KORT VERSLAG r J Zitdagen Boekhoud- bureau Deze week No. 2513 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 23 JANUARI 1960. 48e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD I? Officieel Orgaan van de waarin opgenomen DE BOERENJEUGD ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappij, gehouden op maandag 18 januari I960 te Goes. HE Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot alle aanwezigen. Spreker wil, daar dit de eerste vergadering in het nieuwe jaar is, allen eën gelukkig en voorspoedig 1960 toewensen in gezin, funktie en bedrijf. Hij dankt voor de vele goede wen sen, die hem bij de jaarwisseling werden toegezonden. DE voorzitter spreekt zijn verheu genis uit over het feit dat Ir. Haenen, hersteld, de vergadering weer kan bijwonen. De heer P. J. J. Dekker dankt de voorzitter namens de aanwezigen voor zijn woorden en wenst ir. Geu ze voor 1960 alle goeds toe voor zijn gezondheid, voor zijn gezin, bedrijf en in zijn vele werk. De heer Haenen dankt op zijn beurt de voorzitter voor zijn woor den en voor het medeleven, tijdens zijn ziekte betoond. VOORSTELLEN E. E. G. DE beoordeling van de voorstellen van de Commissie voor de Europese Economische Gemeen schap om te komen tot een gemeen schappelijk landbouwbeleid door het bedrijfsleven is in volle gang. De Akkerbouw- en Veehouderij kommis sies van het K.N.L.C. hebben hun mening in adviezen aan het Hoofd bestuur neergelegd. Dr. Mansholt heeft de voorstellen op een vergadering, belegd door het Landbouwschap, nader toegelicht en de principes verdedigd. Het Dagelijks Bestuur is van me ning dat de voorstellen in het alge meen gesproken goed in elkaar zit ten. Wel kan verwacht worden dat zij op verschillende punten wijzigin gen zullen moeten ondergaan. Na de uitvoerige behandeling in de vorige vergadering van het D. B., waarvan het verslag is opgenomen in het Zeeuws Landbouwblad van 24 december j.l., volstaat de vergade ring met te verwijzen naar de toen maals opgestelde konklusies. Deze luidden dat men de export positie van de Nederlandse landbouw een delikaat punt achtte en men van mening was dat naar beter veilig stelling van deze belangen gestreefd dient te worden. Ook dient gewaakt te worden tegen te excessieve prijs- niveau's, die onze agrarische konkur- rentiepositie op den duur slechts kunnen schaden. RAAD VAN DE LANDBOUWVOORLICHTING I\E heer A. J. Groenewege brengt verslag uit van de laatste ver gadering van de Raad van de Land- Wissenkerke: Woensdag 27 jan. in hotel „De Kroon". Oostburg: Woensdag 27 jan. in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 28 jan. in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 28 jan. in café „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 29 jan. in café „Huysse" van 9.00 tot 1.30 uur. bouwvoorlichting. Deze besloot het gehele eiland Tholen onder het streekverbeteringsplan te brengen. Tevens bespreekt het Bestuur het werkprogramma voor de consulent- schappen voor 1960. Speciaal wordt nog gevraagd hoe het staat met de eiwitkontróle van de melk, welke in Zeeland op gang begint te komen en naar voorlichting op het gebied van de graszaadteelt en de gladiolen- teelt. De voorzitter verzoekt aan het einde van het jaar een verslag over de werkzaamheden in verband met dit werkprogramma. GROND- EN PACHTZAKEN "T\OORDAT het consulent- schap voor Grond- en Pachtzaken is opgeheven en het apparaat van de Grond kamer geen adviezen meer mag geven volgens de bepa lingen van de nieuwe Pacht wet, dreigt er voor de leden een vacuum te ontstaan. Het Bestuur besluit een kleine kommissie in te stellen, wel ke aan het Dagelijks Bestuur moet rapporteren hoe de be hoefte aan voorlichting op dit voor de leden zo belang rijke terrein door de Z.L.M. dient te worden opgevangen. In deze kommissie worden aangewezen dc heren A. J. Groenewege, W. Koster en P. Wielemaker, terwijl de heer Geuze zelve als voorzit ter zal optreden. BENOEMINGEN DE heer C. J. van der Werff zal worden voorgedragen als be stuurslid van de Afdeling Zeeland van de B.V.A.B. en de heer W. Kos ter als lid van het Scheidsgerecht. De algemeen sekretaris wordt aangewezen als lid van de onderwijs- kommissie van het K. N. L. C. HERVERKAVELING WALCHEREN VAN de Herverkavelingscorn-t missie Walcheren is een schrijven ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat ten aan zien van de schade ten gevolge van de uitvoering van de drainage in 1959 is besloten dat deze direk- te schade ten gevolge van uitvoe ring van werken alsnog naar de gebruikelijke normen zal worden vergoed. Aan het Bureau van Uitvoering is opdracht gegeven de hiervoor benodigde gegevens te verzame len. Voorts wordt medegedeeld dat na een nauwkeurig onderzoek is vastgesteld dat de drainagebe hoefte van de hoger gelegen gron den op Walcheren voor het me rendeel even groot is als van de reeds gedraineerde gronden. De Herverkavelingscommissie heeft dan ook opdracht gegeven tot drainage van alle werkelijk drainage-behoeftige bouwlandka vels. Tenslotte vermeldt het schrij ven dat niet teruggekomen kan worden op het reeds in 1957 ge nomen besluit de oogstvergoeding voor het tweede gewas na egali satie niet meer uit te betalen, wegens de beperkte geldmiddelen. Het Dagelijks Bestuur spreekt zijn verheugenis uit over de eerste twee punten en zijn teleurstelling over het laatste. PROEFBEDRIJF PLUIMVEETEELT PEN verzoek van de Vereniging tot bevordering van de Pluim veehouder in Zeeland een jaarlijkse subsidie te verstrekken voor het op gerichte Proefbedrijf te Wissekerke zal nader worden bezien. Besloten wordt dit bedrijf van de zomer te bezoeken. AFSCHEID M. DE BRUIJNE DE Voorzitter richt woorden van afscheid tot de heer M. de Bruijne, die als voorzitter van de kring Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en als lid van het Dagelijks Bestuur is afgetreden. Hij schetst de heer De Bruijne als iemand, die in zijn kring een geziene figuur was en die lange jaren zeer veel en belangrijk werk voor de boe renstand en voor de Z. L. M. heeft verricht. Onze organisatie is hem daar uiterst dankbaar voor. Het moet voor de heer De Bruijne voldoening geven dat zijn zoon tot zijn opvolger is gekozen. Dat deze door ziekte niet aanwezig kan zijn betreurt de voorzitter en de beste wensen voor een spoedig herstel gaan naar hem uit. De heer Geuze hoopt de heer M. de Bruijne nog vele malen als vriend te mogen ontmoeten. |YE heer De Bruijne dankt voor U deze woorden en voor de pret tige en vruchtbare samenwerking met de voorzitter, het sekretariaat en alle leden van het Dagelijks Be stuur. De sfeer was altijd vriend schappelijk en toch zakelijk en dat maakte het werk tot een vreugde, die spreker missen zal. Hij wijst de leden van het Dagelijks Bestuur op hun mooie, doch tevens zware en verantwoordelijke taak, daar zij als voormannen steeds op de bres die nen te staan voor de boerenbelangen en hun leden goed dienen aan te voelen. De heer De Bruijne wenst allen en de Z.L.M. het allerbeste voor de toekomst toe. De Landbouwwerktuigenten toonstelling; geopend. Pag. 63 Een overzicht van deze ten toonstelling door J. G. van Liere. Pag. 65 Mechanisatie en organisatie door Ir. A. Moens. Pag. 64 Mechanisatie van de suiker bieten door E. Strook. Pag. 7t Welke werktuigen voor de aardappeloogst door H. van Essen. Pag. 71 Allen medewerkers aan het Instituut voor Landbouw techniek en Rationalisatie te Wageningen. De Hengstenkeuring Pag. 67 Overzicht van de tentoonstelling „Het Landbouwwerktuig" in de R.A.I. te Amsterdam Voor de vrouw. L. J. G. Tuinbouw. Pag. 68 Pag. 69 Pag. 73 En de markt als gewoonlijk op de laatste pagina. Pag. 79

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1