BALANS UITGANGSPUNTEN De dagen lengen EN waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Overzicht No. 2510 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 2 JANUARI 1%0 *9. 48e Jaargang: ZEEUWS LAHDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND WANNEER onze lezers dit blad onder ogen .krijgen is het jaar 1960 reeds begonnen en hebben vele Nieuwjaarswensen geklonken. Ter wijl wij dit schrijven spoedt het oude jaar zich ten einde. Het is een wonderlijk iets, dit rustpunt, dat de zich voortsnellende mens nodig heeft om een blik achteruit en een blik vooruit te slaan. Want ofschoon de oudejaarsdag gelijk is aan de Nieuw jaarsdag, maken wij gaarne voor onszelven de balans op en vragen ons af wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Welnu, laat ons dit ook hier in het kort trach ten te doen. Een verkorte balans dus over 1959, bestaande uit enkele grote posten en daarna een beschouwing over de uitgangspunten voor 1960. Meer kan dit laatste nooit zijn, want wat ons te wachten staat weten wij niet. Niet voor het ko mende jaar. zo min als voor elke komende dag of elk volgend uur. DE WERELD ALS eerste en voor de mensheid belangrijke post staat daar de wereldsituatie. Er is in 1959 door de staatslieden op grote schaal gereisd. Het lijkt wel of de heren de smaak te pakken hebben gekregen. Het aantal uren, dat staats hoofden en hun ministers van Buitenlandse Za ken in straal- en andere vliegtuigen hebben door gebracht zal moeilijk te tellen zijn. De grote vraag, die gesteld kan en moet worden is, of de verhoudingen tussen de landen verbeterd zijn door deze nieuwe vorm van diplomatiek overleg. Zonder voor pessimist te worden gehouden, zien wij op dit laatste gebied maar weinig vooruit gang. De grote tegenstelling tussen Oost en West is blijven voortbestaan. Men kan wel naarstig propageren, dat een samenleven van twee ver schillende stelsels naast elkaar in gezonde onder linge wedijver zeer goed mogelijk is, maar dan verdoezelt men toch waar het werkelijk om gaat. r\E dagen lengen alweer, het donkerste ligt achter ons. Of is het licht van is Kerstmis al weer verflauwd? Het is een vraag, die zo aan het einde van 1959, bij het begin van 1960, wanneer velen de balans plegen op te maken, bij ons mag opkomen. Ik las onlangs dat God bezig zou zijn uit onze gezichtskring te ver dwijnen. Het was ermee, werd geschreven, als met het huis, Akkerlust geheten dat ergens midden in een stad viel op te merken. Vroeger had het midden in zijn akkers en weiden gelegen en had het ieders oog getrokken op weg naar de stad. Doch de stad had zich uitgebreid en langzamerhand was zij hei bedrijf genaderd, zodat het aan de stadsrand kwam te liggen. Tenslotte had de stadsuitbreiding dé boerderij opgeslokt en nu lag Akkerlust al lang in een straat, omgeven door kan toren en fabrieken, door scholen en flats, door bromfietsenwinkels en televisie zaken. Het uitzicht er op was volkomen benomen en afgeschermd door de mo derne stad. Zou het zó zijndat op deze wijze God uit de gezichtskring van de mensen van ons geslacht bezig is te verdwijnen? Lezers, misschien wilt gij in de tijd van de jaarwende deze vraag voor U zelf eens trachten te beantwoorden. Doch als wij boeren tezamen terugzien op het jaar, dat achter ons ligt, dan moet o?is toch de afhankelijkheid in ons werk ten opzichte van de Schepper vóór in de mond liggen. In geen 100 jaren is het zo droog geweest. Dat betekende voor velen buiten onze provincie vooral, maar ook voor niet weinigen in ons gewest, machteloosheid. Machteloosheid om er van te maken wat nodig was voor leef tocht voor het vee. Machteloosheid om er ook economisch van te maken, wat nodig was voor levensonderhoud van het gezin en vooruitgang van het bedrijf. Groter tegenstelling dan tussen het zoute water van 1953 en de droogte van 1959 leek wel niet mogelijk, maar uiteindelijk resulteerde wel eenzelfde gevolg: afhan kelijkheid, nederigheid, besef van 's mensen onmacht. En waar dit alles bij anderen leidde tot opstandigheid, de conclusie: machteloosheid, bleef dezelfde. Laten wij nu niet denken dat een plattelandsmens beter zou zijn dan een stads mens. Laten wij ons wat dat aangaat alleen realiseren, dat in dit deel van ons boerenwerk het uitzicht op God's Almacht dagelijks tot ons komt. In dat geloof ligt het donkerste weer achter ons, reikt het licht van de ster van Bethlehem weer over de volle spanne van 1960 heen, lengen de dagen steeds weer opnieuw. M. A. GEUZE. Poortvliet. De tegenstelling zit hem in wezen niet in de eco nomische sector. Zij vindt haar oorsprong in het geestelijke vlak. Het is de vrijheid van de mens in een zekere vrijwillige gebondenheid tegenover de dwang van bovenaf zonder enige vrijheid. De dwang, die om gehandhaafd te kunnen worden, gepaaid gaat met leugen, bedrog, geweld, met tanks, atoombommen en raketten. In ieder geval staat als voordeelpost op onze balans over 1959, dat oorlog verre van ons bleef. Moge deze post onveranderd blijven. NEDERLAND IN het eigen land kregen wij een nieuwe re gering, waarin voor het eerst na de oorlog geen socialisten zitting hebben. Of deze regering nu ook een andere koers zal gaan varen, dient nog te worden afgewacht. De post, die hiervoor op onze balans staat is nog een weinig dubieus, hoewel er zeker tekenen zijn, die erop wijzen. Met name in de sector van het loonbeleid zijn de teu gels iets vrijer gelaten. Maar over teveel onder werpen zal onze ministeriële ploeg nog met na dere nota's aan onze volksvertegenwoordiging het voorgestelde oeleid uit de doeken doen. Met name geldt dit voor het voor het bedrijfsleven zo be langrijke terrein van de belastingen. Ons land en ook onze provincie werden voorts verder geconfronteerd met de problemen, die er vast zit een aan onze snel groeiende bevolking, met de voortschrijdende maar op te weinig plaat sen zich concentrerende industrialisatie. Het in dustriële bedrijfsleven maakt opnieuw een tijd van voorspoed mede, waardoor het werkloosheids vraagstuk tot een minimum beperkt bleef. Het zijn allen voordeelposten. DE LANDBOUW WANNEER wij onze landbouwsector bezien, dan hebben wij een jaar achter de rug met zeer grote verschillen in uitkomsten. Het aanhou dende droge weer heeft het onkostencijfer laag gehouden. Dit kan als een voordeelpost aange merkt worden. De actie voor de droogtegebieuen is in Zeeland snel en bevredigend verlopen. Het is goed gezien, dit provinciaal af te werken, want landelijke apparaten werken wel eens log en traag. Dit is nu eenmaal het gevolg van onze verdeeldheid in de organisatiewereld. Des te ver heugender is het, dat in eigen provincie de orga nisaties onmiddellijk als één man de hulpactie hebben gevoerd. Uiteindelijk zijn de organisaties er voor het boerenbelang en niet om der wille van zichzelve. Een nieuwe Minister van Landbouw verdedigde met" jeugdig vuur een beleid, dat op het punt van de garantieprijzen afwijkt van dat van zijn voor gangers. Daartegenover wordt het beleid, dat moet leiden tot een verbetering van de omstan digheden, waaronder de landbouw moet werken, met kracht voortgezet. Dit past tevens in de voor stellen voor een Europees landbouwbeleid, welke door de Commissie voor de E.E.G. zijn bekend gemaakt. Deze voorstellen vormen zeker een nieuwe post op de balans, maar voorlopig weten wij niet of zij een debet- dan wel een credit- post voor de Nederlandse landbouw zullen beteke nen. In ieder geval vormen zij een van de uitgangs punten waarmede wij het Nieuwe Jaar ingaan. Er zal heel wat over gesproken worden in de zes landen, die de Euromarkt gaan vormen. DE Z.LJVf. TENSLOTTE is daar de eigen organisatie, onze Z.L.M., die haar 118de levensjaar ingaat. Wie de laatste Algemene Vergadering te Middel burg heeft medegemaakt, zal erkennen, dat zij kerngezond is en- vol leven. Dit komt doordat de leden meeleven en van hun belangstelling blijk geven. Moge dit ook het uitgangspunt zijn voor 1960. Bestuur en secretariaat zullen hun best blijven doen de belangen van de Zeeuwse boerenstand zo goed mogelijk te behartigen, getrouw aan de tra ditie van meer dan een eeuw. Moge zo het Nieuwe Jaar voor alle lezers een gelukkig jaar worden. S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1