- - - r~ y Deltawerken Oogsttijd Actie tegen honger DF Z. L. M. dagen in de vorm van vier dagen Haringvlietexcursie zijn achter de rug en oogst 1960 begonnen. Voor wie, zoals schrijver dezer regelen, intens met de Zeeuwse landbouw en met het wel en wee van de aloude Zeeuwse boerenorganisatie meeleeft, twee belangrijke zaken. V/ie de boottochten vanaf Willemstad en Zijpe naar de bouwput meemaakten, zal het met ons eens zijn, dat er verschillende indrukwekkende ogenblik ken op deze door prachtig weer begunstigde excursies waren. Een der 1400 deelnemers maakte een zeer ware opmerking: ,,Ik wist niet, dat er in het Zuid-Westelijk dèel van Nederland zóveel water was". Voorwaar, dit ziet men pas goed, wanneer men over de zeearmen vaart. Des te indruk wekkender de gedachte, dat de toch zwakke mens zich temidden van deze watermassa's, welvarende akkers en woonsteden heeft weten op te bouwen en er zich. zij het met veel strijd, met smartelijke verliezen soms, heeft weten te handhaven. Maar even indrukwekkend is het, wanneer men dan na een urenlange vaartocht, terecht komt op het pas gebouwde eilandje van 85 ha daar in het wijde Haringvliet. Het eilandje is een ware bouw put, want men ziet er, ver onder de waterspiegel, de fundamenten bouwen van de 17 spuisluizen, waarover tenslotte een verkeersweg op 18 meter boven die zeespiegel de kusten van Voorne en Öèeree zal gaan verbinden. ^sZ^elano y ZATERDAG 2 JULI 1960 OVERZICHT DE VOORLOPIGE CIJFERS VAN HET C.B.S. LANDBOUWTELLING 1960 OP PAG. 503 In dit nummer No. 2536 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e l«i>nang ZEEUWS LAHB BOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van ZEEUWSE LANDBOUWMAATÜCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND 0E officiële opening van de Praktijkschool voor Landbouwtechniek en Arbeidsrationaiisatie te Schoondijke lieeft op vrijdag 24 juni j.I, plaats gehad. Door het praktisch werken met de diverse werktuigen het oefenen in afstelling en onderhoud wordt een all-round opleiding voor een vak vaardige arbeidskracht in de landbouw gegeven. Een werk, dat eenmaal voltooid zijnde, het aan gezicht en de structuur van het Zuid-Westelijk ge deelte van ons vaderland, tezamen met de andere Delta-objecten, totaal zal wijzigen. Daar in deze bouwput, omringd door een met asfalt bekroonde, 4 km lange dijk, werken onze Nederlandse ingenieurs, onze aannemers en onze arbeiders rustig en wat er opvalt, is dat zoveel van het werk machinaal geschiedt. De snelle voortgang van de techniek maakt het de mens mogelijk geheel andere werkmethoden te volgen dan vroeger het geval was. Maar des te meer eerbied krijgt men voor onze voorouders, die met zoveel minder hulpmid delen hun haard- en woonsteden wisten te winnen op de zee en hen wisten te beschermen. HULDE AAN RIJKSWATERSTAAT IljFIJ kunnen met dankbaarheid constateren, dat het leerzame en aangename dagen waren er. wij spraken niemand, die spijt had van deze excur sie. Een woord van dank past het te brengen aan de Rijkswaterstaat, die ons elke dag ontving, rond leidde en voor uitleg zorgde. Een woord van hulde tevens voor de aanpak van deze Deltawerken. Het was voor de Z. L. M. een eer, dat onze Com missaris van de Koningin en de Hoofd-Ingenieur- Directeur van de Rijkswaterstaat in Zeeland, een van de dagen onze gast wilden zijn. HET OOGSTEN BEGINT EN nu is dan de oogst begonnen. Graszaad en vlas openen de rij en de rest volgt dan. Het is te hopen, dat het weer wil meewerken. Naar wat wij zo hoorden en zagen, staan de meeste ge wassen er wel gunstig voor behalve dan de aard appelen. Maar zekerheid heeft de boer pas, wan neer alles binnen is. Het ziet er naar uit, dat de grootste verschuivin gen in het Zeeuwse bouwplan zich hebben voorge daan bij het vlas, waarvan er heel wat meer is dan vorig jaar, bij de tarwe, waarvan er ook meer is en bij de gerst, het blauwmaanzaad, het karvvij en de schokkers, waarvan er heel wat minder is uitgezaaid. Kleinere verschuivingen doen zich voor bij de andere gewassen met wat minder aardappe len en bruine bonen en wat meer suikerbieten, groene erwten en graszaad. De vraag is natuurlijk of de landelijke tendenz gelijk is aan de Zeeuwse. De officiële c'jfers zullen het moeten uitwijzen. WERELDVOEDSELORGANISATIE EN DE HONGER HTANNEER wij zo in ons Nederlandse wereldje rondkijken, mogen wij ons, ondanks vele problemen, gelukkig prijzen. Wij leven in een land van overvloed. Moeilijk kunnen wij ons daarom voorstellen dat het gewichtigste besluit van de laatste conferentie van de Wereldvoedselorganisa tie. de F. A. O., was een vijfjarige campagne tegen de honger te beginnen op 1 juli van dit jaar. De F. A. O. heeft een dringende oproep tot haar 88 leden-staten gericht, deze campagne tot een succes te maken. Is dit nu wel nodig, zo vraagt men zien mischien af. Wordt de toestand niet slechter voor gesteld dan zij is? Welnu, schrikt U niet, lezers, de nieuwste on derzoekingen hebben uitgewezen, dat slechts een zesde gedeelte van de wereldbevolking voldoende gevoed wordt. Tot dit gelukkige zesde deel behoren de Noord-Amerikanen, de Europeanen, de Austra liërs, Nieuw-Zeelanders en enkele landen van Zuid-Amerika. De helft van de wereldbevolking is ondervoed of krijgt een veel te eenzijdige en onvol doende voeding. De wereldbevolking neemt zeer snel toe en juist in die landen, waar onvoldoende voedsel wordt voortgebracht. Dit klinkt ongeloofwaardig, maar is het gevolg van de vooruitgang van medische en hygiënische wetenschap. Afgezien nog van het feit, dat het uit sociaal en moreel standpunt een onduldbare toestand is, komen uit de situatie, dat het verschil in levens standaard tussen de rijke en arme volkeren steeds groter wordt, ernstige gevaren voort. Terwijl aan de ene kant de Aziatische en Afrikaanse volkeren hun onafhankelijkheid verwerven, kunnen zij hun mensen onvoldoende voedsel en werk verschaffen. Honger lijdt tot grote ontevredenheid en deze weer tot onlusten, en een vruchtbare voedingsbodem voor communisme en andere machtsmisbruiken. Honger van grote delen van de wereldbevolking lijdt tot grote onrust in de gehele wereld. Vandaar, dat het ook zuiver materialistisch be zien. een belang is voor de volkeren, waar wel voldoende voedsel is, te trachten de honger elders te bestrijden. Het is daarom te hopen, dat de actie van de F. A. O. tot enig succes mag leiden. Laten wij hieraan eens denken,t nu wij zelve weer onze oogst hopen binnen te halen. S. De vaatziekte in erwten Boerderij en Organisatie De notulen van de Algemene Vergadering van 16 juni j.I. te Goes gehouden De praktijkschool te Schoon dijke met de rubriek Vee en Vlees op 41 Op bezoek bij S. M. F. te Ril land 0 De stand van de landbouwge wassen De tuinbouwrubriek met de frambozenoogst, de fruit- en groen te-invoer die verder ge liberaliseerd is en enige korte berichten De premiekeuringen 1960 zijn weer begonnen. Uitslagen van de Merrie-Premiekeuring te Kortgene op Over de uitwisseling van jonge boeren en tuinders eveneens pag. 503 504 pag. 504 Zitdagen Boekhoudbureau der Z.L, M, pag. 505 506 pag. 507 pag. 508 pag. >09 pag. 511 pag. 513 pag. 513 pag. 502

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1