Heden Bloesemrit ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND WERKKAMPEN De ander v Provinciale Sportdag 1959 ZATERDAG S MEf 1S6S DE BOEREK Redactie: C. J. van Damme, L. Hage, M. de Jager, A. Deist, M. Murre, Z. Poppe en M. Risseeuw. Hoofdredacteur: A. J. Klaassen, Telef 011002345 (kantoor). Redactie-adres: Landbouwhuis, Goes. Misschien vindt U deze titel so vreemd, dat U zich nu al afgevraagd hebt: Waar sou dit nu over gaan?" Misschien ook hebt U nu al begre pen waar het over gaat. In ieder geval: voor dit driester ren artikel geldt hetzelfde als voor de andereze zijn bedoeld als een moment van bezinningvan over denking. Ze willen een stukje ver rijking in Uw leven-van-alle-dag brengen. Een verrijking die U er per saldo zelf aan toevoegt. LI ET is anders evenmin gemakke- °L lijk om over de ander na te denken, dan er over te schrijven. En zo is het meestal met dingen die belangrijk ZIJN en eenvoudig SCHIJNEN. Laten we maar eens nadenken. Wij allen staan in het leven. We hebben daarin de verantwoordelijk heid te dragen van onze eigen da den. Niemand heeft om het leven gevraagd, maar ieder van ons heeft het bij z'n geboorte aanvaard. En ieder van ons is aan het leven gehecht met z'n hele persoon en met al zijn krachten. Maar ons in-het-leven-staan is geen pas'sieve houding, zoals bij voorbeeld een paal in de grond staat, of een berg zich verheft of een schep aarde eens neergegooid blijft liggen. Wij zijn LEVENDE mensen. Wij denken en doen, elk ogenblik van de dag. en wij leven niet alleen, maar samen met milliarden levens genoten. T NDERDAAD zijn er zeer grote 1 verschillen tussen ons mensen. Verschillen in huidskleur, in bezit, in sociale postie, in gezondheidin burgerlijke standen gaat U zo maar door. Eigenlijk zijn er geen twee mensen eender; nog sterker gezegd: eigenlijk is geen mens zich zelf blijvend gelijk. Maar we hebben als mensen toch ook weer veel punten van over eenkomst. Allen worden we geboren, allen leven wij, allen moeten wij eenmaal sterven. Ons leven sluit noodzakelijk in, dat wij samen-leven met anderen. En om die anderen gaat het hier. HLS pasgeboren kind zijn wij TOTAAL van de anderen af hankelijk. Aan ons zelf overgelaten, zou ons zwakke levenslicht wel heel spoedig geblust zijn. Maar na een paar maanden komt er een dag, waarop we een ander als persoon gaan leren zien. Onze moeder. Wij kenden en waardeer den haar weliswaar niet als moe der maar wel als oorzaak van het aangename: voeding, droge kleren, warmte, liefde. En pas na jaren, vaak pas wanneer we zelf kinderen hebben, gingen we inzien en waar deren wat zij voor ons deed en leed en zorgde. Later kwam daar de vader bij. Niet als de moader de liefde volle bescherming en verzorging. Wèl de krachtige beschermer, de in- Omdat er de laatste tijd ons en kele vragen bereikten over deelna me aan werkkampen, laten wij hieronder een lijst van die kampen voor 1959 volgen. Voor informaties over de internatio nale vrijwillige werkkampen, die ge houden worden over de gehele wereld, kunnen wij U verwijzen naar het Unesco Coordination Committee for In ternational Voluntary Workcamps, c/o Youth Section, Place de Fontenoy, Paris (7e). Wel adviseren wij U voor eventuele deelname U zo spoedig mogelijk in ver- drukwekkende figuur binnen het ge zinvoor wie welhaast niets onmo gelijk was, en in wie je een bijna onbeperkt vertrouwen kon stellen. En ook zoals de moeder de bin ding aan thuis verbeeldde zo was de vader de verbinding met buiten. Weer later vervaagden die twee figuren. Vader en moeder kwamen menselijker voor ons te staan; als het goed is ook meer verdiept, meer als ervaren raadgevers. J\AARVOOR in de plaats komt dan J-J de eigen levenspartner. Iemand met wie je een binding krijgt, die waarlijk ENIG is. In het huwelijk leer je elkaar kennen als nergens anders; met alle goede- en kwade kanten, in alle grootheid en klein heid. En vanuit die mengeling bouw je samen je gezin. Je probeert je kinderen voor je eigen fouten te behoeden en hen de kansen te geven, die je zelf niet ge had hebt. En in je kinderen zie je zo wel „de ander" als jezelf en je eigen huwelijkspartner. Daar doorheen en daar naast lo pen door je hele leven nog de tal loze anderen die je op je levensweg vindt, of die je daarop opzocht. Vrienden en vriendinnen, relaties vanuit je werk, mensen die je op geestelijk- en cultureel gebied ont moet. Lieden die dezelfde of juist andere belangen hebben als je zelf. Mensen die je helpen; die je leed verzachten en mensen die je tegenwerken of die je leed berokke nen. Maar allemaal: mensen. )OOR velen is er dan nog de vol maakt Andere: God. Een An dere Die een volkomen eigen plaats inneemt, van Wie het al verwonder lijk is, dat Hij voor ons de Ander wil zijn. En voor hen, die die Ander erkennen, ligt in dat erkennen de hoogste richtlijn van het leven be sloten. Zoals wij hoger schreven: ons leven sluit noodzakelijk in, dat wij samen-leven met anderen.En om die anderen gaat het hier. Het is im mers in en aan de anderendat wij onszelf kunnen kennen; onszelf kunnen achten of verachten. Het ligt aan onze verhouding met de an der of wij ons en zijn leven leef baar zullen weten te maken. Het ligt eraan wie die ander is, waar hij is, hoe hij is, hoe onze ver houding met die ander zal zijn.Dat is te zeggen: het ligt aan die ander en aan ONS. Elke ontmoeting met elke andere nabij of ver is een confrontatie met een medemens. En waarlijk mens kunnen wij in die ontmoeting pas zijn, wanneer vhj ook die ander als mens willen zien en behandelen. Zó moet het uit gangspunt van heel ons leven zijn; zó alleen zullen wij waarlijk mens kunnen wezen binding te stellen met een van boven genoemde organisaties, aangezien de ervaiing heeft geleerd, dat de kampen snel zijn volgeboekt. U gelieve hier bij zoveel mogelijk gegevens te vermel den, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, levensbeschouwing, welke data U pre fereert, of de candidaat in het buiten land dan wel in Nederland aan een werkkamp wenst deel te nemen, welke talen hij enigszins machtig is, enz. Dit zal het maken van een keuze door de betreffende organisatie een stuk ver gemakkelijken. Tenslotte zij het aanbevolen, vóór definitieve opgave eerst goed te infor meren naar de diverse financiële voor waarden, die dikwijls zeer verschillend zijn naar gelang de organisatie door welke en het land waarin zo'n kamp wordt georganiseerd. Echanges Internationaux. „Mer et Montagne", avec le concours du Mou vement de la jeunesse Suisse Romande et les moniteurs spécialisés de la Fédé- ration des Centres d'Entrainement aux méthodes d'Education active. Région Parisienne: M. Jean Roger, „La Sablière" 922, Ermont (S. et O) France. Centre d'Echange internationaux, agrée par le Ministère des Affaires Etrangères et le Min. de l'Education Nationale. 21 Rue Béranger, Paris. 3e. Organisaties van de Quakers: 1. Quakercentrum, Raphaëlplein 2,' Amsterdam Z II, tel. 94238. 2. International Sominars Quaker House, 28 Pare du Chateau Banquet (94 Eue.de Lausanne) Genève. 3. International Seminar Program- me, Friends House, Euston Road, London. o Internationaler Arbeitskreis Sonnen- berg, Gesellschaft zur Förderung in ternationaler Zusammenarbeit e.V. Wendenstrasze 60/61 Braunschweig. Conf. oord: Internationales Haus Sonnenberg bei St. Andreasberg. Central Bureau for Educational Vi sits and Exchanges (established by Unesco National Co-operating Body for Education) Hamilton House, Bid- borough Street, London W.C. 1. Seer.: Miss V. M. Atkins. „Farming Camps". „Concordia" (Youth Service Volunteers) Ltd. 38a King's Road, Sloane Square, London S.W. 3. o Agni Oergansgarden. International Centre for Educational Cultural and Relief Activities, Rönninge, Zweden. Internationale Werkkampen, Sum mer School. o Essex Education Committee, Chief Ed. Officer B. E. Lawrence MA Phd. Chelmsford. Essex. Det Danske Selskab, Het Deense In stituut, Jan Luykenstraat 6, Amster- dam-Z. Mevr. T. KirchheinerGala- tius, tel. 712228. o Nederlands Bureau voor Buitenland se Studentenbetrekkingen, Rapenburg 6, Leiden. Stichting Internationale Werkkam pen, Rapenburg 6, Leiden. o Stichting Uitwisselings- en Studie reizen voor het Platteland, p/a Volks hogeschool, Bergen (N.-H.) Sécrétariat de l'Alliance frangaise, 101 Boulevard Raspail, Paris Vie. Unesco Co-ordination Committee for International Voluntary Workcamps, 19 Avenue Kléber, Paris, 16e. c/o Youth Section Unesco. Centre de Co-operation Culturelle et Sociale, agrée par le Ministère de l'Education Nationale, 26 Rue Notre- Dame des Victoires, Paris, 2e. (Meis jes en jongens 618 jaar.) Centro Studentesco per le relazioni culturali con l'estero, Via Generale Orsini 46, Napels. (Youth Holiday Cen tres.) Cornwall County Youth Service, County Hall, Truro, Cornwall. Org. Intern. Youth Camps. zal plaats vinden op ZATERDAG 6 JUNI 1959 op de Vlissingse Sportterreinen. Het programma vermeldt de navol gende onderdelen: Korfbal, gemengd. Voetbal, heren. Volleybal, gemengd. Estafettegroepen, gemengd 2 dames en 2 heren: 4 x 100 m. Balwerpen, dames. Hoogspringen, dames. Vèrspringen, dames. Hardlopen 80 m, dames. Driekamp, dames. Kogelstoten, heren. Hoogspringen, heren. Vèrspringen, heren. Hardlopen 100 m, heren. Hardlopen 1500 m, heren. Driekamp, heren. Aanvang van de wedstrijden 9 uur v.m. Wisselbekers die nog geen definitief eigendom zijn dienen te worden mee gebracht, dan wel vóór de sportdag bij het aanmeldingsadres te worden ingeleverd. Het inschrijfgeld bedraagt: individuele nummers: ƒ1, korf-, voet-, volleybal en estafette 5, bij opgave te voldoen. Alle opgaven en inlichtingen bij: ABR. LAMPERT, Dorpsstraat 40. Biggekerke. Start vanaf 14 uur bij hotel „De Zwaan" te Kapelle. Na afloop gezellig samenzijn m.m.v. Orkest Léon Pekaar. Deelname en toegang uitsluitend voor leden van L. J. G., Z. P. M., Z. L. M. en Bond van Plattelandsvrouwen. Introductie toegestaan!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 15