Dagelijks Bestuur vergaderde r .J akkerbouw. ma GEGAAN zal worden of deze nabetalingen onder het bijzondere fiskale tarief kunnen val len. Deze week Ko. 2521 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 19 MAART 1960 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Bedrijfsfinanciering, opruiming voederbietenkuilen, de nieuwe lonen en de prijzen van de land- en tuinbouwgronden uitvoerig besproken. KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappy, gehouden op maandag 14 maart 1960 te Goes. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. DE heer J. B. Becu deelt mede dat er een vaste invoerheffing op mais is vastge steld van 2,per 100 kg. Daarnaast komt er een variabele heffing op gerst, haver en rogge, welke gebaseerd wordt op een prijs van ƒ27,per 100 kg voor de gerst. Er bestaat alle kans dat de areaalheffing ten behoeve van de kwekersvergoeding gesteld wordt op ƒ1,25 per ha. Ten aanzien van de brouwgerst zal er op zeer korte termijn een bespreking met de brouwers plaats vinden. Daarna zal beslist worden of er een regeling mogelijk zal zijn of dat er teruggegrepen zal worden op de regeling van het Produktschap, welke verleden jaar heeft gegolden. VOORLICHTING BEDRIJFSFINANCIERING MAAR aanleiding van een schrijven van de sekretaris van de Provinciale Raad voor de Landbouwvoorlichting en van het door het Konink lijk Nederlands Landbouw-Comité gehouden kon- gres ter bespreking van het rapport van de Kom missie Landbouwkrediet, konstateert het Bestuur dat erop het gebied van de mogelijkheden tot kredietverlening, welke er bij de Boerenleenbanken aanwezig zijn, meer voorlichting wenselijk is en dat hier mede een taak ligt voor de Voorlichtings dienst en voor de standsorganisaties. Er worden in genoemd rapport enkele aanbeve lingen gedaan tot verruiming van deze mogelijk heden. Deze gaan o.a. in de richting van het pand- registerrecht en meer blanko krediet. Zo lang deze aanbevelingen niet zijn uitgewerkt en opgevolgd, hetwelk ten aanzien van het eerste tevens verband houdt met de wijziging van het Burgerlijk Wetboek, is er aan een kommissie, ingesteld door de Raad voor de Landbouwvoorlichting, welke de mogelijk heid tot voorlichting over deze zaken zou moeten bestuderen, geen behoefte. Wel ligt er een werkterrein voor een dergelijke kommissie in het uitwerken van een aantal stan- daardfinancïeringsschema's. Deze zouden dan ge bruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal, o.a. bij het onderwijs op de landbouwscholen. In een dergelijke kommissie zouden de stands organisaties en hun boekhoudbureaux vertegen woordigd zijn. OPRUIMEN VOEDERBIETENKUILEN l\E Provinciale Stekbietenverordening biedt aan Gedeputeerde Staten van Zeeland de mogelijk heid een verbod uit te vaardigen tot het houden van voederbietenkuilen in de open lucht na een bepaalde datum. Overleg dient dan gepleegd te worden met de Rijkslandbouwkonsulent van het betreffende gebied en met de georganiseerde land bouw. Op de vraag of van deze mogelijkheid reeds <lit jaar gebruik gemaakt moet worden, is het Bestuur van mening dat dit verbod dit jaar, zijnde de eerste maal en gezien de reeds gevorderde da tum. zou moeten ingaan op 1 mei. Ook in het landelijke Landbouwschap komt het uitvaardigen van een verordening, zoals die in België reeds werkt, ter sprake. Het gaat daarbij om een verbod van het in voorraad hebben van ongekopte voederbieten met spruitvorming. Wel in voorraad mogen diepgekopte bieten zijn, die niet spruiten. Hierbij wordt aan de datum van 1 april gedacht, doch dit zal voor dit jaar niet meer gerealiseerd kunnen worden, doch volgend jaar kunnen ingaan. Het Bestuur wij'st er met nadruk op dat de weersomstandigheden van deze weken de luisontwikkeling ten zeerste begunstigd hebben. Het gevaar voor de gevreesde vergelingsziekte is dus akuut. Derhalve adviseert het Dagelijks Bestuur de landbouwers in Zeeland met klem alle voederbietenkuilen vóór 1 april vrijwillig op te ruimen en ook restan ten van levende voeder bieten te laten verdwij nen. Schade aan het zo belangrijke gewas suiker bieten kan hierdoor voorkomen of vermin derd worden. WERKGEVERSAANGELEGENHEDEN IYE heer C. J. v. d. Werff doet een aantal mede- delingen met betrekking tot de onderhandelin gen over de nieuwe c.a.o. en de lonen. Het landelijk advies is om de lonen in de akker en weidebouw met 12 cent per uur te verhogen en ook de basis voor de akkoordtarieven gelijkelijk te verhogen. Dit advies zal in Zeeland worden opge volgd. Over de bijzondere bepalingen van de c.a.o. zijn nog onderhandelingen gaande. Er is een akkoord bereikt over de tuinbouw- lonen. Deze zullen met 13 cent per uur worden verhoogd. Er zal geen middeling van de weeklonen over het gehele jaar komen. Deze verhogingen staan los van de huurkompen- satie. Deze zal ingaan bij de nieuwe huurverhoging en 3,50 per week bedragen. In het Landbouwblad zal de nodige uitvoerige voorlichting volgen. PRIJZEN LAND- EN TUINBOUWGRONDEN AVER dit moeilijke onderwerp houdt dr. ir. W. H. Ubbink een korte inleiding. Spreker behan delt eerst het vraagstuk van de verlaging van de rentevoet voor de prijsbepaling van tuinbouwgron den van 5 naar 3%. Deze verlaging is mede in een urgent stadium gekomen door het probleem van de vervangende grond voor de door stadsuitbrei ding verdreven tuinders. Het Dagelijks Bestuur vraagt zich eveneens af of de sprong van 5 naar 3% niet wat te groot is en daarom wel ekonomisch geheel juist is. Als tweede punt behandelt spreker de vraag of de prijsbeheersing van landbouwgrond gehand haafd dient te blijven. Er zitten aan deze kwestie heel wat facetten. Voor- en nadelen worden door dr. Ubbink belicht. Het is in de geschiedenis wel gebleken dat bij een volledig vrije prijsvorming van de grond grote prijsschommelingen optreden en dat de gebruikers meestal bij hoge prijzen moe ten kopen en bij lage prijzen moeten verkopen. Een nadeel van beheerste prijzen is, dat deze geen eko- nomische funktie meer kunnen vervullen. De vergadering stelt na een uitvoerige diskussie vast dat er in Nederland onder het huidige stelsel langzamerhand grote verschillen in prijs zijn ont staan van grond, welke voor verschillende doelein den bestemd is. Hieruit ontstaan moeilijkheden en onbillijkheden. Ofschoon deze diskussie beschouwd dient te worden als een eerste aanloop van de behande ling van een zo uitermate gekompliceerd vraag stuk, wil het Bestuur wel als voorlopige konkln- sie stellen dat het van mening is dat een zekere verruiming in de prijsbeheersing door de om standigheden noodzakelijk lijkt. NABETALING ZOUTSCHADE BENOEMINGEN IIET Bestuur herbenoemt als leden van de Kom- missie Landbouwhuishoudonderwijs mevrouw M. Scheelevan Hoeve te Terneuzen en de heer K. de Buck te Oostkapelle. In de Kommissies van Toezicht van de Landbouwhuishoudscholen van Kortgene en Oostkapelle worden benoemd de dames N. MarcussePriester te Kats en de Buck— Salomé te Grijpskerke en VisserMatthijsse te Aagtekerke. ALGEMENE VERGADERING BE algemene vergadering der Z. L. M. wordt vast- gesteld op donderdag 16 juni a.s. te Goes. A Pag. 223 Het rapport landbouwkrediet De termijnhandel in aardappe len. Een tussentijds rapport Belgische nieuwsbrief De grote voorjaarsschoon maak. Ook in de bietekuilen Gecombineerd werken in het voorjaar Een vorm van voorbeeldige en voordelige samenwerking bij de werktuigen-coöperatie Zuidzandje Pag. 227 en 228 Luzerne, een grondverbete- raar eerste klas Wetenswaardigheden voor werkgevers. Sociale lasten en loonbelasting over seizoen werkzaamheden. Registratie bij de B. V. A. B. van arbeids overeenkomsten Tuhibouwrabriek Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L.MPag. 222 Pag. 224 Pag. 225 Pag. 226 Pag. 226 Pag. 229 Pag. 230 Pag. 231

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1