De VOEDERGRANEN in de E. E. G. 1 HKT verbruik van voedergranen stijgt de laat ste jaren in de E. E. G.-landen sterker dan de produktie. Het zelfvoorzieningsprecentage daalde van 82.8 in de jaren 19531956 tot 79.9 in 1958—1959. r HET prijspeil voor voedergranen in 't E.E.G.- gebied zal waarschijnlijk op een hoogte ko- men, waardoor alleen in Frankrijk een uit breiding van (Je produktie gerechtvaardigd is. 'M J OVERZICHT In dit nummer s. No. 2526 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 23 APRIL 1%0 ZEEUWS LAHiBOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHA? ZEELAND j\E voorstellen van de Europese Commissie om te komen tot één beleid voor de tarwe in de zes landen van de E. E. G. bespraken wij twee weken geleden. Wij zagen toen, dat bet ge bied dat de zes omvat, op het ogenblik voor tarwe bijna zelfvoor zienend is. Wel zal er een invoerbehoefte blijven voor harde tarwe, maar daar komt dan een overschot van zachte tarwe tegenover te staan. Ten aanzien van de voedergranen ligt de situatie anders. De zes landen produceren ongeveer 80 van hun behoefte aan voe dergranen, waardoor een behoorlijke invoer noodzakelijk blijft. Dit nu is een belangrijk punt en het is van grote invloed geweest op het uitgestippelde beleid voor de voedergranen. Het systeem, dat uitgedacht is, doet enigszins denken aan het stelsel van monopolieheffingen met restitutie aan de veehouderij bij export van haar produkten, hetwelk wij in Nederland ken nen. In de eindperiode, die de Europese Commis sie ook in zes jaar hoopt te bereiken, moet de onderlinge handel in voedergranen tussen de zes landen geheel vrij zijn. Voor de voedergranen, die in het E. E G gebied worden voortgebracht, wordt jaarlijks een richtprijs vastgesteld, waarbij naar een zekere verhouding tot de tarweprijs gestreefd wordt. Aan de buitengrens van het E. E. G.-gebied wordt een heffing gelegd op voedergranen, die in gevoerd worden, welke gelijk is aan het verschil tussen de richtprijs en de prijs, waarvoor deze bui tenlandse voedergranen worden aangeboden. Deze gelden gaan in een pot, waaruit bij export van veehouderijprodukten een zekere restitutie wordt betaald. Natuurlijk is de voorgestelde regeling heel wat ingewikkelder, dan hier in het kort is uiteen gezet. Maar wij bespreken slechts de grote lijnen, opdat men een globaal beeld kan verkrijgen. J.l. vrijdag werden de twee nieuwgebouwde vleugels van het schoolgebouw der Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke officieel in gebruik genomen. Door deze uitbreiding kan aan de hogere eisen die het moderne landbouwonderwijs stelt, voldaan worden UIT deze cijfers blijkt nog eens duidelijk, dal er in het E. E. G.-gebied voorlopig een importbe hoefte aan voedergranen van ruim 6 miljoen ton blijft bestaan. Tevens blijkt er uit en dat ach ten \vij nog veel belangrijker dat geen enkel land een overschot aan voedergranen heeft. Nu zal de produktie tengevolge van het doorvoe ren van de E. E. G.-voorstellen misschien vooral in Frankrijk stijgen, hoewel wij daar nog eerder de tarweproduktie zien stijgen. Tegenover deze stij gende produktie zal echter ongetwijfeld een stijging van het verbruik staan. Immers bij een stijgende welvaart en deze wordt algemeen in dit grote marktgebied verwacht stijgt de consumptie van de veredelde landbouwproducten. Om deze voort te brengen zijn voedergranen als grondstof nodig. Wel staat hier een sterk teruglopen van het aan tal paarden tegenover tengevolge van de mechani satie, maar deze mechanisatie heeft al sterk door gezet. Het is ons, gezien het bovenstaande, dan ook niet geheel duidelijk, waarom van de kant van de Nederlandse graanverwerkende industrie een voorstelling van zaken gegeven wordt, alsof haar ondergang bij verwezenlijking van de voorstellen nabij is. Voor een dergelijk pessimisme is ons inziens geen plaats. Ook voor de grote impor teurs blijft het tekortgebied, Duitsland, België en Nederland en behoeft er niet zoveel te veran deren. En daarom achten wij de voorstellen voor voedergranen bij een verantwoord prijspeil zeker aanvaardbaar. S. IN de overgangsperiode moeten de thans door de afzonderlijke regeringen betaalde richt- of ga rantieprijzen naar elkaar toe groeien. Ook dat zal nog geen gemakkelijke opgave zijn, want déze lopen uiteen van bijvoorbeeld ongeveer 33,50 per 100 kg voedergerst in Duitsland tot 21,— in Frankrijk (oogstjaar 1958/59). Het op te richten Europees graanbureau zal ook voor de voedergranen regelend moeten optreden en tot taak krijgen het handhaven van de richt prijzen, het bepalen van de hoogte der heffingen en het afgeven van in- en uitvoervergunningen. ENKELE CIJFERS. Produktie en Verbruik van Granen in de E. E. G. Jaar 1958/59. X 1000 ton Produktie West-Duitsland 3.693 België/Luxemburg 823 Frankrijk 9.577 Italië 9.815 Nederland 402 Totaal 24.310 Tarwe Verbruik Graad van zelfvoorziening 5.878 1.200 8.777 8.900 1.369 26.124 62.8 68.6 109.1 110.3 29.4 93.1 c/o Voedergranen Produktie Verbruik Graad van zelfvoorziening West-Duitsland 9.390 11.988 78.3 België/Luxemb. 1.056 2.500 42.2 Frankrijk 8.891 8.985 99.0 Italië 4.644 4.900 94.8 re- Nederland 1.328 3.320 40.0 re- Totaal 25.309 31.693 79.9 j^ANNEER wij de situatie ten aanzien van de f voedergranen overzien, blijven wij voor de komende jaren een behoorlijke importbehoefte zien en daarmede een goede basis (door het stelsel van importheffingen en restituties aan de veehouderij sector) voor de veredelingslandbouw. In deze me ning worden wij nog gestaafd door drie feiten: 2= Hin verbruik van voedergranen en van ver- edelingsprodukten in een dichtbevolkt land als Italië is betrekkelijk laag en kan naarmate er de welvaart stijgt nog aanmerkelijk toe nemen. Het tweede gedeelte van het artikel „Termijnhandel in aardappelen, ja of neen? Modernisering van liet land bouwonderwijs bi j de K M I.. 8. te Schoondijke Boerderij en organisatie Het Bedrijfslaboraiorium voor Grond, en Gewasonderzoek te Oosterbeek bespreekt in een aantal artikelen de nieuwe opzet en uitwerking van de adviesgeving. Merle in ver band met de bezuiniging op het voorlichtingsapparaat worden de bemestingsadviezen in eigen hand genomen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een electronische reken- en geheugenmachine. Kamac. Men leze Pag. 321 In de Tuinbouwrubriek be spreekt onze medewerker het zilveren jubileum van de Tuinbouiv-vakonderwijzers en tie Bloesem Ir uitritten Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. Pag. 323 Pag. 323 Pag. 325 t/m 339 Pag. 331 Pag. 322

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1