r Uitbreiding tarweteelt kan niet onbeperkt doorgaan! ZATERDAG 4 JUNI I960 waarin opgenomen DE BOERENJEUQD LAADKOSTEN IN DE LANDBOUW Zeeuwse Landbouw Maatschappij Algemene Vergadering In dit nummer No. 2532 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHA* ZBELAND NAJAAR 1959 zijn na grondig overleg met het Landbouwschap de prijzen voor oogst 1960 door de Minister van Landbouw vastgesteld. In de akkerbouwsector kunnen twee soorten prijzen onderscheiden worden. Enerzijds prijzen, welke gebaseerd zijn op de gemiddelde Nederlandse kostprijs, plus een bedrag voor ondernemerswinst (tarwe ;n suikerbieten), anderzijds prijzen, alleen gebaseerd op de Nederlandse Kostprijs Cvoergranen). Bij de voergranen is echter een vrije uitloop naar boven mogelijk, hoewel de laatste jaren deze uitloop naar boven voor de boer van weinig betekenis is geweest. Wanneer we de uitzaai van de producten thans bekijken, zien we dat de praktijk dit goed inziet. De laatste twee jaren zien we een uitbreiding van tarwe en suiker bieten. Dit heeft er toe geleid, dat voor oogst 1959 en 1960 de garantie voor suiker beperkt is gebleven tot maximaal de binnenlandse con sumptie. Voor tarwe is dit niet het geval en is er een garantieprijs voor de gehele binnenlandse oogst voor zover deze van gezonde kwaliteit is. De afzet van deze tarwe wordt geregeld door het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, behoudens de mogelijkheid van ingrijpen door de Minister van Landbouw. DE TARWEREGELING 1960 IN de mei-vergadering van genoemde Produktschap is de tarwe- regeling voor oogst 1960 vastgesteld. In principe komt deze rege ling overeen met de regeling, welke we voor oogst 1959 kennen en wel: a. verplichte bijmenging- van inlandse tarwe bij de bereiding van alle meel- en bloemsoorten voor menselijke consumptiedoeleinden; b. het verlenen van een vergoeding, welke overeenkomt met het ver schil tussen de wereldmarktprijs van zachte tarwe-en de op - de binnenlandse markt geldende prijs voor inlandse tarwe, welke bij de bereiding van Zeeuwse bloem en ongebuiid tarwemeel boven de verplichte bijmenging verwerkt wordt; c. het verlenen van een toeslag, welke overeenkomt met het verschil tussen de minimumprijs voor voertarwe en de op de binnenlandse markt geldende prijs voor inlandse tarwe, welke na denaturatie voor veevoederdoeleinden wordt bestemd; d. de mogelijkheid tot verkoop van inlandse tarwe aan het V. I. B., op basis van de aan de telers in uitzicht gestelde prijs. Het Dagelijks Bestuur van de Z. L. M. behandelde in haar vergadering van 9 mei j.l. een rapport over het gebruik van laadkisten in de landbouw. Onder meer werd gekonkludeerd dat het systeem met laadkisten vooral bij het transport voor zeer grote bedrijven en combinaties zeker mogelijkheden /ou bieden ixj#ar dat ten aanzien van het aspekt bij de bewaring een nader onder zoek diende plaats te vinden. Op pag. 434 wordt een samenvatting van het rapport gegeven. De foto geeft een beeld van de laadkisten die op wagens geplaatst op weg zijn naar de sorteerinriehting. De vergoeding en toeslag, als bedoeld in vorige punten, worden gefinancierd uit een heffing op importtarwe en importbloem en dus uiteindelijk betaald door de Nederlandse consument. Het verplichte bijmengingspercentage is over oogst 1959 gemiddeld 38 geweest en zal voor oogst 1960 in september worden vastgesteld. Men hoopt op dat moment een overzicht te heb ben van de inlandse produktie en de kwaliteit van oogst 1960. op donderdag 16 juni 1960 des namiddags om 14.00 uur in de van Oranje" te Goes. Agenda: 1. Openingsrede door de Algemeen Voorzitter. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 1959. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien van de rekening en verantwoording over het jaar 1959. 5. Rekening en verantwoording over het jaar 1959. 6. Rondvraag. 7. Inleiding te houden door Weledele Heer C. Boudevvijn, Oud-voor zitter der N. F. O. over het onderwerpEnige beschouwingen over de ontwikkeling van onze land- en tuinbouw". 8. Gedachtenwisseling. 9. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN. Secretaris. HET MENGPERCENTAGE nE landbouwvertegenwoordigers in het Pro- duktschap menen dat alle gezonde inlandse tarwe, welke niet kan worden afgezet voor het in voorgaande onder b. en c. bedoelde bestemmingen, in het brood zullen moeten worden verwerkt. Anderen in dit Produktschap hebben echter ern stige bezwaren hiertegen indien hierdoor het men gingspercentage hoger zal worden dan 35 Deze bezwaren liggen in het technische en finan ciële vlak. Meerdere toevoeging van zachte in landse tarwe laat geringere toevoeging van harde goedkopere bui tenlandse tarwe toe. Nu is men van me- ning, dat de Nederland se smaak gebaseerd is op een grote hoeveel heid harde tarwe, welke aan het brood en de broodprodukten aparte eigenschappen geven. Bij verandering hiervan vreest men een geringer verbruik. Verder is de broodbereiding in Ne derland ver gemechani seerd en bijvoeging van te veel zachte tarwe, welke in sommige natte jaren van „mindere" kwaliteit kan zijn, schijnt grote moeilijk heden bij deze verwer kingswijze te kunnen geven. DE bepaling, dat de gehele binnenland se tarweoogst van ge zonde kwaliteit op basis van de richtprijs gega randeerd en afgezet wordt, heeft tot gevolg dat een grotere inlandse productie een duurdere grondstoffenprijs voor het brood zal geven. .Prins Ook hiertegen worden bezwaren geuit. Vertegenwoordigers van importeurs, consumen ten en verwerkers van tarwe en tarweprodukten komen met de mening naar voren, dat in de nab ;e toekomst de garantie voor tarwe voor de Neder landse boer slechts tot een beperkte hoeveelheid zal moeten gelden. Dit laatste wordt door het Landbouwschap ern stig bestreden. Toch zal de boer er goed aan doen bij het opmaken van zijn zaaiplan er re kening mede te houden, dat een uitbrei ding van de tarweteelt niet onbeperkt kan doorgaan en bij het oogsten alles te doen wat maar enigszins mogelijk is om een zo goed mogelijk produkt af te leveren. B. Ervaring op het gebied van financieringsvoorlichting De melkplas en de vleesprijzen Boerderij en organisatie De maand juni op het Zeeuws landbouwbedrijf Bestrijding van de aardappel ziekte en het koper en man- gaangebrek bij dieren op Over wormstekigheid en kwade harten in erwten en de kwaliteitsverbetering van con sumptie-aardappelen op Marktberichten met een over zicht over de marktsituatie van de aardappelen Zitdagen Boekhoudbiireaii der Z. L. M pag. 427 pag. 427 pag. 428 pag. 429 pag. 431 pag. 433 pag. 439 pag. 426 N.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1