BROUWGERSTBELEID OOGST 1959 AKKERBOUWAANGELEGENHEDEN 371 Resultaat van het overleg tussen de betrokken groepen TUSSEN het Landbouwschap en het Centraal Brouwery Kantoor (C.B.K.) heeft de laatste maanden zeer intensief overleg plaats gehad over het te voeren beleid met de brouw- gerst O&gst 1959. By het overleg met het C.B.K. is overeenstem ming bereikt over het standpunt, dat enerzyds de telers een redjelyke beloning moeten ontvangen voor de voortbrenging van een ook buiten de grenzen zeer gewaardeerd kwaliteitsprodukt, terwyl anderzyds de Nederlandse brouwerijen er aanspraak op kunnen maken om in de gelegenheid te worden gesteld hun grondstoffen-behoefte by voorkeur in het binnenland te kunnen dekken op een voor beide partijen aannemelijk prijsniveau. VOORTS is met het C.B.K. overeengekomen, dat, wanneer de grondstoffenbehoefte van het C.B.K. op deze basis (grotendeels) is gedekt, de export van brouwgerst onbelemmerd kan plaats hebben en dat in de toepassing van het systeem van tnonopolieheffingen dan geen aparte maatregelen voor brouwgerst behoeven te worden getroffen, zo dat bij export van brouwgerst de restitutie wordt gegeven zoals deze ook voor voergerst geldt. Verder is overeenstemming bereikt over de wijze, waarop aan de meergenoemde voorwaarde zgu moeten worden voldaan, n.l. door middel van het bieden van de gelegenheid aan handel en coöperaties om op een nader overeen te komen prijsbasis contracten af te sluiten met het C.B.K, tot een hoeveelheid van 40.000 ton. Volledige overeenstemming werd bereikt over de telersprys voor boerenschone (brouw-) gerst (n.l. f 28,20 per 100 kg en f 28,50 bij contractering vóór 15 juli), welke als uitgangspunt zou moeten dienen voor de contractprijs, dus verhoogd met handels marge (kosten van bewerking, etc.). VOORWAARDE voor het slagen van een derge lijke regeling was uiteraard de medewerking van de tussenhandel, omdat het technisch niet te verwezenlijken is, dat het C.B.K. rechtstreeks con tracten afsluit met de telers. De coöperaties heb ben zich in beginsel bereid verklaard aan de con tractregeling mede te werken, onder voorwaarde, dat overeenstemming zou worden bereikt over de marge. De particuliere handel kon echter met de contractregeling niet akkoord gaan, omdat zij van mening was, dat de belangen van de particuliere handel door de invoering van zulk een regeling zouden worden geschaad. Van de zijde van het Landbouwschap is er bij het C.B.K. op aangedrongen de contractregeling, toch door te voeren, in de overtuiging dat, ondanks het afwijzende standpunt van de organisatie van de handel, toch tal van individuele handelaren con tracten met het C.B.K. zullen afsluiten. Alhoewel het C.B.K. gaarne tot een oplossing in de geest van het contract wil komen, öcht men het van die zijde toch wel bezwaarlijk dit door te zet ten zonder medewerking van de organisatie van de handel, omdat in de gegeven omstandigheden on voldoende waarborgen aanwezig zijn dat het C.B.K. via de contractregeling de benodigde hoeveelheid brouwgerst op basis van de overeengekomen telers- prijs van f28,20 beschikbaar zou krijgen. JN de laatstgehouden vergadering van de hoofd afdeling Akkerbouw van het Landbouwschap zijn verschillende punten behandeld, waarvan wij noemen: UNIFORME GRAANTOESLAG. Bij de hui dige toeslagregeling voor op lichte gronden geteelde voedergranen wordt een aanvullende toeslag ver leend ter overbrugging van het verschil in markt prijs en kostprijs. Deze toeslag wordt voor rogge en haver afzonderlijk berekend en per ha uitge keerd. Daarnaast is thans een extra toeslagbedrag a 25 miljoen gulden voor voedergranen in het voor uitzicht gesteld. De hoofdafdeling Akkerbouw acht het gewenst deze bedragen uit te keren in de vorm van een uniforme toeslag per ha, dus ongeacht de geteelde graansoort. Daardoor zal enerzijds de rogge tenminste aan zijn kostprijs komen, terwijl ander zijds voor de andere voedergranen de reeds eerder bepleite „compensatie voor het verlies van vrije uitloop" wordt gerealiseerd. Een dergelijke toe slagregeling dient ook voor de toekomst te worden gecontinueerd. Een uniforme toeslag prikkelt tot de nationaal-economisch meest verantwoorde rich ting van de voedergraanteelt. TARWEREGELING. Constaterende dat de verhoging van de z.g.n. staffel tot f 0,35 per 100 kg per maand heeft geleid tot een betere afzet en prijsvorming, adviseert de hoofdafdeling deze staf fel op dit bedrag te handhaven. Ter ondersteuning van de tarwemarkt zal voorts het V.I.B. (het vroegere A.V.A.) regelmatig in de markt moeten komen. De hoofdafdeling i3 van mening, dat de binnenlandse tarwe zoveel mogelijk voor de brood bereiding dient te worden aangewend. Zo nodig Brouwgerst in het systeem van monopolieheffingen en restituties "DIJ een door het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten belegde bespreking met de belanghebbende groepen bleek allereerst waar dering te bestaan voor de ernstige poging van de betrokken groepen om in onderling overleg tot een bevredigende gang van zaken te komen, waarbij dus op verschillende belangrijke punten overeen stemming was bereikt. Aangezien echter nog enkele componenten ont breken en het zich laat aanzien, dat door de con tractregeling niet voldoende waarborgen voor een richtige voorziening en een redelijke prijsvorming zullen worden geschapen, zullen eventueel maat regelen moeten worden getroffen om zonodig een correctie op de ontwikkeling te kunnen toepassen. Hierbij moet echter worden voorkomen, dat, zo als vorig jaar noodgedwongen gebeurd is, in de loop van het seizoen moet worden afgeweken van de geldende „spelregels". In dit verband wordt van de zijde van het produktschap een gedragslijn voorgesteld, waarbij de volgende punten in acht worden genomen: a. er moet voldoende ruimte worden geboden voor de realisering van een brouwgerstbeleidzo- ais door het merendeel der betrokken groepen wordt voorgestaan met het doel hierdoor een richtige brouwgerstvoorziening en een aanvaardbare prijs zetting te bevorderen; b. in verband met het feit dat de contractrege ling (nog) niet rond zit, moet de toepassing van maatregelen achter de hand worden gehouden om te voorkomen dat zich met name terzake van de prijsontwikkeling excessen voordoen; c. de spelregels met betrekking tot deze maat regelen moeten vooraf bekend zijn om te voorkomen, dat door tussentijdse wijziging der spelregels, in het bijzonder exportposities worden doorkruist; d. als uitgangspunt voor de in dit gebied na te streven brouwgerstprijs kan worden genomen de door het Landbouwschap en het C.B.K. overeen gekomen telersprijs voor boerenschone gerst van f 28,20 per 100 kg, met dien verstande, dat hierbij hetzelfde prijstraject in acht wordt genomen als in het systeem van monopolieheffingen met de oogst 1959 zal worden toegepast, nl. een uitslag van f 1,50 boven en beneden de middenprijs; e. zolang de telersprijzen zich binnen dit traject bewegen, hoeven door het produktschap geen spe ciale maatregelen voor brouwgerst te worden ge troffen en geldt dus voor brouwgerst dezelfde monopolieheffing en restitutie als voor voergerst; f. wanneer de gemiddelde telersprijs voor brouwgerst naar boven of naar beneden buiten dit prijstraject treedt, zal een correctie moeten worden toegepast, hetgeen zal moeten geschieden door manipulatie met de restitutie bij export. zal hiertoe het bijmengingspercentage dienen te worden verhoogd. HEFFINGEN-ONDERZOEK. De hoofdafde ling acht het gewenst een aantal heffingen op tarwe, brouwgerst, voedergranen en zaden, bestemd ten behoeve van het landbouwkundig onderzoek, te handhaven. BROUWGERSTREGELIXG. Bij vele be sprekingen, welke het Landbouwschap heeft ge voerd met de brouwers, is er naar gestreefd ener zijds de brouweryen tegen redelijke prys van grondstof te voorzien en anderzyds voldoende te kunnen profiteren van de kwaliteitswaardering van de buitenlandse markt. Overeenstemming werd verkregen omtrent een telersprys voor boeren schone brouwgerst van f 28,20 per 100 kg. Helaas blijkt, dat de particuliere handel, op grond van principiële en praktische overwegingen geen mede werking kan verlenen aan het realiseren van leve ringscontracten. Thans kan worden verwacht dat de telersprys voor boerenschone brouwgerst zich zal bewegen tussen f26,70 en f29,70 per 100 kg. AARDAPPELEXPORT. Hoewel in het al gemeen de P.D.-keuring van aardappelen zeer be vredigend verloopt, is nagegaan in hoeverre hierin nog verbetering kan worden gebracht teneinde zo veel mogelyk ie voorkomen dat by voorlopige goedkeuring in het land de desbetreffende partij later in de haven wordt afgekeurd. AARDAPPELMOEHEID. De hoofdafdeling heeft zich uitvoerig beraden omtrent de verdere bestrijding van de aardappelmoeheid. Een voor genomen wijziging van methode van opsporing in In deze gedachte zal dus de gang van zaken zo zijn, dat in het begin van het seizoen wordt gestart met het geven van dezelfde restitutie bij export van brouwgerst als ook voor de voergerst geldt. Zolang de telersprijs voor boerenschone (brouw-) gerst zich beweegt tussen f 28,20 f 1,50 f 26,70 en f 28,20 f 1,50 f 29,70, blijft de voergerst- restitutie van kracht. Zodra de telersprijs boven f 29,70 komt, wordt een nader te bepalen korting op de restitutie toegepast. Een correctie aan de „onderkant" is ook mogelyk, zij het niet onbeperkt. Wanneer n.l. geconstateerd wordt, dat de telersprijs lager is dan f26,70, zyn twee correctie-mogelijk heden aanwezig, n.1. door: le. de restitutie bij export van brouwgerst niet, zoals gebruikelijk is, te bepalen naar de kost prijs ver hogende doorwerking van de monopo lieheffing, doch gelijk te stellen aan de mono polieheffing, welke op dat moment voor gerst geldt. Hier zal in de regel enige ruimte tussen zijn; 2e. de korting van f 1,op restituties, welke wordt toegepast met het oog op het veilig stellen van de positie van de „monopolieheffingenpot", zulks ook in verband met het streven van de im- en exporthandel om terzake van de mono polieheffingen en restituties een zo voordelig mogelijke positie in te nemen, in een dergelijk geval voor brouwgerst niet toe te passen. Van produktschapszijde wordt aangenomen, dat door deze twee elementen voldoende correctiemo gelijkheden „aan de onderkant" aanwezig zullen zijn. Brouwgerst en prysbeleid BIJ voornoemde besprekingen is van de zijde van de hoofdafdeling Akkerbouw van het Land bouwschap gesteld, dat de prijszetting voor brouw gerst in principe los kan worden gezien van de prijs voor gerst, welke door middel van het systeem van monopolieheffingen moet worden nagestreefd. Hierbij wordt overwogen, dat brouwgerst een kwa liteitsartikel is, hetgeen in de prijs van het pro- dukt behoorlijk gewaardeerd moet worden. Dit be tekent dat in de overheidsgarantie voor gerst het „brouwgerstelement" eigenlijk buiten beschouwing moet worden gelaten. In verband met de aan de brouwgerstteelt verbonden „aanwijsbare extra kos ten", dient volgens deze redenering voor andere gerst dan brouwgerst een prijs van f 26,te wor den nagestreefd inplaats van f26,45, zoals door de overheid voor de oogst 1959 voor alle gerst gemid deld is vastgesteld. Dit houdt dan in, dat bij de realisering van deze prijs de prijs van brouwgerst buiten beschouwing moet worden gelaten. Conclusie "tJOEWEL tussen landbouw en brouwers volledige overeenstemming werd bereikt inzake een telersprijs van f 28,20 per 100 kg boerenschone brouwgerst terwijl daarnaast volledig zou kun nen worden geprofiteerd van ontwikkelingen op de exportmarkt bleek het niet mogelijk de ont worpen contractregeling te realiseren. Als gevolg daarvan kan thans worden verwacht, dat de telersprijs voor boerenschone brouwgerst zich zal bewegen op een niveau, liggende tussen f 26,70 en f29,70 per 100 kg. de Veenkoloniën is als minstens even effectief te beschouwen als een intensief grondmonsteronder- zoek. Voor pootaardappelen dient naast de veld- controle het grondonderzoek te worden gehand haafd. Inmiddels komen thans resistente rassen beschikbaar, waardoor ook op besmette grond in de Veenkoloniën weer een aardappelteelt mogelijk is. Over de voorwaarden, waaronder deze rassen beschikbaar worden gesteld, is uitvoerig overleg gepleegd, VLAS. De hoofdafdeling ziet geen moge lijkheden om aan telers, welke meer dan 8.000 kg vlas per ha oogsten, meer verwerkïngscertificaten te verstrekken, tenzij de bonnentoewyzing zou ge schieden op basis van oogsttaxatie, hetgeen de rege ling zeer ingewikkeld zou maken. Het overleg omtrent voorwaarden by eventuele overdracht van Novivlasaandelen aan de A.K.U. is nog gaande. Het is noodzakelyk de belangen van de landbouw bij toepassing van de nieuwe ver werkingsmethode zoveel mogelijk veilig te stellen. KWEKERSWET. De hoofdafdeling acht het scheppen van een 5-jarig monopolie voor de kwekers volkomen in strijd met het principe vati de vrije nabouw van rassen van landbouwgewas sen. Een monopolie past bovendien niet in het systeem van kwekersvergoedingen. Het bestuur van het Landbouwschap zal in de eerstvolgende vergadering over bovenstaande pun ten nader beslissen. „ONS EIGEN HUIS" Verscheidene Zeeuwse leden zonden reeds een bijdrage voor „Ons eigen Huis". Wy danken hen heel hartelijk voor deze spontane reactie en ver trouwen, dat vele leden hun voorbeeld zullen volgen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 7