massee&zoon EKATIN Z. L. M.-landbouwtentoonstelling 1959 Aardenburg 18,19, '20 juni zellrijdende maaidorsers Wie praai er nu al over bietenrooien Wij! want systemisch insecticide van Dijt Dordrecht EKATIN Aan zijn zorgen is veel toevertrouwd I ZEEUWS LANDBOUWBLAD grootste capaciteit laagste onderhoudskosten geen graanverlies De CLAEYS zelfrijdende maaidorser kan door zijn degelijke constructie gebruikt wor den voor alle gewassen en is ook voor graszaad onbetwist nummer één! Of het gaat om het maaidorsen of het dor sen uit zwaden en hokken de CLAEYS MAAIDORSER DOET HET! Bovendien volledige daadwerkelijke service. Importeur; W VAN GEMEREN ZONEN N V I GREUP (Z H I TEL. 65 OUD-BEIJERL AND Hel it in Uw belang Ie weten dal de „PETER STANDEN" in 1958 de meest verkochte bielenrooier in ons land wat en dal aile toen opgedane ervaringen nu ver werkt rijn in hel nieuwtle type „CONTINENTAL", volledig aangepast aan de zware eisen, die In Holland nu eenmaal aan het mechanisch bieten- rooien gesteld worden. Het is Uw belang nu reeds te weten dat de Beetmatter „Continental" wagen, lader, die een DAGCAPACITEIT VAN 2 HA KAN HALEN (werksnelheid 7-8 km per uurj SLECHTS t.5950.-KOST, o» zelf» nog belangrijk minder, Indien U gebruik maakt van onze voorjaarskoop- condities. Maar dan moet U nu reeds contact opnemen met: N.V. KONINKLIJKE HANDELMIJ. GOES - SINDS I832 - ZWOLLE .V een doeltreffende en vroegtijdige bestrijding van de virus-overbrengende bladluizen heeft eer> succesvolle onderdrukking van de vergelingj* ziekte der suikerbieten tengevolge. uitstekende contactwerking - lange werking?» duur - practisch ongevaarlijk toepassing tol 1 September toegestaan. Verkrijgbaar bij Verdugt's agenten, Jebo-depots en plaatselijke coöperaties. Da zorg voor hule on erf. Voor mens en dier. Voor land èn... landbouwmachinesf In het belang van een zekere bedrijfsvoering heeft hij voor z'n werktuigenpark z'n keu® op Shell bepaald. Brandstoffen en smeermiddelen van Shell geven hem de zekerheid van minimale slijtage en maximale prestatie.- Hij weet dat Shell op het gebied van ver» nleuwlng en verbetering vóóraan gaat! HIJ weet bovendien dat Shell aan uitstekend® kwaliteit perfecta service koppelt! Ook zult ervaren «.."foot©!? OJ) öllOllt want werken met Shell is voordeel oogsten f) SHELL NEOERLAND N.V., POSTBUS 69, 'e-GRAVENHAGE, TEL. 18.34.00

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 20