"X Landbouwbegroting in de Eerste Kamer De BI au wm aan zaad waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Overzicht Zitdagen Boekhoud- No. 2519 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 5 MAART 1960 48e Jaargang ZEEUWS LAHÖBOUWB LAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND yÈRLEDEN week hebben wij toegezegd terug te zullen komen op de behandeling van de Begroting van Landbouw in de Eerste Kamer. Welnu, er gebeurde tijdens deze behandeling niet al te veel vermeldens waards. Destijds was er in de Tweede Kamer nogal wat vuurwerk, daar de ontkoppeling van garantieprijzen en kostprijzen toen in het middelpunt van de belangstelling stond. Het bleef in de Tweede Kamer bij vuur werk, want Minister Marijnen kwam als overwinnaar uit de bus. Thans- werd in de Eerste Kamer dit voor de landbouw toch belangrijke punt nauwelijks aangeroerd. De Minister had immers nog nader overleg met de georganiseerde landbouw aangekondigd en dit overleg met het Landbouwschap inzake de prijsbepaling van de gegarandeerde produk- ten is aan de gang. Het is begrijpelijk, dat men de uitslag van dit over leg wil afwachten. Fors groeiend blauw maanzaad op proefvelden. LONEN AOK het loonoverleg tussen werkgevers en werknemers is nog aan de gang. Wel heeft het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap zich accoord verklaard met een loonsverhoging in de vrije sector van 4 maar daaraan verbonden was nog een gesprok met de Minister van Landbouw. Het staat namelijk niet vast of deze 4 niet uit gaat boven de ruimte, die er door produktiviteits- stijging in de landbouw aanwezig is. Wanneer dit namelijk wel het geval is, wilden enkele leden van genoemd Dagelijks Bestuur van de Minister de toezegging, dat hij het meerdere wil meerekenen bij het bepalen van de garantieprijzen. DEZE gehele kwestie is uitermate ingewikkeld en het zou hier te ver voeren haar geheel uit de doeken te doen. Te meer, daar het voor de thans vastgestelde richt- en garantieprijzen toch geen verschil zou uitmaken, maar het alleen van belang is voor de berekening en voor het volgende oogst jaar. Het Eerste Kamerlid Ir. Geuze, infor meerde naar de mening van de bewinds man en het antwoord was vrij bevredi gend. Wij kunnen dus wel rekenen op een komende loonsverhoging van 4 per 1 april a.s. Ongetwijfeld zullen hier over in de daarvoor bestemde rubriek in de komende nummers van ons blad de nodige mededelingen gedaan worden. Dureau HULST: Maandag 7 mrt. in „De Graan- beurs". WESTKAPELLE: Maandag 7 mrt. in „Kas teel van Batavia", van 9.1512.30 uur. OOSTBURGWoensdag 9 mrt. in café „De Windt". ZIERIKZEEDonderdag 10 mrt. in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 10 mrt. in ho tel „De Eendracht". KORTGENE: Donderdag 10 mrt. in hotel „De Korenbeurs". Dit kan zodra de besprekingen tussen werkgevers en werknemers in onze pro vincie tot een goed einde zijn gebracht. De bedoelde besprekingen zijn inmiddels aan de gang. TUINBOUW DEN andere kwestie, die senator Geuze aansneed en welke van belang is voor de agrarische be drijfstak in onze provincie, was de toekomst van de tuinbouw. In de eerste plaats werd gesproken over het vestigingsbeleid. Het is bekend, dat de Minister geen voorstander is van een Landbouw- vestigingswet. Wij schreven hierover al eerder. Zoals men weet zijn er in de tuinbouwsector vrij strakke erkenningsregelen, welke vestiging van vele teelten aan verschillende eisen onderwerpen. Het zou ongewenst zijn, zo betoogde de heer Geuze, de bestaande erkenningsregelingen te likwideren. Maar wel dient aangedrongen te worden op verruiming. Dit klemt zeer zeker in een provincie als Zeeland, zo voegen wij hieraan toe, omdat verschillende gebieden uitermate ge schikt zijn voor de tuinbouw. Niet alleen voldoen bodem en klimaat aan de eisen, maar vestiging van tuinbouwbedrijven en omschakeling van landbouw op grove tuinbouw, fruitteelt enz. zou voor vele kleine bedrijven een goed bestaan opleveren en het zou de dreigende ontvolking van ons platteland tegengaan. GRONDPRIJZEN U ER VOLGEN S willen wij de aandacht vestigen op een ander probleem, hetwelk de heer Geuze aansneed. Het betrof de voorgenomen verlaging van het Kapitalisatie-percentage voor tuinbouw- gronden, hetwelk hij toejuichte. Immers hierdoor kunnen voor tuinbouwgronden hogere prijzen wor den betaald, waardoor vestiging vergemakkelijkt kan worden. Dit nu is noodzakelijk, willen de door stadsuitbreiding verdreven tuinders elders een nieuw bestaan kunnen ophouwen. In dit verband willen wij ook nog wijzen op de wenselijkheid, dat domeingronden in de toekomst verkocht kunnen worden. Nog steeds is dit niet het geval en dit belemmert in verschillende gevallen het vinden van een oplossing door middel van sanering. WANNEER bij een Kanaalzoneplan in Zeeuws- Vlaanderen bijvoorbeeld één of meer eigena ren-gebruikers een boerderij op domeingronden zouden kunnen kopen en hun eigen overgebleven grond zouden inleveren om daarmede andere ge- AI' de door de Z. L. M. belegde BLAUW- u MAANZAADMIDDAG wees de Voor zitter van de Z. L. 31. Ir. M. A. Geuze er op, dat er vooral in de oorlog, veel belangstel ling voor dit gewas bestond. Door bepaalde omstandigheden is, alhoewel nog altijd be langrijk, ook in Zeeland de teelt van blauw- maanzaad wat op de achtergrond geraakt. De oorzaken daarvan, de toekomstmogelijk heden, de verwerking en de ziektebestrijding werden op deze middag uitvoerig behandeld. In dit nummer worden in een drietal arti kelen de vele vragen, die het telen van het gewas blauwmaanzaad stelt, op des kundige wijze belicht. Dr. Ir. VAN ROON van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw te Wagen in- gen: „Is blauwmaanzaad een geschikt noodgewas?" pag. 187 P. VERHAGE, specialist plantenziekten R. L. V. D. Goes/Axel: „Ziekten en ziekte bestrijding in blauwmaanzaad". Pag. 188 Ir. D. J. VAN DER HAVE, Direkteur van het Kweekbedrijf en Zaadhandel te Kapelle: „De verwerking van het blauw maanzaad". pag. 189 deeltelijk gedupeerden te saneren, dan zouden heel wat moeilijkheden uit de wereld zijn. Ook hierop wees senator Geuze. Er ligt in de Tweede Kamer nog altijd een motie Biewenga, welke in deze rich ting tendeert. Het wordt zeker tijd, dat de regering hier nu een beslissing neemt. Er zouden natuurlijk voorwaarden en waarborgen aan dergelijke verkopen ge steld kunnen worden, maar men is er in landbouwkringen langzamerhand wel van overtuigd, dat een zekere verkoop mogelijkheid van domeingronden ge schapen dient te worden. S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1