D1 UIT EEN geheim WEEKBOEK van uit de SUKHQE& W eekoverziclit Noteringen ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1958 599 Granen. Het prachtige weer bracht een abrupt einde voor de handel in buitenlandse granen, on danks dat er praktisch niets meer wordt ondernomen, handhaven zich de goed prijshoudende tot soms vaste stemmingen op de diverse marktcentra. Van de in landse oogst werd weer voor zeer uiteenlopende prij zen verhandeld en blijft de situatie voorhands on overzichtelijk. De sterk variërende prijzen worden voor een groot deel veroorzaakt door de zeer uiteen lopende kwaliteiten. Voergerst b.v. van 23^f 25;50; haver van ƒ22ƒ24,50. Van handel op termijn, die soms een stimulerende invloed op de markt kan heb ben, viel niets te bespeuren, omdat men het met het oog op het kwaliteitsprobleem niet aandurft. Peulvruchten en fijne zaden. Hieronder volgen de exportcijfers over de maand augustus 1958 in verge lijking met die van 1957. aug. 1957 aug. 1958 ton ton Gr. erwten en pliterwten 4.371 4.577 Schokkers 761 991 Bruine bonen 132 157 Karwijzaad 690 345 Blauwmaanzaad 123 125 De groene erwten, die dit jaar in augustus geëx porteerd zijn, zijn nog praktisch geheel van de oude oogst geweest. Met deze exporten en na uitvoering van de nog lopende exportkontrakten kan aangeno men worden dat de oogst 1957 volledig geruimd is. Van de nieuwe oogst kan geraamd worden dat ca. 20.000 ton minder beschikbaar zal komen dan vorig jaar. Door de vele regen in juli en augustus heeft de kwaliteit te lijden gehad. Het prachtige oogstweer van de afgelopen week heeft echter een catastrofale kwaliteitsvermindering voorkomen. Alg gevolg van de betere vooruitzichten vond gedurende de afgelo pen week een sterke prijsdaling plaats. Mede als ge volg van de september-aandieningen werd de prijs verder gedrukt. De schokkers, die in augustus geëxporteerd zijn, zijn grotendeels van de nieuwe oogst, aangezien de oude oogst begin augustus reeds praktisch geruimd was. Van schokkers wordt een belangrijk grotere hoeveelheid verwacht dan vorig jaar. Omdat de En gelse oogst echter bijzonder slecht is, is de verwach ting dat Engeland ook dit jaar het gehele export- surplus zal opnemen. Er is door Engeland reeds veel gekocht (volgens sommige schattingen ruim 6000 ton). Momenteel houden de kopers zich echter af zijdig. Onder invloed hiervan daalde de prijs voor de 3 kwaliteit. Karwijzaad bleef in prijs onveran derd met weinig zaken. De blauwmaanzaadoogst wordt begunstigd door mooi weer. De eerste par tijen, welke werden aangevoerd, waren van prima kwaliteit. Ook de opbrengsten schijnen niet tegen te vallen. Zoals bekend, is de oppervlakte belangrijk groter dan vorig jaar. De prijs kon zich niet hand haven en daalde. Na de tweede helft der week kwam de handel in peulvruchten en fijne zaden praktisch tot stilstand, ook het buitenland bepaalde zich tot niets doen. Plaatselijk vinden er nog wat zaken van teler en de plattelandshandel plaats, doch ook hier is de grote run eraf. BEURSBERICHT MARKT GOES, 9 SEPT. 1958. Granen, zaden en peulvruchten. Tarwe, basis 17 vocht boerenschoon af boerderij per 100 kg ƒ27,50—ƒ28; Gerst idem ƒ24—ƒ27,50; Erwten idem ƒ30ƒ51; Schokkers idem 50ƒ69; Karwij idem 60ƒ65; Maanzaad idem ƒ125ƒ135; Koolzaad idem 3335. Aardappelen. Bintje, 35 mm opw. binnenl. sortering 7,75; Bintje, 35 mm opw. export sortering 88,50. Prijzen per 100 kg, geleverd aan de sorteerinrich- ting, sorteerkosten voor rekening van koper. Voederaardappelen noteerden 1,501,75 per 100 kg. Hooi en stro. Goede kwaliteit lucernehooi werd verkocht voor 90110 per ton, geleverd uit de schuur. De stroprijzen bedroegen per ton: Gerstestro ƒ3437,50; Tarwestro ƒ34ƒ37,50; Erwtenstro ƒ5055. Uien. De prijs van uien bedroeg ƒ4,per 100 kg afge- staart product. Vlas. De belangstelling voor strovlas blijft bestaan en neemt nog steeds toe. De prijs van goede kwaliteit vlas bedroeg 1720 cent per kg. Afwijkende partijen noteerden ƒ,1000ƒ1300, slechte partijen 5001000 per ha. Eieren. De eierprijs bedroeg ƒ2,02 per kg. FRUIT AFZET 3—9 SEPTEMBER 1958. In deze week moest het fruit over het algemeen voor (te) lage prijzen worden afgezet. Wel kwam er dinsdag een geringe opleving voor de meeste ras sen. De minder in kwaliteit wordende Zigeunerin deed hierin niet mee, de meeste andere rassen kon den een geringe winst boeken. De pruimen welke ver afliepen, bleven goede prij zen doen voor de goede kwaliteiten, vooral de Reine Claude d'Althann was gevraagd voor export naar België. Bramen bleven in behoorlijke kwanta aangevoerd worden. De kwaliteit was behoorlijk door het over wegend goede weer. De warme dagen, de warmste in heel deze zomer, deden het fruit vlug aanrijpen, de achterstand met voorgaand seizoen werd hierdoor weer een stukje kleiner. De hoofdrassen waren Grieve bij de appels en Triomphe en Pitmaston, met op donderdag en vrij dag de Bon Chretien Williams in de peren. Zigeunerin, export, grof: 10—12; export, fijn: IS IS; k. en f. 7—10. Manks' Codlin, export, grof: 1822; export, fijn: 15—19; k. en f.: 10—16. James Grieve, export, grof: 2533; export, fijn: 2835; k. en f.: 1728. Transp. de Croncels, export, grof: 1720; export, fijn: 15—17; k. en f.: 11—17. Benoni: verpakt: 3879. Jacques Lebel, export, grof: 15—18; export, fijn: 19. Beurré Lebrun, export, grof: 30—32; export, fijn: 3132. Beurré de Merode, export, grof2025export, fijn: 20—22. Seigneur d'Esperen, export, grof: 4649; export, fijn: 3035. Bonne Louise, export, grof: 4048; export, fijn: 3642. Triomphe de Viënne, export, grof: 4248; export, fijn: 47—54; k. en f.: 24—42. Pitmaston Duchesse, export, grof: 2431; export, fijn: 25—31; k. en f.: 7—14. Bon Chretien Williams, export, grof: 3136; ex port, fijn: 3036; k. en f.: 1320. Abrikoospruim I: 6079; fabr. 4065. Victoria I: 72—85; fabr. 25—60. Reine Claude d'Althann I 96140; fabr. 3385. Bramen los I 97105 per kg, in doosjes I 105120 per kg. NOTERING ROTTERDAMSE KORENBEURS VAN MAANDAG 8 SEPTEMBER 1958. Tarwe. De reeds ruime aanvoer werd in zijn ge heel opgenomen 28,7529,15 bekende condities. Voor werkelijk prima kwaliteit kon een kleine pre mie worden bedongen. Voergerst. Goed prijshoudend, op monster van 24—25,25. Brouwgerst. Het C.B.K. paste zijn bieding aan de vastere stemming aan door de basis-prijs voor de Balder op 28,50 te brengen. Haver. Klein aanbod, op monster van ƒ23,50 24,50. Pariteit af binnenland: Zowel bij de groene erwten als bij de schokkers zochten kopers de topkwaliteit eruit, en kochten deze voor hoge prijzen. Daar het grootste deel van de aanvoer bij deze gezochte kwaliteit achterblijft, kwamen weinig zaken tot stand, omdat houders voor deze kwaliteit hun vraagprijzen handhaafden. Groene erwten. Op monster van 2952,50. 3 kwaliteit 56,75 gedaan, ƒ58,laten. Schokkers. Op monster van 3570. 3 export kwaliteit 78 gedaan. Bruine bonen. Vast. Prima doorsneekwaliteit 95 bieden, 100 laten. Capucijners. Onverkoopbaar. De beste kwaliteit 42,50 laten. Maanzaad. Iets beter, op monster tot 142,50, ex portkwaliteit voor alle termijnen 147,50. Karwijzaad. Bij weinig handel 70 te maken. Ver dere termijnen hoger. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren in totaal aan gevoerd 4352 dieren, zijnde: 2063 vette koeien, ossen en gebruiksvee, 605 vette en graskalveren, 259 nuch tere kalveren, 89 paarden, 37 veulens, 650 varkens, 48 biggen, 576 schapen of lammeren, 25 bokken of geiten. Vette koeien 2,603,30; Vette kalveren (lev. gew.) ƒ2—ƒ3; Slachtpaarden ƒ1,80—ƒ2,10; Varkens (lev. gew.) 1,861,90, alles per kg. Melk- en kalf koeien ƒ8501200; Vare koeien ƒ670—ƒ825; Vaarzen ƒ600—ƒ875; Pinken ƒ400— ƒ600; Graskalveren ƒ300475; Nuchtere kalveren ƒ60—ƒ80; Veulens ƒ300—ƒ485; Biggen ƒ40—ƒ60; Schapen ƒ50ƒ70; Lammeren ƒ50ƒ70. 9 september E graanoogst '58 is geborgen en de rust op de bedrijven is weer terug. Ja, het was de laatste week prima weer en er is veel werk gedaan. Je kon elke dag zien, dat de akkers kaler werden en nu is 't gebeurd. Het bruin der doodgespoten aard appels en het groen der suikerbieten geven nog de plaats aan der laatste akkervruchten. Het oogst jaar '58 is een jaar om te onthouden; hoeveel keer we er uitgeregend zijn weet ik niet, maar menig keer. Toch hebben de produkten minder geleden dan we dachten. De vier bovenste dekschoven der schelven hadden wat schot, maar de rest was prima. De erwten, die we in traag tempo en in niet te droge staat hebben binnengehaald, hebben niet geleden. Ze waren doodgeregend en dan broeien ze niet veel meer. De stalmest wordt nu op de stoppels gereden en straks ondergeploegd. Door de geringe veebe zetting is de stalmestvoorraad heel wat kleiner geworden dan vroeger. Dit jaar is de hopp^rups goed aangeslagen en er zal een mooi snede van 't najaar kunnen worden ondergeploegd. Naast de stalmest moet de groen- bemesting ons helpen om onze grond in conditie te houden. Vorige drie jaren waren te droog in 't voorjaar en was de groenbemesting dun en schraal, maar toch kan je de dikkere plaatsen der klaver van vorig jaar nu nog aan de bieten zien. Wanneer we ons graan moeten spuiten kunnen we door het vroeg te doen de klaver sparen. Buurman Willem zei: „Groenbemestige is voe de grond persies as aver voe 'n ard werkend paêrd. Zalve voe z'n lief. De grond spuugt der niet gauw van, want stalmis ên we vee te kort en daerom perberen me mie groenbemestige de grond gezond te oüen. Kunsmis is netuurliik goed, verstae me wel, maer je geeft nie olies mee. Je mot de grond ok is wat teruggeven. Nie oltiet er maer ofaelen". Ja, buurman heeft gelijk; de ervaring heeft hem dat geleerd. ,,'t Is net as bie de oenders", zei bure Plone. „Je mot ze eest goed voeren, dan kun je eiers ver wachten. Ze lên van den overvloed, maer nie van de ermoe. We êbbe van 't jaer van die Hy-Line, beste oenders, maer je mot ze toch net zo goed voeren as de witte leghorns. Op de reclameplaêten liekent 't wel of ze nie, of êel weinig eten, maer daer mot je geen gloof aan slaen, das mien 'ervae- rige. Ze kunnen per jaer wa minder gebruken dè kan, maer 't lopt toch nie in de gaeten, oor". Uitbreidingsplannen NIEUW- EN SINT-JOOSLAND. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het plan tot herziening van het plan van uitbreiding in onderdelen, benevens de daarbij behorende be bouwingsvoorschriften (gedeeltelijk) Het goedgekeurde plan ligt voor een ieder ter inzage. Binnen een maand na 30 augustus 1958 kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. OOSTERLAND Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de gewijzigde bebouwingsvoorschriften, behorende bij het goedgekeurde plan tot uitbreiding in onder delen voor de gemeente. Het goedgekeurde bebouwingsvoorschrift ligt voor een ieder ter inzage. Binnen een maand na 20 augustus 1958 kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. ZIERIKZEE Tot 11 september 1958 heeft ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage gelegen het bij raadsbesluit vastgestelde plan tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen der ge meente met de daarbij behorende bebouwingsvoor schriften. Gedurende zes weken na afloop van genoemde datum kunnen belanghebbenden die zich met be zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, be zwaren indienen bij Gedeputeerde Staten. AARDAPPELHANDEL VRIJ STABIEL. Op de termijnmarkt voor aardappelen zagen we lagere prijzen voor september en oktober, terwijl de prijzen voor november en december geen verandering vertoonden. Er was echter sprake van een flinke stijging van de april-prijs. Deze steeg namelijk van 1516,50. Hieruit zou men kunnen afleiden dat er eerst laat in het seizoen hogere prijzen voor aard appelen worden verwacht. De toekomst zal moeten leren of het ook werkelijk zo zal zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1958 | | pagina 11