Wie draagt het risico? AARDAPPELNIEÜWS PRODUKTSCHAP VOOR AARDAPPELEN VERGADERDE GEEN GARANTIEPRIJS VOOR KOOLZAAD SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE TE PARIJS VAN 3 TOT 8 MAART A.S. BELGISCHE MARKTEN ZEEUWS LANDBOUWBLAD TN de op 3 september j.l. gehouden bestuursver- gadering van het Produktschap voor aardappe len werd o.m. medegedeeld dat het aantal trans acties, afgesloten op de termijnmarkt, de laatste weken sterk is gestegen. Ook de prijzen zijn om hoog gegaan. In de laatste week van augustus be droegen b.v. de prijzen voor levering in april ge middeld: Bintje klei 35 opwaarts ƒ14,70; Bintje klei 45 opwaarts 16,30. Niettegenstaande aanzienlijke schade door phy- tophthora-aantasting in een aantal percelen zijn de oogstvooruitzichten in de kleigebieden goed. Van de belangrijkste rassen zoals Bintje en Eigen heimer wordt een gemiddelde hectare-opbrengst verwacht, die hoger is dan Let gemiddelde van de laatste jaren. Op de zandgronden en de N. O. pro vincies wordt een matige opbrengst verwacht. De komende weersomstandigheden kunnen op de uit eindelijke oogstresultaten nog van veel invloed Zijn. Verder werd medegedeeld, dat in enkele West- europese landen zoals West-Duitsland, Frankrijk en Denemarken de beteelde oppervlakte aardappe len dit jaar geringer is dan vorig jaar, terwijl o.m. uit Frankrijk en Engeland berichten zijn ontvangen over phytophthora-aantasting, die plaatselijk aan zienlijke schade heeft aangericht. Op grond hiervan lijken de exportvooruitzichten niet ongunstig. B,e- dacht moet echter worden, dat mede door de gun stige veevoederpositie in de Westeuropese landen getracht zal worden een gedeelte van de aardappe len, die normaal worden vervoederd, op de con- sumptiemarkt af te zetten. Van de werkelijke verhouding tussen vraag en aanbod op de internationale aardappelmarkt is derhalve, ook op langere termijn, nog weinig of niets met enige zekerheid te voorspellen. Voorts werd medegedeeld, dat in Zuid-Holland 65 'o van de aardappeloppervlakte uit Eigenheimer en 15 uit Furore bestaat. In de polders rond Am sterdam neemt Meerlander bijna de helft van de oppervlakte in beslag. Met betrekking tot de vroege aardappelen werd nog opgemerkt, dat de oogst rond 190.000 ton be droeg, waarvan ongeveer de helft voor cnsumptie is afgezet, terwijl de andere helft als pootaardap- pelen wordt afgezet. De gemiddelde gewogen prijs voor consumptie-afzet op veilingen bedroeg dit jaar ca. 20,per 100 kg tegen vorig jaar 21,60, in 1956 12,40 en in 1955 16,40. Door het bestuur is uitvoerig gesproken over de wenselijkheid tot oprichting van een Instituut voor Agrarisch Marktonderzoek, waaraan door het Ministerie en de gezamenlijke produktschappen wordt deelgenomen. Mede gezien de vele activitei ten, die op het gebied van marktonderzoek reeds ontplooid worden, zal het bestuur zich beraden over de vraag, of aan een nieuw op te richten instituut behoefte bestaat en zo ja op welke wijze dit werkzaam zou moeten zijn. Kennis genomen werd van een van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ont vangen schrijven, waarin o.m. is medegedeeld, dat de maximumprijsregeling voor consumptie aardappelen zoals deze in voorjaar 1958 t.a.v. de telersprijzen is toegepast voorshands niet zal worden gecontinueerd. Verzekeringszak en 7'/AN de Ver. ,Wet Risico" te Amsterdam ontvin- gen wij onderstaande publicatie. Om ieder misverstand te voorkomen vestigen wij de aan dacht er op, dat „Wet Risico" dezelfde vereniging is waarmee de Onderlinge Motorvoertuigenver zekering van de Z. L. M. zulke prettige relaties onderhoudt t.a.v. de W.A.-dekking voor motor voertuigen. Omdat het van groot belang is een eventuele ongevallenverzekering voor inzittenden daar on der te brengen waar ook het W.A.-risico van het motorvoertuig verzekerd is, vragen wij voor on derstaande publicatie bijzondere aandacht. Stap in, maar XJ ET komt in de praktijk van het dagelijks leven frequent voor, dat de eigenaar van een auto anderen laat meerijden. Wij denken hierbij aan gezinsleden, familie, kennissen, zakenrelaties, enz. Bij zulk een rit ontstaan risico's, zowel voor de automobilist als de mede-inzittenden. Verkeersongevallen zijn aan de orde van de dag en de gevallen, waarin de inzittenden van een auto letsel oplopen zijn legio. W. A. autoverzekering. Door het sluiten van een W.A.-verzekering op de auto kan de eigenaar zich tegen een deel van het risico dekken. Indien n.l. bij een ongeval met de auto het on geval te wijten is aan schuld of nalatigheid van de eigenaar van de auto of degeen die de auto bestuurt en voor wiens daden hij verantwoorde lijk is, is in de meeste gevallen de eigenaar jegens de derden, die hij in de auto deed plaatsnemen, wettelijk aansprakelijk. Op grond van de gesloten W.A.-verzekering zal dan in de regel de schade van de mede-passagiers bij „Wet-Risico" gedekt zijn. Ongevallen, en wettelijke ongevallenverzekering. W/ANNEER de getroffen inzittenden van een automobiel letsel oplopen, waarbij zij tijde lijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of de dood vinden, zal aan hen resp. hun nagelaten be trekkingen, een uitkering kunnen worden ver leend op grond van de ongevallenwetten, indien de getroffenen „werknemer" in de zin van die wetten waren en hun het ongeval in verband met hun dienstbetrekking was overkomen. Zelfs in die gevallen zal soms de schade niet geheel gedekt zijn, omdat de ongevallenwetten slechts uitkering aangeven tot een bepaalde loon grens en dus vooral bij hoger gesalarieerden een deel van de schade ongedekt kan blijven. Wanneer een inzittende van een automobiel tijdens een rit een ongeval treft en de rit door hem niet in verband met de dienstbetrekking werd gemaakt, zal een uitkering op grond van de sociale verzekeringswetgeving niet plaats vinden en het risico van zulk een schade dus niet ge- dekt zijn. Zulk een schade kan b.v. geleden wor den bij particuliere ritten voor genoegen. Ook de inzittende gezins- en familieleden kunnen getrof fen wordendeze zullen uit de aard der zaak geen uitkering op grond van de sociale wetgeving kun nen genieten. Wanneer de medepassagiers ten opzichte van P)E situatie in de aardappelsector van de ver- XJ schillende landen loopt nogal uiteen. De Zwitserse oogst bijvoorbeeld is in vergelijking met die in de jaren '36'38, de laatste jaren on geveer 60 gestegen. Voor de consumptie-aard appelen wordt de voorkeur gegeven aan het ras Bintje; verwacht wordt dat dit areaal weer enigs zins zal worden uitgebreid omdat de andere, in hoofdzaak Duitse, rassen veelal door viren zijn aangetast. Voor de export van consumptie-aard appelen komt hoofdzakelijk Italië in aanmerking in de herfst van 1957 ongeveer 30.000 ton. De voor uitzichten voor de export van Zwitserse poot- aardappelen op deze markt lijken geenszins slecht. Het aardappelareaal in West-Duitsland werd dit jaar weer 6 kleiner. „Kartoffelwirtschaft" acht dit een gevolg van de bedrijfseconomische omstandighedenmen wil de aardappeloogst ver vroegen wegens de vele werkzaamheden in de late herfst. Overproduktie aan consumptie-aard appelen is er overigens geen aenkbeeldg gevolg van. TAE redacteur van „The Farmers Weekly" meent dat de Engelse opbrengstcijfers door de aard appelziekte veel meer gedrukt zullen worden dan eerst verwacht. De consument geeft de voorkeur aan het ras King Edward, maar de resistentie van dit ras tegen phytophthora is niet overmatig. De aardappelen die thans op de markt komen zijn enigermate door deze ziekte aangetast. In hoeverre de voorraad straks de vraag zal kunnen dekken, kan nog niet gezegd worden, maar dat import een dure zaak voor de Engelsen is blijkt uit cijfers die het Persoverzicht van het Hoofd- produktschap voor Akkerbouwprodukten geeft. In de laatste zes maanden, voor de komst van de nieuwe oogst, werd voor ƒ213 miljoen ge- importeerd tegen gemiddeld ongeveer ƒ19 mil joen voor de oorlog; maar het geld had in die tijd ook wel een andere waarde. „Landbouwwereldnieuws" weet te melden dat een onlangs ingestelde commissie de import van pootaardappelen (dit jaar 11.000 ton) in Grieken land gaat verzorgen. Men schijnt in het bijzonder zijn oog te laten vallen op die soorten die op de Europese markt het meest gevraagd worden. T N de week van 16 tot 22 augustus maakten A Bintjes, eerste kwaliteit, op de Kopenhaagse groentemarkt 14 86 tot ƒ17,61. Tweede kwaliteit Bintje maakte toen 13,20 tot 14,86 per 100 kg. De aanvoer die week bedroeg 1.179,9 ton, de week daarvoor was deze 1.151,7 ton groot. Toen werd naar Zweden 299 ton en naar Engeland 1 ton uit gevoerd, de week daarop ging 42 ton naar Zwe den en 1 ton naar West-Duitsland. De Belgische aardappelmarkt tenslotte is zeer kalm. Aan de vraag kan worden voldaan. Ook in de week van 30 augustus tot 6 september was de markt buitengewoon kalm met beperkte han del tegen licht dalende prijzen. N. S. de automobilist derden zijn, zullen zij geen scha devergoeding van hem kunnen vorderen, indien hij niet voor het ongeval aansprakelijk is, door dat hem geen schuld treft. Het ongeval kan im mers b.v. door een andere weggebruiker veroor zaakt zijn? Verzekering van het niet gedekte risico. Toch bestaat in vele gevallen behoefte aan een verzekering tegen deze ongedekte risico's. Hoe vaak gebeurt het niet, dat men zakenrelaties in de auto doet plaatsnemen? Bij een eventueel on geval, waarbij deze laatsten letsel zouden oplo pen, zouden vele automobilisten, ook al is geen wettelijke aansprakelijkheid voor die schade aan wezig, zich toch moreel genoopt zien, hen in de geleden schade tegemoet te komen. Een aanvul lende ongevallenverzekering is dus gewenst. Inzittenden van vrachtauto's zijn gewoonlijk personen die in verband met de uitoefening van hun dienstbetrekking bij de eigenaar van dei vrachtauto gebruik maken. Ingeval van een on geval kunnen zij een uitkering op grond van de sociale wetgeving ontvangen. Voor hen is een extra verzekering niet nodig. Bij verscheidene automobielverzekeringsmaat schappijen bestaat de gelegenheid om in aanvul ling van de gewone W.A.-of All-Risks-polis op een auto een aanvullende ongevallenverzekering voor inzittenden te sluiten. Wat kan Wet-Risico voor u doen? „Wet-Risico" DE commissie van toezicht van overweegt, of ook „Wet-Risico" voor de deel nemers aan de motorschaderegeling de mogelijk heid voor zulk een aanvullende verzekering kan openen. Bij voldoende deelneming stelt „Wet-Risico" zich voor met ingang van 1 januari 1959 de gele genheid tot verzekeren open te stellen. In verband daarmede zullen wij gaarne van u vernemen of u in beginsel belangstelling voor een dergelijke verzekering heeft. EJeze verzekering zal zich uitsluitend uitstrek ken tot inzittenden van person en auto's. Voor vrachtautomobielen, waarbij derden in de be stuurderscabine plaatsnemen, wordt de gelegen heid tot verzekering niet geboden. Van het resultaat van deze enquête zal het af hangen of de verzekering doorgang kan vinden. Mocht u voor bedoelde ongevallenverzekering belangstelling hebben dan wordt u verzocht zulks vóór 1 oktober a.s. aan ons mede te delen, dus aan de Onderlinge Verzekerings Mij voor motor voertuigen der Z.L.M., POSTBUS 70 te Goes. Uw opgave is uiteraard vrijblijvend en verplicht tot niets. DE L. IN aansluiting op een vraag van het Landbouw schap aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening om voor koolzaad van de oogst 1959 een garantieprijs in het vooruitzicht te willen stellen, antwoordt de bewindsman, nadat Landbouwschap tijdens de jongste bespreking met de minister het verzoek had toegelicht, dat hij zich omtrent deze aangelegenheid nader heeft beraden. Daarbij zijn de aspecten van de koolzaadteelt en een mogelijke ontwikkeling daarvan bij een garan- tieprijs onder ogen gezien. De minister is tenslotte tot de conclusie gekomen, dat er onder de huidige omstandigheden onvoldoende aanleiding bestaat* voor koolzaad een garantieprijs in uitzicht te stel len. Hij is echter bereid bij de vaststelling van de garantieprijzen voor andere akkerbouwprodukten de ongunstige prijsvorming van koolzaad mede in beschouwing te nemen. Van 3 tot 8 maart a.s. zal in het „Pare des Expositions de la Porte de Versailles" in Parijs de dertigste Salon International de la Machine worden gehouden. Deze dertigste expositie wordt als zeer belangrijk beschouwd. Brouwgerst ondervindt weinig kooplust. De prij zen zijn onverandèrd. De vlasprijzen blijven onge wijzigd, voor normaal vlas 0,80 tot 1,50 fr. en voor beter vlas meer dan 1,50 tot meer dan 2 fr. De markt voor gezwingeld vlas ondergaat een ver steviging. (De Boert

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1958 | | pagina 6