Amerikaanse landbouwproblemen ook voor ons van belang r J waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Overzicht nOOR de overvloed aan problemen, die zich in de eigen vaderlandse land bouw voordoen, wordt wel eens vergeten, dat er ook elders moeilijkheden zijn, die hun invloed uitoefenen op de situatie in ons kleine land. Het prijsbeleid van onze regering, de industrialisatie met haar ge volgen voor boerenstand en platteland, de sterke mechanisatie en de ontwikkeling van wetenschap en techniek en het beleid om de structuur van de Nederlandse land bouwbedrijven te verbeteren, nemen van zelfsprekend practisch al onze aandacht in beslag. Deze week Rassenkeuze Suikerbieten Pag. 87 -\ No. 2514 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 30 JANUARI 1%Ö. 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND LANDBOUWTRANSPORT VRAAGT UW AANDACHT! De inleiding: door Ir. A. Duinker op de Transport en bedrijfsorganisatiedag te Goes giehouden, is op pagina 92 opgenomen. In ons volgend nummer komen wij op de andere, tijdens deze dag-, behan delde onderwerpen terug. MAAR toch menen wij, dat het goed is, zo nu en dan de blik over onze grenzen te werpen om te zien wat daar aan de hand is. Ongetwijfeld zul len wij in de komende weken in deze kolommen de voorstellen van de E. E. G.-commissie om te komen tot een Europees landbouwbeleid aan be schouwingen onderwerpen. Reeds thans worden daarover in onze Afdelingen en Kringen lezingen gehouden. De vraagstukken, die een dergelijk ge meenschappelijk landbouwbeleid opwerpt, worden door vele belanghebbende groepen van alle kan ten bestudeerd. Wij hopen daar dus op terug te komen en wijden dan vanzelve beschouwingen aan die landen, waarmede Nederland de Euromarkt gaat vormen. Nu echter willen wij iets vermelden over de agrarische problemen, welke zich in de twee grote wereldmarkten voordoen, namelijk in Amerika en Rusland waarbij wij deze week aandacht willen besteden aan Amerika. Wij lazen hierover in ver schillende, meest buitenlandse bladen, interessante artikelen. HET GROTE AMERIKAANSE PROBLEEM IN de grote Amerikaanse republiek kampt de regering en met name de staatssecretaris van Landbouw, Benson, nu reeds jaren met schier on oplosbare problemen. De steunprijsregelingen kos ten de schatkist, en dus de belastingbetaler, jaar lijks meer en de kosten worden voor dit jaar op liefst 10 miljard dollar geschat. Zij zijn tevens de oorzaak van de steeds stijgende overschotten aan landbouwprodukten, die noch in het binnenland, noch in het buitenland een afzet vinden. Het valt daarom niet te verwonderen, dat er juist onder de belastingbetalers steeds meer weerstand komt tegen een beleid, dat geen enkele oplossing geeft voor dit vraagstuk. Natuurlijk zoeken de regering en de President: der Verenigde Staten. Eisenhower, koortsachtig naar een aanpak, welke een kans op succes in houdt. De heer Benson, die nu zeven jaar Minister van Landbouw is en reeds meerdere pogingen heeft aangewend, welke echter allen door het Con gres (Volksvertegenwoordiging) hetzij getorpe deerd werden, hetzij zodanig verzwakt, dat zij krachteloos werden, heeft thans nieuwe vérstrek kende plannen uitgewerkt om aan de overproduk- tie een halt toe te roepen. De kern van zijn voorstellen scheen te bestaan uit een straffere doorvoering van o.a. de onttrekking van meer land aan de akkerbouwproduktie, meer onderzoek naar nieuwe toepassingen en afzetmoge lijkheden van landbouwprodukten, gro tere export van de overschotten en een meer op de werkelijkheid afgestemde basis voor de bepaling van dc steun prijzen. waartegen de regering de pro- dukten overneemt. HET is vooral tegen het stelsel, volgens welk de de steunprijzen worden berekend, dat be zwaren bestaan. Hierbij wordt namelijk de zoge naamde pariteitsfactor gebruikt. Deze factor geeft de verhouding weer tussen de prijzen van de pro- dukten, die de boer verkoopt met die van de prij zen der artikelen, die hij kopen moet. Daar deze factor nog altijd zijn basis vindt in de verhouding, zoals die tussen bovengenoemde prijzen in de jaren 19101914 lag, acht men dit systeem totaal ver ouderd, daar geen rekening gehouden wordt met de geweldige ontwikkelingen, die zich od alle ge bied ook in de. landbouw hebben voorgedaan. De tegenstanders van dit systeem bevelen een steunprijs aan, welke het gemiddelde is van de marktprijs van de laatste drie jaren, waarbij de staatssecretaris zelfs gemachtigd zou moeten wor den de steunprijs op 75 tot 90 van deze gemid delde marktprijs vast te stellen. Een dergelijk systeem werd reeds in 1958 voor de mais doorgezet, doch leidde tot een grotere op brengst, tot een zware prijsval en tot een grote uitbreiding van het mestvee met prijsdaling. Maar het kost de schatkist heel wat minder. DIT JAAR GEEN OPLOSSING WAAROM nu wordt de bestaande regeling niet veranderd? Er zijn twee redenen, die nauw met elkaar samenhangen. Hoewel de produktie van de Amerikaanse boe ren groter is dan ooit tevoren en mede daardoor de schatkist een groter bedrag dan tevoren moet uit trekken. zien diezelfde boeren hun inkomen steeds verder dalen. De verwachting is, dat hun inkomen verder zal teruglopen tot circa 10 miljard dollar. Stijgende produktiekosten en dalende prijzen van de mais, varkens, pluimvee en eieren zijn de oor zaken, terwijl ook de pariieitsverhouding daalt. De boeren worden steeds ontevredener, voor al daar de welvaart voor alle andere bevolkings groepen meer en meer toeneemt. Het zijn vooral de kleinere bedrijven, die het gelag betalen, daar de grote zich nog wel redden kunnen, dank zij hun vermogen via grote investeringen hun pro duktiekosten te doen dalen. Elke verslechtering van de positie van de landbouw stuit op een énorm verzet in de kringen der agrariërs en een afstappen van de bestaande pariteitsformule wordt als een ernstige inbreuk op de rechten van de boeren beschouwd. De tweede reden, dat er waarschijnlijk niets zal gebeuren en dat de heer Benson zijn zin niet zal krijgen, is te vinden in het feit. dat dit jaar de presidentsverkiezingen plaats vinden. De aan de macht zijnde republikeinse partij is niet vergeten, dat. de in 1948 kansloos geachte democraat Truman zijn onverwachte zege voor namelijk behaalde, doordat hij in de typische land- bouwstaten de boeren op zijn hand wist te krijgen. De republikeinen missen hun grote trekpleister Eisenhower, die niet herkiesbaar is. Hun kandidaat, Nixon. wil zeker nu geen maatregelen genomen zien, die de reeds bestaande ontevredenheid onder de boeren, nog zal vermeerderen. Hij voelt niets voor Bensons plannen. Om deze redenen is het waarschijnlijk, dat de problemen, waaronder de Amerikaanse landbouw zwaar gebukt gaat, ook dit jaar niet nader tot een oplossing zullen komen. Dat de overschotten hun invloed uit oefenen ook op onze eigen Nederlandse landbouwvraagstukken, staat vast, al kunnen wij met dankbaarheid consta teren, dat zij niet maar wildweg op de wereldmarkt verschijnen. Maar in het algemeen prijsdrukkend werken deze overschotten zeker. Indirect heeft ook onze landbouw belang bij een gunstige oplossing van het Amerikaanse over- schottenvraagstuk. En daarom is het onzes inziens goed de situatie, zoals die daarginds is, aan een, zij het zeer sum miere beschouwing te onderwerpen. Over de toestand in dat andere machtige land. Rusland, hopen wij, voor zover men er van af weet, volgende week te berich ten. S. Mogelijkheden precisiezaai - machines Pag. 83 Boerderij en organisatie Pag. 84 Regeling afkoop zoutsehade Pag. 85 Zaaizaadontsmetting bij zo mergewassen Pag. 36 De mechanisatie bij de vee verzorging Pag. 89 De hengstenkeuringen in Zeeland Pag. 90 Tuinbouvvmaehines op de RAI Pag. 95 Mededelingen, markt enz. Pag. 97

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1