ongunstige weer zgn de meeste bonen te laat gespoten. Het gevolg is ge weest een sterke verbranding van het blad, wat op dit moment weer aan het herstellen is. Ook het onkruid is echter weer van de schrik bekomen, waardoor er nog veel werk in de bonen is. Ook in de erwten zien we hier en daar nogal wat staan, wat niet op erwten lijkt. Hetzelfde kan gezegd worden van de. bieten. Zo zul len veel van de verplegingswerkzaam- heden direkt in de oogst vallen. De granen beginnen al aardig op te schie ten. De vroege tarwe-rassen zijn over al bevangen door de warmte tijdens de Pinksterdagen. Enkele rassen schij nen hiervoor wel zeer gevoelig te zijn. De vliegtuigbespuiting neemt ook hier een steeds grotere vlucht aan. Zeer veel erwten zijn hiermee tegen de peulboorder gespoten. Het maan zaad begint te bloeien, maar de stand is maar matig. Het eerste graszaad veld- en ruw- beemd) is gemaaid. De eerste-jaars- gewa*en zijn beslist minder dan de tweede-jaarspercelen. Verder is er nog weinig vlas ver kocht. Regen kunnen we hiervoor be slist niet meer gebruiken. NOORD-BEVELAND. 27 juni. De oogst heeft zich reeds weer aan gekondigd: de eerste percelen veldbeemd zijn gemaaid en weldra zal het roodzwenk volgen. Met het graszaad heeft de boer er een oogstmaand bij gekregen n.l. dus die van juni. al valt de oogst van deze nieuweling dan ook in het uiterste van deze maand. Was het voorheen op de bedrijven nog al eens zo, dat er rond eind juni sprake was van een arbeids- pauze. waarin het kanthooi met veel gemak kon worden gesneden, dit jaar is het hier en daar zo, dat het perso neel uit de bieten in het graszaad stapt. Houden we er verder rekening mee, dat in de toekomst het wieden van de bieten, ook wanneer dit maar één keer gebeurt, wel eens een paar dagen later afgelopen zou kunnen zijn als gevolg van een al of niet gedwon gen personeelsinkrimping, dan komt er eigenlijk niets van terecht om het personeel rond deze tijd voor enkele dagen met vacantie te laten gaan, iets waarover een paar jaren terug nog al veel aan werd gedaan. Heel wat percelen bieten zijn dit jaar één maal gewied. Dit jaar kwam dit vooral door bijzondere omstandig heden, zoals zeer vroege ontwikkeling van het bietengewas en een regen achtige periode in de meimaand, maar in het vervolg zal dit één maal wieden jn toenemende mate ingang vinden. Door een verdergaande verfijning van de voorjaars 'en: najaars-grondbe werking, verfijning van het zaaiwerk, verfijning van het werken met de rijenwiedmachine, alsmede de beschik baarheid over van nature éénkiemig zaad van een goed produktief ras, zal niet alleen de capaciteit van het op- éénzetten doen stijgen, maar ook tot gevolg hebben, dat deze zonder gevaar langer kan voortduren. Wél brengt het onkruid nog problemen met zich mee, die hier remmend werken, doch ook daar zal een oplossing voor komen. Is er thans reeds niet een goedbelo- vend onkruidbestrijdingsmiddel voor bieten?! In elk geval zal één en an der resulteren in een oppervlakte bie ten per man, die ons tien jaar geleden de haren ten berge zouden hebben doen rijzen. (We hadden het eigenlijk willen heb ben over de uitslag van de mei-inven tarisatie, maar dat is er bij gebleven; dat dus dan maar de volgende keer.) Zl'ID-BE VELAND. 27 juni. VORIGE week zün de eerste per celen met veldbeerridgras gemaaid, ook zijn de eerste percelen reeds ge- dorsen. Het blijkt ook thans weer dat de tweede-jaarsgewassen iets vroeger zün als de eerste-jaars. De opbreng sten van de reeds gedorsen tweede jaarsgewassen schünen mee te vallen, van de eerste-jaars moet dit nog afge wacht worden. Ook is reeds alweer de eerste kar- wü Tnet de zelf binder geoogst, de op- bi engstverwachtingen zijn zoals de stand vanaf verleden zomer reeds te zien gaf veelal in mineur gesteld, 't Is te hopen dat door de laatste regen de zaadopbrengst nog wat in gunstige zin is beïnvloed. Het vlas, dat vorige week nogal wat gelegerd was, is thans weer behoorlgk goed overeind -gekomen. Er is enige vraag naar vlas, echter alleen nog maar naar pereelen die niet te zwaar zijn en waar het risico van legering vrijwel nihil is. Door het warme weer ziet het er naar uit dat misschien deze week reeds de eerste percelen geplukt zullen worden. Met de bladluizen in de bieten is het wonder boven wonder goed afgelopen. De laatste week is er zelfs een zekere afname van het aantal luizen te con stateren. Gezien het reeds vrg ver ge vorderde seizoen ziet het er naar uit dat geen bestrijding meer noodzakelijk zal zijn. Thans dient alle aandacht weer ge schonken te worden aan de Phy "'oph- thora-bestrgding in de aardappe., u. In verschillende gevallen is gelijktijdig met een zink- of koperbespuiting een iuizenbestrgding uitgevoerd. Deze be striding zal in vele gevallen zeer nut tig zgn. THOLEN* EN ST. PHILLPSLAND. 27 juni. RUIM driehonderd Thoolse en St. Phiüpslandse leden hebben met hun echtgenoten en kinderen genoten van de prachtige Delta-excursie. Be gunstigd door prima weer, was de boottocht naar het Haringvliet, en vooral de boottocht van het Haring vliet naar Rotterdam, buitengewoon interessant, en toen we in Rotterdam van boord moesten, had vrijwel ieder een spijt, dat we nog niet een eind ver der- konden varen. We kwamen onder de indruk van het gigantische werk dat in het Ha ringvliet verricht wordt. Wanneer we straks nog eens over de weg zullen rüden, die thans is geprojecteerd, dan zullen we nog eens vol bewondering terugdenken aan hetgeen we thans hebben gezien. We zijn er van over tuigd, dat niemand deze dag dit reisje betreurd zal hebben. De oogst heeft weer een aanvang genomen, de eerste percelen graszaad zün gemaaid en op St. Philips-land za gen we reeds een blok dat gedorsen was. Op Tholen is men op vele plaat sen bezig om vroege aardappelen te rooien. Het zijn de laatste jaren voor al Doré's die worden verbouwd. Slechts een gering aantal boeren teelt nog Eerstelingen. De kwaliteit van de Doré is beter dan de Eersteling en daarom geeft de Thoolse teler de voor keur aan deze vroege aardappel. De prijs was in de afgelopen week aan trekkelijk zodat het voor de hand lag dat velen hiervan trachten te profi teren. De opbrengsten waren redelijk tot goed. dit vooral afhankelük van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal. WALCHEREN. 28 juni. DE laatste dagen is veel goed ge wonnen hooi binnengehaald. Wel is er soms wat laat gemaaid, omdat eerst de bieten moesten worden ge wied vóór in de hooibouw kon worden begonnen. Vooral in de niet voorge- weide percelen was het gras tüdens het maaien soms reeds volledig in het zaad. Verschillende hooioogstmethoden ziet men toegepast. Meestal wordt het hooi aan ruiters gezet. Ongetwijfeld de meest zekere methode die echter veel werk vraagt. Ook kan men hooi in oppers zien staan. Vooral bü regen zit hier veel meer risico aan, terwül wanneer reeds vlug wordt inge- schuurd de kans op hooibroei, dat be langrijke verliezen veroorzaakt, gro ter is. Persen uit het zwad vraagt weinig werk maar brengt belangxijke kosten aan loonwerk met zich mee. Andere voordelen van deze methode zijn, dat hooi een geringe opbergruimte vraagt en dat een goed overzicht wordt ver kregen over de voorraad die in de win ter per dag beschikbaar is. Gewassen als gerst en vlas hebben gunstig weer. Hoewel vooral het vlas dikwijls moeilijk machinaal te plukken zal zijn, had dit bij aanhoudend nat weer veel moeilijkheden kunnen geven, terwül ook de kwaliteit ernstig geleden zou hebben. Men moet de dag niet prijzen voor het avond is; ook* nu kan regen ons nog veel moeilgkheden bezorgen. Het eerste graszaad, n.l. het veld beemd is reeds gedorst. Van de op brengst is nog weinig te zeggen. Een voor ons belangrijker gras voor de zaadteelt is het Engels raaigras. Meestal is het gewas niet zwaar ge worden. Topopbrengsten zün dan ook niet te- verwachten. Zo nadert weer de tüd dat het ene na het andere gewas geoogst zal wor den. Een vlot verloop is vooral afhan kelük van de weersomstandigheden waarbü gewerkt moet worden. En hoe deze zullen zgn moeten wij, zoals altüd, maar afwachten. OOST ZEEUWS-VLA AN DEREN. 27 juni. MINISTER Luns tekende het kon- trakt voor de verbreding van het kanaal TerneuzenGent. Vele huizen zullen verdwijnen en ongeveer drie honderd hectare grond zullen voor de verwezelgking van dit plan nodig zün. Wanneer het kanaal klaar is zullen schepen tot 50.000 ton kunnen pas seren. Men zal dan deze gevaarten een heel eind vanuit de polders kun nen zien. We hopen dat op Sluiskil en Sas van Gent vaste boogbruggen wor den geplaatst zodat we van de waeht- misère af zullen zijn. §rengen de Deltawerken overig Zee land bü elkaar, Oost- en West Zeeuws- Vlaanderen worden verder van elkaar gescheiden. Minister Marünen was de eregast op de jaarvergadering der N. C. B. in de gebouwen der C. H. V. te Sas van Gent waar ongev. 1600 ge nodigden aanwezig waren. De Saef- thinge, het kanaal en de brouwgerst werd er besproken. We hopen dat de minister er iets van mee neemt naar de regeringstafel. Op dezelfde dag bezochten onze Z. L. M.-ers de Deltawerken. Een bui tenlander vraagt zich waarschgnlgk af welk verschil er nu is tussen een Z. L. M.-, N. C.B.- of C. B. T. B.-boer. Eerhjk gezegd schrgver ook. De gewassen groeien, bloeien dat het een lust is. Met een droge zomer, kunnen we een topproduktie tege moet zien. Het eerste zaad-gras wordt al door de combines gedorst. Aard appels worden loofgetrokken of dood gespoten. Verder het rüpingsproces van de granen afwachten, die ons veèl „zak ken" beloven. WEST ZEEUWS-VLA ANDEREN. 27 juni. fkE hoogtijdagen van de Z. L. M. zgn w?eer voor enige tüd voorbg, het geen voor ons boeren betekent, dat een periode van betrek kelgke rust in onze bedrüven eveneens ten einde loopt. De oogst staat alweer voor de deur, verscheidene graszaadpercelen zün reeds gemaaid en sommige zelfs al gedorsen. Waarom zou men hier mede ook langer wachten als het ge was rgp is? Gehee] anders ligt het met de poot- aardappelpercelen waarvan 'het loof reeds is getrokken. We willen niet Ontkennen dat dit niet noodzakelgk is, wil men hiervan het volgende jaar een goede nateelt kunnen verwachten, maar eveneens moeten we bekennen dat we alle luisvernietigende maat regelen ten spijt, steeds vroeger onze pootaardappelen moeten vermoorden om gezonde knollen te kunnen rooien. De vorige-week is de Praktijkschool voor Landbouwtechniek en Arbeids- rationalisatie te Schoondijke officieel in gebruik gesteld. Hier kunnen de agrariërs zich scholen of bgscholen in de richting van een grotere productivi teit per arbeidsuur, per arbeidskracht en in alles wat ons op technisch ge bied van dienst kan zijn bü ons stre ven om mee te kunnen komen in de niet te stuiten wedloop van productivi- teitsstrjging. OPTREDEN ÏYE aantasting treedt aanvankelijk pleksgewijs op. De plekken kunnen in elkaar overvloeien en praktisch een geheel perceel erwten te gronde richten. In het beginstadium van optreden on geveer eind mei of de eerste helft van juni ziet men op plekken soms niet groter dan enkele vierkante meters de planten grauwgroen verkleu ren met naar beneden omkrullende bladranden. Typisch is vooral dat de stengels daarbij vaak naar alle kanten uiteenvallen. Verder is de wortel in wendig meestal donkerrood gekleurd. <Deze rood- kleuring kan echter ook andere oorzaken hebben). De zieke plekken zijn vaak na enkele weken totaal afgestorven, terwijl de aantasting steeds verder om zich heen grijpt en vanuit een ernstige zieke plek naar de nog gezonde erwten toe, de ziekte in diverse stadia is waar te nemen. De aantasting is niet terug te brengen tot een onjuiste vrucht wisseling. Zo wordt het wel waar genomen op percelen waar in 20 jaar geen erwten stonden of op gescheurd grasland dat. sinds men senheugenis als hofwei heeft dienst gedaan. HET VOORKOMEN VAN DE AANTASTING IYE schimmel blijft zeer lang in de grond over. Op snel uitzieken moet men dus beslist niet rekenen. De maatregelen die genomen kunnen worden zijn: 1. Resistente rassen verbouwen. Deze zijn ge lukkig aanwezig, namelijk de ronde groene; Rovar CB en Vares CB, en verder de schok kers, de capucijners en de rozijnerwten. 2. Geen zaaizaad gebruiken van besmette per celen. 3. Voorkomen dat grond en stro vanaf het be smette perceel naar elders versleept of ver voerd worden. Het verbranden of onder- ploegen ter plaatse van het meestal wei nige stro, verdient aanbeveling. Een gewaarschuwd man geldt voor twee. Ga na, waar U verdachte plekken tegen komt in Uw gewas, of U inderdaad met deze gevreesde Amerikaanse vaatziekte te doen hebt. Mededelingen van de R. L. V. D. P. VERHAGE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 4