Dagelijks Bestuur vergaderde H H ZATERDAG 14 MEI 1%0 waarin opgenomen H 4^it Zeeuwse landbouwmaatschappij DE BOERENJEUGD en de landbouw jongeren gemeenschap to, 2529 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e Jaargang ZEEUWS LAHlBOÜWBLAD 1 Officieel Orgaan van de KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op maandag 9 mei 1960 te Goes, DE voorzitter ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Spreker zegt verheugd te zijn dat de heer C. J. van Westen ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin een konink lijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Namens 't gehele bestuur wenst 4e voorzitter de heer Van Westen geluk, die vele jaren tal van funkties heeft: fekleed in het landbouworganisatieleven, waaronder o.a. het hoofdbestuurs- idmaatschap van de Z. L. M. De heer Geuze zegt voorts te hopen dat de heer G. M. F. Bom, die reeds enige tijd ziek is, spoedig geheel hersteld mag zijn. Mi TARWEREGELING OOGST I960 rheer J. B. Becu deelt mede dat in de onlangs gehouden vergadering van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten de tarwerege- ling voor de oogst 1960 is vastgesteld. Tot septem ber zal de mengplicht van inlandse tarwe door het brood 40 blijven bedragen. Hoewel getracht is deze 40 reeds thans voor het komende jaar vast te leggen, kon hiervoor geen meerderheid worden gevonden. De algemene norm blijft derhalve 35 terwijl in de september- vergadering van het produktschap nader bekeken zal worden welk percentage voor het komende jaar zal gelden. Zulks mede in verband met de dan be schikbare cijfers over uitzaai en opbrengst. De staffel blijft ƒ0,35 per kg per maand en het V. I. B. zal op vaste data aan de markt komen. BROUWGERST DAAR de brouwers zich hebben teruggetrokken, vinden er geen besprekingen inzake een brouwgerstregeling meer plaats. Het brouwgerst- beleid ten aanzien van invoerheffingen en resti tuties bij export zal worden aangepast aan het gewone gerstbeleid. Export van brouwgerst zal in ieder geval mogelijk zijn. Het C. B. K. zal commer cieel aankopen. PEULVRUCHTEN [ET ziet er naar uit dat er enige voorraad erw ten en schokkers van deze oogst overblijft. VLAS ER is meer vlas uitgezaaid dan vorige jaar, hoe wel de officiële cijfers nog niet vast staan. Voorlopige schattingen spreken van 95.000 ha in West-Europa, waarvan 25.000 ha in Nederland. Er is niet direkt reden voor vrees voor overpro- duktie, aangezien de huidige voorraadpositie de laatste tijd is ingekort en het verbruik eer stijgen de is. AARDAPPELEN ER zijn nog een aantal partijen konsumptieaard- appelen, die uiterst moeilijk verkoopbaar zijn. De totale export van konsumptieaardappelen is dit jaar achtergebleven bij de verwachtingen. Daar de aardappelteelt vrij is, is er geen kans op enig in grijpen van de regering. Eén aardappelmeelfabriek is op eigen risiko opnieuw met de verwerking be gonnen. VERSNELLING E. E. G. UET ziet er naar uit dat er binnenkort belangrijke beslissingen genomen zullen worden inzake de versnelling van de Europese Economische Gemeen schap. Wanneer voor de landbouwsektor niet een zelfde tempo van versnelling wordt aanvaard als voor de andere sektoren van het bedrijfsleven is dit naar de mening van het bestuur voor Neder land onaanvaardbaar. BELASTINGMAATREGELEN IVE heer B. Meyers doet enige mededelingen over zo pas afgekondigde maatregelen inzake de investeringsaftrek en vervroegde afschrijving, welke door de Minister van Financiën zijn ge troffen in verband met de ekonomische ontwik keling van ons land. MEDEGEDEELD wordt dat liet wenselijk is een oordeel over nachtvorstschade aan het harde fruit op te schorten, daar de toe- stand nog moeilijk te overzien is. Wel lijkt vast te staan dat de nachtvorst, die vorige week is opgetreden, aan de kleinlruitsektor ern stige schade heeft toe gebracht. De Kommissie van Toezicht van de JLagere Tuinbouwschool te Ka- pelle heeft tezamen met de burgemeester van Kapelle en de voorzit ter van de Kommissie van het Landbouwon derwijs der Z. L. M. een exkursie gemaakt naar tuinbouwscholen van de Limburgse Land- en Tuinbomvbond. Een en ander in verband met de bouwplannen. Naast een allervriendelijkste ontvangst door de Lim burgse gastheren heeft de Kommissie een zeer leerzame dag gehad, waaruit konklusies kon den worden getrokken. HERVERKAVELING WAARDE De werkzaamheden in het lierverkaveliiigsgebied Waarde hebben op maan dag 9 mei j.l. door het passeren van de akte van toedeling officieel hun beslag gekregen. In de oude toestand met zijn vele slootjes, laagten, kleine en onre gelmatig gevormde kavels, de smalle slecht verharde wegen en een slecht afwatesingsstelsel zijn nu in het kader van de herverkaveling in dit, in be langrijke mate op groente, en fruitteelt ingestelde gebied, vele verbeteringen aangebracht. Het vernieuwde land met gunstige ligging en vorm van de kavels, nieuwe waterlopen en wegen verbeteren niet alleen de produktie-om- standigheden voor de gehele streek niattr ook voor ieder Iwidrijf afzonderlijk. Op pag. 379 wordt een overzie,lit van de uitvoering en de resultaten van de herverkaveling Waarde gegeven. OMVANG GEWESTELIJKE RAAD VAN HET LANDBOUWSCHAP DE Gewestelijke Raad van het Landbouwschap heeft aan de organisaties verzocht een oordeel te geven over de omvang en de werkwijze van dit lichaam. Het Bestuur der Z. L. M. stelde zich op het stand punt dat de huidige omvang van 24 leden, waaruit de Bestuurskommissie van 8 leden is benoemd, de juiste is, mede in verband met de geografische lig ging van de verschillende delen van Zeeland. Ten aanzien van de werkwijze meent het Bestuur dat het voldoende zal zijn, wanneer de gehele Gewes telijke Raad een tweetal keren per jaar bijeen wordt geroepen, terwijl de Bestuurskommissie dan meerdere malen zou dienen te vergaderen en de bevoegdheid zou dienen te verkrijgen lopende zaken af te wikkelen. ZEEUWS STUDIEFONDS [ET Bestuur besloot aan het Zeeuws Studiefonds een jaarlijkse bijdrage te verlenen van 250,—. RUILVERKAVELING GRENSGEBIED OOST ZEEUWS-VLAANDEREN HET Bestuui besloot na overleg met de kring- besturen van de kringen Axel er. Hulst der Z. L. M. bij Gedeputeerde Staten een aanvraag tot ruilverkaveling in te dienen voor hét Grensgebied van Oost Zeeuws-Vlaanderen. GEBRUIK LAADKISTEN EEN kleine kommissie bracht een rapport uit over het gebruik van laadkisten in de land bouw. Dit rapport, dat in het Landbouwblad gepubli ceerd zal worden, werd besproken, waarbij gekon- kludeerd werd dat een systeem met laadkisten vooral bij het transport zeker mogelijkheden biedt voor zeer grote bedrijven en voor kombinaties. Ten aanzien van het aspekt bij de bewaring dient een nader onderzoek plaats te vinden. De voorzitter brengt dank aan de Kommissie voor de gedane arbeid. ALGEMENE VERGADERING DE algemene vergadering der Z. L. M. zal op 16 juni dés namiddags te Goes in „De Prins van Oranje" plaats vinden. Op 21. 22, 23 en 24 juni zullen een 1300-ta! Z. L M.-leden met huisgenoten een tocht maken naa> de Deltawerken in het Haringvliet. Het Hoofdbestuur zal op 16 juni des morgen» in vergadering bijeen komen te Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1