Van Boerderij en Organisatie Onderling Boerenverzekerinqs-Fonds i[w veRtRouwensz.uk voor LevensveRzekeRinq 208 ZU ID-BE VEL AND. 7 maart. HET eerste vlas werd in Oost Zuid- Beveland maandag reeds aan de grond toevertrouwd. Als het zo droog blijft zullen vele percelen nog deze week geschikt zijn om ingezaaid te worden. Op vele bedrijven stond vorige week dinsdag alles reeds gereed om te beginnen, doch door de regen van dins dag op woensdag ging dit echter niet door. Het is wel opgevallen dat, on danks de zeer geringe oogst van voe derbieten thans op vele bedrijven nog betrekkelijk grote voorraden voe derbieten aanwezig zijn. Over het alge meen is men zeer voorzichtig geweest en heeft men slechts met kleine hoe veelheden tegelijk gevoerd. Van 't na jaar werd verwacht dat de voederbie ten wel snel opgevoerd zouden zijn. Hierdoor zou er slechts een zeer kleine kans geweest zijn dat nog bladluizen van de aanwezige voederbieten zich naar het vrije veld zouden kunnen be geven om later een mogelijke infectie kans te kunnen geven. Reeds dikwijls is over dit onderwerp in alle toonaarden geschreven, toch blijkt thans ook weer hoe hard nodig dit is. Schrijver dezes zag deze week reeds zeer veel bladluizen op het jonge blad van voederbieten. Dit blijkt in de schuren erger te zijn als in de kuilen. Naast ongevleugelde kwamen ook reeds vrij veel gevleugelde voor. Indien men hier vrijwillig niets tegen doet, is bet niet uitgesloten dat hier reeds vrij vroeg een besmetting uit voort kan komen. Ook al om de toename van het aantal bladluizen na te gaan worden door het Instituut voor Rationele Sui- kerproduktie te Bergen op Zoom reeds tellingen hiervoor verricht in de enkele percelen koolzaad die hier en daar nog liggen. Op de Veiligheidsmiddag te Krab- bendijke van 24 februari ging de heer F. Eleveld, adjudant-commandant van de Verkeersgroep Middelburg op inte ressante wijze in op de verplichtingen en echten die er voor de landbouw als langzaam verkeer op de weg zijn. Ook de door de heer Stokvis naar voren gebrachte punten later toegelicht door enkele plaatjes verdienen voor de praktijk de volle aandacht. WEST ZEEUWS-VLA ANDEREN. 7 maart. WANNEER het schrale weer, dat we i™ momenteel hebben, zich tot 't eind van deze week kan handhaven, dan zullen heel wat percelen onder zaad zijn gebracht. Een week op volle toe ren werken en bij de meesten is het voornaamste onder zaad, zelfs een tamelijk groot percentage van de sui kerbieten, waarbij het t eikenjare aan gevoerde bezwaar van de kans op veel schieters in vroeg gezaaide bieten niet kan verhinderen, dat de meeste suiker bieten in ons gewest steeds weer zo vroeg mogelijk worden gezaaid. Ons bouwplan hebben we klaar, het zaaizaad ligt gereed, ontsmet en wel, en de kunstmest ligt te wachten om gestrooid te worden. Hoeveel kunstmest zullen we dit voor jaar eigenlijk strooien? De hoeveelheid super en kali kunnen we bepalen aan de hand van de grondanalyses, maar met de stikstof blijft het telkens weer iaden en kunnen we pas bepalen hoe veel we hadden moeten geven, wanneer het tjjdstip van strooien reeds lang voorbij is. De resultaten met overbe mesting bereikt, kunnen hierin mis schien wel enige verbetering brengen, maar geven ons toch ook geen zeker heid dat een gedeelde stikstofgift een optimale stikstofgift betekent. Laten we bij het bepalen van de hoe veelheid stikstof, die we zullen strooi en, vooral geen vergelijking maken met het jaar 1959, waarin graangewassen met een enorm hoge stikstofgift tot on gekend hoge opbrengsten kwamen. Wat zou er echter van zulke gewassen te recht zijn gekomen, wanneer deze iede re week een flinke regenbui hadden gekregen? Neen. laten we bij het be palen van de stikstofhoeveelheid maar doen of het jaar 1959 niet heeft be staan en hierbij onze ervaringen put ten uit de hieraan voorafgaande jaren, ervan uitgaande, dat de grond momen teel een goede tot zeer goede structuur heeft, alsof het een halve meter diep in de grond heeft gevroren en beden kende, dat te veel van het goede aan leiding kan zijn van ernstige oogst- depressies of kwaliteitsvermindering, terwijl een te lage stikstofgift vaak geen grote opbrengstvermindering te weeg brengt. Aan de pootaardappelmisère, die zich dit najaar aandiende in de vorm van de vele viruszieke knollen, is nog een nieuwe moeilijkheid toegevoegd in de vorm van het uitlopen van de poters tengevolge van het langdurige abnor maal warme weer. Wil men de kwali teit van het voorgekiemde poot goed be houden, dan dient men de poters ge regeld over te storten. Alles loopt dit voorjaar trouwens abnormaal vroeg uit, zelfs de voeder bieten, welke nog op vele plaatsen aan wezig zijn en waarop, indien geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, reeds een behoorlijke bladontwikkeling valt waar te nemen. Zouden de blad luizen zich hierop reeds aan het voort planten zijn en zouden de vergelings- zieke voederbieten reeds nu een smet stofbron kunnen zijn voor de bieten velden van straks? Laten we hopen van niet, maar laten we toch het zekere voor het onzekere nemen door te zorgen dat de bladlui zen geen kans krijgen om zich in onze voederbietenvooraad te vermenigvul digen. Hoe eerder men de maatregelen hiertegen neemt, hoe beter. Doet U het niet voor Uzelf, doe het dan tegenover uw buren. OOST ZEEUWS-VLA ANDEREN. 7 maart. HET is wel eens moeilijk om voor dit, overigens maar veertiendaags arti kel, voldoende „omschrijvende en voorlichtende" stof te vinden. U zult dit raar vinden en zich afvra gen of men wel ooit over het boeren bedrijf uitgeschreven is. Toch, wan neer we de zeer gespecialiseerde land bouwbladen lezen en daarnaast de pro- duktiecjjfers bezien dan vraagt men zich af: of de maximum produktiegrens zo zoetjes aan nog niet bereikt is. Anders gezegd: worden de kosten welke de voortdurende produktiever- hogingen vergen nog wel gedekt door een redelijke winst voor de producent. Is deze enorme produktie wel zo be langrijk voor de boer? Gaat deze protiuktiestijging niet ge paard niet een onrustbarend oplopen van de onkostenrekening? De moderne bedrijfsvoering vraagt een steeds gro tere kapitaalsinvestering. Maakt men een goed jaar c.q. winst, dan gaat een (voor het bedrijf onver antwoordelijk) groot deel naar de be lasting. Is het daarentegen een slecht jaar, dan heeft men door de hoge in vesteringen en produktiekosten grote verliezen, welke niet zo maar worden goed gemaakt. Deze „valse accoorden" zijn niet direkt bestemd voor de „ge zeten" kapitaalkrachtige boeren maar toch zeker wel voor onze beginnenden en die op de boerderijen van mindere kwaliteit. De zeer geachte heer Louwes sprak onlangs voor de A.V.R.O. o.m. over „welke moeite land- en tuinbouw zich getroost om de consument zo goedkoop mogelijk te bedienen". Wij geloven dat dit meer een succes is van het gevoer de landbouwbeleid. Muntontwaarding: al het geld in het bedrijf; niet meer rentenieren en geen geld meer voor de boerenzoons. Helaas heeft de gemiddelde boer maar zeer weinig van de enorme pro ductiestijgingen in de laatste decennia mogen profiteren. Chroesjtsjef, een bekend Oosterling tevens een kenner van Chinese spreek woorden liep op een groot congres: „Laat U niet als koeien melkenjangs de kant van de weg". We glimfachen daar eens om, maar toch Een flinke boerenorganisatie is in derdaad in ons dichtbevolkte met de talloze ambtelijke molens voor de boer een levensbelang. SCHOUWEN EN DUIVELAND. 8 maart. VOOR degenen, die al aan de zomer dachten, is het koude schrale weer een lelijke tegenvaller. Voor de grond was het echter zeer welkom. Bekeken we de structuur zo hier en daar eens na regen dan schrokken we toch wel en menigeen zal zich wel afgevraagd hebben, waar gaat dat dit voorjaar weer heen? Gelukkig ziet het er op dit moment weer wat beter uit en moet het mogelijk zijn straks op tijd een goed zaaibed te maken. Veel meer dan kunstmeststrooien is er nog niet ge beurd. Opmerkelijk is dat de schotel kunstmeststrooier terrein begint te verliezen. De nieuwe centrifugaal en pendel-systemen geven een arbeids besparing en enige andere voordelen. Of het strooien beter gebeurt, valt te betwijfelen. Wil men evengoed wer ken als met de schotelstrooiers, dan is controle op het werk onvermijdelijk. Van belang is of het werk goed is en eerst dan mogen we aan de andere voordelen denken. Ook de mengmest- stoffen winnen steeds meer terrein en terecht. Door het strooien van meng- meststoffen begint men reeds rationeel te werken. Economisch gezien is het van belang of men dan ook de juiste meststof toe past. Over een eenzijdige voorlichting behoeven we niet te spreken, wanneer we als boer zijnde op elk gebied ook wakker zijn. Veel verschuivingen in de rassen zien we niet. Het ras Carpo neemt de plaats van het ras Peko langzaam over. Dit schijnt dan ook het enige vermel denswaardige feit te zijn. We zijn be nieuwd hoe groot de oppervlakte gla diolen deze zomer zal zijn. Het is door de droogte van de vorige zomer voor velen een teleurstelling geweest. Ook in de gladiolenwereld komen ups en downs voor. In ieder geval is de zaaitijd nu aan gebroken en zullen we er het beste maar weer van hopen. Wanneer er nog tijd mocht zijn, draai de zaai- machine dan even af en controleer de hoeveelheid zaad per zaaipijp eens. Wanneer dat goed zit, kunt U ook een goede opkomst verwachten. WALCHEREN. 8 maart. HET is nu flink aan het drogen. De nieuwland gronden zullen reeds spoedig zaaiklaar kunnen worden ge maakt. Voor een groot gedeelte van ons gebied zullen er echter nog wel enkele dagen overheen gaan voordat gezaaid kan worden. Toch wordt ook daar met het voorjaarswerk begonnen. Meststoffen worden uitgestrooid op grasland, wintertarwe en graszaadper celen. Nu echter de temperatuur am per boven het vriespunt komt is het wat gevaarlijk stikstof meststoffen uit te strooien in verband met verliezen. Het feit dat steeds meer bedrijven worden aangesloten op elektriciteit en waterleiding is niet alleen een grote vooruitgang in de huishouding, ook voor de bedrijfsvoering in de zomer kan er gebruik van worden gemaakt. Elektrische weide-afrastering aange sloten op het lichtnet is bedrijfszeker- der dan stroomvoorziening met be hulp van een batterij. Zo is ook de aansluiting van percelen grasland op de waterleiding zeer aantrekkelijk. Zo wel besparing aan werk en prima drinkwater voor het vee maken de kosten die hiervoor moeten worden ge maakt al vlug goed. Jammer genoeg zal het echter, ook in de toekomst, moeilijk te verwezenlijken zijn dat alle graslandpercelen zonder veel kosten kunnen worden aangesloten. Door een gezamenlijke aanpak kan mogelijk hier en daar nog wat bereikt worden. Naar wij hoorden hebben of zullen verschillende bedrijven een verdergaan de mechanisatie invoeren. Het aantal bedrijven dat overgaat tot mechanisch melken zal belangrijk toe nemen. Ook zijn er dit jaar weer een aantal bedrijven waar een trekker de plaats van de paarden zal innemen. Machinaal melken vraagt veel ge ringere investeringen dan aanschaf van een trekker met bijbehorende werktuigen. Mede door het feit dat een melkmachine het gehele jaar door twee keer per dag kan worden ge bruikt, is deze vorm van mechanisatie al vlug verantwoord, mits het aantal koeien niet te gering is. Hoe groot dit aantal dan wel moet zijn is moeilijk te zeggen. Bovendien hangt dit af van factoren die van bedrijf tot bedrijf uit eenlopen. Door een groter aantal koeien te gaan melken kan een melkmachine economischer worden gebruikt. Dik wijls zouden wij voor de rentabiliteit van de trekker de oppervlakte grond moeten uitbreiden. Dit is vrijwel niet mogelijk. Het aantal paarden vermin deren en besparing op arbeid moet dan de meerdere kosten opvangen. Meestal is men erg huiverig het laatste paard op te ruimen. Dat er door in combinatie te werken veel bereikt kan worden bewijst de werktuigencombinatie „De Noorman nen" te Westkapelle, waar deze nu reeds jarenlang gunstig werkt. Bovendien beschikken wij gelukkig over een goede loonwerkersstand. Het lijkt er op dat in de toekomst de plaats, die de loonwerker in de bedrijfsvoering zal innemen, in belangrijkheid zal win nen. (Adv.) - '"f i 'i .-2-, Sophialaan 2, Leeuwarden, telefoon 05100-27044

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 4