APOLLO C.B. BONUS C.B. STARING C.B. Veenmans Agrarische Winkler Prins BETONBUIZEN Voorhanden N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE Zaaizaadontsmetting van wintergranen wintertarwe wintertarwe wintertarwe P. D. WAARSCHUWT MACHINEFABRIEK IZ. CAPPON C.B.-rassen zijn oogstzekere rassen CENTRAAL BUREAU R.K. MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL Eug. P. Fassaert-van de Walle c.v. Stijve varkens of achterblijvers? .ALVOLINE' T'rits erritsen waarheen naar N.V. Agro Chemie Arnhem Encyclopedie voor de Landbouw, Tuinbouw en Bosbouw Prijs compleet (in 3 delenf105,- Boekhandel Terneuzen ZEEUWS LANDBOUWBLAD "IV"AAST het kiezen van een voor uw bedrijfs- omstandigheden gunstig wintertarweras, het toepassen van een goede grondbewerking en be mesting is het noodzakelijk dat ook aan de ziek tebestrijding aandacht besteed wordt. Deze be gint bij het ontsmetten! Waarom ontsmetten? Verschillende ziekten kunnen met het zaad overgaan. Ze kunnen zowel op als in het zaad aanwezig zijn. De minder gunstige weersomstan digheden tijdens de oogst kunnen er toe bijdra gen. dat het zaaigraan meer of minder ernstig door kiemschimmels is aangetast. Wordt niet-ontsmet zaaizaad gebruikt, dan be staat de kans dat de opkomst beneden de ver wachting blijft. De oorzaak hiervan is een aan tasting van de kiem door schimmels. Het gevolg is een holfe stand, meer onkruid en minder opbrengst. Van ontsmet zaaizaad is de opkomst al vlug 5 k 10 beter. De olanten zijn gezonder en beter bestand te gen ongunstige invloeden tijdens de winter. Waartegen ontsmetten? DIJ de tarwe is de bestrijding gericht tegen 1J kiemschimmels (fusariumsoorten) en steen- brand, welke op het zaad voorkomen. Stuifbrand kan enkel worden bestreden door middel van een warmwaterbehandeling. Dit kan echter alleen door ervaren personeel en bij ge bruik van een speciale ontsmettingsinstallatie gebeuren. Daarom is het van belang, wat deze ziekte be treft, dat uitgegaan wordt van gezond zaaizaad, N.A.K. gekeurd. Welke middelen? De op het zaad voorkomende schimmels kun nen worden bestreden met kwikmiddelen, zowel voor droge als natte ontsmetting. Dit laatste wordt weinig meer gedaan en verdient ook geen aanbeveling. De benodigde hoeveelheid is op de verpakking vermeld. Teneinde een eventueel optreden van kiem- beschadiging te voorkomen is het wenselijk de ontsmetting korte tijd voor het zaaien uit te voe ren. Dit geldt wel in sterke mate voor wat voch tige partijen. Waar ontsmetten? TJ ET ontsmetten op de boerderij is zeer goed mogelijk, doch er zijn ook bezwaren aan ver bonden. Er wordt met zeer giftige middelen ge werkt, mogelijk wat minder secuur wat verdeling en hoeveelheid betreft. Wanneer bij een zaaizaadhandelaar of coöpe ratie wordt ontsmet vervallen deze bezwaren. Bovendien is men er dan verzekerd van, dat het zaad ontsmet gezaaid wordt. Wil men het zelf doen, dan bestaat de mogelijkheid dat toch nog onontsmet wordt uitgezaaid, omdat door tijd nood „het er niet van gekomen is". Naast het gebruik van zaaizaad van goede kwa liteit is het een eerste vereiste te ontsmetten. Het wegvallen van jonge planten tijdens de winter wordt vaak nog ten onrechte voor uit- winteren gehouden. Daarom, geen korrel wintertarwe onontsmet in de grond. Het is één van de goedkoopste ziektebestrijdin- gen. De Bedrijfsvoorlichter bij de R.L.V.D., W. JANSE. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen wijst in bericht 1306 op de noodzaak van het ont smetten van wintergranen. HtlNKENSZAND (Z.) Holland Beproevingsrepport van het Instituut voor Land bouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen op de Oostwaardhoeve", Proefbedrijf van het I. R. L. te Slootdorp van de CAPPON 2-scharige tractorwentel- ploeg TWZ gratis op aanvraag verkrijgbaar. Beoordeling: De ploeg is zeer ruim gebouwd. De ploegbreedte en de ploegdiepte zijn bij een goede afstelling in het algemeen zeer regelmatig. De ploeg- sneden worden goed gekeerd en aangesloten. Er wordt een vlakke ligging verkregen. Zware grond wordt vrijwel niet verkruimeld. De voren zijn breed en schoon. De ploeg ken ook als éénschaar zeer goed werk leveren. Conclusie: De Cappon trekkerploeg type TWZ heeft bij de beproeving een goede indruk gemaakt en kan worden aanbevolen voor het ploegen van lichte en zware grond. rood zadig; wintervast wit zadig; wintervast wit zadig; kan laat gezaaid worden TELEFOON 111340 - .POSTBUS 182, ROTTERDAM. HULST. Aanmelding nieuwe leerlingen Leerlingen voor de cursus 19581959 kunnen zich alsnog aanmelden tot uiterlijk 15 september a.s. bij de directeur van de school, tel. 59 Kuist. Gegadigden moeten vóór 1 januari a.s. de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De directeur, Ir. J. P. M. VAN DER WOLF. Adverteert in dit blad HEREN LANDBOUWERS Hebt U of andere BETON ARTIKELEN of BOUW MATERIALEN nodig voor uw bedrijf? Vraagt ons vrijblijvend aan Aanbevelend, Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel HULST, Tel 19 AXEL, Tel. 674 en 809 Geeft ze regelmatig iedere dag door hun voeder. 2 kilo-pak f 1, Verkrijgbaar bij uw molenaar of veevoe- derhandel. D. ALEWIJNSE Zn Middelburg, Tel. 2329 Qiize mod el tin beu ijzen did Igderkiedin» óók ■élégant v kun zijn! Reeds v»n»( 129-50 mei garantie- Ciike< Vraagt zichtzending aan huis. Voor geheel Zeeland «ST. ANTOIKE» ROOSENDAAL Voor Zeeland bij: De Lederkledingspecialist Lange Kerkstr. 35, Goes, Telef. K 1100-2538. iwefan De ontsmetting van POOTAARDAPPELEN met ARETAN is de beste bestrijding van Rhizoctonia solani (lakschurft) en zilverschurft Een gezond aardappelgewas en een Hogere op brengst zijn het resultaat van de ontsmetting met ARETAN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1958 | | pagina 8