Ruslands zorgen rond de landbouw r J waarin opgenomen DE BOERENJEUGD OVERZICHT Deze week ufo. 2515 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 6 FEBRUARI 1%0 48e Jaargang ZEEUWS LAHBBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND OESPRAKEN wij vorige week enkele vraagstukken van de Amerikaanse landbouw, deze week willen wij de zorgen eens bezien, die dat andere machtige land met zijn agrarische produktie heeft. Nog niet erg lang geleden was het moeilijk, zo niet onmo gelijk, zich een beeld te vormen wat er op dit gebied in de grote tegenspeler van het Westen gaande was. Juist in land- bouwkringen vroeg men zich af of de Russen de agrarische markten in de Westelijke landen niet op de een of andere dag met een overvloed van goedkope produkten zouden trachten te overstromen en daardoor te ontwrichten. WORDT DIT DE TOEKOMST? Maaidorsen in graantanks en verder transi>ort de toekomst grotere vormen aannemen. van losgestort graan zal En (Firma Kuiken te Emmeloord.) DEZE vraag deed zich met name reeds voor in de sector van het vlas, waarvan Rusland veruit de grootste producent is, maar sloeg ze ker ook op de granen. De laatste jaren, onder het bewind van de nieuwe dictator Chroesjtsjef, komen er wat meer gegevens los over de landbouwproduktie, die ech ter goed bekeken moeten worden. Het blijkt uit aankondigingen van het communistische partij apparaat, uit verslagen van de zittingen van het centraal-comité van de partij en uit uitspraken van Chroesjtsjef, meer en meer, dat het doel van het landbouwbeleid is de produktie van Amerika in te halen en te overtreffen. Om dit te bereiken zijn er sedert 1953 geweldige inspannin gen gepleegd. Zo werden er meer dan 100 mil jard roebel geïnvesteerd, honderdduizenden op geleide kaderleden ingezet, liefst 40 miljoen ha nieuw land ontgonnen en werden de staatsma chine- en tractorenstations, die remmend werk ten, grotendeels opgeheven. MAAR wat sedert de dagen van de revolutie in 1917 nooit gelukt was, namelijk het Rus sische dorp communistisch te maken en tevens een hoge produktie voort te brengen, is ondanks deze inspanningen nog niet verwezenlijkt. Ook de jongste zitting van het centraal comité van de communistische partij, hetwelk van 22 tot 25 december te Moskou werd gehouden en geheel gewijd was aan de landbouwvraagstukken, heeft geen andere conclusie mogelijk gemaakt. Wel werd daar in lange redevoeringen uiteengezet, dat de maisopbrengst in de Chroesjtsjef Kol- chose in Wolhynië zo gestegen was en dat de aflevering van vlees van de Stalin Kolchose in het gebied van Krasnojarsk zo buitengewoon ge weest is, maar niemand vertelde nu hoeveel graan, suikerbieten, aardappelen enz. in de Sow- jet-Unie in 1959 was geoogst. Er werden, zo lezen wij in de „Neue Zuercher Zeitung", beloften gedaan voor hogere opbrengsten in de komende jaren, maar de harde feiten, dat de doelstelling, om in het eerste jaar van het zeven jarenplan 8 meer opbrengst te ver krijgen, is mislukt en dat er 20 minder is geoogst dan verleden jaar, werd ver doezeld door alle sterke verhalen. GRAANOOGST BLEEF ACHTER UET is namelijk bekend, mede uit ernstige verwijten, die de Sowjetregering tot de graanverbouwers richtte, dat de oogst aan gra nen 9 miljoen ton achter bleef bij 1958. Andere cijfers zijn zelfs veel hoger, want de 9 miljoen ton slaan alleen op de staatsaankopen. Ofschoon men de oppervlakte suikerbieten met Va mil joen ha uitbreidde, was de opbrengst in 1959 on geveer 47 miljoen ton tegen 54 miljoen ton in 1958. Vandaar ook dat Rusland suiker koopt in Cuba. Ook andere gewassen hebben slechte opbreng sten gegeven. Alleen katoen en vet zijn vooruit gegaan, wat dan ook luide is aangekondigd. De erkenning van al deze feiten is natuurlijk een pijnlijke zaak geweest, want vooral de graan- produktie moet volgens het gevoerde landbouw beleid, sterk omhoog gaan. In de eerste en voornaamste plaats wordt als oorzaak aangegeven de grote droogte van de zo mer 1959. Maar daarnaast bestaat een sterk ver moeden, dat thans uit gaat komen, wat westelij ke en zelfs Russische deskundigen reeds lang hebben voorspeld. "LJ ET nieuw ontgonnen land in Siberiü en Kazachstan bestaat meest uit zeer lichte gronden met een gering humus- gehalte. Bij droog weer en harde wind, welke beide in deze gebieden veel voor plegen te komen, treedt het gevaarlijke verschijnsel van de erosie op. Vooral wanneer men jaarlijks met graan terug komt. Een zelfde situatie dus als in «Ie Tarwegordel van de Verenigde Staten van Amerika, waar men door de ervaring geleerd, het gevaar van erosie bestrijdt door braken met stoppel, strip-farming en dergelijke. IN de ontgonnen Russische gebieden is dit ver schijnsel, zo meldt het blad ,,Ernahrungs- dienst", mede oorzaak van de tegenvallende re sultaten, ondanks de dringende waarschuwingen van landbouwdeskundigen. Deze hebben reeds lang vruchtwisseling bepleit, waardoor de jaar lijkse opbrengsten weliswaar kleiner worden, maar de vruchtbaarheid van de bodem behouden blijft. Maar hier komt juist de grote zwakte van het communistische systeem tot uiting. Want van bovenaf is eenvoudig bevolen jaren achter een dezelfde graansoort te verbouwen met het nu bekende gevolg. De leiding in Moskou wil Amerika inhalen, maar met forceren komt men er in een bedrijfs tak als de landbouw nu eenmaal niet. VOORLOPIG GEEN DUMPING DE debatten in de genoemde zitting van het centraal comité van de communistische par tij hebben duidelijk aangetoond, dat het Russi sche dorp nog ver verwijderd is van de organisa tie, prestatie en mechanisatie, zoals Chroesjt sjef die zich in zijn „Agrostad" voorstelt. De op lossing van de agrarische vraagstukken zal de Russische dictator ook in de toekomst voor heel wat economische, politieke en sociale problemen stellen, omdat nu eenmaal, zo schrijft het reeds genoemde Zwitserse blad, vee en gewassen niet groeien volgens Lenins leer inzake de overgang naar het communisme, noch naar de wensen en theorieën van de heer Chroesjtsjef. En ook de 45 miljoen boeren, die zelve weinig of geen be lang hebben bij de uitkomsten, zijn juist daarom maar moeilijk in beweging te krijgen. T N ieder geval kan geconstateerd wor- *- den, dat voorlopig voor graandum- ping op grote schaal geen vrees behoeft ie besiaan. Of deze situatie ook in de verdere toekomst blijft bestaan is weer een andere vraag. Niet ontkend kan worden, dat Rusland een groot land is en dat de mogelijkheden er liggen. Dat deze mogelijkheden door het huidige economische en politieke systeem niet benut worden behoeft nog niet te be tekenen, dat dit niet zal veranderen. Onzes inziens ware het voor de Wes telijke wereld het verstandigste zich nu, door gezamenlijk optreden, reeds zo sterk mogelijk te maken. Men slape niet, doch wake. Hoe sneller men de onder linge concurrentiestrijd in de banen van een grotere eenheid leidt des te beter. Want wanneer men verrast wordt en zwak is door de onderlinge strijd, kan een verdediging wel eens te laat komen. S. Denkt eraan U op te geven voor de Z. L. M.-excursie Deltawerken. In dit nummer is de kaart voor opgave aan de deelname Ingesloten De E. E. G. melk- en zuivelvoor- stellen van de Europese Commis sie pag- 104 Tuinbouwrubriek en winterbe- spuiting in de fruitteelt pag. 111 en pag. 110 Uienteelt: Nu de zaaitijd nadert pag. 112 Transport- en bedrijfsorganisatie op het akkerbouwbedrijf. Ir. F. ('ooiman pag. 1L3 Transportmogelijkheden in en rond de bedrijfsgebouwen. J. G- van Liere I>ag'. 114 Marktsituatie aardappelen pag. 115

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1