Ir M. A. GEUZE herkozen Jn de vergadering van het Hoofdbestuur der Z. L. M., welke op waarin opgenomen DE BOERENJEUGD No. 2534 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 18 JUNI 1%Ö 48e Jaargans Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND donderdag 16 juni j.l. te Goes werd gehouden, is ir. M. A. Geuze met algemene stemmen en met algemene instemming her kozen tot algemeen voorzitter van onze organisatie. De statuten bepalen dat de algemeen voorzitter door het Hoofdbestuur voor een periode van vijf jaar wordt gekozen. In de zomer van 1945, vlak na de beëindiging van de ook voor Zeeland zo katastrofale wereldoorlog, koos het Hoofdbestuur, dat nog niet lang opnieuw de hoogste macht in de herrezen Z. L. M. uitoefende, de jonge landbouwingenieur en landbouwer Geuze uit Poortvliet tot zijn voorzitter. Met vertrouwen legde men hem in die dagen, toen de Zeeuwse landbouw uit vele ernstige wonden bloedde, een zware taak op de schouders. Met vertrouwen, omdat deze zoon uit een oud Thools boerengeslacht reeds op verschil lende plaatsen en in verschillende funkties blijk had gegeven over bijzondere gaven te beschikken. Zeiden zijn vrienden en studie genoten uit Wageningen niet: Geuze kan alles leren, behalve autorijden Het krijgen van de leiding van de in 1945 reeds meer dan hon derdjarige Zeeuwse Landbouw Maatschappij was een moeilijke, maar voor de rechte man een uiterst eervolle en dankbare taak. Immers het behartigen van de belangen van het grootste deel van de Zeeuwse boerenstand mag gerust één der zinvolste funkties ge noemd worden in een wereld, waarin hoe langer hoe meer belan gengroepen ontstaan en waarin de boer steeds een onmisbare schakel vormt in c4e ingewikkelde keten* die de moderne maat schappij is geworden. I1ET Hoofdbestuur van 1945 heeft een juiste keuze gedaan. Want de jonge Geuze ontpopte zich al zeer spoedig tot een man, die zijn rijke gaven ten dienste stelde van het boerenbelang. Zijn gaven van hoofd en hart. Hij bouwde de Z. L. M. weer spoedig op tot dè boerenstands organisatie in Zeeland. Hij spaarde zijn krachten niet en was spoedig in alle delen van onze provin cie een geziene gast op de vergaderingen. Hij wist zich een sterke gezagspositie te verwerven door de kundige manier van leiding geven, door zijn sprekerstalenten, door zijn zeer uitgebreide theore tische en praktische kennis van de landbouw en het boerenbedrijf, door zijn verdraagzaamheid en door zijn grote liefde voor Zeeland, zijn geboorte land. Hij wist zijn medewerkers op het sekretarïaat te inspireren en tevens bij hen een warm gevoel van vriendschap, genegenheid en hoogachting op te wekken. Het behoeft bij dit alles geen verwon dering te baren dat tal van andere instanties en instellingen een beroep op zijn grote werkkracht deden. Het aantal belangrijke funkties, dat de heer Geuze in de achter ons liggende vijftien jaar ver vulde en nog vervult, is te groot om hier op te sommen. Maar wij willen er toch enkele van noe men. Het K. N. L. C. koos hem tot vice-voorzitter. De Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken benoem de hem tot voorzitter. In de Stichting voor de Landbouw bekleedde hij jarenlang het voorzitter schap van de Akkerbouwkommissie. Van de Raad van de Waterstaat maakt hij reeds jaren deel uit. In de Vaste Kommissie van de Provinciale Plano logische Dienst behartigt hij de agrarische be langen. In de herverkaveling speelt hij een belang rijke rol als voorzitter van de Agrarische Sub kommissie Tholen en daarvoor als lid van de Raad van Beroep. De C. H. U. bracht hem als senator in de Eerste Kamer. Waarlijk, de Z. L. M. en de Zeeuwse landbouw had zich geen betere voorzitter en vertegenwoor diger kunnen kiezen. Het is zijn naaste vrienden en medewerkers be kend dat al dit werk d'e heer Geuze niet altijd ge makkelijk afging. Naast de zorgen voor zijn eigen bedrijf, dat ook tweemaal een prooi werd van een inundatie met zout water, speelde zijn gezond heidstoestand hem dikwijls parten. Het vele werk viel hem daardoor wel eens erg zwaar, maar geest kracht en wilskracht dreven hem voort. Vijftien jaar loodste hij zijn Z. L. M. door niet altijd gemak kelijke tijden. Na de wederopbouw en het herstel van de Zeeuwse landbouw uit de verwoestingen van de oorlog volgde in 1953 de watersnoodramp. Maar het moet de voorzitter een voldoening zijn dat de Zeeuwse landbouw in deze na-oorlogse pe riode zich volledig herstelde, zich bij de eisen van de tijd aanpaste en nu gezien mag worden. Hei moet tevens een voldoening zijn dat de Z. L. M. een gezonde, bloeiende organisatie is, welke het ver trouwen heeft van het grootste deel van de Zeeuwse boerenstand. En voor de Z. L. M. is het verheugend dat de heer Geuze zich bereid heeft verklaard een nieuwe periode leiding te blijven geven. Het besluit van het Hoofdbestuur van 1960 om ir. Geuze voor een vierde pe riode te benoemen was gemakkelijker te nemen dan het besluit van het Hoofd bestuur in 1945. Was er toen vertrouwen en hoop, thans is er zekerheid dat de leiding van de Z. L. M. in de komende vijf jaar onder Hoger Zegen in geen betere handen gelegd kan worden. Moge hij in deze periode opnieuw zijn beste krachten voor dit mooie werk be schikbaar kunnen stellen. De Vice-Voorzitter der Z. L. M. P. J. J. DEKKER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1