BLADROL SYSTOX META-ISO-SYSTOX grote mogelijkheden in de pooiaardappelfeelt 377 De stengelziekte bij frambozen Ziektebestrijding in de fruitteelt Enkele cijfers tiit het OLVEH-verslag 1958 Een uitstekende bestrijding van met de langwerkende ftayvimid delen en het nieuwe, snelwerkende, tevens minder giftige N.V. Agro Chemie Arnhem ZATERDAG 9 MEI 1959 (Vervolg van pagina 375) De bestrijding moet vooral zijn gericht op het voorkomen van de aantasting door galmuggen. Galmuggen en schimmels kunnen op tweeërlei manieren worden bestreden en wel met chemi sche middelen en door cultuurmaatregelen. De mogelijkheden van de chemische bestrijding lig gen voor de galmuggen gunstiger dan voor de schimmels. Men kan goede resultaten verkrijgen door de stengels te bespuiten met een parathion bevattend middel. Een bezwaar van chemische middelen is, dat ze niet kunnen worden toege past tijdens de tweede verschijningsperiode als deze samenvalt met de pluk. Chemische bestrij ding van de schimmels met fungiciden is in het verleden en ook in proeven van weinig waarde gebleken. Reeds werd gewezen op de voor fungi ciden onbereikbare infectieplaatsen. Van een doeltreffende biologische bestrijding van de gal- mug valt weinig te verwachten; daarvoor zijn de roofvijanden en parasieten te weinig talrijk. Van zeer groot belang daarentegen zijn de cultuurmaatregelen, vooral omdat hiermee niet alleen de galmug, maar ook schimmelaantasting te bestrijden is. De cultuurmaatregelen hebben tweeërlei doel: 1. Het verhinderen van ei-afzetting door de gal mug. 2. Het verkrijgen van een ruim en open gewas ter voorkoming van schimmelinfectie. Het eerste kan men realiseren door in begin mei alle jonge scheuten weg te nemen. Dit moet dan op een zodanige wijze geschieden, dat geen afgebroken stengeleinden boven de grond blijven staan, immers hierdoor zouden de muggen weer gelegenheid krijgen tot ei-afzetting en het mid del zou dan erger dan de kwaal kunnen, worden. Worden de meischeuten echter op zorgvuldige wijze weggenomen, dan vinden de muggen gedu- renden de eerste verschijningsperiode, die om streeks half mei kan beginnen, geen gelegenheid om hun eieren af te zetten. De tweede generatie wordt hierdoor zeer be langrijk in aantal verminderd, hoewel rekening moet worden gehouden met overvliegen uit na burige aangetaste percelen. Bovendien is geble ken dat de stengels die zich na mei hebben ont wikkeld, tijdens de tweede verschijningsperiode nog slechts heel weinig groeischeuren vertonen, zodat zij moeilijk infecteerbaar zijn. De verschil lende rassen lopen sterk uiteen wat het aantal groeischeuren betreft. Radboud vormt op klei vele groeischeuren, op zand weinig. In Zeeland speelt dit ras echter geen rol. De Malling rassen scheuren over het algemeen nog al vlug, zo ook de Malling Promise. Het wegnemen van de meischeuten mag alleen gebeuren in een goed groeiend gewas, daar de vervangende scheuten in een kortere groeiperiode tot volledige wasdom moeten komen. Ook voor de schimmelbestrijding werkt het wegnemen van de scheuten gunstig, daar het ge was dan veel meer open blijft. Toch is het goed om rassen, die veel opslag geven, kort voor de pluk nog eens na te dunnen. Dit maakt niet alleen de kans op schimmelinfec tie geringer, het vergemakkelijkt bovendien de pluk. Het wegnemen van meischeuten en het uit dunnen hebben nog als nevenvoordeel, dat ook de lager geplaatste vruchtknoppen uitlopen en vrucht dragen, terwijl het nachtvorstgevaar voor de scheuten, die na het begin van mei worden gevormd, veel geringer is. Na de pluk moet het oude hout zo snel mogelijk worden verwijderd en verbrand. Veldproeven waarbij bovenstaande cultuurmaat regelen werden uitgevoerd, hebben bewezen dat deze methode met succes kan worden toegepast. Niet alleen is de gezondheidstoestand van een aldus behandeld perceel veel beter, ook de sten gels gaan veel gaver en gezonder de winter in. Resumerende kan het volgende bestrijdings- advies tegen de stengelziekte worden opgesteld: le. Jonge scheuten in het begin van mei zorvul- dig weghalen. 2e. Is dit niet, of niet zorgvuldig gebeurd, dan tijdens de eerste galmugvlucht (tegen het einde van mei) spuiten met een parathion bevattend middel. 3e. Zo nodig voor de pluk nog eens dunnen. 4e. Na de pluk direct het oude hout en de over tollige jonge stengels verwijderen. 5e. Na de pluk blijven controleren op galmug- aantasting. Wordt deze vastgesteld dan nog maals spuiten met een parathion bevattend middel. Er moet met nadruk op worden gewezen dat dit advies alleen betrekking heeft op de bestrij ding van de stengelziekte. Andere aantastingen soals vruchtrot en frambozekever, dienen volgens het voor deze aantastingen gegeven advies te worden behandeld. Appels na de bloei N de periode vlak na de bloei van appels dienen in het algemeen verschillende insekten te wor den bestreden. Veelal zal dit gelijktijdig door mid del van één of enkele opvolgende bespuitingen kunnen gebeuren. Behalve de keuze van het tijd stip is ook de keuze van de bestrijdingsmiddelen zeer belangrijk. Deze keuze zal afhangen van de mate van voorkomen van de onderscheidene para sieten. Hierdoor zal de keuze ook van bedrijf tot bedrijf en van streek tot streek verschillend kun nen en moeten zijn. Elke teler zal voor zichzelf een keuze moeten doen en zijn keuze moeten richten op de parasiet welke op zijn bedrijf het belang rijkste is. De belangrijkste parasieten welke vlak na de bloei bij de appels voor bestrijding in aanmerking komen, zijn: spint, appelzaagwesp, voorjaarsuilen, heggebladroller en wantsen en in sommige geval len bloedluis en bladluis. We hebben hier ook weer geen gelegenheid om de middelen te gaan bespreken welke voor de ver schillende bestrijdingen gebruikt kunnen worden, maar we willen slechts wijzen op het belang en de noodzaak van een goede ziektebestrijding bij het fruit. Gelukkig is in Zeeland vrijwel elke fruit kweker van die noodzaak wel doordrongen. Er komt op onze Zeeuwse veilingen nog maar weinig fruit dat de sporen vertoont van een verwaarloos de ziektebestrijding. Er mag echter helemaal geen fruit meer komen dat die sporen vertoont, wii het althans goed zijn. We hebben reeds eerder geschre ven dat de ziektebestrijding geen eenvoudige zaak is. Als er echter met overleg wordt gewerkt en als men de ogen goed de kost geeft en de gedach ten goed laat gaan, dan is het met de middelen welke in deze tijd ter beschikking staan, over het algemeen mogelijk een doeltreffende bestrijding uit te voeren. We noemden hiervoor enkele parasieten welke bestreden moeten worden. We hebben daarbij nog niet genoemd de meeldauw, een plaag welke wel vijand nummer één van de fruitteler is genoemd. Meeldauwinfektie kan reeds vroeg plaatsvinden. Het wegknippen van de besmettingshaarden is een van de pijlers van een goede bestrijding. Een che mische bestrijding kan echter in vele gevallen ook nodig zijn. Voor de middelen hiervoor willen wij u ook verwijzen naar het eerder genoemde boekje van het Rijkstuinbouwconsulentschap. (Advertentie.). TN aansluiting op de enkele cijfers, welke wij aan het jaarverslag over 1958 van De Olveh van 1879 ontleenden, geven wij thans nog enkele bij— zonderheden uit dit verslag. Het bedrijfssaldo bedroeg f 1.358.521,99 (vorig jaar f 1.258.234,72), waarvan f450.000,extra aan pre miereserve .werd toegevoegd. Van het resterende bedrag wordt f 243.000,gedoteerd aan de Extra- Reserve, terwijl als overschot onder de deelnemers wordt verdeeld f665.502,30 (vorig jaar f611.551, De verdeling van het overschot geschiedt we derom door voor iedere deelnemer 3V2 °/o van de jaarpremie te storten in het Zekerheidsfonds. Aan elke deelnemer, wiens inschrijving in het Zeker heidsfonds hierna tenminste f 25,bedraagt, zul len wederom één of meer 4 °/o Zekerheidsfonds- obligaties ter beschikking worden gesteld. De extra-reserve was per ultimo 1958 groot f5.722.034,10 (vorig jaar f4.441.774,65). Tezamen met het Zekerheidsfonds ad f4.041.753,39 (vorig jaar f3.465.550,14) belopen de extra waarborgen over dit jaar f9.763.784,49 (vorig jaar f7.907.324,79), zijnde 5,85 °/o (vorig jaar 5,10 van de totale pre miereserve (exclusief Indonesië). De resultaten, welke De Olveh in Suriname be haalde, worden wederom goed genoemd. De por tefeuille steeg tot f 14.800.000,— (v.j. f 12.750.000,— waarvan in Sur. guldens luidende verzekeringen Sur. f6.655.000,— (v.j. Sur. f5.589.000,—). Tot algehele afschrijving van de Indonesische portefeuille werd nog niet overgegaan, omdat per ultimo van het boekjaar nog geen uitvoering was gegeven aan het voornemen van de Indonesische Regering tot nationalisatie van het bedrijf te Djakarta. Doordat reeds jarenlang het bedrag, waarmede de activa de passiva, in. Indonesië overtreffen, ge heel werd afgeschreven, zal nationalisatie voor de financiële resultaten van het bedrijf in Nederland en Suriname geen nadelige gevolgen hebben. Met betrekking töt de bouw van een nieuw hoofdkantoor te 's-Gravenhage deelt de Directie mede, dat met de uitwerking van de plannen een aanvang is gemaakt. Voorts wordt het Olveh-gebouw aan het Rokin te Amsterdam belangrijk uitgebreid, terwijl men binnenkort hoopt te beginnen met de bouw van een eigen kantoor te Paramaribo. Zorg bij het opeenzetten van de bieten voor een voldoend aantal planten, 65.000 70.000 per ha. Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk de grootste, gezonde planten te laten staan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 13