<"*Door ele /rouw MODESHOW Nieer dan vijfhonderd Zeeuwse Plattelandsvrouwen kwamen in Vlissingen bijeen VAN HET PLATTELAND ONDER REDACTIE VAN MEVROUW L. N. HUIJSMAN—GRIEP ZEEUWS LANDBOUWBLAD 71 DVERTENTIES in de Zeeuwse dagbladen moesten geplaatst worden om de Zeeuwse leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen er op te wijzen dat er op 23 april geen kaarten voor de algemene voorjaarsvergadering aan de zaal verkrijgbaar waren. De hele concertzaal van „Brit- tannia" te Vlissingen was dagen tevoren reeds uitverkocht. Leden, die dus op het laatste nippertje besloten hadden ter vergadering te gaan, moesten teleurgesteld worden en dat was jammer. Im mers allen, die tot de bevoorrechten hebben behoord, waren het er over eens, dat de afdeling Zee land van onze Bond op een gezellige en geanimeerde vergadering kan terugzien. Ditmaal behoefde men ook niet de Jxele dag bjj kunstlicht te vergaderen. Terwijl de dames luisterden naar de diverse agendapunten, zagen zij door de grote ramen van „Brittannia" de blauwe zonovergoten Schelde- mond, waar schepen af- en aanvoeren. ^TAMENS de als gastvrouw optredende Walcherse afdelingen sprak mevrouw Vogelaar-Ni euwen- huyzen, presidente van de afdeling Middelburg, hartelijke woorden van welkom tot het provinciaal bestuur, genodigden en leden, waarna zij de leiding van de vergadering overdroeg aan de provinciale presidente, mevrouw W. van Veen-van Lochem. Deze sprak de volgende openingsrede uit: Vijf jaar geleden TJET is vijf jaar geleden, dat de provinciale ver- gadering op Walcheren gehouden werd en het is voor het provinciaal bestuur heel prettig, dat de belangstelling zo groot is. Het blijkt steeds weer, dat het een goede instelling is, de voorjaarsvergade ring telkens in een andere plaats en zo mogelijk in een ander deel van onze provincie te houden. Hierdoor bezoeken veel meer leden de provinciale vergaderingen en heeft dan déze en dan diè groep een korte reis. Toch kan ik niet nalaten op het betrekkelijke hiervan te wijzen, daar wij, uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen b.v., even vroeg vertrokken zijn als voor de vergadering in Goes. Zonder twijfel was voor velen van u de keuze van dit nog vrij nieuwe gebouw, mede door zijn ligging aan de boulevard, zeer aantrekkelijk. Wij waren eerst van plan het balkon niet te ge bruiken, maar de aanvragen voor kaarten stroom- dden binnen en om zo min mogelijk leden teleur te stellen, kwamen we op dit besluit terug. Bij het begin van deze vergadering wil ik u iets vertellen, waarvan u achteraf zult zeggen: „Ja, dezelfde ervaringen hebben talloze gezinnen in Nederland opgedaan. Mijn dochter, zuster of vrien din is hetzelfde overkomen. Het is eigenlijk een tijdsverschijnsel." Ongeveer tien jaar geleden bleek het noodzake lijk ons algemeen secretariaat van Groningen naar Den Haag te verplaatsen. Het was natuurlijk heel moeilijk een geschikte woning te vinden en helaas is wat dat betreft de toestand nog niet veel ver beterd. Gelukkig bood een bevriende relatie, het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, ons een gedeelte van een huis aan, dat zijn eigendom was. Natuurlijk grepen we dit aanbod met beide handen aan. Ons secretariaat is daar heel prettig gehuisvest geweest, al werd de ruimte in de loop der jaren door de uitbreiding van ons ledental en het werk, zeer krap. Ieder, die door omstandigheden in een noodwoning gewoond heeft, zal dat kunnen begrij pen. Ongemerkt groeit de inboedel en alles wat daarbij hoort zó aan, dat er tenslotte geen plekje meer over is om iets weg te bergen. Wij behielpen ons echter zo goed en zo kwaad als het ging, want wij waren veel te blij met dit benedenhuis. Op een goede, liever gezegd kwade dag, werd ons de huur opgezegd omdat de eigenaar het pand zelf betrekken moest. Dat hij ons welgezind was, bleek uit het feit, dat wij door zijn bemiddeling al heel gauw een ander onderkomen vonden. Samen met de C.B.T.B. konden wij een huis huren in de Sweelinckstraat. Deze benedenverdieping was groter dan die in het vorige huis, dus was de ver andering ook een verbetering. Dit was in 1956. Alles ging goed, tot wij hoorden, dat onze mede bewoner het hele pand gekocht had. Natuurlijk wilden we graag weten waar we aan toe waren en vroegen dus het huurcontract, dat tot 1 januari 1961 loopt, te verlengen. Helaas was dat niet mogelijk, daar de C.B.T.B. te zijner tijd de beschikking wil hebben over het hele huis. Het is gelukkig dat wij dit nu al weten «n dus de tijd hebben om een oplossing te zoeken. Er zijn twee mogelijkheden: le. „Weer proberen een huis of een gedeelte daar van te huren". fa „Een huis te kopen". Gezien de ervaringen en de kosten, die verhuizen en huren met zich meebrengen, waarbij dan nog altijd veel wensen onvervuld blijven, heeft onze accountant desgevraagd ons geadviseerd een pand te kopen. Hiertoe is dan ook besloten. Nu echter is het woord aan ons, leden In ons Bondslied zingen wij altijd: „Wy vrouwen van het land Zijn hecht aaneen verbonden. Wij streven hand aan hand En maken sterk onze Bonden. En in het derde couplet: Kom plattelandse vrouw, Help mee naar uw vermogen. Uw ernst, uw wil, uw trouw, Zal onze kracht verhogen. 'POEN de heer Wiersma, de echtgenoot van één der oprichtsters van onze Bond deze woorden neer schreef, zal hij zeker niet aan een eigen huis ge dacht hebben. Wij stonden toen pas aan het begin, waren daar nog lang niet aan toe. Door de groei in de loop der jaren wijzigden zich de omstandigheden en thans zijn we er beslist aan toe en kunnen we bovenstaande regels mede betrekken op een eigen huis, waar ons algemeen secretariaat gehuisvest kan worden. Dit secreta riaat is het middelpunt van onze Bond, waar de draden samen komen en als een netwerk weer naar onze afdelingen terug gaan. Laten wij, 51.000 vrouwen, ieder ons steentje bij dragen om het huis te bouwen. Na deze openingstoespraak werd de agenda in vlot tempo afgewerkt. A de gezellige middagpauze werd een mode show gebracht door de Emka Public Relations Shows. Deze shows hebben tot doel meer waar dering voor de modeprodukten van Nederlands Fabrikaat aan te kweken. Men begon bij het begin, nl. de foundationartikelen, dus beha's en korsetten. Immers, wil de bovenkleding goed zitten, dan moet het fundament voor die kleding in orde zijn. Ver der was er aan een grote verscheidenheid van kledingstukken aandacht besteed. Zo zagen we mooie regenkleding, die in prijs erg meeviel, doel matige kleding voor op de scooter. Er werden aar dige, smaakvolle schorten getoond, waardoor de vrouw er tijdens haar werk goed verzorgd uitziet. Eenvoudige en meer geklede jurkjes, vervaardigd van corduroy en tinneroy, werden algemeen bewon derd. Het was voor vele dames een openbaring, dat er zulke snoezige dessins in tinneroy te verkrijgen waren. Katoentjes, die de laatste jaren zulk een grote plaats in onze zomer garderobe hebben inge nomen, waren vanzelfsprekend ook present. Ze vielen op door smaakvolle en weinig in het oog lopende dessins, die wij vooral op het platteland zo goed kunnen gebruiken. Tenslotte noemen we nog een collectie kousen en beeldige pyama's. Al deze zaken werden door de honderden T\E verslagen waren in een prettige stijl gehou- den en werden met belangstelling aangehoord. Uit het jaaroverzicht bleek, dat er heel wat in de provincie ondernomen was. In Sluis werd een nieuwe afdeling opgericht, zodat er nu in Zeeland 23 afdelingen zijn met meer dan 2300 leden. De tuincursus bleek een schot in de roos te zijn geweest. Het succes hiervan heeft tot gevolg, dat er dit jaar niet minder dan vier cursussen gegeven worden. De woningadviescommissie kreeg heel wat aan vragen te verwerken en ook de kledingcommissie was actief werkzaam. De Bondsreis door Zeeland werd door mede werking van verschillende afdelingen een groot succes, zodat de deelneemsters, die uit vrijwel alle provincies van ons land kwamen, de beste her inneringen aan Zeeland en de Zeeuwse Plattelands vrouwen bewaren. De samenzang, onder de voortreffelijke leiding van mej. v. d. Leeden, was als altijd een welkome afwisseling. Mej. L. C. Blok, lerares huishoudelijke voorlichting ten plattelande en werkzaam in het streekverbeteringsgebied in de Zak van Zuid-Beve land, hield een korte causerie over de verschillende aspecten van het werk in het streekverbeterings gebied Zoals altijd waren er Provinciale bestuursleden aan de beurt van aftreden. Sommigen waren wél, anderen niét herkiesbaar. De aftredende leden werden hartelijk door de presidente toegesproken en ontvingen een mooie corsage, vervaardigd van rozen. Ook mevrouw Huysman-Griep en mej. Dekker, die aftraden als Hoofdbestuurslid en waarnemend Hoofdbestuurs lid, werden hartelijk bedankt voor de verrichte arbeid. Ook hier waren bloemen de tolk. Mevrouw Huysman nam in haar dankwoord de gelegenheid waar om de „Actie voor het eigen Huis" nog eens hartelijk aan te bevelen. Zij wees er vooral op, dat de Zeeuwse Plattelandsvrouwen een ereschuld hebben in te lossen: „Toen u na de watersnood in moeilijke omstandigheden verkeerde, heeft de Bond u op allerlei wijze geholpen. Denkt u maar eens aan de vakantie, die vele plattelands vrouwen aangeboden kregen of aan de gratis hulp van een binnenhuisarchitecte. Vergeet ook niet de vele bewijzen van vriendschap, die duizenden Bondsleden u schonken, en die tot uiting kwamen in het zenden van vriendschapspakjes." Zij sprak echter haar vertrouwen uit in de Zeeuwse Plattelandsvrouwen en was er vast van overtuigd, dat zij in haar steun aan de actie „Eigen Huis" niet bij andere plattelandsvrouwen in ons land zouden willen achterblijven. De eerste actie zal zijn: „Een landelijke inzameling. Alle giften kunnen gestort worden op girorekening no. 372091 ten name van mevrouw L. N. Huysman-Griep, Hoofdweg 70, Rilland-Bath. „Vraag uw man of hij een bedrag op genoemde giro wil storten en u zult ervaren, dat hij dit gaarne doet, want ook hij zal van mening zijn, dat een organisatie als de onze over een eigen gebouw moet kunnen beschikken." Zeeuwse plattelandsvrouwen zeer belangstellend en kritisch bekeken en menig kledingstuk oogstte grote bewondering. Mevrouw Krispijn, die op eenvoudige, duidelijke wijze, toelichting gaf op ieder onderdeel van de show, heeft de belangstelling voor het Nederlands Fabrikaat zeker verhoogd. De aanwezige dames hebben kunnen zien en horen, dat onze Nederlandse industrie zeer goede produkten aan de markt brengt. Wij beschikken momenteel in Nederland over goede ontwerpers en er worden prima stoffen gemaakt. In haar sluitingswoord, waarin ze onder meer mevrouw Krispijn en haar mannequins hartelijk dank bracht voor het gebodene, wees ook zij nog eens op het Nederlands fabrikaat. Zij eindigde met de volgende regels: „Koop toch in de vreemde niet Wat het eigen land U biedt." Na deze woorden stroomde de grote zaal van „Brittannia" leeg, maar tientallen dames konden nog niet scheiden van het unieke uitzicht over het prachtige, blauwe water. Onder het genot van een kopje koffie bleven ze nog een tijdje op het terras toeven. Daarna trok ieder naar haar woonplaats, met zich meenemende de herinnering aan een buitengewoon geslaagde dag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 4