EKATIN MMl TEELT EN VERZORGING VAN POOTGOED Welk deel ontving de boer van de consumentenprijs RIJKS HOGERE LANDBOUWSCHOOL DORDRECHT systemisch insecticide en acaricidd hoge acute doding - lange werkingsduur - weinig giftig SANDOZ bladrolziekte in pootaardappele»! vergelingsziekte in voeder- en suikerbieten virusziekten in aardbeien zuigschaden in zaad teeltgewassen, hooi- en weidegras en groenteteelt in de volle grond, van Dijl, Dordrecht ZATERDAG 9 MEI 1959 373 HET winnen van pootgoed voor eigen gebruik is op vele bedrijven een vaste en goede regel. Al» de marge tussen kosten en opbrengsten kleiner gaat worden, moet er op ,,de kleintjes" gepast worden. Bij hoge pootgoedprijzen en lage kg-prijzen voor de aardappelen kan het telen van eigen poot goed voordelig zijn. Na aankoop van prima uitgangsmateriaal kan dit één jaar, soms twee jaar voor vermeerdering gebruikt worden, afhankelijk van selecteur en verdere omstandigheden. Tl LHOEWEL het rapport van het L.E.Ï. over het deel, dat de boer van de consumentenprijs ont vangt, reeds enige tijd geleden uitgekomen is, wil len wij toch, zij het in het kort, nog enige gegevens uit dit rapport vermelden. Het ligt voor de hand, dat de boer zich vaak verbaasd afvraagt, gezien de vaak lage prijzen voor vele agrarische produkten af boerderij en de veelal hoge prijzen van de eindprodukten in de klein handel, wat zijn funktie in het produktieproces nu eigenlijk waard is. Het L.E.I. heeft op verzoek van het Landbouw schap deze vraag voor enige voedingsmiddelen na gegaan en in nota no. 119 de resultaten medegedeeld. In nota 126 zijn in een overzicht de belangrijkste gegevens uit dit rapport samengevat. Alleereerst dient vermeld te worden, dat aah de absolute uitkomsten van dit onderzoek geen al te grote waarde moet worden gehecht. Het basis materiaal, dat nodig is om het producentendeel van bepaalde voedingsmiddelen op de juiste wijze te berekenen, is over het algemeen van zodanige aard, dat niet op absolute juistheid aanspraak gemaakt kan worden. Het onderzoek betrof een vijftal produkten, t.w. aardappelen, brood, eieren, melk en suiker. Voor het produktiejaar 1956-'57 werden de vol gende cijfers verkregen. Consu Produ Produkt Een menten centen heid prijs prijs Aardappelen 100 kg 20,25 f 9,09 Blank waterbrood 800 gr 0,43 0.26 Bruin brood 800 gr 0,39 0,26 Eieren 1 kg 2,57 1.99 Melk 100 kg 38,59 24,71 Suiker 100 kg 84,58 35,47 Distri Produ butie centen- marge deel Aardappelen ƒ11,16 45 Blank waterbrood 0,17 38 Bruin brood 0.13 39 Eieren 0,58 77 Melk 13,88 64 Suiker 25,73 40 Vergeleken met voorgaande jaren bleken de hier boven genoemde resultaten weinig daarvan af te wijken. Alleen het producentendeel van aardappe len gaf voor de oogstjaren 1954-'55 en 1956-'57 45 °/o te zien, daarentegen voor de twee oogstjaren 1953-'54 en 1955-56 resp. 56 en 53 UIT een gegeven ovèrzicht ter vergelijking van het producentendeel van overeenkomstige produkten in Nederland en de Verenigde Staten blijkt, dat het producentendeel in de meeste geval len in Nederland hoger ligt dan in de V.S. Waar schijnlijk zal dit voornamelijk het gevolg zijn van hogere transport- en distributiekosten. HOEWEL het L.E.I. uitdrukkelijk stelt, dat aan het gegeven cijfermateriaal geen absolute waarde kan worden toegekend, kan naar aanlei ding van deze cijfers toch wel een enkele algemene opmerking gemaakt worden. Het gedeelte van de consumentenprijs dat de boer ontvangt, kan over het algemeen maar zeer matig genoemd worden. Dat de Amerikaanse boer er nog wat slechter afkomt, is slechts een schrale troost. Uit deze gegevens kan tevens geconcludeerd worden dat de eis om de afzet en distributie zo doelmatig mogelqk te doen plaats vinden, gerecht vaardigd is. Het komt ons op zijn minst billijk voor, wanneer de marges tussen boer en tussenhandel redelijk verdeeld zijn. B. C.A.O. BOOMKWEKERIJ CONTRACTJAAR 1959-1960 EEN hervatting van de onderhandelingen tussen de partijen, betrokken bij de C.A.O. voor de Boomkwekerij in Nederland, contractjaar 1959-1960, heeft tot overeenstemming geleid. De voornaamste wijzigingen t.o.v. de vorige C.A.O. liggen op het terrein van de lonen. Ondanks het feit, dat in de sierteeltsector de werkclassificatie (nog) niet ten grondslag ligt aan het loonbeleid, ondervindt het loonniveau in deze sector toch een opwaartse druk onder invloed van de resultaten van de werkclassificatie in de land- en tuinbouw. Volgens onze voorlopige berekeningen zullen de weeklonen voor vaste arbeiders in de provincies Noord- en Zuid-Holland (uitgezonderd Boskoop) en de stad Utrecht gaan gelden (de huidige lonen ver melden wij tussen haakjes): vakarbeiders f 71,—* (68,11), geoefende arbeiders f 66,25 (64,42) en on geschoolde arbeiders f 60,50 (60,46). In de overige gebieden (uitgezonderd „Moer- heim" en Zeeland) bedragen deze lonen voor: vakarbeiders f 69,(66,geoefende arbeiders f 64,75 (62,30) en ongeschoolde arbeiders f 58,50 (58,34). Behoudens goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars zal de nieuw© C.A.O. ingaan op 1 mei 1959. Selectie OM te selecteren dient men te beschikken over een vroeg gewas met een regelmatige stand. Het vroeg selecteren is nodig om de kans op be smetting zo klein mogelijk te houden en een vroeg gewas om voor de rooidata van een behoorlijke op brengst verzekerd te zijn. Selecteren betekent uit zoeken. Het gaat hier om zo vroeg mogelijk de zieke planten te verwijderen. Dit is nodig omdat de virus ziekten heel gemakkelijk van de ene plant op de andere worden overgebracht. Dit kan o.a. gebeu ren door bladluizen en/of aanraken. Het is dus zaak om, voordat de luizen de smet stof van de zieke planten naar de gezonde kunnen overbrengen, de zieke te verwijderen. In het spuiten met systematische middelen heb ben wij een belangrijk middel om het overbrengen van de smetstoffen door bladluizen te verminde ren. De eerste bespuiting dient plaats te hebben zodra alle planten behoorlijk boven staan. Na ver loop van 10 dagen kan een tweede bespuiting plaats hebben. Op deze manier krijgen wij een periode van drie weken waarin de kans op besmetting ge ringer is dan zonder bespuiting. In deze periode krijgt de selecteur voldoende tijd om alle zieke planten te verwijderen. Bij het telen van pootgoed onder de Zeeuwse klimatologische omstandigheden geeft de bespui ting met systematische middelen een belangrijk hulpmiddel om gezond pootgoed te verkrijgen. Goed selecteren blijft echter noodzakelijk. Men dient hiermee te beginnen zodra de planten elkaar raken, vooral in het begin dient het selecteren her haaldelijk plaats te hebben. Goede resultaten zijn alleen te bereiken indien de boer werkelijk belang stelling voor de selectie heeft. Bij het selecteren moeten 5 punten in acht ge nomen worden: 1. Zieke planten niet uittrekken maar voorzichtig uitsteken; planten niet afschudden (luizenver spreiding). 2. Uitgestoken planten niet laten liggen of onder de arm meenemen (luizenvsrspreiding), maar op bergen in luisdichte zak. X Zakken niet op het eind van het veld leeg- storten (luizenspreiding). 4. Moederknol en reeds gevormde knollen mee nemen (om opnieuw uitlopen te voorkomen). 5. Zieke planten op afdoende wijze onschadelijk maken (op composthoop brengen of begraven). De gebruikelijke methode om een lipje pootgoed voor eigen gebruik vlak naast of tussen de con sumptie-aardappelen te leggen, blijkt wel zeer fu nest te zijn voor het gezond houden van het poot goed. Het vroeg rooien en looftrekken f* EDURENDE de zomer vermeerderen de luizen zich, terwijl er ook gevleugelde ontstaan. Door deze gevleugelde luizen wordt de besmettingskans veel groter. Om deze luizenvluchten en daarmede dus da ziekteverspreiding voor te zijn, moeten we het loof van de aardappelen verwijderen om daardoor in fectie te voorkomen. In de praktijk komt dat neer op een bewerking met de loofklapper plus dood spuiten of het looftrekken. Het resultaat van beide bewerkingen moet zijn dat alle bovengrondse delen volledig verwijderd zijn. Is dit loofverwijderen onmogelijk of te duur, dan moet gerooid worden. De rooidata worden door de N.A.K. jaarlijks tijdig bekend gemaakt voor het ter keuring aange geven pootgoed. Houdt deze data voor uw eigen pootgoed eveneens aan. Bewaring en opslag DE behandeling tijdens ei? na het rooien moet zo voorzichtig mogelijk gebeuren. Elke beschadi ging is een poort voor ziektekiemen. Pootaard.ippe- len moeten zó bewaard worden dat ze niet bevrie zen, verbroeien of uitlopen. Hiervoor is een tem peratuur tussen 2 en 4 graden Celcius het beste. In een luchtgekoelde bewaarplaats hebben we dit het meest in de hand, zowel in bakjes als losgestort bewaard. Bewaring in kleine hopen van 1 m breed met een zeer licht gronddek is mogelijk. Toch is de temperatuur vaak te hoog. In een glazen poter bewaarplaats wordt de temperatuur tijdens zon- bestraling meestal te hoog (broeikassysteem). Dit bezwaar vervalt in de luchtgekoelde bewaarplaats. Een juiste teelt en een goede verzorging brengen bij pootgoed altijd hun geld op. R.L.V.D. Goes. A. SCHOONDERWOERD. Aan de volgende leerlingen van de Rijks Hogere Landbouwschool te Dordrecht werd op vrijdag 24 april j.l. het einddiploma uitgereikt: L. Belonje, Ede: A. v. d. Berg. Moordrecht; A. A, Biesheuvel (met lof), Middenmeer; H. J. Boogert, Borssele; L. de Borst (met lof), Papendrecht; M. Cappon, Arnhem; W. G. Dieléman (met löf Hoek (Z.); B. van Donge (met lof), Rotterdam: A. van JCssen, Wageningen; J. van Gorsel, Rilland-Bathji K. Griffioen, Rotterdam; J. v. d. Heiden. Rotter dam; E. v. d. Heuvel, Utrecht; C. W. Hoogstrate, Ter Aar (Z.-H.); M. Janse, Vlissingen; M. de Jonge, Drimmelen; P. de Jonge, Drimmelen; P. Koorevaar, Wijngaarden; A. A. van Nieuwenhui- zen. Anna Jacobapolder; G. van Nieuwpoort, Ca-* pelle a. d. IJssel; A. Olieman, Leidsedam; C. Oskam. Wijngaarden; C. Slingerland, Hekendorp;i J. A. Smak, Groet (gem. Schoorl); J. Soudijn, Voorburg; H. W. F. Swart, Hoogland; M. ten Wol- de, Beemster; J. R. Wolthuis, Oude Niedorp. Afgewezen: Geen. A. A. Biesheuvel werd de Dr. Ir. D. S. Huizinga* medaille toegekend. &/A? Een doelbewuste vroegtijdige bladluisbestrijding voorkomt; - 'i. EKATIN mag tot één maand voor de oogst wor* den toegepast. Verkrijgbaar bij Verdugt's agented, Jebo-depots en plaatselijke coöperaties.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 9