HET MES IN HET SPEK! SAXONIA Het verstrekken van koper en mangaan W. SCHIPPER ZOON - Landbouwwerktuigen - GOES WIJ ONTVINGEN: TREKKER-WERKTUIGDRAGER RS09 18 pk dieselmotor ZATERDAG 12 MAART 19 6» 211 VEE EN VLEES HET Produktschap voor Vee en Vlees heeft noodgedwongen beslissingen genomen die waar schijnlijk wel betiteld kunnen worden als een moderne marktoperatie, die nogal een be hoorlijke ingreep is. De dagbladpers vermeldde reeds een en ander. Wat is het geval? Onze afzet van rug- en buikspek voor het kwantum dat we zelf niet opeten is West-Duitsland. De laatste jaren is deze export van spek zowel vet als doorregen, voor bijna 100 9 o op West-Duitsland ge richt. Vorig jaar beliep het totaal ruim 23.000 ton, het jaar daarvoor was het 14.500 ton. Intussen zijn er onderhandelingen met West-Duitsland gevoerd, waarbij duidelijk is geble ken dat de Duitsers niet meer willen toelaten dan 15.000 ton met een optie voor ons op het meerdere waaraan in West-Duitsland misschien behoefte zou zijn. Duitsland beroept zich op wetsartikelen van het E. E. G.-verdrag, waardoor de invoermogelijkheid voor ons spek tot min der dan 2/3 van het vorig jaar wordt teruggeschroefd. Duitsland heeft enerzijds zelf een niet onbelangrijk hogere varkensproduktieook in de a.s. zomer verwacht men flink wat meer. Te vens wenst West-Duitsland blijkbaar de invoer uit de niet-E.E.G.-landen, niet te beperken. Kort geleden immers werden met derde landen long-term contracten afgesloten. Duitsland stelt dat de contingentering van de invoer uit Neder land in het kader van het E.E.G.werdsag nog niet verboden is, evenals het afsluiten van long term contracten. Vast staat wel dat West-Duits land het verdrag van Rome niet goed toepast. Het is zelfs zo dat niet-E. E. G.-landen door het afslui ten van longtermcontracten nu een relatieve voorsprong boeken. Onze spekexport b.v. ziet men kans met ruim 30 °o te verminderen. Dit belooft ook niet veel goeds voor onze zuivelexport DE BACONEXPORT De baconexport blijft handen vol geld kosten. Zonder nog rekening te houden met de hammen- export, spekexport naar afzetlanden buiten de E.E. G. en nog enkele andere zaken, vraagt de baconexporttoeslag op lichte varkens en smelt- regeling samen reeds ƒ430.000 per week. Blijkens uitlatingen van de heer De Veer heeft de minis ter van Landbouw nog geen toestemming gegeven de ƒ20 miljoen aan te boren die beschikbaar is voor het geval de varkens geruime tijd belangrijk beneden de kostprijs opbrengen. Voorshands is dus nog niet meer beschikbaar dan de restitutiegelden, afkomstig van de mono polieheffingen. Het PVV vreest nu de bodem van haar kas snel te zien. Er is evenwel nog geen overeenstemming met de minister over het feit of de prijzen nu wel geruime tijd belangrijk beneden de kostprijs zijn geweest. WAT IS DE KOSTPRIJS VOOR VARKENSVLEES WE schreven al eens eerder over de kostprijs die bij een levend gewicht van 90 kg in Zuid-Holland het oostelijk zandgebied en Noord- Brabant varieert van ƒ2,28 tot ƒ2,26 per kg ge slacht gewicht over de laatste 4 maanden. In Limburg evenwel vond men een kostprijs van I 2,09. De strijd zal nu wel gaan of Limburg juist is of de andere gebieden. Is Limburg juist dan is de opbrengstprijs van ƒ2.07 voor de varkens tot 71 kg gesl. gew. nog niet belangrijk onder de kost- 9 Instituut voor Landbouwtechniek en Rationali satie te Wageningen Publikatie no. 51 januari 1960: Gerwdschap voor liet landbouw bedrijf, door N. Hoogendoorn in samenwerking met Ir. A. Moens (2e druk). Het betreft hier in het bijzonder de behande ling en de betekenis van goed handgereedschap, waarbij tevens de eisen van behoorlijke verzor ging en bewaring die gesteld mogen worden onder de loupe worden genomen motto; „Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd". Ankersmits Chemische fabrieken N. V. te Borgharen geeft een nieuwe folder uit met als motto: „Met kalk als fundament, het hoogste rendement". De brochure geeft de verschillende op de markt zijnde soorten Dolokal, de toepassings mogelijkheden en de garanties op deze produk- ten. prijs. Wanneer de andere gebieden maatgevend zijn is dit wel het geval. Het komt ons voor dat nu wel dringend een duidelijke uitspraak over dit geval gewenst is. Het Limburgse wonder dient op korte termijn degelijk onderzocht te worden. Hier hangt veel van af voor de varkenshouderij. Als de cijfers juist zijn dient de varkenshouderij naar Lim burgs voorbeeld te. gaan geschiedenals ze niet juist zijn dient de minister de beschikbaar ge stelde ƒ20 miljoen aan het PVV voor marktorde ning beschikbaar te stellen. Al met al, op lang zicht staat de barometer slecht voor de Nederlandse varkenshouderij. POOLSE PAARDEN !N Polen heeft men een nieuw 5-jarenplan en dit plan betreft mede de 1.700.000 paarden die de Poolse boeren hebben. We schreven reeds dat men in Rusland 10 paarden tegen een tractor ruilt. Men schijnt nu ook in Polen het plan te hebben in die 5 jaren ongeveer alle paarden te li quideren. Dat-zouden er dus ca. 340.000 per jaar of ruim 1000 per werkdag zijn. Men kan het zich nauwelijks voorstellen. Het zijn duizelingwekken de aantallen. Waar overigens al die paarden ge slacht en opgegeten? Voor iedere 10 paarden een tractor? Dit zijn 100 tractoren per dag. Er zal misschien nog wel een 5 jarenplan bijkomen, voordat het huidige plan gerealiseerd is. Overi gens een merkwaardig symptoom, dat tot naden ken stemt. MELKVEE INDIEN een extra verstrekking van koper en mangaan noodzakelijk is, verdient het aan beveling deze stoffen toe te dienen door middel van koekjes, waarin deze spore-elementen zijn verwerkt. Er zijn drie soorten van deze koekjes in de handel, te weten a. Koperkoekjes. In deze koekjes is uitsluitend extra koper verwerkt. b. Spore-elementenkoekjes. In deze koekjes is extra verwerkt: koper, mangaan en in vele gevallen ook cobalt en jodium. c. Mangaankoekjes. In deze koekjes is mangaan sulfaat verwerkt. Afhankelijk van het geconstateerde tekort, kan men gebruik maken van één van de genoemde rundveekoekjes. Deze koekjes kan men zowel ge durende de stalperiode als tijdens de weide- periode verstrekken. WENST men een geconstateerd tekort aan spore-elementen bij het melkvee op te hef fen door middel van uitsproeien of uitzaaien van koper- en of mangaansulfaat, dan dient men er rekening mee te houden dat, wanneer de dieren gaan liggen, deze stoffen spenen en uier kunnen bezoedelen en dat bij het melken deze stoffen in de melk terecht kunnen komen, hetgeen bepaal delijk ongewenst is. De houdbaarheid van melk en zuivelprodukten loopt hierdoor achteruit (ransig worden). Tot slot kan worden medegedeeld dat het ver strekken van koekjes, waarin spore-elementen ORGANISATIE PIETRAINFOKKER1J IN het door de Commissie van Overleg voor de Varkenshouderij uitgebrachte rapport over de proeven met Piétrainvarkens is als laatste conclusie opgenomen dat de eventuele ontwikke ling van de Piétrainfokkerij wellicht het best kan geschieden in het kader van de bestaande var kensstamboeken. De georganiseerde Piétrainfokkers in de pro vincies Brabant en Limburg hebben het bestuur van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij medegedeeld dat zij een aansluiting bij de betref fende provinciale varkensstamboeken op prijs zouden stellen. In de onlangs gehouden algemene vergadering van het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij, waarbij alle provinciale varkensstamboeken zijn aangesloten, is de organisatie van de Piétrain fokkerij uitvoerig besproken, waarbij men tot de volgende conclusies kwam 1. De fokkers van Piétrainvarkens zullen in de gelegenheid gesteld worden om zich aan te sluiten bij de bestaande provinciale varkens- stamboeken. 2. Het Piétrainras zal door .het Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij worden erkend. 3. Vergunningen voor het aanhouden van beren van het Piétrainras moeten .aangevraagd wor den bij dè secretaris van de Gewestelijke Ra.a.d van het Landbouwschap. Vergunningen wor den alleen afgegeven voor in het stamboek ingeschreven beren. 4. Aan fokkers van Piétrainvarkens zal, zo mo gelijk, in fokverenigingsverband, gelegenheid gegeven worden de fokkerij van Piétrainvar kens tot ontwikkeling te brengen waarbij de provinciale stamboeken als leiding gevend or gaan zullen optreden. 5. Het stamboek zal voor Piétrainberen direct gesloten worden, hetgèen betekent dat alleen beren met een geldig afstammingsbewijs voor inschrijving' in aanmerking komen. Voor Piétrainzeugen zal sluiting van het stamboek zo spoedig mogelijk plaats vinden, in overleg met de fokkers van Piétrainvarkens. Teneinde de fokkerij van Piétrainvarkens in goede banen te leiden dienen de fokkers van Piétrainvarkens, die belangstelling hebben voor de stamboekfokkerij, zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met het secretariaat van het Varkensstamboek voor Zeeland: Londense- kade 27, Middelburg (tel. 01180-2720). zijn verwerkt, in bepaalde gevallen de vrucht baarheid van het rund doet vergroten, terwijl een topdressing hierop geen, of nauwelijks geen gun stige invloed uitoefent. JONGVEE HET verstrekken van spore-elementen via koekjes zal veelal op praktische bezwaren stuiten. Een topdressing van het weiland om de 35 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden, is gewenst indien een tekort is vastgesteld. Onder topdressing verstaan wij het uitzaaien of uit sproeien van koper en of mangaansulfaat op het weiland in de volgende dosering Kopersulfaat2' '2 kg per ha. Mangaansulfaat: 5 kg per ha. BIJ bespuiting moet minimaal 500 liter water per ha worden gebruikt, terwijl bij uitzaaien het koper- en/of mangaansulfaat vermengd kan worden met wat zand. Het strooien op droog gr' j verdient de voor keur boven spuiten. Het is namelijk gewenst dat de stoffen verder in het gras doordringen dan uitsluitend de bovenste laag. Om dezelfde reden kan een bespuiting het beste worden uitgevoerd als het gras bedauwd is. Een eerste keer moet in ieder geval 2Vt kg ko persulfaat worden toegediend, bij volgende keren kan wel volstaan worden met 1' 2 kg per ha. Commissie Bodem-Plant-Dier, Dr. J. TESINK. Hebt U er al aan gedacht alle gratis-inlichtingen te vragen oyer die wondere mach int die alles voor U doet? zo neen, doe het dan nu nog. met alle aanbouw-mogelijkheden Telefoon (08300) 27440 (3 lijnen) A R N H E M (Adv.;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 7