Vereenvoudigt de werkzaamheden door normalisatie van de rij-afstand bij het zaaien en verzorgen van de gewassen 195 voederbieten altijd een record-oogst! CENTRAAL BUREAU ZATERDAG 3 MAART 1960 R.L.V.D. VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TE AXEL over: p NKELE jaren geleden nam men aangaande de normalisatie van de rij-afstanden nog een afwachtende houding aan. \Ve zien nu dat de animo voor de normalisatie de laatste jaren enorm is toegenomen en de toepassing ervan momenteel algemeen gaat doorbreken. Dit is op zich zelf niet verwonderlijk, gezien ook de veranderingen welke de werkzaamheden op de boerderij ondergaan. De motorisatie en mechanisatie nemen hand over hand toe. De laatste jaren is Het zaaien en ook zeer speciaal de ver zorging van de gewassen naar voren gekomen. Doordat de middelzware trekkers een sterke uitbreiding hebben ondergaan zijn hiermee de mogelijkheden van zaaien en ver zorgen enorm toegenomen. Deze trekkers passen bij uitstek als tweede trekker op een groot akkerbouwbedrijf. Ook op de middelgrote bedrijven, waar zowel het zware als het lichtere werk hiermede uitgevoerd moet worden, past deze trekker zeer goed. WAAROM NORMALISATIE ■VEZE vraag is, gezien de huidige omstandig- heden, niet moeilijk te beantwoorden. Werk zaamheden, zoals het zaaien en de verzorging, van de gewassen, moeten ook bij beperkte mankracht zo snel mogelijk en zonder storingen verlopen. De volgorde waarin de gewassen gezaaid zullen worden is op langere termijn nooit met voldoende zekerheid te bepalen. De werkzaamheden zijn in nog mindere mate te overzien bij de verzorging van de gewassen. Weersomstandigheden, toestand van de grond, onkruidbezetting, grootte van het gewas etc. zijn hiervoor bepalend. In de periode van zaaien en verzorgen moeten deze op elk moment, wanneer de omstandigheden voor een be paalde bewerking gunstig zijn, zonder meer uitge voerd kunnen worden. Is dit niet het geval, dan kan dit de boer een aanzienlijk nadeel berokkenen. Door slechte weersomstandigheden kan het ge beuren, dat men enkele dagen en soms wel langer niet op. het veld kan werken. Bij het zaaien kan dit betekenen dat niet meer de hoogste opbrengst van een gewas gehaald wordt. Dit kwam vooral in 1959 duidelijk tot uiting. Bijna alle gewassen, die vroeg in het voorjaar gezaaid werden, gaven zeer hoge opbrengsten. Ook bij de verzorging is het juiste tijdstip van groot belang. Immers het onkruid moet vernietigd worden in een zeer vroeg stadium. Gaat deze periode onbenut voorbij, dan kost het vernietigen meer moeite en arbeid. DIJ normalisatie van de rij afstanden bereikt men dat de zaaimachine, onverschillig de volgorde van de te zaaien gewassen, steeds klaar staat, zodat geen kostbare tijd meer ver speeld wordt aan het verstellen van de pijpen. Wanneer verder de spoorbreedte van de trek ker aangepast is aan de genormaliseerde rij afstand, behoeft ook deze niet meer versteld te worden en kunnen de trekkerwielen tussen twee rijen lopen. Het is dus niet. meer nodig dat er in het trekkerspoor gezaaid wordt, het geen de gelijkmatige opkomst van het gewas ten goede komt. Enkel bij vlas is het zaaien in de trekkersporen niet te voorkomen. Hierbij moet men te allen tijde van de kooi wielen ge bruik maken. DIJ de verzorging van de gewassen behoeft men de wielen van de trekker niet meer te verstel len. Juist in déze periode is dit van groot belang, want sleutelwerk dat veel tijd vraagt, is dan niet welkom. Vooral in veen periode met weinig werk bare dagen moet men snel kunnen werken. U doet bij het normaliseren niet alleen U zelf een plezier, maar ook uw loonspuiter. Die moet immers van het ene bedrijf naar het andere en van het ene ge was in het andere gewas. Wanneer bij zijn klanten op dezelfde afstanden wordt gezaaid, heeft ook hij tijdwinst en kan daardoor rationeler werken. Ook de boer is hierbij gebaat, daar hij vlugger gehol pen kan worden. Bepaalde bespuitingen, waarvan het effect sterk van de tijd of van de weersomstan digheden afhangt, kunnen dan vaak beter worden uitgevoerd. WELKE NORMALISATIE IS HET MEEST GESCHIKT? DIT wordt in eerste instantie bepaald door de rij-afstanden welke men wenst. De meest gangbare is die waarbij men uitgaat van het grond getal elf. Het vlas wordt dan op 11 cm, granen op 22 cm, peulvruchten op 33 cm en de bieten op 44 cm gezaaid. De spoorbreedte van de trekker wordt dan op 1,32 m afgesteld. Op bedrijven, waar men de verzorging van de aardappelbedden uitvoert met drie rijen tussen de wielen van de trekker, past deze spoorbreedte min der goed. De wielen van de trekker moeten dan bij deze verzorging van de aardappelbedden op 3 x 65 cm geplaatst worden. We werken dan met 3 ruggen tussen de wielen en monteren 4 stel appa raten. Bij de te volgen methoden van werken wor den alle wielsporen 2 x bewerpt. Dit is de meest gewenste methode voor aardappeltelers met een vrij grote oppervlakte en op zwaardere grond. De boeren welke deze eis van spoorbreedte stellen bij de aardappelbeddenverzorging, kunnen met een normalisatie van 11 dus minder goed werken. Voor deze bedrijven zijn echter wel oplossingen te vin den. Vele trekkers kunnen met hun spoorbreedte tot 1,85 m of 1,90 m. Uitgaande van deze getallen ken men, mits er voldoende zaaipijpen aan de machine zijn, op 8,8 cm of 9 cm normaliseren. In het laatste geval kan de zaaimachine niet voor alle gewassen midden achter de trekker gekoppeld worden. Dit kan, maar hoeft geen bezwaar te zijn; het vereist echter wat meer aandacht en controle. Dit weegt echter niet tegen de voordelen van een vaste spoorbreedte van de trekker op. WELKE MACHINES ZIJN GESCHIKT VOOR NORMALISATIE? DOOR de fabrikanten is de laatste jaren de nodige aandacht aan de normalisatie besteed. Praktisch van alle bekende merken wordt een ge normaliseerde machine in de handel gebracht. Deze hebben alle een werk breedte van 2,64 m, waarbij dan uitgegaan is van het grondgetal 11. Dit wil echter niet zeggen dat een machine met een an dere werkbreedte dan 2 m, 2Vz m of 3 m niet ge schikt zou zijn. Bij de rijkslandbouwvoorliehtings- dienst kunt U hierover steeds advies inwinnen. M. FRANCKE. blijft dan beperkt tot de koppen van de ploegsneden. In 't voorjaar luidt het advies, noodgedwongen, ondiep bewerken. Een perceel zaaiklaar maken, betekent weer machines, dus mechanische druk op een bouwvoor, die op geringe diepte nog met water verzadigd is. Kooiwielen of lage druk banden moeten de oplossing brengen. Valt er kort na het zaaien veel neerslag, dan heeft de struktuurgevoelige bouwvoor neiging om te verslempen. De ver slempte korst vertraagt het herstel van de natte, plastische ondergrond in hoge mate. DIJ genoemde enquête werd gewezen op het ondoelmatig gebruik van ma- 41 chines. Volkomen terecht, want van alle krachten die een slechte invloed op de struktuur uitoefenen, zijn mechanische druk en trillingen onder natte omstandigheden, de belangrijkste. Zwaar materiaal heeft tot op 40 a 50 cm diepte een verdichtende invloed. De verdichting gaat voornamelijk ten koste van de grotere poriën en holten, die onmisbaar zijn voor de doorluchting. Op vele wendakkers wil weinig of niets meer groeien. Een oogstderving van 10 a 15 óver gehele percelen valt uiteraard minder op, maar kan net de winst betekenen. EEN TEKEN AAN DE WAND |S de hiervoor geschetste conditie, waarin de bouwvoor kan verkeren een 1 typisch naoorlogs verschijnsel? Het is moeilijk dit te bevestigen of te ontkennen. Vergelijkbare gegevens, verzameld over een reeks van jaren, zijn helaas niet voorhanden. Tendele daar tot voor kort een bruikbare beschrij vingstechniek van de struktuurvormen ontbrak. Of ook omdat er zich geen moeilijkheden van die aard voordeden? Hoe het ook zij, de tijd zal leren in hoeverre de toenemende mechanisatie leidt tot struktuurverval en achter uitgang in fysische vruchtbaarheid. Volgens het jaarboek 1958 van de P. D. staken er in dat jaar enkele ziekten en plagen de kop op, te wijten aan de slechte bouwvoorstruktuur. Het waren voetziekte bij erwten (Oldambt, Groningen) botrytis bij vlas (zeekleigebied) halmdoder bij tarwe (verschillende delen van het land). Iedere voorzichtige boer zal een mededeling als deze beschouwen als een teken aan de wand. Ook in de U. S. A., waar de mechanisatie zeer ver is doorgevoerd trekt de verdichting van de bouwvoor en alles wat daarmee samenhangt de aan dacht. Zo is in de staat Ohio gerekend over een periode van 40 jaar, de porositeit van de bovengrond met 10 afgenomen.3) A. OP 'T HOF. In het algemeen kwam verleden herfst het ploegen onder uitzonderlijk gunstige omstandigheden gereed. Tot nu toe werkt het weer mee om straks een bevredigende struktuur te verkrijgen. De kans is dan ook groot, dat er zich dit voorjaar geen grote Nieuwe Veldbode I960; 22 januari moeilijkheden voor zullen doen. Niettemin, Iaat elke belangheb bende er op letten, of hij te maken heeft met de hiervoor beschre ven verschijnselen van struktuurverval. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Wageningen, Lab. voor Regionale Bodemkunde L. H. (A<~ verten tie) BISON CB Daar zit flink geld in voor U! Met Bison CB kunt U héél vroeg zaaien. al vóór 1 april! Want Bison CB heeft geen last van schieters! Alléén met Bison CB bent U zeker van de allerhoogste opbrengst aan drogestof enM ...van een enorme oogst aan loof! Daarombestel nü BISON CBhet hoogwaardige ras voor vroege zaai en U kunt rekenen op record-opbrengstent TELEFOON UJ340 - POSTBUS 182, ROTTERDAM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 11