Per auto dwars door de Verenigde Staten ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND 217 Internationale Sportfotowedstrijd ZATERDAG 12 >1 AART 1060 Redactie: L. Hage, L. Felius, A. Deist, M. Murre, Z. Poppe en M. Risseeuw. Eind-redacteur: C. J. van Danime, Telef. 01108206. Redactie-adres: Landbouwhuig, Goes. ONTSPANNINGSAVONDEN DEK Z. P.M., AFD. OF D EL A X DE op vrijdag 18 maart a.s. te Ellewouts- dijk in „Het Van Hattem's Huis", aan vang 7.30 uur, en op zaterdag 19 maart as. te Oudelande in het „Verenigings gebouw", aanvang 7 uur. Opgevoerd zal worden het blijspel „De nieuwe typiste" door de Z. P. M. en -L. J. G., afd. Axel. Entrée 1,— L.J. G. EN Z. P. M. AFD. GOES. Zaterdag 19 maart a.s. wordt door de afdeling Goes van de L. J. G. en Z. P. M. een ONTSPANNINGSAVOND georganiseerd in hotel „De Zwaan" te Kapelle. Opgevoerd wordt het toneelstuk: ..HAAR LIEFSTE WENS". In de pauze verloting. Aanvang 7.uur precies. Entree 2, Ieder is welkom, ook U! Na afloop gezellig samenzijn. HET BESTUUR. JAARVERGADERING L. J. G. EN Z! P. M. AFD. NOORD-BEVELAND. De afdeling Noord-Beveland van dé L. J, G. en Z. P. M. hield vorige week vrijdagavond haar jaarvergadering in hotel „De Stadswijnkelder" te Kort- gene. Het bestuur had gemeend deze avond te besluiten met een late lunch, wat misschien het aantal bezoekers gunstig zou beïnvloeden. De L. J. G.-ers toon den een behoorlijke belangstelling, maar bij de Z. P. M. kan dat nog heel wat beter. Het is echter een zeer ge animeerde vergadering- geworden, wat niet in de laatste plaats te danken is aan het actieve bestuur, onder leiding van voorzitter H. v. d. Maas. Speciale genodigden op deze avond waren de heren G. Bom, voorzitter Z. L. M. afd. Noord-Beveland. en S. J. van Langeraad. voorzitter van de Be drijfsvoorlichting. Beide heren hadden niets dan lof voor de wijze, waarop de L. J. G. haar bestaansrecht bewijst en vertelden iets over de grote Land bouwtentoonstelling, die in 1961 op Noord-Bevel and gehouden zal worden. De moeilijkheden hiervoor waren dat men in het begin geen geschikt terrein kon vinden, maar deze moeilijkheden zijn nu opgelost. Het aftredende hoofdbestuurslid, de heer C. Maas, werd wegens vertrek naar Amerika, opgevolgd door de heer T. van Arenthals. De aftredende dames Zandee en MuUié werden beiden herbenoemd. Op een groot schoolbord verdedigde de penningmeester zijn financieel beleid en op deze wijze is het voor iedereen gemakkelijk een inzicht te krijgen in het geldelijk wel en wee der vereniging. Om de leden meer interesse te doen BEZOEK AAN DE OLYMPISCHE WINTERSPELEN 1900. Onze „Amerikaanse correspondent" Bernard van Gorsel, van wie wij reeds ver scheidene Amerikaanse belevenissen publiceerden, heeft een tocht dwars door de Verenigde Staten gemaakt en lieeft daarbij de Olympische Winterspelen 1960 in Squaw Valley bezocht. Het doet ons een bijzonder groot genoegen L' ook deze reisindrukken weer te mogen aanbieden en wij vertrouwen er op dat U, evenals dat bij ons het geval was, zult. genieten van de interessante belevenissen van deze Zeeuwse boerenzoon. In ieder geval is het bestuur zich vol komen bewust van het feit dat zelf werkzaamheid een zeer belangrijke fac tor is, wil men een bloeiend vereni gingsleven krijgen. De tonelisten, die dit jaar de „Oscar" in Goes hebben verdiend, getuigden ook deze avond nogmaals van hun kunnen Samen met één van de Finse jongens uit ons uitwisselingsprogramma ben ik op het ogenblik een trip dwars door Amerika aan het maken. Veertien dagen geleden vertrokken we in de nog in behoorlijke staat verkerende gebruikte wagen die hij zich had aan geschaft, vanuit Ohio. De eerste dag hadden we de heuvels van Ohio en In diana al vlug achter ons en kwamen vandaar in het vlakke land van Illinois, welk gebied ondanks het feit dat het nu winter is, ons een goed landbouw gebied leek met behoorlijk goed ver zorgde bedrijven. Bjj Hannibal reden we 's avonds de Mississippi over en kwamen nog halfweg Missouri. De volgende dag reden we over St. Joseph Noord-Kansas binnen waar we de ene heuvel af de andere 'op holden. In deze tarwe-staat zagén we ook nog wat van de stripfarming, vele heuvels waren hier in strippen geploegd rond om de heuvels waar men afwisselend tarwe en mais op verbouwt om de erosie tegen te gaan. Bij het binnenkomen van Colorado begon het al enigzins bergachtig te worden. Het Oostelijk deel was echter ook een groot tarwegebied waar in elk stadje de hoge silo's domineerden. 's Avonds bereikten we Colorado Springs, ten Zuiden van Denver, waar we een dag bleven en in de prachtige bergachtige omgeving rondreden, ca nyons en een oud goudzoekersstadie bezochten. Vandaar moesten we de Rockie Mountains over en hier liet de oude Chrysler 1950, die trouw de ene 100 miles na de andere had version- bijbrengen voor het verenigingswerk, werden er een aantal commissies ge creëerd en na verloop van tijd zal moe ten blijken of dit een stimulans bete kent. door ..De Doos van Pandorra" ten to nele te voeren. En het mag zeer zeker gezegd, het was een goed gekozen stuk met de juiste rolbezetting, de nodige spanning en een geloofwaardige cli max. Met dit spelend ensemble ligt een tweede overwinning zeker binnen het bereik. Ook kwam nog even het P. J. G. N.- werk ter sprake. Over het algemeen heeft men daar in ons gewest weinig begrip voor, maar het is te hopen dat daar na de gehouden discussie wat ver andering in komt. Ook de kop van ons orgaan „De Boerenjeugd" vormde een onderwerp van discussie en de aanwezige eindre dacteur sprak de hoop uit dat het Hoofdbestuur eindelijk eens gaat in zien dat deze kop dringend verbetering behoeft. Daarna was men aan het tafelen toe en de croquetten en diverse broodjes hebben gesmaakt. En dat deze avond niet alleen geslaagd is vanwege de kof fietafel, maar in hoofdzaak door de prettige sfeer en de afwisseling, is toch wel een compliment waard. den, het wel een beetje zitten. In het begin ging. het nog vrij gemakkelijk en reden we meestal door rivierdalen. Afwisselend sturend namen we de ene haarspeldbocht na de andere, terwijl de ander van tijd lot tijd onze twee ca mera's bediende en foto's maakte in deze omgeving vol van natuurschoon. SNEEUW. De wegen leken op sommige plaat sen gewoon aan de rotswanden ge plakt te zijn met diepe ravijnen naast de weg en we dachten dat dat al heel wat was, maar op den duur kwamen we al hoger en hoger en belandden we in de sneeuw, waar we genoodzaakt waren met een slakkengangetje naar boven te kruipen, terwijl vele auto's met sneeuwkettingen ons voorbijscho ten. Tot overmaat van ramp begon het ook nog te sneeuwen en de laatste kilometers slipten we als het ware naar boven waar ons gelukkig een sneeuw ploeg te hulp kwam, zodat we de top gelukkig zonder ongelukken konden bereiken en aan de westzijde waar alle rivieren nu naar de Indische Oceaan stroomden, gemakkelijk naar beneden konden rijden. Het bleef echter bergachtig en omdat ons nog meer sneeuw te wachten stond, besloten we toen echter toch maar ons niet al te grote dollarpotje aan te spre ken om ons van sneeuwkettingen te voorzien. In Price-Utah werden we, terwijl we op een parkeerplaats naast de weg in de auto lagen te slapen, half de nacht door de Highwaypatrol uit onze dro men gewekt om onze rijbewijzen te la ten zien en hen uit te leggen wat we hier uitvoerden. We waren al meer aangehouden, want alle staten hebben hier een ver schillend snelheidsverbod en als ze een nummerbord van een andere staat zien, zitten ze al gauw achter je aan om te zien of je dat verbod niet overschrijdt. Ook zijn de benzineprijzen verschil lend. In Kansas en Missouri zijn ze laag. maar hoog in de bergen waar je minder benzinestations aantreft, was de prijs soms wel 13 Amerikaanse centen hoger. In Utah reden we langs tafelbergen en door grote vlakten met een steeds afwisselend natuurschoon. In een stadje midden in de woestijn werd irrigatie toegepast en ze hadden daar het fijn ste groene hooi dat ik ooit gezien heb. Voor de rest reed je over één lange rechte weg dwars door de woestijn en zag je soms maar een paar auto's per uur. In Nevada kregen we nog meer woestijn, schaars begroeid met onge veer enkelhoge bosjes maar waar je voor de rest geen boom of struik ziet. Dicht bij de Californische grens beland de Olie hier zelfs in een klein sneeuw- stormpje, terwijl ik een dutje lag te doen op de achterbank. Een tegenlig ger waarschuwde ons dat de weg ver derop dicht zat en zodoende moesten we weer 100 mijl terugrijden naar het laatste stadje waar we in een hotel letje bleven overnachten dat nog enigs zins aan de dagen van the Old West herinnerde, en vol met kerels met zwa re laarzen, enz. was. Tenslotte bereikten we hier op 20 febr. de plaats waar de Olympische win terspelen zouden worden gehouden in het prachtig gelegen Squaw Valley in Californië. OLYMPISCHE WINTERSPELEN. In de met besneeuwde bergen om ringde vallei bouwde men hier een heel wintersportdorpje en verbond het door brede wegen met het nabijgelgen Reno en Nevada, legde parkeerplaatsen aan, bouwde een grote ijsarena voor ijs hockey, schoon- en hardrijden, een springschans, terwijl de omringende bergen zich uitstekend leenden voor slalom, skieën enz. De eerste dagen had men hier met zware sneeuwval te kampen, maar voor de rest van de tijd was het meestal prachtig weer en de conditie van het ijs prima, waardoor vele records werden gebroken. Daar iedereen die wat voor de wintersport voelt, alle uitslagen al in de kranten, enz. heeft gelezen, heeft het hier weinig zin om deze allemaal nog eens te herhalen. Nederland heeft tot heden toe één zilveren en één bron zen medaille in de wacht gesleept, waardoor er een goede stemming in het Nederlandse kamp heerste. Dagelijks worden de Spelen door dui zenden toeschouwers bezocht en in de eerste dagen kon de organisatie de grote mensenmassa niet goed aan en liep dat zo hier en daar wel eens in het honderd. De Oosteuropese landen gaan met hun op beroepswijze getrainde deel nemers weer met vele prijzen strijken. Toch gaat alles echter in een sportieve geest en sfeer toe en heerst hier die ge zellige internationale sfeer van mensen die allerlei verschillende talen door el kaar spreken. BERNHARD VAN GORSEL. Onder auspiciën van het subcomité Jeugdzaken van de West Europese Unie is een internationale sportfoto wedstrijd voor amateurfotografen ge organiseerd. De deelnemers aan deze wedstrijd zijn verdeeld in twee groepen: n.l. deel nemers, die op 1 januari 1960 de leef tijd van 18 jaar nog niet hebben be reikt en deelnemers die op deze datum reeds 18 jaar of ouder zijn, doch de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Iedere deelnemer aan deze wedstrijd mag ten hoogste vier foto's inzenden, die betrekking moeten hebben op de activiteiten van die takken van sport, waarbij de lichamelijke actie op de voorgrond staat. De foto's moeten een minimum-for maat. hebben van 18 x 18 cm. De foto's moeten vóór 1 oktober 1960 zijn ingestuurd aan de secretaris van het Nationaal Organisatie Comité, de heer H. W. G. Bauer, p/a Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen iafd. L. S.), 's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1. Op ditzelfde adres zijn nadere inlich tingen en aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Er is een nationaal-organisatic- eomité gevormd, waarin vertegenwoor digers van de Ned. Sport Federatie, de Ned. Jeugd Gemeenschap, de Bond van Ned. Amateurfotograf enverenigingen en de Ned. Christelijke Sport Unie zit ting hebben.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 13