r Uitgifte gronden Oostelijk Flevoland Het vraagstuk van de .J Zitdagen Boekhoud- bureau In dit nummer No. 2520 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 12 MAART I960 48e Jaargang ZEEUWS LAHfi BOUWBLAD waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND ■jVjU cle kolonisatie van Oostelijk Flevoland nadert, is men momenteel druk bezig met de kwestie op welke wijze dit land zal worden uitgegeven. Vooral het vraagstuk of naast pacht en erfpacht ook gronden aan gebruikers zullen worden verkocht, wordt bestudeerd. F.r is reeds enige jaren geleden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een motie Biewcnga aangenomen, waar in er wordt aangedrongen ook de mogelijkheid tot het kopen van grond in de IJsselmeerpolders open te stellen. Tot nu toe is daar niets van terecht gekomen. Toch komt de lente weer Het vraagstuk is ook niet zo eenvoudig, want wanneer men grond in eigendom in de IJsselmeer polders verkrijgt, dan zal dat alleen kunnen met aanvaarding van alle lasten, zoals dijkonderhoud en bemalingskosten, terwijl verschillende wegen waarschijnlijk ook aan het dan te vormen water schap in onderhoud zullen moeten worden gegeven. Daar zit dus veel meer aan vast dan men zo op het eerste gezicht wel zou zeggen. TOCH geloof ik, dat vooral de laatste reden n.l. dat eigenaars meedragen in de lasten van het Waterschap juist een zeer belangrijke reden is, waarom men voorstander van overdracht in eigen dom kan zijn. Immers wanneer men voor verschil lende zaken zelf moet gaan betalen, dan begint men ook belangstelling voor deze zaken te krijgen en ik vind het van essentiële betekenis, dat de Nederlandse boerenstand de belangstelling voor waterbeheersing en ontsluiting van zijn grond be houdt. Het is een hoogst ongewenste toestand wan neer dit alles aan de belangstelling van de boer voorbijgaat en er alleen in terugkeert als blijkt dat de rijksambtenaren die ermee belast zijn, hun taak naar zijn mening niet behoorlijk hebben vervuld. Ontegenzeggelijk zijn er naast deze redenen nog vele andere, waarom overdracht in eigendom van een belangrijk gedeelte der gronden wenselijk is. Terneuzen: Woensdag 16 maart in hotel „Des Pays-Bas". Oostburg: Woensdag 16 maart in café „De Windt", Zieiikzee: Donderdag 17 maart in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 17 maart in hotel „De Eendracht". St. PhilipsiandZaterdag 19 maart in hotel „De Druiventros". Tholen: Zaterdag 19 maart in hotel „Hof van Holland". ITfi-T is niet noodzakelijk om deze in een boeren- organisatie nog eens op te sommen, zij zijn voldoende bekend. Zelfs diegenen, die pachter zijn en zich daar helemaal niet slecht bij gevoelen wen sen toch altijd nog het voorkeursrecht voor koop wanneer de grond eventueel wordt verkocht. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan de eigendom en één van de belangrijkste kwam nog weer eens aan het licht bij het vraagstuk van het landbouwcrediet. Grondeigendom vraagt een zeer grote hoeveelheid kapitaal, dat door de jaren heen slechts een geringe rente op brengt. Dit geringe rentepercentage, wordt ge compenseerd door de waardevastheid van het goed, waardoor het tegen inflaties bestand is, dus op de lange duur hoeft dit geen bezwaar te zijn. Op korte termijn echter kunnen de revenuen ge ruime tijd te gering zijn. Vooral het feit dat men niet naar willekeur het vastgelegde kapitaal kan vrijmaken en weer opnieuw investei'en, verhoogt dit inconvenient nog aanzienlijk. Het deed mij, als geboren Groninger, nog weer eens denken aan het daar heersende beklemrecht. Eigenlijk is dit toch een tussenvorm tussen volle dige eigendom en erfpacht, welke wat handelings bevoegdheid betreft sterk in de richting van de eigendom overhelt, maar dat wat het te investeren kapitaal betreft dichter bij de erfpacht staat. De beklemming zou slechts drie beper kende bepalingen behoeven te bevatten naast de algemeen gebruikelijke van ver erving en overdracht n.l.: Ie de vaste rente; 2e de ondeelbaarheid en 3e het bewonen van het beklemde door de gebruiker zelf. Door de vaste rente niet te laag vast te stellen kan de overheid de kapitaalbehoefte van de a.s. ge bruiker aanzienlijk verlichten. Ik geloof dat dit denkbeeld al wel eens eerder is geopperd, ook in verband met de heruitgifte na ruilverkaveling. Ook hier past het systeem m.i. bijzonder goed, maar tot nu toe heeft men er niet aangedurfd. Misschien van» wege onbekendheid met deze juridische vorm, mis schien ook omdat men vond dat de overheid te wei-! nig of nog te veel zeggenschap hield. Zoals ik reeds opmerkte kan de invloed van de eigenaar tot een minimum beperkt blijven en toch afdoende zijd voor de essentiële dingen, die men wil bereiken. Het wil mij voorkomen dat het gewenst is, dat hier nog eens meerdere aandacht aan werd besteed. Ir. C. S. KNOTTNERUS. Leden Kring Tholen St. Phi lipsiand. Wij vestigen de aandacht op de zeer belangrijke vergade ring van Uw Kring op zater dag 19 maart a.s Pag. 206 Ontwikkeling landbouw politiek Boerderij en Organisatie Aansluiting weilanden op de waterleiding Schouwen-Duive- land Keuring van graszaad Wel ens waardigheden voor werkgevers De maatschap en de sociale verzekering- Is dat wel economisch Vee en vlees „Het mes in het spek" en de Poolse paarden Het verstrekken van koper en mangaan De tuinbouwrubrïek met de kieinfruitteelt in 1959 De Boe ren jeugd Marktberichten en Pag. Pag. Pag. Pag. 207 208 20» 209 Pag. 210 Pag. 211 Pag. Pag. Pag. Pag. 213 217 215 219

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1