I. L. R.-onderzoekingen UIT EEN geheim k ^**2BRAM>u/r ofSÜKHÖÉK^ ZATERDAG 9 MEI 1959 Noteringen AARDAPPEL-TERMIJNMARKT. Weekbericht van 15 mei 1959, verstrekt door de firma G. de Vries Zonen, N.V., Amsterdam, voor Zeeland: Goes, tel. 011003594. In verband met het uitvallen van een beursdag in verband met de Koninginnedag, terwijl dit weekbe richt tevens met één dag wordt bekort door de Hemelvaartsdag, volgen hieronder de omzetgegevens over slechts drie beursdagen. Consumptie-aardappelen Bintje 35/werd gedaan op november met 2 con tracten op 11, Bintje 45/werd gedaan op april met 3 contracten op 14,80. Poot-aardappelen Eerstelingen E 35/50 werden Op nov.-levering ver handeld, nl. 1 contract op ƒ20,20 en 4 contracten op 20,—. BEURSBERICHT MARKT GOES, 5 MEI 1959. AARDAPPELEN. De noteringen voor klei-aardappelen waren voor: Bintje, 35 mm opw., binnenl. sortering 17,50— ƒ18,50; Meerlander, idem, idem 13ƒ14; Furore, idem, idem 12—13. Prijzen per 100 kg, geleverd aan de sorteer inrich ting, sorteerkosten voor rekening van koper. Er bestond geen vraag naar aardappelen voor export. De prijs van voederaardappelen bedroeg 2,50 ƒ2,75 per 100 kg. UIEN. Uien deden 78 per 100 kg, afgestaart produkt. VLAS. Voor goede kwaliteit gerepeld vlas werd 2125 cent per kg betaald, terwijl voor afwijkende kwali teit 1221 cent per kg kon worden genoteerd. Goede kwaliteit ongerepeld vlas deed 2021 cent per kg, afwijkende kwaliteit 1220 cent per kg. EIEREN. De eierprijs bedroeg ƒ1,52 per kg. FRUITAFZET 29 APRIL TOT 5 MEI 1959. De nachtvorsten bleven voortduren. Aan het klein- fruit is nu al heel wat schade te constateren. Vooral rode en zwarte bessen ruien veel. Plaatselijk leden ook de aardbeien, vooral de vorstgevoeligheid van Het I. L. R. heeft weer verschillende machines beproefd. Daarover wordt o.m. het volgende mede gedeeld TT AN de zaaimachines werd de Monodrill precisie- zaaimachine van de Fa. H. Fahse en Co., Dürer (Dtsl.), geïmporteerd door de Handelsonderneming B.B.O. te Óosterbeek, beproefd. De prijs op 1 maart j.l. bedroeg f 350,per element. De machine bleek geschikt voor het zaaien van monogerm bietenzaad met nauwkeurig begrensde afmetingen. De zaadkluwens worden op onderlinge afstanden van gemiddeld 3% of 4 cm gezaaid. De zaadverdeling is regelmatiger dan bij een nor male zaaimachine. Ook het aantal alleenstaande planten is in een met de Monodrill gezaaid gewas bieten groter. Hierdoor kan met minder zaad een zelfde stand (uitgedrukt in bietenbevattende dui men) en bij het opeenzetten een arbeidsbesparing worden bereikt. De normale zaaischijf levert de beste resultaten. De andere zaait op hoopjes, waardoor het per centage alleenstaande plantjes lager is. De hoeveelheid, die per hectare wordt verzaaid, is enigszins afhankelijk van de rijsnelheid. Bij een bepaalde snelheid zijn de afwijkingen van de ge middelde hoeveelheid echter gering. Er kunnen met de normale zaaischijf slechts twee verschillende hoeveelheden worden verzaaid. Deze bedragen bij een rij enafstand van 50 cm ongeveer 5 tot 6% en 6V2 tot 7% kg per ha. De andere schijf zaait 1 tot IY2 kg meer per ha. Bij een zaai-afstand van 3% cm kon met een snelheid van ongeveer 5% km per uur worden ge reden en bij een afstand van 4 cm met 7 km per uur. De machine is handig in het gebruik. De af steling is gemakkelijk. De machine is degelijk geconstrueerd en goed afgewerkt. Een Nederlandse gebruiksaanwijzing ontbreekt TTE Scotella kunstmeststrooier van de fa. P. J. Zweegers en Zn. te Geldrop; verkoop: N.V. Kon. Handelsmij. Massee en Zn., Goes; H. J. Ree rink en Co. N.V., Zutphen en Timmerman en Ver Madame Moutot speelde dit ras parten. De schade aan het fruit aan de houtige gewassen, zoals appels en peren, en steenvxuchten, is nog niet te overzien. Plaatselijk zal er echter wel schade naar voren gaan komen. En jammer genoeg leven wij nog in de De afzet van het fruit aan de veilingen in Kapelle „koude mei-dagen". en Goes ging nog door. De kwaliteit vertoont steeds meer de sporen van het lange bewaren. Toch waren er in de gangbare rassen ook goede partijen, welke ieder in hun afdeling met de hoogste noteringen ge waardeerd werden. Zo werden in Kapelle heel mooie Jonathans geveild welke tot 60 cent per kg deden. In Goes waren enkele prima partijen Golden Delicious welke tot 86 cent op liepen. In beide veilingen werden flinke partijen Bramley's geveild. Deze werden allemaal voor export naar Bel gië gekocht. De laatste jaren neemt alleen dit land om deze tijd van het jaar de exportgeschikte kwali teiten af. Andere landen komen er niet meer aan te pas. De noteringen, welke over het algemeen een vas tere stemming weerspiegelden, waren: Jonathan: (export, grof) 5060, (export, fijn) 42 56, K. en F. 3344; Goudreinette: (export, grof) 42 45, (èxport, fijn) 3840, K. en F. 2235; Golden Deli cious: (export, grof) 7586, (export, fijn) 6076, K. en F. 44—69; Winston: (export, grof) 57, (export, fijn) 45, K. en F. 3146; Bramley's Seedling: (export, grof) 60—63, (export, fijn) 46—47, K.enF. 12—16; Saint RémyK. en F. 613. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden maandag en dinsdag in totaal aangevoerd 6512 stuks vee, zijnde: 1505 vette koeien en ossen, 1026 gebruiksvee, 271 graskalveren, 480 vette kalveren, 1817 nuchtere kal veren, 93 paarden, 6 veulens, 747 varkens, 31 biggen, 190 schapen of lammeren, 312 weidelammeren en 34 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien 2,803,60; vette kalveren (levend gewicht) ƒ2,20ƒ3,10; slachtpaarden ƒ2,202,65; varkens (levend gewicht) 1,701,75. Alles per kg. Melk- en kalf koeien 10001350; vare koeien ƒ700—ƒ980; vaarzen ƒ650—ƒ1000; pinken ƒ426— ƒ690; graskalveren ƒ300ƒ470; nuchtere kalveren 5277biggen 70120; lammeren 3050. Alles per stuk. beek N.V., Zierikzee, werd eveneens in 1958 bij het I.L.R. beproefd. De prijzen op 1 maart j.l. bedroegen f 567,tot f645,(5 tot 7 schotels), voor trekker f50,meer en voor driepuntsbevestiging f625,tot 725, De strooier bleek geschikt voor het strooien van korrelvormige en droge, poedervormige kunstmest. Vochtig kalizout geeft, evenals bij andere schotel strooiers, brugvorming. Het kan wel gemengd met andere soorten kunstmest verstrooid worden. De kunstmest wordt gelijkmatig verdeeld. De afwijkingen van de gemiddelde strooihoeveelheid zijn zowel in de breedterichting als in de lengte richting gering. De afstelling van de hoeveelheid biedt voldoende mogelijkheden. Er kunnen zowel kleine als grote hoeveelheden worden verstrooid. Er zijn voldoende tussenstanden. De machine kan achter paarden en achter trek kers worden gebruikt. Op effen land zijn snelheden van 4 tot 6 km per uur mogelijk. De netto-capaci teit van de strooier (met zes schotels) bedraagt ge middeld ruim 1 ha per uur. De Scotella is goed geconstrueerd en afgewerkt. De bediening is gemakkelijk. De strooihoeveelheid kan voor de meeste soorten kunstmest aan de hand van een tabel worden ingesteld. De hoeveelheids- regeling geschiedt met een handel en door de tandwielen te verwisselen. Voor het schoonmaken kunnen de schotels snel worden verwijderd. De machine is voorzien van een gebruiksaan wijzing en een onderdelenlijst. Eggen 1?EN tweetal eggen werd nog beoordeeld. In bul- letin nr. 86 lezen wij de beoordeling van de Cappon kromtandeggen, die gefabriceerd worden door de fa. Iz. Cappon te Heinkenszand. De prijs op 1 maart j.l. bedroeg, van vierveldseggen, 24 tanden per veld: f480,— tot 512, Deze kromtandeggen zijn geschikt voor de voor jaarsbewerking van verschillende grondsoorten, zo lezen we in de beoordeling over dit werktuig. De 'eggen mèt 24 tanden per veld werken be trekkelijk ondiep. Het aantal tanden per meter werkbreedte is vrij groot en het gewicht per tand gering. Bovendien zijn de tanden weinig gekromd en zijn de voorste tanden korter dan de achterste. Vooral de eg met 12% cm lange tanden werkt zeer oppervlakkig. De 15 cm eg gaat meestal lè 2 cm dieper en.legt de grond wat grover neer. Dit geldt M^ WEEKBOEK VAM NU uitgefeest zijn we wel, het was nat genoeg donderdag, toch is het een prettige jaardag geweest, die H. M. de Koningin heeft gevierd. Veel is er letterlijk en figuurlijk in het water gevallen, toch was er overal enthousiasme genoeg om al deze tegenslag op te vangen. Zij, die een gebouw tot hun beschikking kregen, hebben de kinderen prettig kunnen bezighouden en zelfs de grotere jeugd had hier plezier in. De muziekgezelschappen konden hun marsen 's morgens drooghouden tot na de middag en toen ging het wel, al was het erg winderig. Degenen, die veel werk aan wagens en buurten hadden gedaan, hadden veel tegenslag door regen en wind en veel fraais is er stuk gewaaid. H. M. de Koningin heeft het op het paleis ook druk gehad met het ontvangen van vele deputa ties, die hun gelukwensen kwamen aanbieden. Uit alles bleek de grote liefde voor het Koningshuis door het gehele Nederlandse volk. Nu zijn we weer uitgefeest en de akkers roe pen ons. De vele regen (42 mm) heeft onze struc tuur, die toch niet al te best was, nog minder ge maakt. We moeten door wieden en eggen, de korst wat breken, die op vele plaatsen zeer hard is ge worden. De suikerbieten staan hierdoor ook niet gemak kelijk daar de korst ze soms doet meekomen, wan neer er in gekapt wordt. Toch moet het gebeuren, anders komen ze alle tegelijk. De aardappels, die er ook al mooi uitkwamen, hebben we maar wat aangereden want de weer- juffrouw had het voor vannacht over zware nacht vorst. Er schijnen door die harde nachtvorst op dinsdag toen veel rode bessen bevroren te zijn en in andere provincies ook nogal wat peren. Dat is toch zo jammer, wanneer zo'n enkele nachtvorst ineens zoveel verwachtingen te niet kan doen. We kunnen ze tot half mei verwachten en het is wel eens later gebeurd ook. Ja, ik heb eens horen zeggen, de boer zijn porte- monnaie ligt buiten en het is zeer zeker waar. We zijn erg van de weersomstandigheden afhankelijk, daar is niets aan te doen. De eerste vrucht van de akker wordt weer al gemaaid, de luzerne voor meel. De eerste stoppel is er al weer. Het is ook niet lang mooi in de land bouw, al groeit deze nog al vlug aan, er is toch weer al een eind gemaakt aan het groeiproces. Zo gaat het wentelend rad van de tijd steeds door, nimmer stilstaand. Zaaien, eggen en oogsten, altijd maar gestaag door. De mens staat hierbij niet meer stil, hij is weer al met wat anders bezig, nooit gehele stilstand. in versterkte mate voor de eggen met 17 cm lange tanden. De kromtandegge met 19 cm tanden en 18 tan den per veld heeft 24 tanden per meter werk breedte en een gewicht van 1,9 kg per tand. Deze eg grijpt daardoor dieper en laat vooral zware grond veel grover liggen. Hij is geschikt voor de bewerking van aardappelland op niet te zware grond. Met de kromtandeggen van Cappon kan vrij snel worden gereden. Zij zijn geschikt voor het gebruik achter trekkers. De vierveldseggen met 24 tanden per veld en tandlengtes van 12% tot 17 cm vragen 250 tot 350 kg trekkracht. Voor de vierveldseg met 18 tanden per veld en een tandlengte van 19 cm is 400 tot 450 kg nodig. De constructie van de eggen is goed. Ze zijn tegen het gebruik achter trekkers bestand. TNE Steenwijk kromtandegge van het Centraal Bureau G.A. te Rotterdam prijs van vier veldseggen met 24 tanden per veld f360,tot f420,blijkt volgens beoordeling eveneens ge schikt voor de voorjaarsbewerking van verschil lende grondsoorten. Het aantal tanden per meter werkbreedte is klein en het gewicht per tand vrij groot. Mede door het feit, dat de tanden sterk gekromd zijn, werken de eggen dan ook betrekkelijk diep en grof. De eg met 12% cm tanden gaat op zware klei 4 5 cm en op zandgrond ongeveer 8 cm diep. De werkdiepte van de 14% cm eg bedraagt op klei 5 tot 7 cm en op zand 10 tot 11 cm. De 18 cm eg gaat tot ca. 7 respectievelijk ca. 12 cm diepte. De eggen met lange tanden kunnen alleen op lichte grond en op percelen, waarvan de ondergrond in goede toestand verkeert, worden gebruikt. Met de Steenwijk kromtandeggen kan meestal vrij snel worden gereden. Zij zijn geschikt voor het gebruik achter trekkers. De eggen vragen betrekkelijk veel trekkracht. Deze variëert al naar de tandlengte op zandgrond van 360 tot 620 kg en op klei van 390 tot 720 kg. De constructie van de eggen is goed. Ze zijn tegen het gebruik achter trekkers bestand. Van al deze werktuigen meldt het I.L.R.in de bulletins, dat zij een goede indruk hebben gemaakt en kunnen worden aan bevolen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 17