Uitwisseling stad - platteland t No. 2531 Frankering bij abonnement: Terneuzett ZATERDAG 28 MEI 1960 48e Jaar£an® UEEL wordt er de laatste jaren geschreven en gepraat over de ver- houding stad - platteland. Veelal zijn er misverstanden gegroeid, zowel in de stad als op het platteland, over de levensgewoonten van elkaar. Wij zullen niet nagaan hoe deze verhouding is ontstaan, doch wel iets vertellen op welke manier geprobeerd wordt meer kontakten over en weer te krijgen en zodoende elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Vooral vanuit het platteland wordt hieraan nogal aan dacht besteed. Dat dit initiatief meer van deze kant uitgaat, komt misschien omdat het platteland meer op de stad georiënteerd is dan andersom. Immers de stedeling komt veelal in de vakanties „buiten" en dan nog meest in bepaalde vakantiecentra, zodat men nog weinig of in het geheel niet rnet de gemeenschap in aanraking komt. Hoe het ook zij: het is verheugend dat er bepaalde initiatieven genomen worden, waarbij beide groepen met de problemen gekon- fronteerd worden en door de kontakten, die er gelegd kunnen worden, men meer begrip voor elkaar krijgt. Via de radio worden er verschillende rubrieken vezorgd, die tot doel hebben de stedeling meer op de hoogte te brengen met het werk op de boerderij en het leven op het platteland in het algemeen. Zo ook zijn via een dergelijke radio-uitzending de eerste kontakten gelegd tussen een middelbare school en een landbouworganisatie, waaruit de schooladoptie is gegroeid, waarop wij uitvoeriger terug komen. Op volkshogescholen worden er dagen georganiseerd waar zowel de stedeling als de plattelander uitgenodigd wordt. Hier trekt men dus zo enkele dagen gezamenlijk op en is er ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. Ook de pers kan natuurlijk in belangrijke mate bijdragen tot beter begrip door be paalde vraagstukken in krant of tijdschrift te behandelen. TOEN men dan ook in Nederland over dit werk ging praten, heeft men naar een andere vorm gezocht. Dit werk is in bepaalde streken met veel enthousiasme aangepakt en men kan dan thans ook rustig zeggen dat het geen experiment meer is. Verschillende afdelingen van landbouwmaat- schappijen hebben bepaalde middelbare scholen uit grotere steden geadopteerd, o.a. in Groningen en de Hoekse Waard. Leerlingen worden voor een week op de boerderij uitgenodigd bij leden van de betreffende afdelingen. De leeftijd van de leerlingen is 17 jaar, daar men aan kan nemen, dat de deelnemers (sters) op deze leeftijd bewust het leven en het werk op de boerderij mee kunnen maken. Op de school wordt er voor de deelnemende klas in het lesrooster tijd vrij gemaakt in welke uren speciale aandacht aan het platteland wordt besteed. AOK de week, die op de boerderij wordt door- gebracht, valt in de schooltijd en "wordt dan ook als werkweek beschouwd. Bepaalde objekten moeten worden bestudeerd, welke later op school uitgewerkt moeten worden. De landbouworga nisaties, in casu de ontvangende families, zor gen dat de jongelui geheel in het gezin opge nomen worden en zodoende het dagelijks leven op de boerderij mee kunnen maken. Verschillende exkursies worden georganiseerd naar landbouw industrieën; aandacht wordt besteed aan polder en waterschapswezen, landbouworganisaties enz. Kortom, in een dergelijke week wordt geprobeerd de jongelui zoveel mogelijk met het platteland in zijn geheel vertrouwd te maken. Ook bezoeken landbouwers wel de scholen, waar dan korte inlei dingen gehouden worden, en vragen, door de leer lingen gesteld, beantwoord worden. Zoals wij reeds schreven, is dit werk geen experiment meer en is men enthousiast, wat natuurlijk niet zeggen wil. dat er individueel wel eens een tegenvaller is, wat met een dergelijke opzet moeilijk te vóór komen is. OOK DE Z.L.M. START OP SCHOUWEN-DUIVELAND. DEZE zomer nu gaat men bij de Z. L. M. ook met dit werk starten en wel op Schouwen- Duiveland, waar leerlingen van een lyceum uit Voorburg te gast zullen zijn op boerderijen van Z. L. M.-leden. De opzet verschilt in dit geval in zoverre met bovenbeschreven voorbeelden, dat op het lyceum in Voorburg geen ruimte in het lesrooster voor dit werk is vrijgemaakt, terwijl ook de 10 dagen, welke de jongens naar Schou- wen-Duiveland komen, niet in de schooltijd valt, maar in hun vakantie. Twee leerlingen hebben het initiatief genomen en 28 jongens bij elkaar gezocht, die graag naar een boerderij wilden gaan. Men zou dus kunnen zeggen, dat deze jongens vrijwilligers zijn en men mag aannemen, dat ze enthousiast zijn om deze 10 dagen mee te maken. Een vermeldenswaardige bijzonderheid is nog, dat het de eerste school is die zelf kontakt heeft gezocht. Tot nu toe is altijd de initiatief uitgegaan van de landbouworganisatie. Hiermee zouden wij durven beweren, dat dit twee belangrijke plus punten zijn voor het welslagen van het program ma. Want, al is het voor de jongens een vakantie week, wij hebben toch gemeend verschillende exkursies enz. te organiseren, zodat ze ook iets meer zien en leren van het platteland dan alleen wat ze op de boerderij meemaken. Zo zal er aan dacht besteed worden aan dijkherstel, herverkave ling, waterschapswezen, handel en koöperatie enz. Een kontaktavond zal er zijn met jongeren vati het eiland en getracht zal worden een sport middag te organiseren. ZOALS U ziet, stof genoeg waar later nog eens over nagepraat of geschreven kan worden door de jongens uit Voorburg. Vooraf is het de bedoeling dat er een kontaktavond in Voorburg zal zijn, waar de deelnemers en hun ouders in de gelegenheid zullen zijn verschillende vragen te stellen aan enkele mensen van het sekretariaat der Z. L. M. en van de kring Schouwen-Duiveland.. Ook zal het Z. L. M.-journaal 1959 op die avond vertoond worden. Zo spoedig mogelijk zullen ook de adressen van de leerlingen aan de ontvangende families gezon den worden, met de hoop dat er vooraf reeds enig schriftelijk kontakt tot stand komt, waardoor mem van beide kanten al enigszins weet wat men van elkaar mag verwachten. Door op deze manier de adoptie-week voor te t bereiden, hopen wij, dat dit voor Zeeland nog nieuwe werk mag slagen, zodat er met enthou siasme een volgend jaar verder gewerkt kan worden en dat de schooladoptie ook in andere delen van Zeeland weerklank mag vinden, want, ook al bereikt men op deze manier geen grote groepen, toch kan zo zeker een steentje bijge dragen worden voor beter begrip tussen stad en land. A. D. waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND DE SCHOOLADOPTIE ALS NIEUWE VORM TEN nieuwe vorm om met elkaar in aanraking te komen is de reeds genoemde schooladoptie. In Engeland is men hier mee begonnen. Enkele bedrijven worden daar gevraagd om exkursies van scholieren toe te laten, zodat deze zo het werk op de boerderij in ogenschouw kunnen nemen. Verder wordt er tussen de scholen en de betreffende boeren gekorrespondeerd. Een bezwaar van deze werkwijze is volgens Nederlandse begrippen dat men wel de boer derij leert kennen, maar niet de levensgewoonten yan de mensen, die er wonen. Stad en platteland vinden elkaar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1