ZITDAGEN UT Het financieringsvraagstuk ao HUISVESTIN GSMOEILIJKHEDEN Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD MET PENSIOEN FRUITTEELT- WERKTUIGENDEMONSTRATIE Uitbreidingsplannen KRING OOSTELIJK ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. Zitdagen Woningadviesbureau ZEEUWS LANDBOUWBLAD Zeeuwse Landbouw Maatschappij waarin opgenomen De Boerenjeugd. 366 Wij kampen met grote huisvestingsmoeilijkheden. Het pand, dat wij nu gedeeltelijk bewonen, is ge kocht door onze medebewoner, de C.B.T.B.. Ons huurcontract kan niet verlengd worden en daar dit in korte tijd de tweede maal is, dat wij moeten verhuizen, blijkt steeds meer de noodzaak van een eigen huis. Wij doen nu een beroep op alle leden onze actie voor een eigen gebouw met een kleiner of groter bedrag te steunen. Wij weten, dat een vrouw niet gauw gebruik zal maken van de giro rekening van haar echtgenoot. Daarom verzoeken wij de echtgenoten van onze leden vriendelijk hun vrouw in deze tegemoet te komen en een bedrag ten behoeve van ons eigen huis te willen storten op girorekening no. 372091 ten name van L. N. Huysman-Griep, Hoofdweg 70 te Rilland-Bath. Mogen wij u bij voorbaat heel hartelijk danken Namens de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, L. N. H.-Gr, V DIJ Koninklijk Besluit dd. 17 maart 1959 is aan prof. dr. ir. G. Minderhoud op zijn verzoek, met ingang van 15 september 1959 eervol ontslag verleend als hoogleraar aan de landbouwhoge school te Wageningen, met dankbetuiging voor de vele door hem bewezen gewichtige diensten. De heer Minderhoud werd op 26 januari 1889 te Nieuwdorp in Zeeland geboren. Hij bezocht de hogere burgerschool te Goes (19021907 en studeerde aan de toenmalige rijkshogere land- en tuinbouw- en bosbouwschool te Wageningen. In 1910 behaalde hij het diploma landbouwkundige en in 1912 de acte M. O. landbouwkunde. In 1925 pro moveerde hij aan de Landbouwhogeschool tot doc tor in de landbouwkunde op een proefschrift ge titeld „Ontwikkeling en betekenis der landbouw industrie in Groningen". Van 1912 tot 1918 was hij aspirant- (tot 1914) ^r rijkslandbouwleraar voor Noord Groningen, ons leraar aan de middelbare landbouwschool te Groningen. In 1918 verliet hij de rijksdienst om secretaris te worden van de Groninger Maatschap pij van Landbouw, een functie welke hij negen jaar vervulde. Op 23 mei 1927 werd dr. ir. Minderhoud benoemd tot hoogleraar in de landhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool te,Wageningen. Sedert 1938 was hij lid van de Centrale Grondkamer, sedert 1941 voorzitter van het bestuur van het Landbouw- Economisch Instituut en sedert 1950 voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Centrale Raif- feisenbank te Utrecht. In 1950 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ook dit jaar zal en wel op woensdag 10 juni a.s. de landelijke werktuigendemonstratie voor de fruit teelt weer te Gunnik (U.) worden gehouden. Orga nisatoren zijn de N. F. O. en het Landbouwschap. De aanmeldingen overtreffen die van het vorige jaar, er zullen o.m. te zien zijn: snoeihóutversnip- peraars, verstek frezen, rugnevelspuiten enz., in totaal 100 inzendingen. KRABBEXDIJKE. Vanaf 22 april 1959, gedurende vier weken, ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage een ontwerp tot herziening van de vastgestelde bebouwingsvoorschriften behorende bij het plan van uitbreiding in onderdelen „Centrum" en „West". Gedurende genoemde termijn kunnen belang hebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. MIDDELBURG. Vanaf 23 april 1959, gedurende vier weken, ligt ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage een ontwerp tot herziening van het plan van uit breiding van de gemeente, met bijbehorende be bouwingsvoorschriften. Gedurende genoemde termijn kunnen belangheb benden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. ZEEUWS LANDBOUWBLAD (Advertentie.) Veelbelovende kalveren voert men veelgevende Ka Ivor brokjes voorkomt verspilling U.TWIJNSTRA'S OUEFABRIEKEN N V. AKKRUM-MAARSSEN DE COÖPERATIEVE VERENIGING MAAST en na de N.V. speelt ook de Coöp. Ver. (C.V.) in het maatschappelijk leven een zeer voorname rol. De C. V. is een vereniging met vrije in- en uit treding van leden. Zij onderscheidt zich van de N. V. vooral hierin dat zij is een personenassociatie en niet als de N. V. een kapitaalsassociatie. Het zou zeer interessant zijn om eens uitvoerig na te gaan de ontwikkeling der Coöperatie hier te lande, maar dat zou vallen buiten de bedoeling van dit gedeelte onzer schetsen. De C. V. is geregeld bij een speciale wet, n.l. de wet op de Coöp. Ver. van 1925. De C. V. steunt niet op het bijeenbrengen van grote kapitalen maar op het aantrekken van veel leden. Uit de aard der zaak zullen deze leden over het algemeen enig inleggeld betalen. Dit kan soms zeer gering zijn, maar ook wel aanzienlijk. Door de vrije in- en uittreding der leden hebben wij bij de C. V. de eigenaardigheid dat het leden kapitaal gedurig kan wisselen. Met de N. V. heeft de C. V. verder het princi piële verschil van de aansprakelijkheid der leden. Is de aansprakelijkheid der aandeelhouders bij de N. V. beperkt tot het bedrag van hun aandeel (aan delen), bij de C.V. is deze aansprakelijkheid vol gens de wet geheel anders geregeld. Deze wettelijke aansprakelijkheid (W. A.) houdt in dat de leden en ook zij die minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden lid te zijn, bij liquida tie der C. V. tegenover de vereffenaars aansprake lijk zijn voor gelijke delen. Indien één der leden of oud-leden niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan zijn de overige leden en oud-leden hiervoor weer voor gelijke delen aansprakelijk. De W. A. is dus een onbeperkte aansprakelijk heid. Vooral in de beginperiode der Coöperatie zag men deze onbeperkte aansprakelijkheid als een wezenskenmerk. Beperkte kapitaalsassociatie maar onbeperkte leden-aansprakelijkheid. Zonder deze grondgedachte te critiseren willen wij toch reeds direct opmerken dat een samenbrengen van wat groter eigen vermogen, voor de Coöperatie en een beperking der aansprakelijkheid allerlei voordeel heeft. De ontwikkeling der C. V. in ons land wijst dui delijk in deze richting. De Coöp.wet laat n.l. ook de mógelijkheid open om de aansprakelijkheid te beperken of zelfs ge heel uit te sluiten. Wij kennen daarom naast de Coöp. Ver. W. A., ook de Coöp. Ver. G. A. (ge wijzigde aansprakelijkheid) en U. A. (uitgesloten aansprakelijkheid) Deze aanduidingen spreken vrijwel voor zichzelf. Bij G. A. is de aansprakelijkheid gewijzigd (be perkt) en bij U. A. uitgesloten. Hoewel vermoedelijk overbodig voor onze lezers toch een klein voorbeeld. A. COÖPERATIEVE VERENIGING W.A. In- leggeld voor ieder lid f50,Komt de Coöp. in financiële moeilijkheden dan is de aan sprakelijkheid der leden niet tot deze f 50, beperkt, maar blijven alle leden ook oud leden; zie boven) onbeperkt aansprakelijk. Indien er 100 leden zijn en door slechte gang van zaken de C.V. een schuld heeft van f 100.000,dan moet ieder lid f 1000,bij dragen in dit tekort. Kunnen 99 van deze leden samen geen cent betalen dan moet lid A. millionair de volle f 100.000,betalen. B. COÖPERATIEVE VERENIGING G.A. In- leggeld meer f50,per lid. Verder bepalen de statuten dat bij eventuele liquidatie de leden maximaal nog voor f 100,aanspra kelijk zijn. Is er nu een schuld van f 100.000,-, dan is hoogstens verhaalbaar 100 X f100, f 10.000,Kunnen 99 leden niets betalen, dan toch moet A. millionair maar f 100, n.l. zijn eigen beperkt aansprakelijk bedrag betalen ALGEMENE VERGADERING op vrydag 22 mei 1959 om 2 uur n.m. in „De Koren beurs" te Kruiningen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Benoeming van de heer P. J. J. Dekker td Wemeldinge tot ere-voorzitter van de Kring. 5. Verkiezing Hoofdbestuurslid der Z. L. M. wegens aftreden van de heer W. C. v. d. Werff te Rilland. 6. Verkiezing plaatsvervangende bestuursleden. 7. Verkiezing Kringsecretaris. 8. Inleiding door de heer mr. J. F. G. Schlinge- mann. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. C. J. v. d. WERFF, voorzitter. P. SCHEELE, plv. secretaris. Bedrijfseconomie C. COÖPERATIEVE VERENIGING U.A. In- leggeld weer f 50,per lid. Volgens de sta tuten is alle aansprakelijkheid voor de leden uitgesloten. Is er nu een schuld van f 100.000,-, dan hebben schuldeisers op de leden der C.V. geen verder verhaal. HET zal zonder meer duidelijk zijn dat de rege ling van de aansprakelijkheid voor de finan ciering een zeer voorname rol speelt. In volgende schetsen willen wij hierop nader in gaan. In de praktijk treffen wij diverse vormen van de G. A. aan. B.v. beperking tot een bepaald vast be drag per lid, b.v. 50,Verder beperking tot een bepaald percentage over afname van of levering aan de C. V. e.d. Een en ander houdt meestal ver band met de aard van het bedrijf der C. V. In ons land is de C. V. vooral in de agrarische sector sterk ontwikkeld. In ons land vinden wij de C. V. vooral in drie vormen, n.l. als: 1. Productie-coöperaties (beetwortelsuiker, kunst mest etc.) 2. Verbruiks-coöperaties (winkelverenigingen) 3. Crediet-cóöperaties (boerenleenbanken). Over enkele speciale financieringsmogelijkheden en -moeilijkheden willen wij in volgende schetsen nader handelen. B. MEIJERS, Directeur Boekhoudbureau Z. L. M. KORTGENE: woensdag 13 mei, Gemeentehuis. MIDDELBURG: donderdag 14 mei, Vlissingsesin- gel 28, t.h.v. mej. J. N. Joosse. ZIERIKZEE: donderdag 14 mei, P;Z.E.M.-gebouw, Havenplein A 3. ST. PHILIPSLAND: woensdag 20 mei in „De Druiventros". TERNEUZENwoensdag 27 mei, café „De Vriend schap", Noordstraat 3. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.) Laat uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetverzekering controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. MIDDELBURG: Donderdag 14 mei 1959 in hotel „De Eendracht" van 1517 uur (de heer Ce vaal). ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) Laat uw brandpolissen controleren en vraagt bemiddeling bij het afsluiten van nieuwe posten. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. KORTGENE: Donderdag 14 mei 1959 in hotel „De Korenbeurs" van 1113 uur (de heer Van Burg). VERZEKERINGSINSTELLINGEN DER Z.L.M. Komt hier met uw vragen op het gebied van Landbouw-Risico, motorvoertuigenverzekering etc. Alle gewenste inlichtingen worden gratis ver strekt. GOES: Iedere dinsdag op het Landbouwhuis. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 14 mei 1959 in hotel „Hof van Holland" van 1113 uur (de heer De Lange). Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de Officieel Orgaan van de Landbouw Jongeren Gemeenschap Zeeland. Hoofdredacteur mr. J. F. G. Schlingemann. Redacteur N. Sickenga. Redactie en Administratie Grote Markt 28. Goes. Telefoon K. 1100—2345. Advertenties op te geven aan de uitgever N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande, Noord- straat 57, Temeuzen. (Tel. K 11502073.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 2