r L r roonrede en Rijksbegroting j DSN BOSCH f958 waarin opgenomen DE BOERENJEUGD SUCCESSEUR K 2457 itdagen oekhoud- bureau OVERZICHT Deze week No. 2444 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1958 46e Jaargang. ZEEUWS LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ en de LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND DE 26ste nationale tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" te 's-Hertogenboseh op 9 en 10 septem ber j.l. genoot als van ouds weer zeer 'grote belangstelling. Stralend weer iiisterde de tweede dag van de ten toonstelling op terwijl bij de aanwezi gen grote spanning heerste voor de nationale kampioen 1958 werd uitge- - l i. Weer werd het een Zeeuwse lengst: Successeur van De Dobbe- iere viit lJzendijke en Catseman uit ervliet Van de merries ging het kampioen schap naar de 12-jarige Mina van eerhoek van de gebroeders Van elde uit Moerkapelie terwijl Hersa an Certain van de gebroeders Haver- jeke te Biervliet tweede werd. 31r. B. W. Biesheuvel, die namens ie drie Centrale Landbouw Organisa ties de eerste prijs van de prijsvraag „Wie wordt kampioen" uitreikte, schetste hoezeer op deze manifesta- ities de liefde tot het dier tot uitdruk king komt. Gezien de inzendingen uit de Noord-Oostpolder blijkt, dat ook in de moderne landbouw het paard nog een belangrijke plaats inneemt. En tenslotte wekt een dergelijke mani festatie sympathie bij de stedeling, al- [dusmr, Biesheuvel. (Men zie verder pag. 594.) C.A.O.'s VERZONDEN. De C.A.O.'s 1958-1960 voor de landbouw zijn inmiddels naar de secre tarissen vap de afdelin gen der Z. L. M. gezon den. Zij zullen voor ver dere verzending naar de leden-werkgevers zorg dragen. Heeft men deze C.A.O. in de loop van de volgende week nog niet ontvangen, dan wende men zich tot de secretaris van de be treffende afdeling. Voor inlichtingen over de in houd en uitvoering der C.A.O.'s richte men zich tot de Z. L. M., Land- bouwhuis, Goes. De nationale kampioen 1958 op de Trekpaarden tentoonstelling te 's-Her togenboseh. Eig.: Stallen De Dobbe- laere te lJzendijke en Adr. J. Catseman te Biervliet. taE volgende week dinsdag is het alweer Prinsjesdag. Dan spreekt Hare D Majesteit, Koningin Juliana, de zorgvuldig voorbereide Troonrede uit in de Ridderzaal te Den Haag. In dit stuk kondigen de regering en de ministers hun te voeren beleid voor het komende Parlementaire jaar aan en er wordt dus als het ware een tip van de sluier opgeheven. "JOK biedt de minister van Finan- J ciën de Rijksbegroting voor het -ienstjaar 1959 aan de Tweede 'amer aan. Daarna gaat dan het rlementaire spel weer beginnen et het behandelen van de verschil- -ende begrotingshoofdstukken. Want 'eder ministerie heeft in de Rijks- "groting zijn eigen hoofdstuk, waar- n geraamde inkomsten en uitgaven "n vermeld. De Tweede Kamer houdt eerst al gemene politieke beschouwingen, ierin vliegen meestal op vriend- chappelijke wijze de leiders van ostburg: Woensdag 17 septem ber in café „De Windt'.', 'erneuzen: Woensdag 17 sep tember in hotel „Des Pays- Bas"- Vissenkerke: Woensdag 17 sep tember in hotel „De Kroon". Maartensdijk: Donderdag 18 september in hotel „Hof van Holland", ierikzee: Donderdag 18 septem ber in hotel „Huis van Nas sau". Iiddelburg: Donderdag 18 sep tember café „De Eendracht". de verschillende fracties elkander in de haren en geven, voorzover zij dat nodig vinden, de regering al dan niet een veeg uit de pan. Daarna worden algemene financiële beschouwingen gehouden, waarbij naast de voorzitters van de fracties ook de financiële specia listen aan het woörd komen. Er wordt daarbij hetzij goed, hetzij afkeurend gesproken over het algemene financiële beleid van de regering en er wordt al dan geen goede raad gegeven. Op beide boven genoemde algemene beschouwingen antwoordt en verdedigt de regering voorts haar beleid. Na dit min of meer politieke steek spel, komen de verschillende hoofd stukken van de Rijksbegroting af zonderlijk in behandeling. Bij deze hoofdstukken heeft de be treffende minister in een „Memorie van Toelichting" zijn bedoelingen nader uiteengezet. Deze wordt door de Kamer bestudeerd en een commis sie van rapporteurs legt de op- of aanmerkingen van de leden van de Tweede Kamer vast in een „Voorlopig Verslag". Hierop antwoordt de minis ter in een „Memorie van Antwoord" en dan vindt nog de mondelinge be handeling in de Kamer plaats. Na aanneming van het betreffende hoofdstuk volgt een zelfde soort pro cedure in de Eerste Kamer, waarbij men diene te bedenken, dat onze Senaat niet domweg overdoet, wat reeds is geschied, maar dat onze senatoren veeleer nog enkele puntjes op de i zetten en aanvullend en cor rigerend werk verrichten. ONS BESTAAN HANGT ERVAN AF. VV7 IJ hebben bij deze parlementaire w procedure wat uitvoerig stilge staan, omdat in de komende maan den weer herhaaldelijk in ons blad en in de dagbladen termen als Memorie van Toelichting, Voorlopig Verslag en dergelijke zullen voorkomen en onze lezers met bovenstaande gege vens hun geheugen weer wat kunnen opfrissen. Het is namelijk van groot belang voor ons allen en zeker ook voor de boeren stand, wat er weer gaat gebeuren. Het te voeren financiële beleid en het landbouwbeleid hangen ervan af en daarmede onze bestaansmogelijk heden. rj E oogst van 1958 is op een deel J-' van de aardappelen na en op de suikerbieten na van het veld. De boer heeft er zijn vele werk aan gehad en moet thans zien er een lonende prijs voor te maken. Uit zijn eventuele uitkomsten moet hij zijn bedrijf ver der voeren, daarbij rekening houdend met de tijd waarin hij leeft. Deze tijd wordt voor een deel be heerst door de maatregelen, die de Overheid op tal van gebieden treft. Deze Overheid moet tegenwoordig niet alleen rekening houden met de belangen van alle bedrijfstakken en van alle bevolkingsgroepen maar bovendien met de maatregelen, die genomen worden door de Overheden van tal van andere landen. Een inge wikkeld samenspel en dikwijls ook (Zie verder volgende pagina) A Het Parlementaire jaar begint weer. Over wat wij de komende maanden mogen verwachten ver telt het overzicht van deze week meer. Minister Vondeling heeft het bedrijfsleven voorgesteld om over te gaan tot het oprichten van een instituut voor agrarisch markt onderzoek. Het streven van de Re gering is er op gericht om op de begroting van 1959 hiervoor een bedrag van 100.000 uit te trek ken. De produktschappen zullen dan echter eenzelfde bedrag moe ten opbrengen. Het bestuur van het Produktschap voor Aardap pelen! heeft inmiddels besloten zich te beraden over de vraag of er behoefte aan een dergelijk in stituut bestaat, omdat er al vele activiteiten op dit terrein worden ontplooid. 9 In aansluiting op een vraag van het Landbouwschap ant woordde minister Vondeling dat er geen garantieprijs voor kool zaad zal komen. Het grondonderzoek op bie- tencystenaaltje blijft noodzake lijk. Voor de uitkomsten in het afgelopen jaar vragen wij in dit nummer aandacht. Ook het ont smetten van wintergranen mag overigens niet vergeten worden. Q> De situatie in de aardappelsec tor in enkele West-Europese lan den blijkt nogal uiteen te lopen. Zie pag 594. i J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1958 | | pagina 1