[^Viterra RADIO pescherm uw Kleine biggen worden groot ...dank zij VITERRA IBIS KORTE WENKEN J DUPHAR DUT0X (DNBP) DUPHAR MC-feen (MCPA) DUPHAR MC-prion (MCPP) D L Jonge biggen werpen niet zó maar winst af. Daar moeten ze voor groeien. Anders betalen ze het voer iniet terug in gewicht. Geef daarom Wat Viterra bij het meel - dat maakt lien weerbaar tegen overgangs- en €tanpassingsziekten die een gezonde, winstgevende groei bedreigen! Een Viterra-kuur kost zo weinig en geeft zo veel tijdens het spenen geeft U zekerheid van winst tegen onkruid in erwten tegen onkruid in granen en grasland vooral tegen muur en kleefkruid **SSj v PHIUP5-RQMNE NEDERLAND n,yk Zo'n Viterra-kuur kost U weinig per big per dag. Per kg biggenmeel is 50 gram Viterra voldoende. Voor een klein be drag koopt U de zekerheid van een ongestoorde groei. Daarom is Viterra zo'n winstgevend pre paraat. Uitsluitend verkrijgbaar bij Uw dierenarts Leverbaar in verpakking van 10 kg f 39.85 Elk jaar opnieuw worden vele bieten te laat I opeengezet. Dit geeft een onnodige stagnatie in de groei, met veelal een lagere opbregst. Bij 4 blaadjes is het het meest gunstige stadium voor I 't opeenzetten. Bij de teelt van blauwmaanzaad dient gestreefd te worden naar 'n plantenaantal van 30—40 per I m-\ Bij 33 cm rijafstand betekent dit dus 12—13 I planten per strekkende meter. Bij een kleiner I aantal is de kg opbrengst meestal lager door het I geringe aantal zaadbollen. Bij een hoger aantal f- blijven de zaadbollen veelal te klein. D.N.C. in zomergranen is vooral dit jaar bij de overvloedige groei van onkruiden het aangewe- [i zen onkruidbestrijdingsmiddel. De bestrijding moet plaats hebben als het gewas 10 cm. hoog 1 staat en de onkruidplanten 2 a 4 blaadjes heb ben. Bij gebruik van voldoende water en door spuiten met een grove druppel worden Jn dit j§ stadium zelfs hardnekkige onkruiden gedood, i Een goede luchtvochtigheid en weinig wind ji doen het resultaat toenemen. Voor het verkrijgen van een goede kwaliteits-I graskuil moet U iets over hebben. Het gras tij- dig maaien afhankelijk van de weersomstandig heden 1 a 2 dagen voor laten drogen is noodza kelijk. Het produkt moet enkele keren worden J geschud. Toevoeging van voederbieten, melasse of A.I.V.-zuur en direkt afdekken met minstens 60 cm. grond is beslist nodig. Bij iets warmer weer wordt de bloedluis in kip penhokken zeer aktief. In erge gevallen worden de kippen ten gevolge van bloedarmoede ziek. De bestrijding van bloedluis kan gebeuren door de zitstokken te verwijderen en deze in te smeren met 1 deel carbolineum en 2 delen petroleum. Dit moet 's morgens gebeuren. De zitstokken moeten buiten gedroogd worden. Cadbolineumlucht wordt door kippen slecht verdragen. Door het aanschaffen van de juiste kniebe- I schermers wordt het bietendunnen in kruipen- j de houding sterk verlicht. Goede kniebescher mers bestaan uit een brede rubberplaat, welke aan de bovenzijde is voorzien van een laag sponsrubber. Door de juiste toepassing wordt het werk sterk veraangenaamd en pijnlijke knieën worden voorkomen. In grasland waarin boterbloemen, paardebloe men (melkriet) en (of knoflook) voorkomen is een chemische onkruidbestrijding noodzakelijk. Boter- en paardebloemen kunnen het beste be streden worden vlak vóór of bij 't begin van de bloei resp. met M.C.P.A. en 2-4D. Knoflook •wordt bestreden met een dubbele concentratie M.C.P.A. Door genoemde onkruiden te bestrijden, wordt de graslandproduktie en de kwaliteit van de melk beter. Een chemische onkruidbestrijding met chloor I.P.C. in uien geeft een belangrijke arbeids- en kostenbesparing. Grote zaadonkruiden, evenals wortelonkruiden en klein kruiskruid (sense jum) worden niet bestreden. Bij toepassing houde men zich aan de voorschriften De z.g.n. soldaatjes in bonen ontstaan, doordat de made van de bonenvlieg vöör de opkomst van het gewas het hart van de jonge planten vernie tigt. Deze schade is te voorkomen door kort vöör het zaaien het zaad te ontsmetten met een ge combineerd middel op basis van Aldrin en Thiram. De thiram voorkomt kiemschimmels. Men gebruikt van het gecombineerde middel 2 gram per kg. zaaizaad. Dinsdag 12 mei a.s., Hilversum II, 12.2012.30 uur, zal, met medewerking van ir. D. C. M. Boon man van het Rijkslandbouwconsulentschap te Eind hoven en ir. H. J. A. Slis, Rijkstuinbouwconsulent te Den Bosch, worden gesproken over de werktul- gendag, die op 14 mei a.s. in Liempde wordt ge houden. Vrijdag 15 mei a.s., Hilversum II, 12.2012.30 uur wordt, met medewerking van de heer E. de Nooij, inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst te Zwollerkerspel, een reportage uitgezonden over de bestrijding van veeziekten in grensgebieden. «en produkt in samenwerking met Nederlandse dierenartsen ontwikkeld door Pfizer N.V. - Afd. Nederland Veterinary Products Department MlNIftYAkMU bi AMSTERDAM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 10