Zeeuwse problemen in de Tweede Kamer r .J waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Overzicht Zitdagen Boekhoud- bureau Deze week No. 2518 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 27 FEBRUARI 1%Ö 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND fR zijn deze week voor Zeeland, en de Zeeuwse landbouw belangrijke be sprekingen gevoerd in de Tweede Kamer, der Staten-Generaal. Dit geschiedde niet met de Minister van Landbouw, want deze verdedigde zijn Begroting voor het dienstjaar I960 aan de andere zijde van het Binnen hof, in de Eerste Kamer. Hierop hopen wij nader terug te komen. Het was ditmaal bij de behan deling van de Begroting van Verkeer en Waterstaat, dat een aantal Kamer leden^ zaken ter sprake brachten, welke betrekking hadden op Zeeuwse wensen en het was Minister Korthals, die hierop inging. HET is begrijpelijk, dat in een provincie als Zee land de zaken, die onder Waterstaat ressor teren, belangstelling ondervinden. Meestentijds is ook de landbouw betrokken bij de vele vraagstuk ken en wensen, die er op dit terrein leven. Voor het vervoer van de landbouwprodukten bijvoor beeld, zijn de veertarieven van belang. Ten aanzien van deze tarieven over de Westerschelde heeft de Minister nu in de Kamer medegedeeld, dat hij aan Gedeputeerde Staten van Zeeland een voorstel heeft gedaan tot vermindering van de tarieven voor voetgangers, bromfietsers en fietsers. Voor een dergelijke beslissing hebben wij altijd al ge vreesd. Natuurlijk hebben wij geen bezwaar, dal de last voor deze categorieën verminderd wordt, maar, wanneer er van tariefsverlaging sprake is, dan moet men daar ook het gemotoriseerde vervoer in betrekken, omdat daarmede dé last voor het bedrijfsleven en dus ook voor de 'and- bouw verminderd zou worden. En dit bedrijfs leven moet in eerste instantie zorgen, dat er in Zeeuws-Vlaanderen welvaart komt. DE ONTWIKKELINGSPLANNEN VOOR ZEELAND EEN andere zaak, die de landbouw gedeeltelijk direct, gedeeltelijk indirect, raakt, is de uit voering van de bestaande plannen, die Zeeland tot ontwikkeling zouden moeten brengen. Zoals men weet bestaan er een drietal, namelijk het Zuid-Sloe- plan, het Kanaalzóneplan en het Kreekrakplan. Dit laatste is een ontwikkelingsplan voor West-Bra bant, waarbij echter Oost-Zeeland eveneens in een beperkte mate betrokken wordt. Ook over deze drie plannen zijn in de Kamer heel wat mededelingen gedaan, die licht werpen op het stadium, waarin zij verkeren. Koudekerke: Woensdag 2 maart in hotel „Walcheren" (van 9.001.00 uur). Oostburg: Woensdag 2 maart in café „De Windt". Terneuzen: Woensdag 2 maart in hotel „Des Pays-Bas". Zierikzee: Donderdag 3 maart in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 3 maart in hotel „De Eendracht". St. Maartensdijk: Donderdag 3 maart in hotel „Hof van Holland". De Minister bleek bereid het bui tendijkse gedeelte van het Sloe- plan te laten uitvoeren. Dit be tekent voor de landbouw niet veel meer, dan dat de werkgelegenheid in dit deel van Zeeland kan toene men. Gezien het overschot aan werkkrachten in onze provincie, be staat hiertegen geen enkel bezwaar. NIEUWS VAN DE 31e INTERNATIONALE LANDBOUW WERKTUIGEN TENTOONSTELLING TE PARIJS Op de foto is een grajintransporteur niet flexibele koker -fabrikant J. Martin Co - BreteuïI-sur-Noye - afgebeeld, TEN aanzien van het binnendijkse gedeelte bleef Minister Korthals op het standpunt staan, dat het bedrijfsleven eerst van zijn belangstelling om zich aldaar te vestigen, moet blijk geven. Wel wil de regering overweg®® de afsluitdijk vervroegd aan te leggen. Wanneer dit binnendijkse gedeelte in uitvoering komt, zullen de boeren in de om geving zeker heel wat last ondervinden. Het zal voor onze organisatie zaak zijn te zijner tijd hen met raad en daad ter zijde ie staan, zoals dit nu reeds geschiedt voor hen, die door de uitvoering van de verbreding van liet kanaal TerneuzenGent, gedupeerd drei gen te worden. HE#KANAALZONE PLAN WIJ zijn hier dan tevens aangeland bij het twee- de grote plan, dat in Zeeland zal worden ge realiseerd. Want terwijl de ontwikkeling van het Sloe in de toekomst begint op te doemen, is de zaak voor Zeeuws-Vlaanderen al beklonken. Er is overeenstemming tussen België en Nederland én de werkzaamheden zullen spoedig een aanvang nemen. v Hier gaan vele hectaren goedé cultuurgrond ver loren. terwijl een enorme hoeveelheid baggerspecie ergens een plaats zal moeten vinden Reeds geruime tijd heeft de georganiseerde land bouw zich met de vele problemen rond dit plan bezig gehóuden. Zelve werd een plan opgesteld om met deze grond en bagger bestaande landbouw gronden in de nabijheid te verbeteren, kreken te dichten enz. Een en ander is aan Rijkswaterstaat ter bestu dering aangeboden. Daarnaast wordt getracht een billijke en redelijke schadevergoeding voor eigena ren en gebruikers van de op te offeren gronden te verkrijgen. Een commissie van vertrouwensman nen van dé gedupeerden werd gekozen en een com missie van eigen taxateurs aangesteld. Besprekin gen werden gevoerd met de betreffende functio narissen van Rijkswaterstaat en met de „Zeeuwse Kamerleden". Een audiëntie bij Minister Korthals werd aangevraagd en een bespreking met de Vaste Commissie van .Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer. Zo men ziet is er niet stil gezeten. Het lid van de Tweede Kamer, de heer C. F. van der Peijl, heeft bij de behandeling van de Begroting over al deze zaken gesproken en heeft aangedrongen op het instellen van een "N Problemen rond de Landbouw voorlichting- door Ir. C. S. KnottnerusPag. 171 Boerderij en organisatie Pag. 172 Bemesting en verzorging van grasland. Wetenswaardigheden voor Werkgevers. In Engeland minimumprijzen voor aardappelen vastgesteld Pag. 173 Vee en Vlees: Het produkt- schap in liet offensief Pag. 171 In melk en zuivel: Vertrouwt de Minister de zaak nset? Pag. 175 West Zeeuws-Vlaanderen im porteert Belgische hengst Gail- lard de BiénvènePag. 176 Nieuws van de Landbouwwerk- tuigententoonstelling te Parijs Pag. 177 De TuinbouwpaginaPag. 179 agrarische vertrouwenscommissie in de Kanaal- zóne voor onderhandelingen over grondaanko pen, waardoor de sfeer aanzienlijk verbeterd zou worden. Het is begrijpelijk, dat wij vol komen achter de woorden van de heer v. d. Peijl staan en dankbaar zijn, dat hij deze kwes ties, voor hen die hun grond moeten afstaan, heeft aangesneden. HET KREEKRAKPLAN TENSLOTTE kunnen wij opmerken, dat over het Kreekrakplan niet veel nieuws te vertellen valt, daar dit npg in het beginstadium van onder zoek verkeert. De opnieuw te openen onderhande lingen met België over de AntwerpenRijnverbin ding spelen hierbij ook een grote, zo niet beslissen de rol. Al met al een week, waarin de Zeeuwse problemen, welke ook voor de landbouw van zo'n groot belang zijn, in het volle dag licht kwamen te staan. S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1