S Het Dagelijks Bestuur besprak DE heer J. B. Becu doet enkele mededelingen in zake de akkerbouwaangelegenheden. waarin opgenomen DE BOERENJEUGD i akkerbouw. No. 2511 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 20 FEBRUARI 1%0 48e Jaargang De Minister is voorts van plan de garantieprijs voor de fabrieks-aardappelen te realiseren via een toeslag per 100 kg aardappelmeel aan de fabrieken. Hij wil deze toeslag mede afhankelijk maken van de uitkomsten der andere gewassen in de veenkolo niën. Een dergelijk beleid acht de vergadering moeilijk aanvaardbaar, daar de uit te betalen prijs aan de telers hierdoor een soort inkomenssluitpost dreigt te worden. Het beleid ten aanzien van de voedergranen zal niet van betekenis gewijzigd worden. De uitzaai van de wintertarwe is groter dan ver leden jaar en bedraagt 88.000 ha. Het bijmengings percentage zal volgens de mening van het Bestuur zeker gehandhaafd dienen te worden. Naar aan leiding van deze kwestie ontspint zich een interes sante diskussie over de bakwaarde van de zachte en de harde tarwe en de smaak van het brood. De heer Becu deelt in dit verband mede dat pogingen van kwekerszijde om te komen tot tarwerassen, die met behoud van de tegenwoordige eigenschappen, een betere bakwaarde hebben, zullen worden ge stimuleerd. Over een eventuele brouwgerstregeling voor oogst 1060 worden de eerste oriënterende bespre kingen gevoerd tussen het Landbouwschap en ver tegenwoordigers van de landbouworganisaties in het zuidwesten van het land. Ten aanzien van de suiker worden besprekingen gevoerd inzake een mo gelijke rekening-courantregeling voor overschotten en tekorten van de in landse suikerproduktie tussen de geor ganiseerde landbouw en de suiker industrie. Wanneer een oplossing van dit moeilijke en ingewikkelde vraag stuk mogelijk is, zullen voorstellen aan de regering worden gedaan. WERKGEVERS AANGELEGENHEDEN IY£ heer C. J. van der Werff doet uitvoerig mede- delingen over de besprekingen, welke landelijk gevoerd zijn en provinciaal gevoerd worden over de lonen. Er is landelijk tussen werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een loonsverhoging in de vrije sfeer van 4 Dit geldt voor de akker- en weidebouw. Ten aanzien van de tuinbouw liggen de eisen van de provinciale vertegenwoordigers der werk nemers hoger. Het bestuur acht dit niet aanvaard baar. Voor het verzoek van de werknemers om aan dé vaste arbeiders in de tuinbouw het gehele jaar een zelfde weekloon te betalen, wordt in de vergade ring wel iets gevoeld, mits dit fakultatief zou ge steld worden. TUINBOUW UET Bestuur-zal aan de tuinbouwkommissie der Z. L. M. verzoeken zich te beraden over de vraagstukken rond de erkenningseisen en de teelt vergunningen, daar deze kwesties, mede door de uitspraak van de Sociaal Economische Raad, ur gent zijn geworden. Men is voorlopig van mening dat niet onaanzienlijke verruiming in sommige sektoren mogelijk moet zijn. Voorts werd uitvoerig van gedach ten gewisseld over het voornemen de kapitalisatiefaktor voor tuinbouw- gronden te verlagen. Aangezien er aan deze kwestie zoveel facetten zitten, mede gezien in het kader van de prijs politiek van alle landbouwgronden, wordt besloten dit punt opnieuw te agenderen, waarbij aan dr. ir. Ubbink verzocht wordt dit vraagstuk in te leiden. BLAUWMAANZAADMIDDAG HE aandacht van belangstellenden wordt geves- tigd op de Blauwmaanzaadmiddag, welke in Goes op 26 februari zal worden gehouden en waar aan vele facetten van de teelt van dit gewas aan dacht zal worden gesteed. TREKKERSERVICE-REGLEMENT IIET is gebleken dat nog te weinig traktoren ge- kocht worden onder de bepalingen van het trekkerservice-reglement. Deze bepalingen worden door het Bestuur zeer nuttig geacht. Besloten wordt dat de kringbesturen een verte genwoordiger van de Stichting „Mechanisatie- Centrum" in hun vergadering zullen uitnodigen om met hem na te gaan op welke wijze meerdere bekendheid aan dit reglement te geven. RUU.VERKAVELING KLEVERSKERKE UET konceptplan wegen en waterlopen van de ruilverkaveling Kleverskerke kan, gezien de ontvangen adviezen, de goedkeuring van het Dage* lijks Bestuur wegdragen. CONSULENT BOERDERIJENBOUW HE heer A. M. Geluk wil namens Schouwen-Du!-* veland dank brengen aan de onlangs ontslagen consulent voor de boerderijenbouw, ir. Bouma. voor zijn goede adviezen bij de wederopbouw van boer-* derijen na de oorlog en de ramp. Wij vestigen de aandacht op de: BLAUWMAANZAADMIDDAG die op 26 februari a.s. door de Zeeuwse Land bouw Maatschappij des namiddags 2 uur in de Prins van Oranje" te Goes onder leiding van Ir. M. A. Geuze, voorzitter der Z. L. M., zal worden gehouden. Op deze middag zal gesproken worden over: Blauwtnaanzaadieelt in de praktijk, door de heer J. W. Scheele, landbouwer te Boschkapelle. Ziekten en ziektebestrijding in blauw- maanzaad, door de heer P. Verhage, R. L. V. D. Goes. Welke mogelijkheden biedt de blauvv- maanzaadteelt in de toekomst?, door de heer ir. E. van Roon, Proefstation voor Akker- en Weidebouw, Wageningen. if Verwerking van blauwmaanzaad, door de heer ir. D. J. van der Have, Kweekbedrijf en zaadhandel te Kapelle. if Samenvatting, door de heer dr. ir. C. W. C. van Beekom, Rijkslandbouwconsulent te Goes. Leden en belangstellenden van harte wel kom AKKERBOUWAANGELEGENHEDEN. ZEEUWS LAMB KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappij, ge houden op maandag 15 februari I960 te Goes. De Voorzitter, ir. M. A. Geuze, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het zal noodzakelijk zijn de areaalheffing voor de kwekersvergoedingen wat te verhogen, tenein de de kwekers een redelijke beloning voor hun arbeid te kunnen geven. Spreker behandelt vervolgens de nota van het sekretariaat van het Landbouwschap over de posi tie van de vlasteelt in Nederland en West-Europa. In het Landbouwblad van vorige week heeft hier over al het een en ander gestaan. Veel zal afhan gen van de vraag of, en hoeveel, de Russen .zullen exporteren en tegen welke prijzen. De positie blijft daardoor voor de vlasteelt vrij onoverzich telijk. Het Bestuur betreurt het dan ook in dit ver band dat de Minister van Landbouw reeds defini tief besloten moet hebben geen steun meer te ver lenen. Officieel Orgaan ran de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ «n de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND DE LOONONDERHANDELINGEN. ERKENNINGSEISEN EN VESTIGINGS- VERGUNNNGEN IN DE TUINBOUW. 25 JAAR HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING TEN PLATTELANDE Ter gelegenheid van hei 25-jarig jubileum van deze Stichting een foto van de elementeit van een keukenkoffer", door de leraressen voor de visuele voorlichting gebruikt. Men leze pag. L56 en 159.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1