Z. L. M.- Hoogtijdagen 1960 Algemene Vergadering eeuwse Landbouw Maatschappij OVERZICHT ALGEMENE ZOMERVERGADERING IN GOES 1300 ZEEUWEN NAAR HET HARINGVLIET No. 2533 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 11 JUNI 1%0 48e Jaargang? ALGEMENE VERGADERING TE GOES H/ELNU, de Z. L. M. houdt volgende week don- derdag te Goes haar Algemene Zomerver gadering. In ons blad staan hierover de nodige bijzonderheden. Wij willen gaarne op deze plaats nog eens speciale aandacht vragen voor de spre ker. De heer C. Boudewijn heeft zich bereid ver klaard zijn visie te geven over de ontwikkeling van onze land- en tuinbouw. De heer Boudewijn is een bekend man. Hij is de man van de kunst- mestdistributie in de oorlog en oud-Voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Uit deze laatste funktie heeft hij pas enkele maanden ge leden afscheid genomen. Men mag benieuwd zijn, wat deze veelzijdige persoonlijkheid ons in Zeeland te zeggen heeft. In dit verband willen wij er nog eens op wijzen, dat de verhouding N. F. O. - standsorganisaties de laatste tijd weer meer in de belangstelling is ko men te staan. De N. F. O. behartigt uitsluitend de technische belangen harer leden, terwijl de stands organisatie een veel algemener en dus uitgebreider doelstelling heeft. Het is niet altijd eenvoudig de taken van beider instellingen streng te scheiden. Vooral niet, omdat er zeker fruittelers alleen lid zijn van bijvoorbeeld de Z. L. M. of alleen van de N. F. O. Gezien de steeds toenemende belangstelling van vele onzer leden voor de Tuinbouw in het alge meen, en voor de Fruit teelt in het bijzonder, moet ook de Z. L. M. steeds meer aandacht aan deze takken van bedrijf gaan wijden. Dit geschiedt reeds in ons landbouwblad en het ziet er naar uit, dat nog meer plaatsruimte moet worden ingeruimd voor de Tuinbouw. Meer me dewerking van de Tuin- bouwvoorlichtingsdienst zal niet kunnen uit blijven en deze zal zeker ook gevraagd worden. Ook de Tuinbouwcom- missie der Z. L. M. zal meer werk krijgen te verzetten. Gezien dit alles, wordt het noodzakelijk, dat de verhouding standsorga nisatie - vakorganisatie bekeken wordt, opdat dubbel werk voorkomen wordt. Wij weten, dat ook de confessionele organisa ties de laatste tijd veel aandacht aan dit vraag stuk wijden en hei is dus ook voor het K. N. L. C. en de Z. L. M. zaak de ontwikkeling te volgen en niet de kop in het zand te steken. DE Z. L. M.-FAMILIE NAAR DE DELTAWERKEN TjE Algemene Zomervergadering wordt dit jaar U niet gevolgd door een tentoonstelling en een rijtoer. Het Bestuur heeft echter gemeend de leden in de gelegenheid te stellen gezamenlijk een be zoek te brengen aan de Deltawerken in het Haring vliet. De organisatie hiervan, welke kringsgewijze is geschied, loopt geheel rond en op de Bouwput zal door Rijkswaterstaat voor de nodige uitleg worden gezorgd. Hiervoor past een woord van grote erkentelijkheid aan de Dienst Deltawerken. Wij zijn van mening, dat een uiterst interessante tocht de 1300 deelnemers te wachten staat. De Deltawerken immers zullen in de komende jaren het aanzien van onze Provincie beslissend veran deren en beïnvloeden. Het zullen vooral de jonge ren zijn. die dit zelve nog meemaken. Maar voor allen geldt toch, dat men hier geconfronteerd wordt met het werk, waarin de Nederlandse waterbouw kundigen meesters zijn. ANS vaderland heeft een flink deel van zijn faam te danken aan onze waterstaatswerken. Wanneer wij, Nederlanders, in het buitenland zijn, kijken wij vol bewondering naar de natuur, naar machtige bouwwerken, naar kunstschatten uit vroeger eeuwen, naar Kathedralen en wat al niet. Wij vragen ons dan wel eens af, wat er nu in het eigen land bijzonder is. Welnu, de afsluitdijk, de nieuwe polders, het dijkwezen, het zijn allen in de ogen van buitenlanders tekenen van de grote Nederlandse waterbouwkunst. De Deltawerken vormen een nieuw hoofd stuk in de geschiedenis van ons land en vati onze waterstaat. De bezichtiging van de uitvoe* ring van een deel van dit werk moet zeker voor de Zeeuwen een gebeurtenis zijn, die men niet mag missen. Dat het Bestuur van de Z. L. M, deze gelegenheid biedt, is dan ook juist gezien, S. op donderdag 16 juni 1960 des namiddags om 14,00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes. Agenda: 1. Openingsrede door de Algemeen Voorzitter. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 1959. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien van de rekening en verantwoording over het jaar 1959. 5. Rekening en verantwoording over het jaar 1959. 6. Rondvraag. 7. Inleiding te houden door Weledele Heer C. Boudewijn, Oud-voor zitter der N.F.O. over het onderwerp: „Enige beschouwingen over de ontwikkeling van onze land- en tuinbouw". 8. Gedaclitenwisseling. 9. Sluiting, Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. ANZE organisatie gaat in deze maand weer enkele hoogtij-i dagen tegemoet. Het is op de bedrijven vrij rustig. De gewassen groeien goed en als wij de Duitse voorspellers van het weer op langere termijn mogen geloven zal de komende zomer niet de droogte geven van verleden jaar. Deze voorspellingen worden met grote zorg en nauwgezet heid opgesteld na een grondige studie door een grote staf geschoold personeel, zo lazen wij in de Provinciale Zeeuwse Courant. Al eerder hoorden wij dat de Duitsers in dit moeilijke vak verder zijn dan dat in ons land het geval is. Op landbouwpolitiek gebied valt ook niet veel te beleven. Natuurlijk is er de ontwikkeling van de E. E. G., maar over de voorstellen om te komen tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid is op dit ogenblik niets nieuws te schrijven. Het is afwachten op de definitieve beslissingen. De Mei-inventarisatiecijfers zijn nog niet bekend en be schouwingen over de verschuivingen in het bouwplan moeten dus nog even wachten. Wij kunnen dus eens aan dacht besteden aan de eigen organisatie. Het gebruik van betonnen paaltjes als afrastering van erven, weiden en akkers vindt steeds meer ingang. Op de foto: korte betonpaalfcjes met schuin bovengedeelte; bevestiging van het puntdraad met behulp van ijzerdraadjes. Op pag. 448 wordt op de toepassingsmogelijk heden van paaltjes van beton nader ingegaan. ZEEUWS LAHlBOÜWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1