BLADLUIZEN AASYSTEM ONKRUIDBESTRIJDING IN GLADIOLEN LANDBOUWBUREAU WIERSUM - GRONINGEN N.V. ORGACHEMIA BOXTEL 3 FISONS-producten van wereldnaam Phenoxyleen Legumex Sevfox (THIOMETON) .Vraagt Uw leverancier of: ORGACHEMIA nu in de handel gebracht door de N.V. ORGACHEMIA te Boxtel onkruidbestrijding in granen. combinatie van verschillende MCPA-zouteni daardoor minder afhankelijk van weersomstandigheden een belangrijk voordeel voor landbouwer énloonspuiterI (MCPB) spaart de klavers doodt de onkruiden (akkerdistel en scherpe boterbloem In het bijzonder) klaverrijke kunstweiden granen met klaver als ondervrucht grasland met witte klaver onkruidbestrijding in ERWTEN en YEZELVLAS (dinoseb) Door zijn kwaliteit en betrouwbaarheid het meest toegepaste productl Vraagt om onze "Onkruid"-brochure ZEEUWS LANDBOUWBLAD pJET steeds terugkerende gevecht tegen het onkruid vraagt van de land- en tuinbouwer veel tijd en moeite. Tussen de gewassen onderling is er een groot verschil betreffende de onkruidgroei in het groeiseizoen van het gewas. Zo zal men bij de teelt van witlof, bieten en aardappelen in het begin enige moeilijkheden ondervinden; in het latere groeiseizoen zal het gewas echter over heersen en het nog kleine aanwezige onkruid verstikken. T2IJ uien en gladiolen is dit echter niet het geval. Hier zal gedurende het gehele groeiproces het onkruid actief zijn. Bij de teelt van gladiolen onder vindt men met de onkruidbestrijding vooral moei lijkheden wanneer het gewas een hoogte heeft be reikt van plm. 50 cm. Het met de hand of machine verwijderen van het onkruid kan dan leiden tot een behoorlijke beschadiging van het gewas. Het ras speelt hierbij een grote rol. Voorkomen is beter dan genezen en het is dus raadzaam te trachten het onkruid de baas te zijn voordat zich deze moeilijk heden voordoen. Kon onkruid in vroeger jaren alleen met de hand of machine worden bestreden, de laatste jaren komen ook de chemische middelen ons te hulp. Deze middelen kunnen we onderscheiden in drie groepen, nl.: a. Middelen welke alleen voor de opkomst van het gewas mogen worden gebruikt. b. Middelen welke we na de opkomst van het ge was kunnen gebruiken. c. Middelen welke zowel voor als na opkomst kun nen worden gebruikt. Bij de onderstaande beschouwing zal het u dui delijk zijn, dat er verschillende combinaties moge lijk zijn. Middelen, te gebruiken voor de opkomst van het gewas PCP-oliën Deze middelen hebben door hun contactwerking een prima onkruiddodende werking. Uitgezonderd gras. worden alle éénjarige onkruiden er door ge dood. Van de PCP-oliën wordt 40-70 liter/ha ge bruikt, welke worden verspoten mét 200-1000 liter water/ha. Bij voorkeur te spuiten op droog onkruid en niet bij fel drogend weer of tijdens regen. Chloor I.P.C. Dit is een middel met langere nawerking. Chloor I.P.C. is goed werkzaam tegen éénjarige grassen, muur, perzikkruid en éénjarige brandnetels en in kiemplantstadium tegen verschillende andere on kruiden. Kruiskruid wordt er echter niet door ge dood. Door Chloor I.P.C. kan aan vlas behoorlijke schade worden aangericht. Het is dus raadzaam, daarmee rekening te houden. Een afstand van 200 meter tussen het te behandelen perceel en het perceel vlas, kan voldoende worden geacht om schade te voorkomen. Naarmate de temperatuur stijgt, wordt het effect van de Chloor I.P.C.-bespui- ting minder. Ook een grondbewerking na de be spuiting doet het effect grotendeels verloren gaan, tenzij dit zeer oppervlakkig gebeurt. Van Chloor I.P.C. gebruikt men 4-6 liter/ha, wat met 500-1000 liter water/ha dient te worden verspoten. Spuit niet bij veel wind. Het beste is te spuiten op een vochtige grond en bij niet te hoge temperaturen. M.C.P.A. Dit is ook een middel met langere nawerking en vooral goed werkzaam tegen ganzevoet en nacht schade, alsmede tegen kruiskruid. Het is een zeer goedkoop onkruidbestrijdingsmiddel, maar men moet er ook wel zeer voorzichtig mee zijn. Bij het spuiten zal men er vooral voor moeten waken dat niets op naburige percelen terecht komt, waar het grote schade aan de gewassen zou kunnen toe brengen. Men gebruikt 1 kg actief materiaal/ha, wat wil zeggen dat wanneer men een 20 produkt heeft, men 5 kg per ha dient te gebruiken. Het dient te worden verspoten in 500-1000 liter water/ha. Spuit niet bij winderig weer; ook niet bij hoge temperaturen. Normaal groeizaam weer met een behoorlijke luchtvochtigheid, op een iets vochtige grond, zijn de beste omstandigheden. Houdt u aan datgene wat op het etiket staat aangegeven. Combinaties van middelen, welke voor de opkomst kunnen worden gebruikt PCP-oliën Chloor I.P.C. Een middel met een contactwerking plus een middel met een langere nawerking. De te gebrui ken hoeveelheden zijn van PCP-oliën 40-70 liter, van Chloor I.P.C. 4 liter/ha. Te verspuiten met 500-1000 liter water/ha. Weersomstandigheden als bij Chloor I.P.C. vermeld. M.C.P.A. Chloor I.P.C. Beide middelen met een langere nawerking. Met deze combinatie wordt een heel front van on kruiden bestreden. De te gebruiken hoeveelheden zijn: M.C.P.A. 1 kg actief materiaal, Chloor I.P.C. 4 liter/ha. Dit dient te worden verspoten met 500-1000 liter water/ha. Weersomstandigheden als bij M.C.P.A. vermeld. Middelen, te gebruiken na opkomst van het gewas Chloor I.P.C. Dit kan dus ook na opkomst worden gebruikt. Veelal zal echter de temperatuur te hoog zijn, waardoor een groot deel van het effect van de be spuiting verloren gaat. Zijn de weersomstandig heden echter enige tijd gunstig, dan heeft men met dit middel zeer goed resultaat. De te gebruiken hoeveelheid is 4 liter/ha. Verspuiten met 500-1000 liter water. D.N.O.C. Kan zowel vóór als na de opkomst van het ge was worden gebruikt. Het is een zeer goedkoop onkruidbestrijdingsmiddel, maar ook zeer giftig. Wanneer dit wordt gebruikt, zal men ook uiterst voorzichtig moeten zijn. De te gebruiken hoeveel heid, zowel voor als na opkomst, is 5 kg D.N.O.C» van een 80 produkt/ha, welke dient te worden: verspoten met 800-1000 liter water/ha. Toepassing na de opkomst alleen op afgehard gewas, dat maxi maal 5-15 cm hoog is. Spuit niet bij winderig of regenachtig weer. Het beste resultaat wordt, be reikt op een droog gewas, bij bedekte lucht en een hoge luchtvochtigheid. Regen, kort na de bespui ting, heeft een ongunstige werking. Algemene richtlijnen ■DEDENKT: dat door het overwaaien van onkruidbestrij dingsmiddelen op naburige percelen grote schade kan worden aangericht; dat het aanbeveling verdient om veel water te gebruiken. Dit verhoogt het effect van de bespui ting en het risico van overwaaien wordt kleiner; dat door het niet goed schoonmaken van de spuitbus veel fouten zijn gemaakt. Maak daarom de spuitbus na gebruik goed schoon. Een klein restje van een onkruidbestrijdingsmiddel, achterge bleven in de spuitbus, kan bij volgend gebruik schade aanrichten; dat vele middelen giftig zijn en er al verschiN lende kleine en grote ongelukken mee zijn gemaakt. Neem daarom de voorzorgsmaatregelen in acht en vooral, ruim de leeggekomen verpakkingsmiddelen goed op. Kinderen schijnen nu eenmaal dol te zijn op wat de ouderen weggooien. Tenslotte: houdt u aan dat wat er op het etiket staat aangegeven. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Rijkstuinbouwvoorlichtings-: dienst. A. SPRUIT. in bieten, erwten en aardappelen worden radicaal gedood door: het betere systematische middel, dat tot 1 maand vóór de oogst mag worden toegepast BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 8