BOERENJEUGD V UITWISSELINGSPROGRAMMA KERSENRÏT UITSLAG MERRIE-PREMIEKEURINGEN 1960 van Plattelandsjongeren MODESHOW EN BAKWEDSTRIJD ZATERDAG 2 JULI 1966 i Op de foto staan: van links naar rechts. De Amerikaanse deelnemers: Patricia Kelsey, 521 Second Street N. E., Hampton, Iowa; Andrew J. Kasnay Jr., R. R. 2, Harwinton, Connecticut; Joan Reid, R. R. 1, Planffehi, Wisconsin, £)rie Amerikaanse plattelands jongeren, Joan Reid uit Plainfield (Wisconsin), Patricia Kelsey uit Hampton (Iowa) en Andrew J. Kasznay jr. uit Harwinton (Con necticut) zijn momenteel in Hol land om een half jaar op Neder landse boerenbedrijven door te brengen. Deze jonge Amerikanen zijn naar Nederland gekomen in het kader van het internationale programma voor de uitwisseling van plattelandsjongeren, I. F. Y. E. P. (International Farm Youth Exchange Program), dat hiermee zijn twaalfde jaar ingaat. Drie Nederlandse plattelands jon. geren zijn begin mei naar de Verenigde Staten vertrokken om daar een half jaar de gast te zijn van Amerikaanse boerengezinnen. De Nederlanderswaarvan twee Zeeuwen, zijn: mej. T. van Cingel uit LemmerW. de Vrieze uit Haamstede en H. C. v. d. Maas uit Katz. 44? T I.F.Y.E.P, wordt van Amerikaanse zijde onder meer uitgevoerd door de plattelandsjon gerenorganisatie de .National 4 H clubs Foundation" (4H betekent: ..Head, Heart, Hands, Health) en de voorlichtingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Land bouw. In Nederland ligt de organi satie in handen van het Centraal Comité voor Uitwisseling van Jon ge Boeren en Tuinders, Oranje Buitensingel 17, Den Haag. In de elf voorafgaande jaren kwam de reis naar de Verenigde Staten van de Nederlanders voor rekening van de uitgezondenen, terwijl het verblijf van de Amerika nen in Nederland voor een groot deel betaald werd door de gastfa- milies en de bij het Centraal Comi té aangesloten, plattelandsorgani saties. Deze regering eiste zware fi nanciële offers, zowel van de uitge zondenen als van de organisaties. In deze financiële druk is thans een aanmerkelijke verlichting ge komen, doordat Caltex Nederland een belangrijk bedrag voor het doel van de uitwisseling beschik baar heeft gesteld. De Internationale Uitwisseling van Jonge Boeren en Boerinnen is een plan, dat het mogelijk maakt voor daartoe uitgezochte leden van de plattelandsjeugd van de Verenig de Staten, gedurende 4 tot 6 maan den te wonen en werken met hoe- De Nederlandse deelnemers: H, C. v. d T. van Cingrel, Langestreek 64, Lemmer stede ren families in andere landen, en voor de boerenjeugd van medewer-. kende landen om naar de Verenig de Staten te gaan en daar op boer derijen te wonen en te werken. De uitwisseling, die in 1948 werd opgezet, omvat thans meer dan 50 landen in Afrika, Azië, Europa, La tijns Amerika en de Pacific. 1_LET plan is gebaseerd op de i L overtuiging, dat begrip voor andere mensen het fundament is voor wereldvrede. Door de boeren jeugd gelegenheid te geven een an dere levenswijze te leren kennen door die zelf te beleven, helpt het plan jonge mensen van het platte land de problemen en de houding van plattelanders in andere delen van de wereld te begrijpen. JN het bezochte land wonen I. F. Y. E.-deelnemers op boer derijen, delen het geztnswerk en het maatschappelijk leven van de gemeenschap en dragen hun steen tje bij tot een beter begrip van ge woonten, levenswijze en cultuur van hun eigen land. I. F. Y. E. deelnemers laten ook jeugdgroepen, plattelands-organi saties, burgerverenigingen en der gelijke in eigen land in hun erva ringen delen, waardoor zij een be ter begrip van hun buren in de we reld bevorderen. Zowel in Amerika als in de me dewerkende landen wordt aan de deelnemers van te voren iets verteld over de aardrijkskunde, geschiede- Maas, An na polder 1, Kats <Z.); Mej. W. de Vrieze, ,.Luchtenburg", Haam- (Z.). nis. cultuur en landbouw van het te bezoeken land en zij verkrijgen enige kennis van de taal vanhet land. Wanneer hun bezoek overzee beëindigd is, krijgen de deelnemers hulp bij het vertolken van hun er varingen, voordat zij er een rapport van gaan maken. De Afd. Kruiningen van de L. J. G. organiseert een Kersenrit op ZATERDAG 9 JULI. Deze rit gaat door Oost Zuid-Beve land en is 60 km lang. De start is om 14.66 uur vanaf „Ons Dorpshuis" te Kruiningen, en vanaf 13.3» uur bestaat er gelegen heid tot inschrijven. Voor auto's en motoren inclusief bestuurder is het startgeld 4, voor passagiers 3, Na de rit een gratis koffiemaaltijd in de grote zaal van voornoemd ge bouw. 's Avonds is hier tevens het tradi tionele Zomeravondfeest met gratis Kersen eten. Komt allen naar Kruiningen. Ook Z. L. M.-leden zijn van harte welkom. Onlangs werd er door de Z.P.M., Oost Zeeuws-Vlaanderen een modeshow en bakwedstrijd gehouden in de nieuwe Landbouwhuishoudschool ,,'t Molen kwartier" te Axel. Hiervoor bestond veel belangstelling van de Z.P.M.-sters, die graag hun eigen gemaakte kleding toonden. Ook van de zijde van het -publiek bestond tamelijk veel belangstelling. Koninklijke Vereniging ..Het A'ederland&che Trekpaard'" Afdeling Zeeland Cat. no. Naam en stamboekno. merrie Eigenaar Prijs KORTGENE 2-Jarige merries, geboren 1958. Kleine maat. Marieke van Nieuwe Zorg 208638 j G. P. v. d. Weele, Coljjnsplaat 2-Jarige merries, geboren 1958. Grote maat. Jenny van Molenzicht 210717 P. G. A. de Lange, Wissenkerke 4-Jarige merries, geboren 1956. Kleine maat, Hilda van Molenzicht K. 57559 P. G. A. de Lange, Wissenkerke 4-Jarige merries, geboren 1956. Grote maat. Bora van Bella K. 57558 H. G. de Fester, Wissenkerke 510-Jarige merries, geboren 19551950. Kleine maat. 8 7 5 9 6 10 11 12 Certine van Molenzicht K. 51338 Mirza van Abtskerke K. 53847 Grada van Molenzicht K. 56374 Marianne van Luntershoek K. 50085 Danïe van Urkerweg K. 54946 P. G. A. de Lange, Wissenkerke G. P. v. d. Weele, Coljjnsplaat P. G. A. de Lange, Wissenkerke G. P. v. d. Weele, Colijnsplaat Idem 510-Jarige merries, geboren 19551950. Grote maat. Mona van Melo K. 49844 Alice van Donkerzicht K. 56373 Mies van de Oude Vorst K. 51325 13 Liza van Dorpbroek K. 48470 IGebr. Leendertse H.Izns, Kamperland idem Gebr. S. J. Snoep, Colijnsplaat Merries onden dan 10 jaar. j Gebr. Leendertse H.Izns, Kamperland 1 2a 2b 3a 3b 1 2 3 De presidente van cle afd. Hoek, Mej. M. Kielman, heette allen harte lijk welkom, in 't bijzonder de jury voor de beide wedstrijden en verder bezoeksters van de Bond voor Platte landsvrouwen. en de donatrices. Hierna volgde het eerste gedeelte van de modeshow, dat bestond uit zelfgemaakte kledingstukken en verder modellen uit de kledingkoffei schorten, rokken en dusters volgden elkaar op.Hierbij werd op voortref- feiijke wijze toelichting gegeven door Mevr. Maris uit Axel. terwijl Mevr. de Putter-Scheele het muzikale ge deelte verzorgde. Gedurende de pauze werd door de Z. P. M. een verversing aangeboden en werd de uitslag van de bakwedstrijd bekend gemaakt door de jury, de dames: Mej. Geluk, Mevr. Koole- Zweedijk en Mevr. Dekker-Becu. De uitslag was als volgt: le pr. mej. Lien Verstraten, Axel, eer» taart: 2e pr. mej. Jannie van der Gouwe, Hoek, een taart; 3e pr. mevr. Jo Haak-de Mul, Hoek, een cake; 4e pr. mej. Ina de Smet. Philippine, een cake; 5e pr. mej. Jaantje Jansen, Hoek, zoe- zen. Na de pauze kwam het tweede ge deelte van de show. Het viel op dat als materiaal veel katoenen stoffen waren gebruikt en dat grote witte kragen favoriet waren. Het meest werden jurken geshowd, verder neg pakjes, jassen, pyama's en dusters. Tot slot volgde een avondjurk en een bruidsjapon. Terwijl de jury, be staande uit: Mevr. Maris, mej. Bril en mevr. E. Dekker-Dekker, beraad slaagde, werd het gebak verloot. De uitslag van de show was: le pr. mej. Lien Verstraten, Axel, een jurk: 2e pr. mej. Teimeke Wolfert, Biervliet, een eocktarljurk3e pr. mej. Rina Scheele, Axel, een jurk; 4e pr. mej. Teumeke Wolfert, Biervliet, een avondjurk; 5e pr. mej. Ineke Haak, Zaamslag, een pyama en een duster; 6e pr. mej. Ria Wolfert, Hoek, een be werkte rok.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 13