AANSLUITING WEILANDEN 209 op de waterleiding op Schouwen-Duiveland KEURING VAN GRASZAAD ZATERDAG 12 MAART 1960 AANSLUITING VAN DE BEDRIJVEN. EEN goede drinkwatervoorziening is, zowel voor de mens als voor het vee onmisbaar. In het kader van de herverkaveling is hieraan dan ook veel aandacht geschonken. Vrijwel alle bedrijven zijn op het waterleidingnet aangesloten. Verplaatste boerderijen die voor de Voorbeeld A weg r boerderij -f woonhuis L J •1 1 1 r 1 1 I 1 L J 80 m In voorbeeld A zijn er 8 percelen, waarvoor 2 centrale drinkplaatsen nodig zijn. Er is totaal nodig 160 meter plasticbuis x ƒ2, is ƒ320,—. Hierbij komen dan nog de aanlegkosten door een installateur. De leiding kan men zelf graven. In de bak kan een vlotter geplaatst worden, die voor een regel matige aanvoer van water zorgt. Een regelrechte aansluiting van het bedrijf is voordelig omdat dan geen extra aansluiting nodig is. Ook worden eventuele moeilijkheden met meterput en meter vermeden. Voorbeeld B weg lH 1 1 -i L j i 1 1 i r 1 1 1 "I L J 80 m In voorbeeld B gaan we uit van een extra aan sluiting. Die is nodig waar het weiland te ver van de boerderij ligt of waar te veel percelen zijn die niet met één plasticbuis te bereiken zijn. Nodig is nu een meterput met meter. De put kan het voordeligst bij de sloot worden aangelegd. Kosten: 1. Aansluiting van het net door de waterleiding maatschappij 150, 2. 150 meter plasticbuis 300, 3. Abonnement voor een weilandaansluiting 30,per jaar. Hiervoor kan men 60 m:! water afnemen. Elke ma meer kost 0,50 maar met 60 m3 heeft iedereen ruim voldoende. 4. Bouwen van de meterput. Het graafwerk is ook hier voor rekening van de boer. Hoewel voor elk bedrijf de perceelsindeling uiteenloopt, zal een aansluiting van de boerderij af vaak goedkoper zijn. ramp al aangesloten waren, zijn zonder kosten voor de eigenaar opnieuw voorzien van waterlei ding. Bedrijven die eertijds niet aangesloten waren, zullen in de kosten voor de aanleg moeten bijdra gen. Deze komen neer op 500,— per aansluiting, verhoogd met 50,per ha grond, te betalen over een periode van 30 jaar. AANSLUITING WEILANDEN. BIJ de aftrekken in de schatting van een weiland perceel is er rekening mee gehouden of er te voren al dan niet een aansluiting op de waterlei ding was. Dit is slechts geschied bij die percelen die ook na de herverkaveling niet als bouwland te gebruiken zouden zijn. De direkte kosten van aanleg van waterleiding in weiland komen dus voor rekening van de ge bruiker. Daar waar het waterleidingstelsel gepro jecteerd is in het zogenaamde boerderijen plan, zal een aparte weilandaansluiting tot stand gebracht kunnen worden, uiteraard rekening houdend met het bovenstaande. Gebieden, waar geen boerderijen maar wel veel weilanden zullen komen (b.v. Prunjegebied op Schouwen-Duiveland), worden in het kader van de herverkaveling in het waterleidingnet Qpgenomen. Het net is veelal zo geprojecteerd, dat aansluiting zo gunstig mogelijk zal kunnen plaats vinden. In dien het grasland bij de gebouwen kan worden aangelegd, zal aansluiting met geringe aanlegkos ten te verwezenlijken zijn. HOE KUNNEN WE HET GRASLAND VOORZIEN VAN WATERLEIDING? DE eenvoudigste en goedkoopste manier is, in dien mogelijk, aansluiting van de boerderij af. Het water wordt dan van de gebouwen af door een plasticbuis naar de waterbak gevoerd. Aan leg van een extra aansluiting met meterput en meter is dan niet nodig. Wel dient de aanleg te ge schieden door een erkende installateur. De plaats van de waterbak is natuurlijk afhan kelijk van de perceelsindeling. In enkele gevallen zal het dan ook niet mogelijk zijn om al de per celen via de boerderij te bereiken. In dat geval zal een extra aansluiting noodzakelijk zijn. W AAROP MOETEN WE LETTEN? 1. Een aanvraag voor een extra aansluiting dient gericht te worden aan het kantoor van de waterleidingmaatschappij te Zierikzee of te Tholen. 2. De meterput moet aan de volgende eisen vol doen: a. moet van beton of steen zijn, ter grootte van 80 x 100 cm en een diepte van 1 meter; b. afgedekt zijn met twee houten of stenen deksels, met een onderlinge tussenruimte van 40 cm. In het onderste deksel moet een luikje zijn van 20 x 25 cm. 3. Wanneer bij aanleg of controle door de water leidingmaatschappij blijkt dat de meterput nog niet aanwezig is of niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal behalve de hiervoor gemaakte kosten per keer ƒ5,in rekening worden gebracht of u loopt de kans dat uw perceel niet aangesloten wordt. 4. Voor het eventueel doorboren van een weg moet 12,worden betaald. 5. De plasticbuis moet een doorsnede hebben van 2125 mm en op een diepte van minstens 80 cm worden gelegd. Dit laatste om bevriezing te voorkomen. 6. In het najaar dient de meter weggehaald te worden. Het weghalen en weer plaatsen van de meter kost 8, 7. Bij gebruik van een vlotter zal men deze tegen -beschadiging door het vee moeten beschermen. 8. Onderhoud, reparaties en vernieuwing aan de leiding van de hoofdleiding af komen voor rekening van de boer. 9. Laat alles door een erkende installateur aan sluiten. Dit voorkomt moeilijkheden. ÏIET gebruik van een vlotter is gemakkelijk, maar niet noodzakelijk. Zonder vlotter moet men de bak wel op tijd laten vollopen. De waterbak zelf kan echter heel goed vervan gen worden door automatische drinkbakjes. De dieren krijgen dan altijd vers water, terwijl de aanlegkosten niet hoger zijn. Voor 20 dieren kan met 1 bakje volstaan worden. Deze bakjes moeten wel beveiligd worden met punt- draad om stuk maken door het vee te voorkomen. liet gebruik van een goedkope plastic slang moet ontraden worden. Dit geeft meer moeilijkheden en is uiteindelijk duur der. De hogere aanlegkosten van een plasticbuis zijn op de duur beslist voor deliger. J. H. VAN NIEUWENHUIJZEN. Mededelingen van de R. L. V. D., Goes. DAAR blijkt dat verschillende graszaadtelers niet voldoende op de hoogte zijn met de be palingen die voor de graszaadkeuring gelden bren gen we de voornaamste hiervan onder uw aan dacht. NIET MET MEERDERE FIRMA'S DEZELFDE GRASSOORT CONTRACTEREN Dit houdt in dat u b.v. Veldbeemdgras maar met één firma mag contracteren in een bepaald jaar, wel mag u dan nog b.v. Roodzwenkgras of Krop- aar bij andere firma's contracteren. Dit geldt voor alle grassen. Uiteraard bestaat er geen enkel bezwaar om op één bedrijf verschillende percelen van hetzelfde gras te zaaien, mits dit van één ras is en bij dezelf-, de firma gecontracteerd. BELENDING Met uitzondering van Veklbeemd zijn alle gras sen kruisbestuivers, d.w.z. dat roodzwenkgras een ander perceel roodzwenkgras kan bestuiven en de raaigrassen (met uitzondering van Frans raai- gras) elkaar ook nog onderling; kunnen bestuiven. VVesterwolds kan Engels er. Italiaans bestuiven en omgekeerd). De volgende afstanden zijn voorgeschreven; 200 nieter afstand voor graszaad van dezelfde soort en verschillend type, terwijl voor raaigrassen onderling (uitgezonderd Frans raaigras) ook deze afstand geldt. 100 meter afstand voor grassen van hetzelfde type, b.v. Engels raaigras hooitype van firma A ten opzichte van Engels hooitype van firma B, en eveneens voor de weidetype van de verschillende firma's onderling. Voor Engels weidetype en hooitype ook al is dit van één firma geldt de afstand van 200 meter. Percelen Veldbeemdgras, mogen, in acht ge nomen een scheiding dat geen ver menging met het oogsten kan optreden, naast elkaar worden ver bouwd. ON KRUIDG RASSEN Bij alle grassoorten wordt gelet op duist (zwart- gras) kweek, wilde haver en draviksoorten. Wilde haver moet steeds te velde worden ver wijderd. Verder wordt bij iedere grassoort gekeurd op het voorkomen van andere onkruidzaden en cultuur zaden, die in grootte en zwaarte van het zaad ongeveer gelijk zijn, dus moeilijk zijn uit te schonen. AANGIFTE VOOR DE KEURING Deze geschiedt als regel door de contracterende firma. We attenderen de teler er echter op dat tijdig de contractformulieren en certificaten wor den opgestuurd met opgave van de juiste opper vlakte. TERUGTREKKING UIT DE KEURING Indien u met uw firma bent overeengekomen om wegens slechte stand of anderszins uw perceel graszaad om te ploegen, uit te rijden of door te zaaien met ander gras, verzoeken wij u dit onver wijld ter onzer kennis te brengen daar anders dooi* de keurmeester vergeefse bezoeken worden ge bracht. De Directeur van de Keuringsdienst Zeeland J. D. DORST. (Adv.) De handige 6-delige RUNDVEEKOEK UT in de bekende pakzak mengvoeder UT voor kómt oor spilling I - - v-- U. TWIJNSTRA's OLIEFABRIEKEN N.V., AKKRUM-MAARSSEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 5