AARDENBURG WORDT GROOTSE MANIFESTATIE r ZATERDAG 9 MEI 1959 waarin opgenomen DE BOERENJEUGD Z. L. M.-Landbouwtentoonstelling 1959 Veel omvattende plannen Zitdagen Boekhoud bureau Groot aantal inschrijvingen Deze week "N Het oude buiten „De Elderschans", waar op 18, 19 en 20 juni de Z. L. M.-tentoonstelIing wordt gehouden, georganiseerd door de Kring West Zeeuws-Vlaanderen der Z. L. M. No. 2477 Frankering bij abonnement: Terneuzen 47e Jaargang ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Oostburg. vrijdag. |\E Z. J-. M.-ten toons telling 1959 lyki een grootse manifestatie te worden. Oit bleek ons gisteren op een in Oostburg gehouden persconferentie waarop de Voorzitter van de Kring West Zeeuws-Vlaanderen der Z. L.M., de heer M. de Brujtfne, en de Voorzitter van de Tentoonstellingscommissie, de heer J. van Dijke, belangwekkende mededelingen deden over de komende Z. h. M.-tentoonstelüng. Zo blijkt reeds nu een oppervlakte van 14.000 m- aan open terrein aan standhouders te zijn verhuurd, terwijl in maar liefst 21 tenten met een totale oppervlakte van ruim 5.000 m- ongeveer vijftig standhouders onderdak zullen vinden. WIT jaar treedt de Kring West Zeeuws-Vlaanderen van de Z. L. M. naar voren om de traditie van Z. L. M.-tentoonstellingen voort te zetten. Daarvoor moet veel werk worden verzet; men is dan ook al vroeg met de voorbereidingen be gonnen. Men heeft de beschikking gekregen over de landerijen rondom het in de Z. L. M.-geschiedenis bekende buiten „De Elderschans". Hier woonde im mers de Algemeen Voorzitter der Z.L. M., van 1892 tot 1909 de heer mr. P. C. J. Hennequin. In deze tijd was ook de bekende Aardenburger, de heer G. A. Vorsterman van Oyen, Secretaris van de Z. L. M. DE plannen, die men ons op de persconferentie in Oostburg voorlegde, zijn veel omvattend. Het demonstratieterrein heeft een opper vlakte van 20.000 m'2. Hier zal op donderdag 18 juni de officiële opening van de tentoonstelling plaatsvinden. Op dit terrein is een tribune voor 1000 personen aanwezig. Van daar af zal men ook de grote show met land bouwwerktuigen kunnen volgen. De veertien afdelingen van de Z. Ij. M., tezamen acht groepen vor mend, zullen namelijk met hun ma chines verschillende facetten van het boerenwerk uitbeelden. Zo zullen ondermeer de werkzaamheden voor de gewassen aardappelen, suikerbie ten, vlas, het onderhoud enz. enz, worden uitgebeeld. Deze vorm van zelfwerkzaamheid der afdelingen A*T o» Terneuzen: Woensdag 13 mei in hotel „Des Pays-Bas". Oostburg: Woensdag 13 mei in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 14 mei in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 14 mei in hotel „De Eendracht". St. Maartensdijk: Donderdag 14 mei in hotel „Hof van Hol land". St. Philipsland: Zaterdag 16 mei in hotel „De Druiventros". Tholen: Zaterdag 16 mei in hotel „Hof van Holland". mag in de geschiedenis van de Z. L. M. geheel uniek genoemd worden, zo vertelde de heer Van Dijke ons. Een ander nieuwtje is. dat in het gebouw „De Elderschans" een histo rische expositie wordt ingericht, met medewerking van verschillende des kundigen uit West Zeeuws-Vlaande ren. Een andere expositie wordt hier ingericht door liet Waterschap „Het Vrije van Sluis" en de Cultuurtech nische Dienst. Doorlopend zullen er in een van de kamers van het ge bouw, filmvoorstellingen worden ge geven. verzorgd door de Voorlich tingsdiensten. Nadat op de eerste dag 18 juni de officiële opening heeft plaats gevonden, zal de Algemene Vergade ring der Z. L. M. in de duizend jaren oude -St. Baafskerk te Aardenburg worden gehouden. Het programma van de komende Z. L. M.-dagen vertoont echter nog andere hoogtepunten. Enkele daar van zijn: optreden van de Amster damse Politiekapel, opvoering van een openluchtspel door leden van de L. J. G-, sportwedstrijden en trekker- behendigheidswedstrijden tussen jongeren uit Frankrijk, België en Nederland. NAAR ons werd medegedeeld zijn er reeds een groot aantal in schrijvingen binnen. Op het moment dat de traditionele rijtoer wordt be gonnen (dit jaar 65 km lang, zie ook een (mededeling hierover elders in ons blad), op dit moment is men al begonnen met het keuren van de 200 Stuks rundvee en de 120 paaiden. Aan levende have zullen verder aan wezig zijn: schapen, geiten, varkens en kippen. De benodigde oppervlakte voor dit onderdeel met een aparte tribune, bedraagt 15.000 m-. Groot is ook het aantal standhou ders dat in de open lucht exposeert. Al nemen de werktuigen die de Af delingen tentoonstellen reeds een oppervlakte van 10.000 m- in beslag, de standhouders met werktuigen en dergelijke hebben op dit moment gezamenlijk een oppervlakte van 14.000 m- nodig. Aan de versterking van de inwen dige mens heeft men voor deze laat ons hopen zonnige dagen ook reeds gedacht. In die consumptieten ten zal men verfrissingen kunnen ge bruiken. Trouwens in de lommerrijke omgeving van „De Elderschans", bij het speelterrein voor de kinderen en het zwembad zal het goed toeven zijn! Ook de traditionele sportwedstrij den tussen de leerlingen van de negen Z. L. M.-landbouwhuishoud- scholen zijn in het programma opge nomen. Het gehele programma mag bovendien bijzonder aantrekkelijk genoemd worden. De tentoonstelling die dit jaar In West Zeeuws-Vla anderen een „randgebied van Nederland, maar niettemin centraal in een groter Europees verband" wordt gehou den, belooft een manifestatie te wor den waar de leden van de Kring met trots op kunnen terugzien. De dagen zijn aantrekkelijk, het gebied is rijk aan natuurschoon en vol historische plekjes, zodat een aantekening in de zakagenda voor een bezoek aan Aar denburg op 18, 19 en 20 juni alles zins verantwoord is. N. S. De kolencrisis is nog niet tot een oplossing gekomen. Hier en daar gaan sombere geluiden op over het nut en de zeggenskracht van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Onder deze omstandigheden gaat men maandag a.s. in de prachtige Zwitserse stad Genève, met de Russen praten. De minis ters van Buitenlandse Zaken van Amerika, Frankrijk, Engeland en West-Duitsiand hebben daarvóór al in Parijs vergaderd. Daar was ook de nieuwe Amerikaanse mi nister Herter by aanwezig en men schijnt het aardig met el- lcaar eens te zijn geworden. Ondertussen duurt de kabi netscrisis in ons land voort. Prof. Beel doet nu weer zijn best. 0 Ondanks de vele tegenstellin gen die er zowel in groter als in kleiner verband zyn, moe ten we toch verder. Ir. C. S. Knottnerus schrijft op pagina 867 over enkele aspecten van de eenheid in de landbouw in Euro pa en mogelijke- en noodzakeiyke gevolgen. 0 De plaats van de Nederland se landbouw in de Europese Eco nomische Gemeenschap wordt op pagina 369 in onze serie artikelen over dit onderwerp, nader beke ken. Daar tussenin, op pagina 368, de pagina „Voor de Vrouw" met een verslag over de onlangs in Vlissingen gehouden vergade ring. Reeds in ons vorig nummer maakten wij melding van liet mislukken van de onderhandelin gen over een vrijwillige brouw- gerstregeling. Daarop wordt thans nader ingegaan op pagina 371. 0 Er is een researchgroep voor vee en vleeswaren opgericht, die vele verschillende onderzoekin gen in de vee en vleessector zal kunnen gaan doen. (Pag. 370.) 0 De onkruidbestrijding in gla diolen en de teelt en verzorging van pootgoed zijn onderwerpen die voor de verschillende telers van groot belang zijn. Het ken nisnemen van de inhoud van de artikelen op pag. 372 en pag. 373 kan dus nuttig zijn! In de tuinbouwrubriek (pag. 375) wordt deze week aandacht besteed aan de stengeïziekte bij frambozen. Actuele punten ko men in de rubriek „Dingen van de Week" aan de orde. Tenslotte maar dat niet op de laatste plaats de Z.L.M.- tentoonstelling wordt op 18, 19 en 20 juni in Aardenburg gehou den. Een bezoek is het waard!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 1