Consumentenbond, landbouw en E. E. G. ZATERDAG 30 APRIL I960 waarin opgenomen B zeeuwse landbouwmaatschappij de boerenjeugd *n landbouw jongeren gemeenschap zeeland OVERZICHT tN onze artikelenserie over de landbouwvoorstellen van de Europese Commissie willen wij deze week aandacht besteden aan de jaarverga* dering van de Nederlandse Consumentenbond, welke vorige week vrijdag te Utrecht plaats vond. Het onderwerp, dat daar door vier sprekers aan de orde werd gesteld, was het vooruitzicht voor de consument in ons land van de komende Euromarkt. Speciaal het prijspeil van de landbouwproduk* ten, en daardoor van de voedingsmiddelen, in een gebied, waari het voor gestelde Europese landbouwbeleid van kracht zal kunnen worden, werd belicht door de secretaris van de Consumentenbond, de heer B. Buitendijk, en door Ir. C. S. Knottnerus, Prof. Thurlings uit Wageningen en de Vice- Voorzitter van de Europese Commissie, Dr. S. L. Mansholt. No. 2527 Frankering bij abonnement: Terneuzen 48e Jaargang ZEEUWS LAHfiBOUWBLAD Officieel Orgaan yan de DE Consumentenbond is een nog niet lang geleden opgerichte Vereniging met als doelstelling de belangenbehartiging van de Nederlandse ver bruiker. Van een dergelijke Bond zou iedere Nederlander lid kunnen zijn, want iedere Nederlander verbruikt immers van alles. Het ledental is echter beperkt tot 13.000 plus een aantal verenigingen welk*» collectief lid zijn. Het was onze indruk, dat deze leden in het algemeen stadsmensen zijn en uit dien hoofde was het voor de landbouw zeer nuttig via drie van zijn eminenten een openbaar en openlijk gesprek te kunnen hebben met deze instantie. DIT is dan ook volop gebeur d en het was nuttig, want de eerste spreker, de heer Buitendijk, gaf blijk wel wat van het landbouwbeleid te weten, zoals dat in Nederland gevoerd wordt en ook van de E. E. G.-voorste vernomen te hebben, maar tevens tal van achtergronden niet te kennen. zou hier veel te ver voeren, zijn rede te volgen en uit te pluizen. Volsta kan worden met te vermelden dat hij van mening was, dat bij de pr'ijsva stelling van landbouwprodukten alleen gekeken mocht worden naar econo misch verantwoorde bedrijven, en dat het sociale element diende te verdwij nen, daar hierdoor de prijzen te hoog werden. Invoer, van goedkope land bouwprodukten diende zonder heffingen aan de grens te worden toegelaten en aan de boeren, die dan te kort kwamen, diende een toeslag per hectare te worden gegeven, omdat zij nu eenmaal niet konden ophouden te produce, ren. Een dergelijke politiek bepleitte deze spreker ook voor het Europese landbouwbeleid. Spreker vreesde anders te hoge prijzen voor de levens middelen in de komende Euromarkt en nadelen voor de consument. MEESTERLIJK BETOOG Dr. MANSHOLT HET waren vooral de heren Knottnerus en Dr. Mansholt, die de e theorieën weerlegden en wezen op het hoe en waarom van een positief landbouwbeleid in Nederland en straks in de E. E.-.G. Vooral de rede van Dr. Mansholt zouden wij als grootmeesterlijk willen bestempelen en - ij waren er trots op, dat het Nederlandse lid van de Europese Commissie bl»jk gaf zijn stof en zijn voorstellen met zoveel kundigheid te kunnen verdedige n De heer Mansholt wees er op, dat landbouw politiek niet alleen prijs- of marktpolitiek was. Het doel van de Europese voorstellen is het. berei ken van een hogere produktiviteit, van rationali satie der landbouwbedrijven, van een hogere tech nische ontwikkeling en van een maximaal gebruik van alle produktiefactoren. Het streven naar dit doel en het bereiken ervan dient beloond te wor den met redelijke en dus lonende prijzen voor de producent. Tevens wees de heer Mansholt erop, dat wij ons bij alle streven steeds voor ogen die nen te houden wat politiek en technisch mogelijk en bereikbaar is. Is wat wij willen uitvoerbaar? Bij het opstellen van de Europese voorstellen is getracht met dit criterium rekening te houden. Maar aan de eerstgenoemde doelstelling is grote aandacht besteed, getuige de voorstellen de struk- tuur van de Europese landbouwbedrijven te ver beteren. Men bedenke, aldus Dr. Mansholt, dat de ver schillen in de produktie-omstandigheden in het nieuwe gebied groot zijn, al zijn zij niet groter dan de verschillen, die er thans reeds in de produktie- omstandigheden in de landen zelve zijn. Men be- kijke maar landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Het is niet erg, dat deze verschillen er zijn, maar wij moeten ons bij ons beleid laten leiden door de gedachte, dat het de zwakste elementen zijn, die versterking behoeven. II. M. de Koningin hoopt zaterdag 30 april haar 51ste verjaardag te vieren (Foto Max Koot.) is gekomen op de twee jaar geleden gehouden oriënterende conferentie van Stresa. Als goed geleid gezinsbedrijf wordt beschouwd het bedrijf, waar a 3 arbeidskrachten hun ar beid volledig produktief kunnen maken. Dr. Mansholt acht een dergelijk bedrijf niet al leen sociaal, doch zeker ook economisch ten volle verantwoord. Wij zullen de eerste 25 jaren onze handen in Europa vol hebben om de landbouw te stuwen naar dergelijke bedrijven. Bovendien wil dit streven geenszins zeggen, dat andersoortige, bijv. grotere, bedrijven in het E. E. G. gebied on welkom zouden zijn. Het tegendeel is waar, maar men moet een verantwoord uitgangspunt voor zijn beleid hebben. Het door*de heer Buitendijk aanbevolen systeem van toeslagen per ha voor allen, die niet kunnen produceren'tegen de prijzen, zoals die toevallig op de wereldmarkt liggen, is onuitvoerbaar. Het zou bij de huidige prijzen 15 miljard gulden per jaar uit de schatkisten van de zes landen vergen, waar tegenover geen inkomsten zouden staan. Bij een systeem van heffingen aan de buitengrens van de zes landen op de produkten, die beneden de eigen richtprijzen worden aangeboden (vaak door dumping of door overschotten), en daarnaast een positief beleid ter verbetering van de eigen pro duktie-omstandigheden, ontstaan veel minder moeilijkheden. SOCIAAL EN ECONOMISCH HAT de Europese commissie is uitgegaan van goed geleide gezinsbedrijven is de wens van de zes regeringen, zoals die duidelijk naar voren PRIJZEN NIET TE HOOG ÜR behoeft volgens Dr. Mansholt in het geheel geen angst te bestaan, dat de prijzen van de eerste levensbehoefteh in ons land door de E. E. G. voorstellen sterk zullen stijgen. Hot is helemaal niet voordelig voor de landbouw, wanneer de prijzen sterk omhoog gaan. De land bouw, vraagt dit ook niet, want hij houdt zijn af zetmogelijkheden wel degelijk in de gaten. Dr. Mansholt wees er op, dat de Europese Com missie streeft naar een prijsniveau, waarbij een evenwicht ontstaat tussen produktie en afzetmoge lijkheid. Van groot belang wordt bijvoorbeeld ge acht, dat er een invoerbehoefte blijft aan voeder- granen. zulks in verband met de veredelings- landbouw en om via export van veredelde en ver werkte produkten het contact met de wereldmarkt' te bewaren. Het systeem, dat door de Europese Commissie in haar /oorstellen is gekozen is er op gericht zo weinig mogelijk direct in te grijpen en de verant woordelijkheid voor de produktie zoveel mogelijk bij de producent te leggen. Daarnaast zal de Commissie met haar prijspoli tiek uiterst voorzichtig moeten zijn geen produk tie verhoging uit te lokken, welke tot overproduk- tie leidt. Maar wel dienen wij te bedenken dat er in deze wereld een sterke wanverhouding bestaat tussen de agrarische produktie en de koopkrachtige vraag. Wanneer het prijspeil, dat de Europese Commissie zal vaststellen voor bedrijven in bepaalde gebieden onvoldoende is, dan kan daar door de afzonderlijke regeringen gewerkt worden met eventueel aflopen de toeslagen per ha. Wij denken bijvoorbeeld aan de bergbedrijven. Wij besteden aan de met grote belangstelling beluisterde rede van Dr. Mansholt zoveel aandacht omdat deze het hoogtepunt vormde van deze doop de Consumentenbond georganiseerde dag. S. DE KLEPEL EN DE KLOK

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1