PASEN en DE LANDBOUWER Goes Ds F. N. M. NIJSSEN. No. 2885 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 16 APRIL I960 48e Jaargang zeeuws lanóbouwbiaó /OU iemand, die in de landbouw werkzaam is, dichter bij Pasen staan dan een winkelier, een ambtenaar, een fabrieks arbeider? De Paasnummers van de geillustreerde tijd schriften zouden het ons wel doen denken. De foto's van prachtig bloeiende bomen en van lieve lammetjes in de wei wekken de indruk, dat Pasen een natuurfeest-bij-uitstek is. En zou degene, die door zijn werk dicht bij de natuur leeft, dan niet in een bevoor rechte positie verkeren, als het om het verstaan en beleven van dit feest gaat? Nee.... helemaal niet! Pasen is nl. geen natuurfeest. Het gaat om heel iets anders dan het jaarlijkse tot-nieuw-leven-komen van de natuur. En gelukkig maar YVant hoe mooi dat ook is, hoe wonderlijk en hoe zegenrijk, dat bomen en planten gaan groeien, bloeien en vruchtdragen het helpt ons toch niet wezen lijk verder. Het geeft ons geen antwoord op de laatste levens vragen, het wijst geen uitweg, uit de diepste levensnoden, het geeft geen richting bij de grote levensbeslissingen. PASEN is geen natuurfeest. Integendeel. Er zijn die dag dingen aan de orde, die ontspringen aan een hoger werkelijkheid, dan die we dagelijks voor ogen zien en die bepaald niet passen in het kader van de natuur zoals we die kennen. En daarom of we nu landbouwer zijn of kantoorbediende of wat dan ookwe staan in principe even ver van Pasen af. Hier gebeuren dingen, die voor geen van ons van nature vertrouwd zijn Hier breekt een andere wereld door in de onze. In onze wereld heeft immers de dood het laatste woord. De mooiste vruchtboom, het liefste lammetje, de edelste mens zal eenmaal sterven. Niemand van ons kan op tegen de dood. Maar Pasen vertelt van Iemand, die dood heeft overwonnen en die aan de mensen verscheen in de gedaante van een nieuw leven totaal nieuw en totaal anders dan wij het hebben en kennen: wel een echt leven van lichaam en ziel, maar één waarin de dood geen rol meer speelt. En het geweldigste die opstanding tot dit nieuwe leven van Jezus Christus is geen uitzondering-voor één-keer op een absoluut-geldende regel. IntegendeelDe oude regel wordt hierdoor juist afgeschaft. De uitzondering gaat nu regel worden voor ieder, die bij Hem is ingelijfd. God heeft niet alleen de Here (Jezus) opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht". (1 Corinth. 6:14). Het Ancien Regime heeft afgedaan, want de gote revolutie is begonnen zich te voltrekken. Pasen demonstreert in een flits hoe het gaat worden. De geschiedenis is geen kringloop of op ondergang uitlopende ontwikkeling (zoals de natuur ons zou kunnen doen denken); het gaat naar de Nieuwe Wereld, naar de volmaakte vernieuwing van deze wereld, naar een bestaan dat onze stoutste verbeelding te boven gaatPasen is er het eerste begin en het onderpand van. Dat is tegelijk het antwoord op de vraag naar de zin, dc bestemming van het leven: de Nieuwe Wereld komtDat is ook de door God gebaande uitweg uit de diepste levensnood: de ons bedreigende, kwellende duistere machten zijn verslagen en zullen vernietigd worden. Die Toekomst zal voorts ons handelen en beslissen vandaag mogen bepalen: wie het oog op het vaste punt aan de Horizon gericht houdt, kan rechte voren trekken. Pasen opent zo perspec tieven, die geen lammetje ooit kan geven dan alleen Het Lam, dat de zonden der wereld wègdroeg en dat de machten overwon. J-J ET Paasfeest is het feest van Gods revolutie. Zal een land bouwer hier dichter bij staan dan een ander? Nee, misschien in zeker opzicht zelfs wel verder i Want er zijn deskundigen die beweren, dat een landbouwer gebonden als hij is aan het vaste ritme der natuur van aard conservatiever is dan een ander. Hij zou sterk gehecht zijn aan de oude, vertrouwde orde der dingen en afwijzend staan tegenover iedere revolutie. Ik weet niet, of het waar is. Wie let op de steeds zich vernieuwende landbouwmethoden zou ook het tegen deel kunnen beweren Ik hoop in ieder geval, dat het in de verhouding tot God niet waar is. Dat zou nl. fataal zijn. Wie daarin vasthoudt aan de oude orde, waarin de machten van zonde en dood heersen, gaat met het oude regime ten onder. Hier gaat het er om verheugd de Revolutie te aanvaarden, ja, zich te laten inschakelen in de opstandige troepen, die vechten tegen de machten der duisternis, en zich te stellen onder Jezus Christus, die op Pasen de beslissende slag al heeft gewonnen. Wie dat heeft leren doen. kent een vreugde, die oneindig veel dieper en rijker is, dan die over de bloeiende vruchtbomen en de lammetjes in de wei. Hij zal zich ook niet aan de natuur vergapen. Hij weet nuchter, dat die hoe mooi ze ook kan zijn voorbijgaat, omdat ze hoort tot de wereld waaruit Christus opstond. Alleen gaat hij wel gelijkenissen zien. En wat dat betreft is degene, die dicht bij de natuur leeft een bevoorrecht mens. Als zijn ogen eenmaal zijn opengegaan voor het Paasgebeuren, ziet hij een verre afglans daarvan dagelijks om zich heen. Denkt u b.v. maar aan het zaaien en het opgroeien van het graan, dat een beeld is voor het sterven en opstaan van mens en wereld. U moet daar in Uw Bijbel 1 Corinth. 15 3544 eens op na lezen. Een prachtgedeelte Staat de één van nature dichter bij Pasen dan de ander? Een laatste en diepste antwoord: Nee, we staan er allen even ver van af, omdat we ons steeds weer ongelovig afkeren van- de werkelijkheid Gods. Wij mensen staan het dichtst bij Stille Zaterdag. Wij presteren het alleen maar om God weg te werken uit onze wereld. Maar toch heeft God na Stille Zaterdag het voor ons Pasen doen worden. En de Heer van Pasen komt wel vlak bij ons staan, die ons ver van Hem afkeerden wie we ook zijn en zegt: „Wees niet ongelovigmaar gelovigTen bate van je zelf en van je omgeving. Aanvaard mijn Revolutie. Laat je leven er dooc bepalen. Dan zul je delen in mijn Toekomst. En als mens- met-visie vruchtbaar kunnen werken in deze wereld, in de land- bouw. op kantoor, in de fabriek, in het gezin, in de of waar dan ook."

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1